Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках «Я і Україна» (дипломна робота) Зміст Вступ 1. Процес формування пізнавальних інтересів учнів 1.1 Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу в практиці роботи сучасної початкової школи 1.2 Дидактичні умови розвитку пізнавальних інтересів в учнів 4 класу на уроках природознавства 2. Підсумки експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність проблеми дослідження. У час розбудови національної школи актуального значення набула проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів. Розв'язуючи її, педагогічні колективи шкіл України ставлять собі за мету провести кожний урок так, щоб він сприяв становленню пізнавальних інтересів учнів, набуттю ними навичок самостійного поповнення знань. Адже без активної самостійної роботи не можна досягти глибоких і міцних знань, оволодіти раціональними прийомами навчальної діяльності. Останніми роками за умов перехідного суспільства та реформування системи шкільної освіти, поширення масової культури в сучасній практиці інтерес учнів до навчання поступово знижується. Ці явища зумовлені як загальними соціальними чинниками, так і особливостями сучасного стану освіти, педагогічної науки в Україні. За таких обставин підвищується актуальність дослідження проблеми розвитку пізнавальних інтересів школярів, хоча ця проблема не нова і вже багато аспектів її вивчено. Пізнавальний інтерес стимулює пізнавальну активність учнів і тим самим спрямовує розвиток розумової, психічної та соціальної сфери особистості, створює умови для формування творчої навчальної діяльності учнів. Тому дуже багато уваги приділяється дослідженню проблеми розвитку пізнавального інтересу. Викладаючи курс „Я і Україна” вчителю потрібно працювати творчо, застосовувати найрізноманітніші види інтелектуальної діяльності. При цьому потрібно враховувати вікові особливості учнів, рівень розвитку їх мислення, загальну теоретичну і практичну підготовку та індивідуальні особливості школярів. Як зробити навчання цікавим — це залежить від майстерності вчителя. Як правило, найцікавішими для дітей є ті завдання, які максимально розвивають самодіяльність дітей, будять їхню думку. Уміння творчо розв’язувати проблемні питання пізнавального змісту, викликати в школярів пізнавальний інтерес, любов до предмета, примушувати їх мислити, активно працювати, міркувати — найважливіше у майстерності вчителя. Формувати пізнавальні інтереси учнів початкових класів на уроках „Я і Україна” можна за допомогою різних методів і засобів навчання, а саме: створення проблемно-пошукових ситуацій, системи пізнавальних завдань, організація самостійної діяльності учнів, використання «цікавинок» тощо. Уроки з курсу „Я і Україна” потрібно будувати так, щоб вони були захоплюючими, цікавими, щоб успіхи в навчанні породжували в учнів почуття радості, розвивали пізнавальні інтереси. Дитяча допитливість і цікавість поступово має переростати у практичний інтерес до знань. Аналіз психолого-педагогічних та методичних досліджень свідчить про те, що в сучасній школі є всі можливості для вдосконалення і створення нових ефективних засобів розвитку пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку, для виявлення закономірностей, що допомагають спрямовувати їхню навчальну діяльність.

