Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти України Державний університет “Львівська політехніка” Комп’ютерний факультет Кафедра систем автоматизованого проектування ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсової роботи з дисципліни “Електронні обчислювальні машини і мікропроцесорні системи” на тему: Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання Допущено до захисту: Виконав: Дата: студентка групи ІСМ-41 Шаховська Н. Б. Прийняв: Теслюк В. М. Оцінка: Залікова книжка № 9517007 Дата: Львів 1998 Державний університет “Львівська політехніка” КАФЕДРА САП Дисципліна “Електронні обчислювальні машини і мікропроцесорні системи” Спеціальність “Інформаційні системи та мережі” Курс IV Група ІСМ-41 Семестр 7 Завдання на курсову роботу студента Шаховської Н. Б. 1. Тема проекту: “Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання ” 2. Термін здачі проекту: 16.12.1998 3. Вихідні дані для проекту. Останні цифри залікової книги: m =07. За формулою k=3 l=1; розрядність АЦП – 8; k=2 l=1; вхідний сигнал – однополярний невід’ємний; k=9 l=8; організація обміну з АЦП – через переривання RS 7; k=7 l=2; вид функціонального вузла – системний контролер з використанням КР580ВК28. 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: 1) Для заданого рівняння систем в регулювання здійснити йoгo часткову дискретизацію і отримати відповідне рівняння цифрового фільтра (ЦФ). Побудувати аналогову схему, яка описується заданим рівнянням. 2) Скласти і детально описати структурну схему МПП з врахуванням особливостей індивідуального завдання. 3) Скласти схему алгоритму функціонування МПП. Вибрати структуру представлення даних при заданій розрядності АЦП, який здійснює дискретизацію і квантування вхідного сигналу. 4) У відповідності з індивідуальним завданням вибрати типи АЦП і ЦАП. Скласти і описати принципові схеми підключення АЦП і ЦАП до МПП. Нарисувати часову діаграму роботи АЦП. 5) Скласти на мові асемблеру мікропроцесора КР580ВМ80 програму вводу інформації через АЦП і виводу через ЦАП. 6) Скласти програму відповідної цифрової обробки інформації. Оцінити верхню граничну частоту ЦФ. 7) Скласти і детально описати фрагмент принципової схеми реалізації функціонального вузла, вказаного в індивідуальному завданні. 5. Перелік графічного матеріалу Принципова схема електрична МПП 6. Дата видачі: 15.9.1998 Календарний план № Назва етапів курсового проекту Термін Примітк п/п виконання и етапів проекту 1 Побудова рівняння цифрового фільтру 16.09 – 18.09 2 Побудова схеми реалізації ЦФ 19.09 – 20.09 3 Побудова аналогової схеми ЦФ 22.09 – 28.09 4 Визначення структури МПС 30.10 – 02.10 5 Розробка алгоритму функціонування ЦФ 05.09 – 10.10 6 Визначення структури представлення 11.10 – 12.10 даних 7 Вибів АЦП 13.10 – 16.10 8 Побудова схеми підключення АЦП 17.10 – 19.10 9 Вибір ЦАП 20.10 – 21.10 10 Побудова схеми підключення ЦАП 22.10 – 25.10 11 Розробка програми переривань 01.11 – 02.11 12 Розробка основної програми 05.11 – 10.11 13 Визначення верхньої граничної частоти 13.11 – 15.11 ЦФ 14 Побудова принципової схеми 20.11 –27.11 електричної ЦФ 15 Опис принципової схеми СК 27.11 – 30.1

