Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат з культурології на тему: Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою План Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою Співставлення феноменів “культура” і “цивілізація” Теорії культурно-історичних типів та локальних цивілізацій Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою Своїм практичним ставленням до світу людина стверджує форми свого власного буття в ньому, створює свій особливий світ, відмінний від світу природи, опредметнює його, створює культуру. Культура в цьому вимірі постає як реальне узагальнення олюднення природи людською діяльністю, людина – як носій діяльності (і природна істота), як суб’єкт культури. Ті ж форми праці, осмислені з погляду етапів розвитку людини, є своєрідними формами культури. Таким чином, перше й вихідне визначення культури полягає в розумінні її як усього того, що створене людиною, на відміну всього того, що створене природою. Цим поняттям, так би мовити, проводиться своєрідна розмежувальна лінія між природним світом і світом соціальним, створеним людиною в результаті праці. Соціальне, як таке, що презентує особливу, людську форму руху матерії, і культура, як все надприродне, створене людиною, на відміну від “природи” за обсягом означають одну і ту ж сферу явищ. Як зазначають у цьому зв’язку В. Шинкарук і О. Яценко, культура, звичайно ж, є соціальним явищем, а соціальне за своєю специфікою, на відміну від природного буття, є культурою. Останнє не лише не виключає “природу” з “культури”, не “виганяє” її з історії, а, навпаки, підкреслює їх глибокий внутрішній взаємозв’язок, який існує в межах означеної єдності. Культура не лише відрізняється від природи, але й органічно зв’язана з нею, так або інакше включає її в себе. Основою їх взаємодії є ні що інше, як людська діяльність, праця. І це зрозуміло. Людина перетворює природу, створює предмети (за законами природи) не заради самих предметів, а заради людини. Тому предмет є предметним людським ставленням до людини й, одночасно, до себе самої, і навпаки. Людина здійснює свою діяльність адекватно закономірностям самого предмета, в силу чого предмет спонтанно розкриває свої внутрішні зв’язки, властивості, залежності. “Перетворювати” природу, втілювати в ній свої цілі людина може і повинна за законами самої природи і з її допомогою. В цьому суть цілеспрямованого освоєння природи, її соціалізації, олюднення. Саме тому культура і постає як реалізація в природі людських цілей за законами самої природи. Вона – сфера освоєння, олюднення природи людською працею в інтересах розвитку самої людини. Глибинний зміст філософського розуміння культури в тому й полягає, що це поняття фіксує людське ставлення до природи, рівень загальнолюдської значимості речі (предмета), її здатності ніби випромінювати з себе людський сенс, прислуговувати людині як її власне відображення. Культура є втіленням людського ставлення до природи, втіленням людяності – універсальності цього ставлення.

