Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці на підприємствах громадського харчування

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Безпека життєдіяльності, основи охорони праці» Вступ Дисципліна «Основи охорони праці» займає особливе положення у формуванні майбутніх фахівців харчової промисловості. Її особливість полягає у нормативному характері знань та умінь фахівців, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Вперше ця дисципліна була впроваджена у Московському інституті залізничного транспорту у 1929 р. До 1966 р. вона викладалося у межах окремих спеціальних та інженерних дисциплін. 3 1966 р. у вищих навчальних закладах технічного профілю почали створюватися кафедри охорони праці, а дисципліна «Основи охорони праці» була офіційно впроваджена у навчальні програми всіх інженерних спеціальностей. В Одеській національній академії харчових технологій дисципліна «Основи охорони праці» почала викладатися з 1936 р. на кафедрі технологічного обладнання зернових виробництв. З вересня 1984 р. вона викладалась на спеціально створеній для неї кафедрі «Охорона праці». З квітня 1992 р. дисципліна «Основи охорони праці» викладається на кафедрі безпеки життєдіяльності, яка була створена на базі кафедри «Охорона праці» і циклу дисципліни з цивільної оборони. Сьогодні дисципліна «Основи охорони праці» є основною дисципліною кафедри БЖД. Вона викладається в ОНАХТ для бакалаврів усіх напрямків підготовки. Мета курсу: Оволодіти системою знань з основ ОП та виробити уміння і навички управління ОП на виробництві, спрямовані на: – поліпшення умов праці; – підвищення її продуктивності; – запобігання травматизму, професійним захворюванням і аваріям. Завдання курсу: Розвиток творчої активності, ініціативи та здатності приймати самостійно рішення з питань безпеки праці, як при нормальному режимі роботи виробництва, так і в його аварійних та критичних ситуаціях. Охорона праці відноситься до достатньо складної і багатомірної галузі знань, яка нараховує більше 10 тис. документів нормативно-правового характеру. Тому при її вивченні треба використовувати системний підхід. Він передбачає взаємодію людини, машини і середовища. Аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій. На основі такого аналізу розробляються технічні і організаційні заходи для запобігання дії цих факторів на працюючих. 1. Охорона праці як динамічна система 1.1 Історичні аспекти розвитку охорони праці як науки Історія розвитку людства із стародавніх часів визначена увагою до умов діяльності людині, у тому числі і охорони її здоров’я. Деякі приклади розвитку науки про охорону праці у хронологічному порядку. Гіппократ – вперше почав вивчати умови праці людини. Аристотель – здійснив реформу античної медицини і показав її зв'язок з умовами діяльності людини. Парацельс – вперше вивчав шкідливі та небезпечні фактори, що пов’язані з гірничою справою. відомий лікар епохи Відродження. «Все є отрута і все є ліки, і тільки одна доза робить речовину отрутою або ліками».

Парацельс Агрікола Георгій – вперше описав випадок виділення та вибуху рудничного газу. Ломоносов М.В. – розробив теорію природної вентиляції шахт; – дав рекомендації з безпеки при використанні драбин великий російський і сходин; вчений – пропонував використання робочого одягу; – розробив блискавковідвід; – у 1742 р. видав книгу «Первые основания металлургии или рудных дел». Нікітін А.М. – вперше описав заходи попередження професійних захворювань та аварій; – у 1847 р. видав книгу «Хвороби робітників із зазначенням попереджувальних заходів». Кірпічов В.Л. – вперше провів дослідження технологічних процесів у машинобудуванні; ректор Київського – у 1882 р. на з'їзді Технічного товариства зробив до політехнічного інституту доповідь «Про заходи запобігання при поводженні з машинами і приводами». Ерисман Ф.Ф. – надрукував першу книгу про гігієну праці – «Курс гігієни» у 1887 р.; професор Московського – видав 19 томів матеріалів з дослідження фабрик і університету заводів Московської губернії. Сєченов І.М. – у 1901 р. розробив фізіологічні критерії, за якими установлюється тривалість робочого часу. Вони академік Російської не втратили актуальність і в теперішній час. Жуковський М.Є. – розробив теорію розрахунку вентиляційних систем. Скочинський А.А. – вперше проводив дослідження пожеж та вибухів у вугільних шахтах. Зелінський М.Д. – у 1915 р. розробив принципову конструкцію протигазу. Семенов М.М. – розробив теоретичні основи вибухів та горіння. Патон Б.О. – розробив ідентифікацію професійної небезпеки. Значний внесок у розвиток охорони праці як науки був зроблений рядом сучасних вчених – це С.В. Бєлов, В.В. Бєляєв, Ю.М. Бурашников, Я.Я. Васильєв, М.П. Гандзюк, Г.Г. Гогіташвілі, В.І. Дашевський, Г.Ф. Денисенко, Є.П. Желібо, В.Ц. Жидецький, Б.А. Князевський, М.П. Купчик, В.М. Лапін, А.С. Максимов, В.С. Нікітін, Д.Г. Сегеда, Л.І. Семенов, Д.А. Скверчак, М.О. Халімовський, А.С. Юдін та інші. Таким чином, можна констатувати, що відомі вчені стояли біля витоків розвитку науки з охорони праці і розглядали її як необхідний чинник виробничої діяльності людини. 1.2 Основні поняття в охороні праці, терміни та визначення згідно ДСТУ 2293 – 99 Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників. Гігієна праці – галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників в умовах виробництва, і на цій основі обґрунтовує профілактику несприятливого впливу умов праці, заходи і засоби щодо збереження і зміцнення здоров’я працівників. Небезпечний чинник – це такий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння, різкого погіршення здоров’я або до смерті. Шкідливий чинник – це такий чинник, вплив якого за певних умов може привести до захворювання, зниження працездатності і негативного впливу на здоров’я нащадків.