1 16 Написання та оформлення пояснювальної 02.12 – 06.12 записки Анотація ВИКОНАННя ДАНОї КУРСОВОї РОБОТИ ПРИСВячЕНЕ РОЗРОБЦі МіКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОїВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАНя. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСяГ РОБОТИ СТАНОВИТЬ 40 СТОРіНКИ. В ДАНіЙ КУРСОВіЙ РОБОТі є 14 РИСУНКіВ ТА 5 ТАБЛИЦЬ. ДЛя ВИКОНАННя РОБОТИ ВИКОРИТАНО 9 ЛіТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПЛЮС МЕТОДИчКА ПО ОФОРМЛЕННЮ КУРСОВОї РОБОТИ. ЗА СВОєЮ СТРУКТУРОЮ ВОНА ДіЛИТЬСя НА 7 чАСТИН, КОЖНА З яКИХ ВіДПОВіДАє ПЕВНОМУ ЗАВДАННЮ, ЩО ПЕРЕРАХОВАНі ВИЩЕ. Виконання курсової роботи присвячене для реалізації наступної мети: 1. поглиблення теоретичних знань, технічних і програмних засобів мікропроцесорних пристроїв; 2. розвиток навиків самостійної розробки загальної структури МПП з аналогово-цифровим і цифро-анлоговим перетворенням інформації, побудови принципових схем окремих вузлів принципів, розробки та відлагодження програмного забезпечення на мові асамблеру мікропроцесора КР580ВМ; 3. набуття навиків роботи з технічною та довідниковою літературою з питань реалізації ряду вузлів МПП, вибору аналого-цифрового і цифро-аналогово перетворювачів (АЦП і ЦАП), використання стандартних підпрограм з прикладного програмного забезпечення МП КР580ВМ80. ЗМІСТ СПЕЦИФіКАЦії 6ВСТУП 71. ПОБУДОВА ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРА 9 1.1 Побудова аналогової схеми 102. Структурна схема МП-пристрою 133. Алгоритм функціонування МП-пристрою 15 3.1 Схема алгоритму функціонування МПП як цифрового фільтру, що визначається заданим рівнянням 15 3.2 Вибір структури представлення даних 184. Вибір АЦП і ЦАП 20 4.1 Вибір АЦП 20 4.2 Вибір ЦАП 255. Програма вводу інформації через АЦП і виводу через ЦАП 286. Програма цифрової обробки інформації. 30 6.1 Оцінка верхньої граничної частоти фільтру 327. Опис фрагменту принципової схеми реалізації системного контролера. 33Висновок 38Список літератури 39Додатки 40 специфікації АБРЕВіАТУРА ЗНАчЕННя АЦП - аналогово-цифровий перетворювач БЕ - буферний елемент ВІС - велика інтегральна схема ГТІ - генератор тактових імпульсів (див. ТГ) ДШВ/В - дешифратор каналів вводу/виводу ДШП - дешифратор адрес пам’яті ДОН - джерело опорної напруги ЗП - запам’ятовуючий пристрій КН - компаратор напруги МК - мікроконтролер МП - мікропроцесор МПП - мікропроцесорний пристрій МПС - мікропроцесорна система ОЗП - оперативний запам’ятовуючий пристрій ПЗП - постійний запам’ятовуючий пристрій ПІ - підсилювач-інвертор ПП - підпрограма ППІ - паралельний програмований інтерфейс РКС - регістр керуючого слова РПН - регістр послідовних наближень СК - системний контролер СШ - системна шина ТГ - тактовий генератор (див. ГТІ) ША - шина адрес ШД - шина даних ШК - шина керування ШФ - шифратор ЦАП - цифро-аналоговий перетворювач ЦП - центральний процесор ЦФ - цифровий фільтр ВСТУП ТЕРМіН “МіКРОПРОЦЕСОР”, ЗВИчАЙНО, НЕСЕ ПЕВНУ іНФОРМАЦіЮ ПРО ПРИСТРіЙ, НАЗВАНИЙ ТАКИМ іМЕНЕМ. ЦЕ ПРИСТРіЙ ДЛя ОБРОБКИ ДАНИХ. На відміну від стандартного ЦП логічні схеми МП реалізовані на одній або декілька ВІС, а так як останній також називаються мікросхемами, то стає зрозумілим походження терміна “мікропроцесор”. Очевидно, що обробка даних – одна із головних функцій МП, яка включає як і маніпулювання так і обрахунок даних.

Іншою функцією МП є управління системою. Схеми управління дозволяють декодувати і виконувати програми – набір команд для обробки даних. Робота мікропроцесора складається з наступних кроків: спочатку вибирається команда, потім логічна схема її декодує, після чого здійснюється виконання цієї команди. Також відбувається обмін інформацією з зовнішніми пристроями, які під’єднані до мікропроцесора. Мікропроцесори являють собою цифрові великі інтегральні схеми (ВІС), призначені для виконання простих операцій, інакше названих командами, що зчитуються і здійснюються послідовно з великою швидкістю. До числа внутрішніх схем мікропроцесора відносяться багаторозрядні регістри, рівнобіжні тракти даних, буфери для підключення зовнішніх пристроїв, багатофункціональні схеми, логічні схеми синхронізації і керування. Багатофункціональні схеми придназначені для реалізації простих арифметичних і логічних дій над двійковими числами, що знаходяться в регістрах процесора, і пересилок даних як усередині процесора, так і між ним і зовнішніми пристроями. Схеми синхронізації і керування задають порядок дій процесора, для виконання функцій синхронізації їм необхідні тактові імпульси, що постійно поступають. Розвиток інтегральної технології і схемотехніки цифрових електронних схем призвів до появи інтегральних мікросхем із великою і дуже великою ступенями інтеграції (ВІС і ДВІС), що містять на однім кристалі (в однім корпусі) декілька десятків тисяч, а в останніх розробках сотні тисяч елементарних транзисторів. На основі таких схем в останні роки вдалося створити мікропроцесори функціонально закінчені, що управляються збереженою в пам'яті програмою (здебільшого малорозрядні) пристрої опрацювання цифрової інформації, виконані у виді однієї або декількох ВІС або ДВІС. Мікропроцесорні засоби використовуються у виді мікропроцесорних комплектів інтегральних мікросхем, що мають єдине конструктивно- технологічне виконання і призначених для спільного застосування. Мікропроцесорний комплект крім самого мікропроцесора містить мікросхеми, що підтримують функціонування мікропроцесора і розширюють його логічні можливості. Мікроконтролер являє собою логічний автомат з високим ступенем детермінованості, який допускає небагато варіантів в його системному включенні. В пристроях управління об’єктами мікроконтролери розглядаються у вигляді сукупності апаратно-програмних засобів. При проектуванні мікроконтролерів треба вирішувати одну з найскладніших задач розробки: задачу оптимального розподілу функцій між апаратними засобами і програмним забезпеченням. Рішення такої задачі ускладнюється тим, що взаємоз’язок і взаємодія між апаратними і програмними засобами динамічно змінюються. В даний час розповсюджена така методологія, при якій весь цикл розробки мікроконтролера поділяють на три фази: 1) аналіз задачі і вибір апратних засобів; 2) розробка прикладного програмного забезпечення; 3) комплексування апаратних засобів і програмного забезпечення; Цифро-аналоговим перетворювачем (ЦАП) називають пристрій, що генерують вихідну аналогову величину, яка відповідає цифровому коду, що поступає на вхід перетворювача.