Постійне створення умов, за яких виникає зацікавленість, забезпечить розвиток глибоко пізнавального інтересу, що значною мірою гарантує успіх у навчанні. Проблемою виникнення пізнавального інтересу в учнів здавна займалися видатні педагоги і психологи, які досліджують певні невідкладні питання, висувають свої теорії, обґрунтовують дослідження. Серед них такі педагоги як Н.М. Бібік та інші. Всі автори надають винятково важливого значення інтересу до пізнання в процесі шкільного навчання. Аналіз цих досліджень свідчить про необхідність перегляду, уточнення та розширення наукових уявлень про визначальні фактори успішності учнів початкової школи. Виховання активного ставлення до знань, науки взагалі й до навчальної діяльності, зокрема, неможливе без розвитку допитливості, потягу до знань, інтересу до пізнання. Суворі, категоричні вимоги, покарання, адміністративні заходи безсилі, якщо в дитини немає потреби навчатися, якщо пізнавальна діяльність для неї позбавлена життєвого змісту. Оскільки інтерес зумовлює загальну тенденцію звертати увагу на певні об'єкти і явища навколишнього світу з метою їх пізнання або на виконання певного виду діяльності, то він впливає на всі без винятку психічні процеси, спрямовуючи їх у потрібне русло. Йдеться, насамперед, про увагу до об'єкта інтересу, яка з фізіологічного погляду пояснюється виникненням у корі великих півкуль головного мозку осередку оптимального збудження. Відомо, що в стані зацікавленості учень все засвоює швидко й ґрунтовно. Розумова діяльність під впливом інтересу стає дедалі зосередженішою, з'являються роздуми, що спонукають певні дії. Основні етапи процесу формування пізнавального інтересу виявили дослідження психологів Л.І. Божович та інших. Добірку цікавих творчих вправ для формування в учнів пізнавальних інтересів із природознавства у педагогічній літературі запропонувала З.В. Друзь . Крім того, автор рекомендує використовувати на уроках додаткову інформацію, яка містить нове і цікаве порівняно з програмовим матеріалом. Дану проблему вивчають також вчителі-практики А. Охріменко, А. Огійчук, І. Осадченко, Г. Яцевська та інші. Вони організовують навчальний процес таким чином, щоб збуджувати інтерес до навчання, допомогти учням свідомо, творчо, радісно оволодіти знаннями, виявити свій розум, реалізувати знання, творчу силу. Позитивні наслідки роботи передових учителів значною мірою обумовлені саме особистісно орієнтованим підходом до побудови навчально-виховного процесу. Разом з тим, у психолого-педагогічній та методичній літературі ще недостатньо уваги приділено питанню формування пізнавальних інтересів в учнів під час вивчення курсу „Я і Україна”. Останнім часом зацікавленість проблемою формування пізнавального інтересу на уроках „Я і Україна” в учнів 4 класів значно зросла, тому що оволодіння учнями певними знаннями, уміннями, їх розвиток не можливі без зацікавленості учнів тим чи іншим видом пізнавальної діяльності. Недостатня розробка цієї проблеми, її актуальність визначили та обумовили вибір теми дослідження: „Розвиток пізнавальних інтересів в учнів 4 класу у процесі вивчення курсу «Я і Україна»”.

Відповідно до досліджуваної проблеми об’єктом нашого дослідження є пізнавальні інтереси учнів 4 класу. Предмет дослідження — процес формування і розвитку пізнавальних інтересів в учнів 4класу на уроках „Я і Україна”. Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити та експериментально перевірити дидактичні умови, за яких процес формування та розвитку пізнавальних інтересів учнів 4 класу під час вивчення курсу „Я і Україна” буде ефективним. Відповідно до об’єкта, предмета та мети дослідження визначені такі завдання: Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній та методичній літературі. Проаналізувати сучасний стан розвитку проблеми в практиці роботи початкової школи. Визначити дидактичні умови, які будуть запорукою ефективності розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках „Я і Україна”. Експериментально перевірити ефективність визначених дидактичних умов формування та розвитку пізнавальних інтересів в учнів 4 класу. Виходячи із мети дослідження, в основу дипломної роботи покладено гіпотезу: формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу під час вивчення курсу „Я і Україна” буде більш ефективним, якщо на уроках систематично будуть використовуватися пізнавальні та нестандартні завдання, а також будуть створюватися проблемно-пошукові ситуації. Для досягнення поставленої мети і розв’язання завдань нашого дослідження ми використали теоретичні та емпіричні методи: теоретичні: вивчення і аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, нормативної документації; емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом, анкетування вчителів, тестування учнів, бесіди з ними, педагогічний експеримент, кількісний і якісний аналіз результатів дослідження. Наше експериментальне дослідження носило теоретично-практичний характер і проводилось в три етапи. На першому, констатувальному, етапі ми здійснили аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, анкетування вчителів, вивчення передового педагогічного досвіду, бесіди з учнями. На другому, формувальному, етапі проводився педагогічний експеримент, спостереження та аналіз уроків „Я і Україна”, обробка результатів анкетного опитування вчителів, використовувалися методи математичної та статистичної обробки даних дослідження. На третьому, підсумковому, етапі узагальнювались результати експериментального дослідження, формулювалися висновки. Структура дипломної роботи відображає логіку експериментального дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 1. Процес формування пізнавальних інтересів учнів 1.1 Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу в практиці роботи сучасної початкової школи Одним із завдань нашого дослідження було проаналізувати стан процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу у практиці роботи сучасної початкової школи. З цією метою ми: 1) провели анкетування вчителів початкової школи для отримання об’єктивних даних про використання на уроках “Я і Україна” пізнавальних завдань, проблемно-пошукових ситуацій, дослідів, цікавинок, які сприяють формуванню пізнавальних інтересів учнів; 2) проаналізували чинні навчальні програми з курсу “Я і Україна” та підручник “Я і Україна”(автори Т.М

