Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Європейські стандарти у сфері праці

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Європейські стандарти у сфері праці Роботу виконав: Студент ІІІ курсу Групи ЮР-37к Баранецький Василь Київ 2010 Зміст Вступ 1. Особливість сучасного міжнародно-правового регулювання праці та його вплив на національну політику та законодавство України 2. Міжнародні стандарти в сфері праці Висновки Список використаної літератури Вступ В системі захисту основних прав і свобод людини у сфері праці і трудових відносин, соціального забезпечення та встановлення відповідного рівня їх правових гарантій є міжнародні норми про працю. Впродовж кількох десятків років формування єдиної концепції міжнародного трудового права ускладнювалось функціонуванням двох полярних правових систем, які юридично закріплювали основи існуючого суспільно-економічного ладу в тій чи іншій державі. У зв’язку з цим в трактуванні найбільш гострих і важливих питань у сфері міжнародного регулювання праці виникли деякі суперечності і розбіжності. Процес політичного і соціально-економічного «роззброєння» поступово формує єдиний підхід сфері міжнародного регулювання праці, сприяє інтенсивній та ефективній імплементації найбільш прогресивних норм з однієї правової системи в іншу. Головним завданням і водночас надбанням сучасного трудового права є встановлення єдиної системи міжнародних трудових стандартів та взаємоузгодження трудової політики держав щодо правового регулювання праці та трудових відносин. У сучасній Україні відбуваються складні процеси реформування правової системи, в тому числі і у сфері трудового права. Прийняття нового Трудового кодексу України має сприяти захисту прав людини в сфері праці, його норми повинні відповідати реаліям сучасного життя та враховувати загальноєвропейські тенденції щодо гармонізації трудових правовідносин. 1. Особливість сучасного міжнародно-правового регулювання праці та його вплив на національну політику та законодавство України Після Другої світової війни почалось інтенсивне усвідомлення світовою спільнотою вагомості і значення проблеми прав людини та їхнього захисту, цінності людського життя і здоров’я та необхідності задоволення соціально-економічних потреб. Створюються численні міжнародні організації, до компетенції яких входять вироблення мінімальних необхідних стандартів, обов’язкових правил поведінки, залучення різних спеціалістів для вирішення питань, що пов’язані з впливом на держави, що порушують закріплені стандарти поведінки, надання різноманітної допомоги державам, що її потребують. Поступово питання охорони і захисту праці людини вийшло за межі кожної окремої держави і перетворилось із суто внутрішньої у міжнародну проблему. Відтак, виникла потреба у створенні універсальних міжнародно-правових стандартів у сфері охорони праці, які відображені у низці важливих міжнародно-правових актів, що встановлюють загальнолюдські стандарти прав та інтересів особи, визначають той рівень, який повинна забезпечити кожна держава, у тому числі у такій важливій сфері державного і громадського життя як охорона праці.

І, як наслідок, національне правове регулювання права на охорону праці теж зазнало впливу міжнародно-правових стандартів. На сьогодні вже загальновизнано, що право людини на охорону праці, у якій би державі вона не жила, перебуває під захистом світової спільноти і є досягненням усієї цивілізації. Конвенції Міжнародної організації праці теж вміщують стандарти, які тією чи іншою мірою стосуються охорони здоров’я. Наприклад, ст.10 Конвенції МОП 1952 р. №102 &quo ;Про мінімальні норми соціального забезпечення здоров’я&quo ; визначає мінімальний перелік медичних послуг, які мають бути надані, у тому числі і за рахунок страхування. Відповідно до ст.13 Конвенції МОП 1969 р. №130 &quo ;Про медичну допомогу і допомогу у зв’язку із захворюванням&quo ; громадян кожної з країн, що ратифікували цей документ, повинні одержувати принаймні такі види медичної допомоги: загальну лікарняну допомогу, зокрема допомогу на дому; допомогу, яку надають спеціалісти стаціонарним або амбулаторним хворим, і допомогу спеціалістів, яка може бути надана за межами лікарні; відпуск необхідних медикаментів за рецептом лікаря або іншого кваліфікованого спеціаліста; госпіталізацію у випадку потреби; стоматологічну допомогу, якщо це передбачено національним законодавством; медичну реабілітацію, у тому числі надання, ремонт і заміну протезів або ортопедичних засобів, якщо це передбачено національним законодавством . Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у зближенні із сучасною європейською системою права та передбачає реформування вітчизняної правової системи та поступове приведення до відповідності із європейськими стандартами законодавства у всіх сферах, у тому числі законодавства про охорону праці. Згідно з Указом Президента &quo ;Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського союзу&quo ; від 11 червня 1998р. адаптація соціальної політики України полягає у реформуванні систем страхування, охорони праці, здоров’я та інших галузей соціальної політики відповідно до стандартів ЄС і поступовому досягненні загальноєвропейського рівня соціального забезпечення та захисту населення. 2. Міжнародні стандарти в сфері праці Стандарт – це визначення очікуваної (отримуваної) якості, утверджена модель, яка є основою процесу оцінки , документ, що складений у результаті консенсусу спеціалістів, схвалений спеціалізованою організацією і спрямований на досягнення оптимального ступеню впорядкованості у даній сфері . У кожній галузі державного і суспільного життя є свої вимоги до стандартів, у тому числі і у сфері охорони праці. Однак передусім доцільно звернути увагу на стандарти прав людини. П. Рабинович вказує на необхідність уточнення змісту поняття міжнародного стандарту прав людини, зокрема європейського. За його визначенням, професора, європейські стандарти прав людини – це зафіксовані у юридичних актах та документах європейських міжнародних організацій принципи й норми стосовно прав і свобод людини, призначені слугувати орієнтирами для відповідної внутрішньодержавної юридичної практики . У найближчому майбутньому Україну чекає інтеграція з політичними та економічними євроатлантичними структурами.

Підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки, запобігання аваріям і нещасним випадкам на виробництві, посилення профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності вимагає подальшого адаптування нормативно-правових актів до європейського і міжнародного законодавства, а також використання світового науково-практичного досвіду й поглиблення міжнародного співробітництва у сфері охорони праці. Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми Вибір Україною стратегічного курсу на інтеграцію до ЄС і перспектива вступу до Світової Організації Торгівлі обумовлює нагальну потребу гармонізації національного законодавства до законодавства ЄС . У підписаній в Люксембурзі Угоді про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною, яка набула чинності з 1 березня 1998 року, визначено, що охорона праці, захист життя і здоров’я людей, технічні регламенти та стандарти в цій галузі є пріоритетними галузями законодавства, де необхідно досягти адекватності законів. У червні 2003 року Україна разом із представниками 178 країн-членів Міжнародної організації праці (МОП), організацій працівників і роботодавців прийняла нову Глобальну стратегію охорони праці, яка ставить за мету впровадження ефективного управління системою охорони праці на національному рівні . Поліпшення систем охорони праці та промислової безпеки в країнах – членах ЄС – обумовлене впровадженням за останні роки низки законодавчих і нормативних актів. Оновлення національних систем охорони праці з урахуванням європейського законодавства стосується, насамперед, нових учасників, законодавство яких має адекватно відображати загальноєвропейські положення у сфері охорони праці. Правову систему ЄС можна вважати наднаціональною правовою системою, якій притаманні особливі риси. Держави – члени ЄС – обмежили свій суверенітет і делегували частину власних повноважень співтовариству, які у межах визначених повноважень видають законодавчі акти, обов'язкові для держав-учасниць. Основою законодавства ЄС у сфері охорони праці є рамкові директиви. Відповідно до статті 189 Римської угоди, директива зобов’язує будь-яку із зазначених вище держав досягати визначеного директивою результату, але залишає за національними органами право вибирати методи й засоби його досягнення. Директиви з охорони праці визначають мінімальні вимоги з можливістю для держав-учасниць відступати від мінімальних вимог, однак лише в бік їх перевищення . В Україні основним законом у сфері охорони праці є Закон про охорону праці, Кодекс законів про працю України та Закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності. Необхідність впровадження змін до чинного закону ґрунтується не тільки на орієнтації України в бік ЄС, а й на тому факті, що чинне законодавство та його принципи не завжди відповідають сучасним реаліям і фактично не забезпечують створення законодавчих засад цілковитої безпеки й захисту здоров'я працівників в умовах робочого середовища, адекватних ЄС.

Вступив до КП(б)У, мав численні контакти і листування з керівництвом УКП. Однак восени 1920 р. знову виїхав на еміграцію. Користуючись значним авторитетом, прагнув згуртувати ліві елементи соціал-демократичного спрямування, розкидані по світу, на спільній комуністичній платформі, однак великих успіхів не мав. Зосередившись на літературній праці, здобув широке, загальноєвропейське визнання. Не один раз надсилав до керівництва СРСР і УСРР прохання на дозвіл про повернення в Україну, однак наражався на неодмінні відмови. Із загостренням ситуації в Європі у кінці 30-х рр. пропонував власні плани колективної протидії фашистській агресії, висував, зокрема, ідею європейського протекторату над Україною як спробу убезпечити вітчизну від війни. У роки фашистської окупації Франції був кинутий до концтабору. Під кінець життя працював над філософсько-етичними проблемами світоустрою, в основі яких лежала ідея конкордизму. В сфері міжнародних відносин, що вступили в етап “холодної війни”, це означало пошук шляхів досягнення взаємної згоди і налагодження ефективного взаємовигідного співробітництва різних соціальних систем. 25 Довідка: Петрушевич Євген Омелянович (3(15) червня 1863 р., Буськ, Східна Галичина- 29 серпня 1940 р., Гермедорф, поблизу Берліна) — український політичний і громадський діяч

1. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

2. Сутність соціального контролю у сфері праці

3. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

4. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

5. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

6. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения
7. Государственное управление в хозяйственной сфере деятельности
8. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

9. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

10. Социальное партнерство в сфере труда

11. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

12. Преступления в сфере таможенного дела

13. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

14. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

15. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

16. Формирование эстетической ценности массового сознания в сфере архитектуры

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Безопасность по стандарту или аспирин для админа

18. Модемы, модемные стандарты, принцип работы

19. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

20. Шар и сфера

21. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

22. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти
23. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности
24. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогового законодательства

25. Преступления в сфере экономической деятельности

26. Стандарты в области охраны окружающей среды

27. Ближнее зарубежье - сфера жизненных интресов России

28. Застосування стандартів ISO серії 9000

29. Этические стандарты и практическая этика психолога

30. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

31. Понятие общества. Общество и природа. Взаимодействие основных сфер общественной жизни

32. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

34. Общество как сложная система. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Важнейшие институты общества

35. Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье

36. Контракты в сфере физической культуры и спорта

37. Социальная сфера общественной жизни

38. Международные стандарты бухгалтерского учета
39. Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS)
40. Маркетинг в банковской сфере

41. Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

42. Особенности рекламы в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса

43. МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

44. Реклама социально-культурной сферы

45. Управление учебным процессом в колледже в период внедрения Государственных образовательных стандартов среднего специального образования

46. Развитие предпринимательства в сфере управления земельными отношениями в городском секторе экономики

47. Социально-психологическая характеристика менеджера в сфере экономики, банковского дела

48. Обоснование и оценка инвестиционного проекта в сфере недвижимости

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Назначение, область применения и содержание стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2001

50. Социальная сфера промышленных предприятий в условиях рыночной экономики

51. Предпринимательство в сфере электронного бизнеса в России

52. Теневая экономика. Мафиозные структуры, как сферы теневой экономики

53. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

54. Методы алгебраических и дифференциальных уравнений для анализа и качественного исследования социально-экономических явлений (По дисциплине: Математические методы моделирования процессов управления в социальной сфере)
55. Рациональная философия истории: ценности, сферы бытия и динамические стратегии
56. Интернет в сфере интересов историка

57. Преступления в сфере компьютерной информации : криминологический анализ личности преступника

58. О лексикографическом отражении американского стандарта английского литературного языка

59. Межкультурная коммуникация в сфере задач межкультурной коммуникации

60. Игра и игрушка в сфере повседневной культуры

61. Развитие санаторно-курортной сферы Кавказских Минеральных Вод

62. Маркетинг в некоммерческой сфере: теоретический аспект

63. Мировой опыт деятельности торгово-посреднических фирм в организации товародвижения и возможности его использования в сфере торговли

64. Сфера Sⁿ

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

65. Замкнутые инвариантные пространства функций на кватернионных сферах

66. Стандарты иммунизации в педиатрической практике

67. Стандарты (протоколы) диагностики и лечения болезней органов пищеварения

68. Заболевания яичников и женской половой сферы

69. Гуманитарные аспекты идентификации и прогнозирования развития сферы бизнеса

70. МТС - инновации в сфере мобильной связи
71. Описание стандарта MRPII
72. Організація праці

73. Стандарты серии Исо 9001-2001

74. Туризм как составляющая непроизводственной сферы деятельности

75. О предметной сфере маркетинговых исследований

76. Анализ результатов процессного управления маркетингом предприятия сферы услуг

77. Вопросы обеспечения качества управления, конкурентоспособности предприятия сферы услуг

78. Алгоритмизация системы управления маркетингом предприятия сферы услуг

79. Паблик рилейшнз в налоговой сфере на примере УМНС РФ по республике Татарстан

80. Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

81. Концептуальные основы единой системы государственного кадрового обеспечения сферы информатизации России

82. Основные тенденции применения ЭВМ в сфере образования

83. Правовые отношения в сфере наемного труда

84. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

85. Правовая сфера жизни общества

86. Государственное управление в сфере электроэнергетики
87. Типичные способы мошенничества в сфере обращения ценных бумаг
88. Права беженцев: международные стандарты и национальное законодательство

89. Реализация конституционных прав граждан в сфере окружающей среды

90. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект

91. Документооборот фирмы стандарты

92. Разработка бизнес-плана в сфере туризма

93. Мотивационная сфера личности

94. Эмоционально-волевая сфера дошкольника

95. Конфликты в государственно-административной сфере

96. Дистанционное обучение как показатель развития культуры сферы образования

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Сказка как средство развития эмоциональной сферы у дошкольников с нарушениями поведения

98. Особенности эмоциональной сферы детей с нормальным и аномальным развитием

99. Психологическое исследование особенностей когнитивной сферы детей с задержкой психического развития и с умственной отсталостью


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.