Термины неверно классифицировать и анализировать в данном случае указывают на активное, сознательное участие со стороны пользователя и, таким образом, могут применяться до тех пор, пока он еще не в полной мере знаком с той или иной командой, но не тогда, когда применение этой команды стало для него автоматичным. 3.2.1. Определение режимов Если бы определение режима основывалось исключительно на конструкции интерфейса (как мы это до сих пор допускали в нашем изложении), тогда все пользователи делали бы одинаковые ошибки, хотя и с разной частотой. Однако это не так. Данный элемент интерфейса может для одного пользователя быть модальным, а для другого – нет. Более полное определение режима должно включать в себя то, как пользователь рассматривает интерфейс: интерфейс «человек-машина» является модальным по отношению к данному жесту, если, во-первых, текущее состояние интерфейса не находится в локусе внимания пользователя и, во-вторых, если в ответ на некоторый жест интерфейс может выполнить одно из нескольких возможных действий в зависимости от текущего состояния системы

1. Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції

2. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

3. Мікропроцесорна система та її функціонування

4. Аналіз типової системи автоматичного регулювання температури в печі

5. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

6. Мікропроцесорна система вимірювання рівня рідини
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
8. Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

9. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

10. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

11. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

12. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

13. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

14. Система та процес бухгалтерського обліку

15. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

16. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Правове регулювання податкової системи

18. Автоматизована система обліку праці та зарплати

19. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

20. Операційні системи та робота з ними

21. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

22. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
23. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access
24. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

25. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

26. Система роботи з розвитку мовлення в першокласників

27. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

28. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

29. Происхождение Солнечной системы и Земли

30. Вселенная, Галактика и Солнечная система

31. Происхождение и развитие солнечной системы

32. Солнечная система в центре внимания науки

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Обзор солнечной системы

34. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

35. Строение солнечной системы

36. Солнечная система

37. Тросовые системы в космосе

38. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
39. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
40. Система HLA и инфекционные заболевания

41. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

42. Бактериальная система секреции белков первого типа

43. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

44. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

45. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

46. Транспортная система Украины

47. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

48. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

49. Банковская система Франции

50. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

51. Налоговая система

52. Налоговая система России

53. Налоговая система РФ

54. Налоговая система РФ на современном этапе
55. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
56. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

57. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

58. Планирование в системе государственного управления

59. Система таможенных органов РФ

60. Расходы бюджетной системы на социальные цели

61. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

62. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

63. Задачи, основные функции и система ОВД

64. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

65. Природа и система административного права

66. Место обязательственного права в системе гражданского права

67. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

68. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

69. Правовые системы современности. Мусульманское право

70. Возникновение и система развития права Канады
71. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)
72. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

73. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

74. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

75. Государственная служба Приказной системы управления

76. Характеристика налоговой системы Великобритании

77. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

78. Система законодательства в области СМИ Германии

79. Финансовая система Республики Узбекистан

80. Судебная власть и судебная система РК

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

82. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

83. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

84. Разделение властей в системе государственных органов

85. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

86. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
87. Судебная система РФ и пути ее реформирования
88. Местное самоуправление в системе публичной власти

89. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

90. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

91. Налоговая система (шпаргалка)

92. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

93. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

94. Налоговые системы зарубежных стран

95. Современная налоговая система РФ

96. Налоговая система Кыргызстана

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

97. Система безопасности заказчика

98. Апелляционный суд в судебной системе Украины

99. Социально-юридическая система немецкого фашизма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.