Це зокрема єдина приємлива розв'язка для Англії. Така тільки розв'язка майбутнього можлива сьогодні для Закарпаття, - і тільки така розв'язка буде означати, що Закарпаття зрозуміло свою ролю супроти всієї України в сьогоднішний вирішальний момент. За Закарпаттям у його боротьбі стоїть чуттьєво ввесь український народ. Тому, що ця боротьба йде за інтереси 45-мільйонової української нації, то політично Закарпаття може орієнтуватися тільки на єдину понадпартійну силу української дійсности, якою є український націоналізм”. Наведена плятформа боротьби Закарпаття за самостійність вкоротці була прийнята не лише українським населенням Закарпаття, але також всім українством, бо це була одинока правильна розв'язка справи. Варто тут зафіксувати становище Німеччини до Карпатської України й Словаччини, зразу після зайняття судетських земель. Відповідь на це знаходимо в “Документах Німецької Закордонної Політики 1918-1945 рр. [3]. Там читаємо, що 7 жовтня 1938 року міністер Закордонних справ Німеччини розіслав інструкції до всіх закордонних представництв Німеччини, якими вони повинні керуватися: 1

1. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

2. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

3. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

4. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

5. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

6. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності
7. Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри
8. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

9. Педагогическая психология: становление и место в системе научного знания, предмет, задачи и структура

10. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

11. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

12. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

13. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

14. Формування позитивної мотивації студентів засобами активних методів навчання

15. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

16. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

17. Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу

18. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

19. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

20. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

21. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

22. Виникнення та формування українського етносу
23. Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания
24. Социология религии: статус, предмет, уровни знаний и методы исследования

25. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

26. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

27. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

28. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

29. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

30. Регіональний розвиток харчової промисловості України

31. Розвиток української мови

32. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

33. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

34. Розвиток лізингу в Україні

35. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

36. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

37. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

38. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району
39. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)
40. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

41. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

42. Шляхи формування правової держави в Україні

43. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

44. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

45. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

46. Етнічний розвиток Русі-України

47. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

48. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

50. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

51. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

52. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

53. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

54. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності
55. Україна в умовах перебудови. Проголошення незалежності
56. Формування українського національного руху

57. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

58. Культурний розвиток України

59. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

60. Розвиток мистецтва України

61. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

62. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

63. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

64. Формування терапевтичної ремісії в амбулаторних умовах у хворих залежних від алкоголю

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

66. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

67. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

68. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

69. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

70. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
71. Методики формирования и контроля знаний у учащихся начальных классов в обучении предмету "Физическая культура"
72. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

73. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

74. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

75. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

76. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

77. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

78. Формування пізнавальних інтересів підлітків

79. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

80. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Розвиток політичної думки України

82. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

83. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

84. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

85. Предмет соціологічного знання

86. Розвиток соціології в Україні
87. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні
88. Розвиток церковної архітектури в Україні

89. Розвиток сільського туризма в Україні

90. Розвиток філософії в Україні

91. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

92. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

93. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

94. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

95. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

96. Економіка України в умовах глобалізації

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

97. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

98. Розвиток транспортного машинобудування в Україні

99. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.