Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Самозахист у цивільному праві

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Кафедра цивільно-правових дисциплін Курсова робота з дисципліни «Цивільне право України» на тему: «Самозахист у цивільному праві» Виконав: Копотієнко А.В. Дніпропетровськ 2008 Зміст Вступ 1. Поняття і юридична природа самозахисту цивільних прав 1.1 Виникнення поняття самозахисту в законодавстві України 1.2 Правова природа самозахисту прав 1.3 Сфера реалізації та ознаки права на самозахист 2. Здійснення учасниками цивільних правовідносин права на самозахист 2.1 Заходи самозахисту прав 2.2 Необхідна оборона в цивільному праві 2.3 Дії в умовах крайньої необхідності в цивільному праві 3. Особливості самозахисту у речових та зобов’язальних правовідносинах 3.1 Самозахист речових прав 3.2 Самозахист у зобов’язальних правовідносинах 3.3 Деякі аспекти заподіювання шкоди при самозахисті Висновки Перелік використаних джерел Вступ Виникнення цивільних прав ґрунтується на визнанні рівності учасників регульованих цивільним правом відносин, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимості довільного втручання кого-небудь в приватні справи, необхідності безперешкодного здійснення цивільних прав, забезпечення відновлення порушених прав, їх судового захисту. Але незалежно від рівня розвитку суспільства, правопорушення, на жаль, залишаються його невід'ємною складовою. Сучасні реалії суспільного життя пов’язують ефективність механізму цивільно-правового захисту, перш за все, з його оперативністю. Тому розвиток ринкових відносин в незалежній Україні зажадав появу додаткових оперативних способів захисту цивільних прав. Одним з елементів механізму правового захисту, який надає можливість оперативного захисту, є право особи відновлювати порушені права й усувати перешкоди у їх здійсненні без звернення до юрисдикційних органів. Питання про те, яким чином можна ефективно захистити свої порушені цивільні права, дуже актуальне на сьогоднішній день. Від рішення цього питання багато в чому залежить стабільність цивільного обороту і упевненість кожного в гарантованості своїх прав. Разом з тим, таке явище як самозахист, яке, за логікою законодавця, повинне було зайняти місце одного з самих оперативних способів захисту, виявляє на сьогоднішній день масу складнощів, зв'язаних з розумінням його сутності як нового способу захисту цивільних прав. Інститут самозахисту є відносно новим для українського цивільного законодавства, що породило значну розбіжність в думках щодо його змісту, а також украй обмежене застосування норми, присвяченої самозахисту. Визначення змісту самозахисту цивільних прав вимагає відповіді на питання про співвідношення його з схожими інститутами цивільного і інших галузей права, виявлення умов правомірності спричинення самостійним захистом шкоди. Дослідження інституту самозахисту цивільних прав здійснювалося в різноманітних теоретичних аспектах. Питання самозахисту розглядалося в роботах Д.І. Мейєра, В.І. Синайського, К.Н. Анненкова, В.П. Грібанова і інших. Окремі теоретичні і практичні аспекти застосування самозахисту цивільних прав вивчалися в роботах таких найвидніших правознавців як Т.Є