І міра цієї людяності (універсальності), виявлена по відношенню до природи, є мірою культури, її іманентним критерієм, мірою відповідності культури своєму власному поняттю людяності (універсальності), ставленням до природи і відповідно до будь-якого визначення самої людини. У процесі праці людина перетворює природні речі на необхідні для життя блага. Принциповим тут є твердження про цілеспрямоване, доцільне ставлення людини до природи. Культуротворчою є не всяка діяльність людини, а лише та, що здійснюється адекватно до закономірностей предмета (природи). Людина може і повинна перетворювати природу за законами природи, а не проти них. У такому разі праця стає засобом однобічно утилітарного споживання природних ресурсів з метою одержати максимальний прибуток. Руйнуючи природу, така праця руйнує і культуру. Культура є процесом і результатом реалізації в природі людських цілей за законами природи, сферою освоєння природи і її олюднення. Зрозуміло, що це можливо тільки в суспільстві і через нього. Предмет стає людським предметом, набуває людської форми лише тому, що сповнений не лише природного, а й суспільною змісту. Це означає, що суспільне входить в предметну область культури і що вона, в свою чергу, є його якісною характеристикою, мірою людського в соціумі, мірою його гуманізації. Матеріальні та духовні надбання людей є не чим іншим як предметним втіленням їх здібностей, сутнісних сил і відносин. Ці надбання – зовнішня форма існування культури. Дійсним же (внутрішнім) змістом її існування є розвиток людини як суспільної істоти, тобто вдосконалення її творчих сил, потреб, здібностей, форм спілкування тощо. Таким чином, культура постає і як сфера становлення, розвитку, соціалізації людини. Отже, як сфера олюднення природи, гуманізації соціуму і соціалізації особистості культура виступає якісною характеристикою створюваної людством дійсності, що є предметною сферою культури настільки, наскільки вона “дозволяє побачити в ній міру нашого власного людською розвитку, за якою ми визначаємо довжину пройденого нами історичного шляху” (В. Межуєв). Рис. 10. Забезпечення гармонізації відносин природи і суспільства Таким чином, історія людської культури доводить необхідність гармонійного взаємозв’язку людського культурного буття з природним універсумом. Чим далі культура у своєму еволюційному розвитку відривається від природи, тим більше міра гармонійності їхнього співвідношення стає мірою культурності людського існування. Тільки безперервний діалог “природа – культура” може бути основою стабільності існування людини, суспільства, а отже, і самої культури. 2. Співставлення феноменів “культура” і “цивілізація” На сьогодні усвідомлення проблеми співвідношення культури і цивілізації ще певною мірою не є повним, бо це є досить новий напрям в культурології. Складність проблеми міститься в тому, що обидві дефініції – як “цивілізація”, так і “культура” – мають багато визначень. Культура є специфічною характеристикою суспільства і відбиває досягнутий людством рівень історичного розвитку, який відбиває певне ставлення людини до природи і суспільства, а також розвиток творчих сил та здібностей особистості.

Культура містить в собі не тільки предметні результати діяльності людей (машини, технічні будівлі, результати пізнання, твори мистецтва, норми моралі і права), але й індивідуальні людські сили і здібності, які реалізуються в діяльності (світогляд, знання і фахові навички, рівень інтелектуального, естетичного, морального розвитку, засоби і форми спілкування людей й т.ін.). Ці положення зближують поняття “культура” і “цивілізація”. Останнє має кілька значень. Цивілізація (від лат. civilis – громадянський, державний) – це у широкому розумінні будь-яка форма існування живих істот, що наділені розумом. Поняття цивілізації з’являється у XVIII ст. у тісному зв’язку з терміном “культура”. І хоча часто цивілізація вважається синонімом культури в плані сукупності матеріальних і духовних досягнень суспільства, в науковому обігу це суттєво різні терміни. Культура – це спосіб і результат всієї людської діяльності на відміну від того, що вже існує в природі. Цивілізація – це доба класових суспільств на відміну від суспільств докласових, а також рівень культури найдавнішніх класових суспільств або тип, різновид їх культури (антична цивілізація, християнська цивілізація). У науковій літературі зустрічається також висхідне до Гегеля розуміння цивілізації як матеріально-технічної бази духовної культури, причому не обов’язково класового суспільства (наприклад, цивілізація неоліту). Звідси стає можливим висновок про різні рівні культури і цивілізації одного й того ж самого історичного періоду: культура може бути високою, цивілізація – низькою (античність). Світові цивілізації (за Ю. Яковцом): неолітична; раннєрабовласницька; антична; раннєфеодальна; пізньофеодальна; індустріальна; постіндустріальна. Таблиця 3. Типи цивілізацій Типи цивілізацій 1 непрогресивні форми існування аборигени Австралії, індіанці Америки, племена Африки, малі народи Сибіру та Північної Європи 2 циклічного розвитку країни Сходу 3 прогресивного розвитку греко-латинська і сучасна Європейська Таблиця 4. Цивілізаційні цикли Цивілізаційні цикли (за Е. Тоффлером) 1 сільськогосподарчий 2 індустріальний 3 постіндустріальний Таблиця 5. Розвиток цивілізації (за В. Степіним) Концепція цивілізаційного розвитку за В. Степіним 1 традиційна Схід 2 техногенна Захід Отже, можна зробити деякі висновки. Культура – це сукупність духовних можливостей людського суспільства того чи іншого ступеня розвитку. Цивілізація – сукупність умов, необхідних для здійснення цих можливостей. Культура завдає смисли і цілі суспільного і особистісного буття. Цивілізація забезпечує форми соціальної організації, технічні засоби, регламент громадської поведінки. Культура є ціннісною, пов’язаною з реалізацією людських цілей. Цивілізація перетворює ідеальні плани культури в реальні програми, до виконання яких залучаються значні маси людей. Вона визначає місце і роль людини в культурі, правила людського спілкування, в яких знаходять більш-менш адекватний вираз цілі та ідеали культури. Культура розглядається багатьма науковцями як зовнішній по відношенню до людини світ, що впливає на неї, але й протидіє людині.