Примітка. Залежно від кількісної характеристики і тривалості впливу шкідливий виробничий чинник може стати небезпечним. Безпека – стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. Рівень безпеки – оцінка безпеки посиланням на прийнятний ризик. Промислова безпека – безпека від аварій на виробничих об’єктах і наслідків цих аварій. Небезпека – потенційне джерело шкоди. 1.3 Зв’язок ООП з іншими дисциплінами Основи охорони праці як прикладна нормативна дисципліна представляє собою комплексну систему питань правового та організаційного характеру, фізіології та психології праці, виробничої санітарії та гігієни праці, безпеки технологічних процесів та технологічного устаткування, пожежної безпеки виробництв. Як обширна учбова дисципліна ООП базується на теоретичних положеннях і висновках сучасних наук, а саме: природничих та їх вивідних технічних, суспільних і наук про мислення. Тому зв'язок дисципліни ООП з іншими дисциплінами можна навести у вигляді структурної схеми, наведеної на рис. 3.1. Рис. 1.1 – Структурна схема зв’язку дисципліни «Основи охорони праці» з іншими дисциплінами 1.4 Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, їх класифікація Згідно ГОСТ 12.0.002 – 80 ССБТ умови праці визначаються сукупністю факторів виробничого середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини у процесі праці. Умовно ці чинники підрозділяються на небезпечні і шкідливі. Визначення цих факторів було наведено у другому питанні лекції. Відповідно до ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». Вони діляться на чотири групи: фізичні; хімічні; біологічні; психофізіологічні. В основу цієї класифікації покладена природа їх дії на людину. Розглянемо фактори в тій послідовності, у якій вони наведені. До фізичних факторів відносяться: підвищена швидкість руху повітря; підвищена або понижена вологість; підвищений або понижений атмосферний тиск; недостатня освітленість; конструкції, що руйнуються; електричний струм; підвищений рівень статичної електрики; розміщення обладнання на висоті; підвищений рівень шуму і вібрації; гострі кромки обладнання тощо. Зрозуміло, що ці фактори проявляють фізичну дію на організм людини. До хімічних факторів відносять: хімічні елементи, речовини та сполуки, що перебувають у різному агрегатному стані; речовини, які різними шляхами проникають в організм людини, тобто через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірний покрив, слизові оболонки носа, рота і очей; речовини, які різко змінюють реактивність організму, тобто проявляють сенсибілізуючу і алергічну дію на організм; речовини, які мають мутагенну дію або впливають на репродуктивну функцію людини. Біологічні фактори розподіляються на патогенні мікроорганізми і макроорганізми. Мікроорганізми проникають до організму людини у вигляді бактерій, вірусів, рикетсій, грибів і найпростіших. Макроорганізми розподіляються на організми рослинного і тваринного походження. Вони можуть бути в харчовій сировині, в харчових виробництвах і є причиною захворювання працівників. Психофізіологічні фактори розподіляються на фізичні і нервово-психічні перевантаження.

Стаття 142 Правила внутршнього трудового розпорядку. Статути  положення про дисциплну Трудовий розпорядок на пдпримствах, в установах, органзацях визначаться правилами внутршнього трудового розпорядку, як затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу  виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) на основ типових правил. У деяких галузях народного господарства для окремих категорй працвникв дють статути  положення про дисциплну. Стаття 143 Заохочення за успхи в робот До працвникв пдпримств, установ, органзацй можуть застосовуватись будь-як заохочення, що мстяться в затверджених трудовими колективами правилах внутршнього трудового розпорядку. Стаття 144 Порядок застосування заохочень Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистй обстановц  заносяться до трудових книжок працвникв у вдповдност з правилами х ведення

1. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

2. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

3. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

4. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

5. Організація оплати праці на підприємстві

6. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
7. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
8. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

9. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

10. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

11. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

12. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

13. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

14. Система маркетингового планування на підприємстві

15. Податок на прибуток підприємств

16. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

18. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

19. Реструктуризація підприємств

20. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

21. Правила поведінки на підприємстві

22. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
23. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
24. Кредитування підприємств

25. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

26. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

27. Доходи сільськогосподарських підприємств

28. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

29. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

30. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

31. Звітність сільськогосподарських підприємств

32. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

33. Облік доходів підприємств

34. Облік неопераційних витрат на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

38. Організація облікового процесу на підприємстві
39. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
40. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

41. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

42. Розподіл прибутку державних підприємств

43. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

44. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

45. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

46. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

47. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

48. Інформаційні системи і технології на підприємстві

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

50. Комерційна діяльність підприємств

51. Маркетингові дослідження на підприємстві

52. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

53. Організація збутової діяльності на підприємстві

54. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
55. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
56. Управління запасами матеріалів на підприємстві

57. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

58. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

59. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

60. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

61. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

62. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

63. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

64. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Особливості діяльності інноваційних підприємств

66. Персонал на підприємстві

67. Рух кадрів на підприємстві

68. Стратегічне планування і управління на підприємстві

69. Управління інноваційним розвитком підприємств

70. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
71. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств
72. Бізнес-планування на підприємстві

73. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

74. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

75. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

76. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

77. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

78. Грошові розрахунки підприємств

79. Державна фінансова підтримка санації підприємств

80. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

81. Кредитування підприємств

82. Методика інвестування підприємств

83. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

84. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

85. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

86. Основи фінансів підприємств
87. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб
88. Сутність і призначення санації підприємств

89. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

90. Фінанси підприємств

91. Фінансова санація та банкрутство підприємств

92. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

93. Фінансовий облік на підприємстві

94. Формування власного капіталу підприємств

95. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

96. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

97. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

98. Економіка підприємств будіндустрії

99. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

100. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.