. Абова, Ю.Г. Басин, І.О. Дзера, О.С. Іоффе, Н.І. Клейн, О.А. Красенів, Н.С. Малєїн, І.Б. Новіцкий, В.А. Рясенцев, С.В. Сарбаш, Г.А. Свердлик, Е.Л. Страунінг, Є.А. Суханов, Ю. К. Толстой. Аналіз наукової літератури свідчить про відсутність єдиного підходу до багатьох аспектів самозахисту. Залишаються дискусійними питання, які стосуються правової природи права на самозахист, суб’єктів, об’єктів, заходів самозахисту, підстав виникнення та меж здійснення права на самозахист. Такий стан наукової розробки, невизначеність з ключових питань самозахисту, безумовно, не може сприяти активній реалізації права на самостійний захист цивільних прав та інтересів. Ці обставини зумовили мету даного дослідження: проведення комплексного наукового аналізу права учасників цивільних правовідносин на самозахист. Відповідно задачами дослідження, вирішення яких дозволило досягнути вказаної мети, виступили: - обґрунтування поняття і юридичної природи та сфери реалізації самозахисту цивільних прав; - визначення способів здійснення учасниками цивільних правовідносин права на самозахист та їх реалізації, зокрема, таких заходів як: необхідна оборона, дії в умовах крайньої необхідності, тощо; - аналіз особливостей самозахисту у речових та зобов’язальних правовідносинах, деяких аспектів заподіяювання шкоди при самозахисті. Об'єктом дослідження виступають відносини, що складаються з приводу самозахисту в цивільному праві України. Предмет дослідження складають теоретичні і практичні аспекти самозахисту цивільних прав в законодавстві України. В роботі використані такі загальнонаукові методи, як діалектичний, метод логічного аналізу, синтезу, індукції, дедукції і формалізації. Разом з вище переліченими використані такі методи, як історичний, порівняльно-правовий, техніко-юридичний і системно-структурний методи дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, об’єднуючих дев’ять підрозділів, та висновків. 1. Поняття і юридична природа самозахисту цивільних прав 1.1 Виникнення поняття самозахисту в законодавстві України Самозахист прав як елемент механізму правового захисту, який надає можливість оперативного захисту, знаходив законодавче закріплення у найдавніших правових джерелах і у сучасному законодавстві різних держав. Самозахист у стародавні часи був традиційною формою захисту, однак з посиленням державної влади можливості самозахисту обмежувалися, поступаючись праву на судовий захист, за деякими винятками (зокрема, необхідної оборони, дій у стані крайньої необхідності, відмови від договору у певних випадках). Зарубіжні та вітчизняні нормативно-правові акти більш пізнього періоду теж закріплювали численні можливості самостійного захисту, хоча загальної норми щодо права на самозахист у більшості з них не було. У деяких з них містилася загальна норма про те, що самозахист можливий лише у випадках, передбачених законом. Законодавство окремих держав обмежувало самозахист лише можливістю необхідної оборони . Можливості самозахисту закріплювалися й у вітчизняному законодавстві як у дорадянський, так і радянський періоди, хоча термін «самозахист» не вживався.

Законодавство радянського періоду також не містило загальної норми щодо права на самозахист. Тому більшість учених дотримувалися думки про можливість самозахисту лише заходами, закріпленими у законодавстві, та визначали це право як виняток, розрахований на ситуацію, коли юрисдикційний захист неможливий, хоча окрім права на дії у стані крайньої необхідності жодна з можливостей самозахисту не була пов’язана у законодавстві з неможливістю юрисдикційного захисту . Інтерес до цього права підвищився у зв’язку з тим, що однією з новел Конституції України стала загальна норма щодо права на самостійний захист, за якою особа має право на захист своїх прав будь-якими засобами, які не заборонені законом. У Конституції право на самозахист не пов’язується з неможливістю отримати державний захист, тому пропозиції внести такі обмеження на галузевому рівні у загальні положення щодо права на самозахист слід вважати такими, що суперечать Конституції. Отже, право на самозахист на рівні Основного закону було визнано самостійною та рівноцінною можливістю правового захисту, скористатися якою особа може на власний розсуд. Це конституційне положення знайшло подальше впровадження у Цивільному кодексі [], де загальним питанням самозахисту присвячена окрема стаття та вперше на законодавчому рівні право на самозахист було закріплено як правову категорію, чим було відкрито шлях для широкого її використання: у нормативних актах, у літературі, в рішеннях суду, у повсякденній правовій лексиці. Позитивним є те, що під час закріплення цього права у Цивільному кодексі був використаний вироблений юридичною наукою термін «самозахист», який, на відміну від термінів «необхідна оборона», «крайня необхідність», «самодопомога», «оперативно-господарські санкції», охоплює всі дії щодо самостійного захисту. Верховна Рада України пішла шляхом загально-дозвільного порядку регулювання права на самозахист, закріпивши у ст.19 ЦК право самостійно обирати заходи самозахисту або застосовувати заходи, передбачені у законодавстві чи у договорі. Аналіз норм цивільного законодавства свідчить про розширення переліку законодавчо врегульованих заходів самозахисту порівняно з радянським законодавством. Поняття &quo ;самозахист&quo ; в цивільному праві близько до понять &quo ;необхідна оборона&quo ; і &quo ;крайня необхідність&quo ; в праві кримінальному. Сама поява в ЦК України (і Росії) норми про самозахист, стало результатом серйозних наукових досліджень, проведених вітчизняними цивілистами, які підготували грунт для запровадження в українське і російське цивільне законодавство цього нового для них інституту. Проте такі законодавчі новели викликали жваву дискусію стосовно змісту цього правового феномену. Можливість самозахисту є одним з елементів права на захист. Право на самозахист природних прав людини є її природним правом. Право на самозахист є типовим для цивільного права, адже правова активність суб’єктів має тут юридично значимий характер. Це право забезпечує оперативний, дієвий, економний захист, сприяє зростанню соціальної активності і правосвідомості, укріпленню законності та правопорядку.