Седьмое место занимают ценности интеллектуальной автономности независимость, интеллект, творчество. Восьмое место отведено ценностям гармонии мудрость, гармония, мир прекрасного, единство с природой, защита окружающей среды. Ценности гармонии и духовности в настоящее время не являются значимыми, несмотря на рассуждения российских философов о необычайной духовности русского народа. Это показывает, что российская культура постепенно утрачивает первородную связь с природой, замещая природу техногенными и информационными процессами. Подобная переориентация культуры с природной на техногенную свойственна современным западным обществам. В этом отношении Россия находится в русле единого мирового потока. Девятое место занимают отвергаемые ценности. Русские единодушно отвергают ценности из группы иерархии власть, влияние, ценности гедонизма (потакание себе, стремление к наслаждениям) и аскетизма (благочестие, скромность, умеренность). Русская культура по структуре ценностей относится к типу пограничных культур. Осваивая ценности современных западных культур (автономия, мастерство, равноправие), русские сохраняют приверженность традиционным национальным ценностям (национальная безопасность, социальный порядок, мир на земле)

1. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

2. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

3. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

4. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

5. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

6. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн
7. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
8. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

9. Технологічний проект овочевого цеху дієтичної їдальні на 82 місця

10. Петровские реформы в области культуры: плюсы и минусы в оценках С.М. Соловьёва и В.О. Ключевского

11. Інформаційне забезпечення діяльності організації

12. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

13. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

14. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

15. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

16. Культура як соціальне явище

Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики

17. Організація міжнародних автомобільних перевезень

18. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

19. Пришвин М.М. Воспевающий природу

20. Дія факторів середовища на людину

21. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

22. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
23. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"
24. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

25. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

26. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

27. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

28. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

29. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

30. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (историческая справка)

31. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

32. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Культура в ХХ-м веке

34. “Идеальные типы” как метод исследования культуры по работам М. Вебера в его избранных произведениях

35. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

36. Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами

37. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

38. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
39. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
40. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

41. Важкі діти в сім’ї

42. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

43. Етика міжнародних ділових зустрічей

44. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

45. Організація діяльності "ПриватБанку"

46. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

47. Організація робочого місця бухгалтера

48. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

49. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

50. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

51. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

52. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

53. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

54. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
55. Податковий кредит - офіційний спосіб мінімізації податків
56. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

57. Дія хімічної зброї

58. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

59. Громадські організації як вид об’єднань громадян

60. Застосування права як особлива форма його реалізації

61. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

62. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

63. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

64. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

66. Дієслово як центральна частина мови

67. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

68. Історичні портрети К.М. Деревянко і І.Д. Черняховського

69. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

70. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні
71. Методи діагностування мікропроцесорних систем керування
72. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

73. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

74. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

75. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

76. Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення

77. Українські міста в контексті європейської культури

78. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

79. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

80. Перемога аполлонівської гармонійності над діонісійською пристрасністю у "Пісні двадцять четвертій – Викуп Гекторового тіла" поеми Гомера "Іліада"

Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами

81. Литература ХVIII века: М.В. Ломоносов, Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев

82. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

83. Організація збутової діяльності на підприємстві

84. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

85. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

86. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки
87. Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу
88. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

89. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

90. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

91. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

92. Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету

93. Мікроорганізми як джерело створення безпечних антимікробних засобів

94. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

95. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

96. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов

97. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

98. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

99. Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.