У камері розмотузували задубілі руки. На прощання скинулися мені по копнякові кованими чобітьми. Злорадно, наче вислужуючись перед червонопогонцями, заскрипів замок: «Не ви-пу-щу!». Маленька темна камера з заґратованим віконечком під самою стелею байдуже проковтнула чергову жертву. З її нутра віддавало неземною стужею. Подумалося, що це вхід до більшовицького пекла, яке людиноненависники створили на землі. У короткій вузькій камері зі студеною долівкою і слизькими стінами прочипів до полудня. Нестерпно, якимось нефізичним болем нила поранена нога. Два червонопогонні солдати припровадили мене до кабінету слідчого. Руки за спину. Допитував Білоус, що мав тоді чин капітана. Здебільшого він ходив у цивільному. Розмову повів «батьківським» тоном. «Так, Миколо, ми маємо достовірні дані, що ти перебував у бандерівських відділах, воював проти нас. Але ми тобі те все прощаємо. Відпустимо додому, бо маєш лише шістнадцять років. Дамо добру роботу на цукровому заводі в Городенці. За це трохи нам допоможеш. Десь уночі поїдеш із нами в село, покажеш, що треба і кого треба

1. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

2. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

3. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

4. Представництво у цивільному праві

5. Спадкування у римському цивільному праві

6. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
8. Цивільне право України

9. Цивільно-правові аспекти аудиту

10. Докази та доказування у цивільному процесі

11. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

12. Основи спадкування у Римському цівільному праві

13. Особливості цивільного права

14. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

15. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

16. Представництво в цивільному процесі

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры

17. Процесуальні строки в цивільному процесі

18. Система цивільного права України

19. Суб’єкти цивільного права

20. Участь прокурора в цивільному процесі

21. Цивільні правовідносини

22. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи
23. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права
24. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

25. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

26. Цивільні процесуальні правовідносини

27. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

28. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

29. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

30. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

31. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

32. Граждане как субъекты административного права

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Административное право (Контрольная)

34. Административное Право Республики Казахстан

35. Граждане, как субъекты административного права

36. Соотношение административного права со смежными отраслями права

37. Административное право РБ

38. Граждане как субъекты международного права
39. Административно право (шпаргалки)
40. Административное право РФ

41. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

42. Арбитражное процессуальное право

43. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

44. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

45. Банковское право (Контрольная)

46. Шпаргалка по банковскому праву

47. Гражданское право

48. Гражданское право - сделки

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

49. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

50. Авторское право

51. Авторское право

52. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

53. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

54. Гражданское общество и право по Гегелю
55. Гражданское право (Контрольная)
56. Гражданское право (Контрольная)

57. Гражданское право (Шпаргалка)

58. Гражданское право РФ

59. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

60. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

61. Гражданское право

62. Гражданское, торговое и международное частное право

63. Защита прав потребителя

64. Место обязательственного права в системе гражданского права

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Объекты гражданских прав

66. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

67. Ответы по Гражданскому праву РФ

68. Права молодежи в РБ

69. Права человека

70. Право собственности на квартиру и жилой дом
71. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения
72. Пределы осуществления гражданских прав

73. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

74. Собственность и право собственности

75. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

76. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

77. Шпаргалка по гражданскому праву

78. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

79. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

80. Представительство по гражданскому праву

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Осуществление гражданских прав

82. Шпаргалки по гражданскому праву

83. Шпора по гражданскому праву

84. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

85. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

86. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)
87. Граждане как субъекты гражданского права
88. Субъекты патентного права

89. Развитие наследственного права в России

90. Шпаргалки по гражданскому праву

91. Имущественные права и обязанности супругов

92. Вещные права на землю

93. Гражданское право РФ

94. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

95. Защита авторских прав в интернете

96. Актуальные проблемы гражданского права

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Толкование норм гражданского права

98. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

99. Ценные бумаги как объекты гражданских прав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.