Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ТЕРЕЩУК Віталій Іванович УДК 327:659.4(100):004.738.5 Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави Спеціальність 23.00.04 — Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Чернівці — 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі міжнародної інформації Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету Науковий керівник: доктор політичних наук, професор ТИХОМИРОВА Євгенія Борисівна Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, завідувач кафедри міжнародної інформації Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор ФІСАНОВ Володимир Петрович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри міжнародної інформації кандидат політичних наук ШЕВЧЕНКО Олена Володимирівна Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародної інформації Захист дисертації відбудеться 29 лютого 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна 2, корп. 14 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки 23 Автореферат розісланий 24 січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради П.М. Катеринчу ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. У сучасному глобалізованому світі роль та місце держави у міжнародних відносинах, поряд з її політичним, економічним, військовим потенціалом, визначає її інформаційний образ, який склався у світової спільноти. Вже сьогодні можна стверджувати, що проблема формування іміджу займає важливе місце у зовнішньополітичних стратегіях як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. І тому в умовах розбудови незалежної Української держави першочергової ваги набуває питання формування за кордоном позитивного іміджу країни, адже від того, який образ України буде створений у світі, значною мірою залежить її майбутнє. Все це визначає важливість проведення досліджень сучасного іміджу України, шляхів і засобів його формування та поширення, серед яких важливе місце займає PR, і, зокрема, його порівняно нова форма — електронний PR. Україна за короткий період після проголошення незалежності перестала бути лише об’єктом впливів інших держав і перетворилась на рівноправний суб’єкт міжнародних відносин. Нині Україна у досить складних геополітичних умовах намагається здійснювати відкриту зовнішню політику і розраховує зайняти гідне місце у світовій спільноті. Об’єктивні труднощі перехідного періоду, затримка з проведенням радикальних реформ, нерозвиненість механізмів громадянського суспільства, політичні проблеми — ці та інші чинники негативно впливають на міжнародний імідж України та, відповідно, ускладнюють формування її зовнішньополітичного іміджу.

Для іноземців, у тому числі для представників іноземних політичних та фінансових кіл, основним джерелом інформації про Україну є засоби масової інформації, серед яких одне з чільних місць займає Інтернет. На сьогоднішній день Інтернет є одним із найуніверсальніших інформаційних та комунікаційних засобів з тих, що знаходяться нині у розпорядженні людства. Інтернет-технології сьогодні надають без перебільшення унікальні можли­вості для популяризації державою своїх культурних надбань та національних традицій, розповсюдження інформації про політичне, економічне, соціальне, культурне життя в країні, а також, що особливо актуально для України як для порівняно молодої держави, Інтернет уможливлює здійснення реклами українських туристичних та бізнесових можливостей. Процеси глобалізації комунікацій, формування інформаційного суспі­льства, дедалі більша прозорість територіальних, політичних, культурних кордонів стали причиною актуалізації інформаційної складової зовнішньої політики України. Нашій країні, її зовнішньополітичному відомству та дипломатичній службі необхідно негайно впроваджувати якнайширше застосування інформаційно-комунікаційних технологій у дипломатичній діяльності (мережевої, іміджевої та медіа дипломатії), що забезпечить України адекватне місце на міжнародній арені та у світовому інформаційному просторі. Зазначені вище обставини стали визначальними при написанні дисер­таційного дослідження, присвяченого аналізу ролі засобів електронного PR у формуванні зовнішньополітичного іміджу держави. Враховуючи новизну проблем, що висвітлюються, дисертаційна робота „Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави” є одним із перших системних досліджень використання інформаційно-комуні­каційних можливостей мережі Інтернет у практиці зовнішньополітичної PR-діяльності держав, і, зокрема, у практиці створення та підтримки зовнішньополітичного іміджу України. Ступінь наукової розробки теми. Предмет даного дисертаційного дослідження ще не знайшов належного цілісного відображення у наукових працях як іноземних, так і вітчизняних дослідників. Власне, лише останнім часом розпочався процес усвідомлення можливостей, які надає електронний PR для формування зовнішньополітичного іміджу. Загалом проблеми теорії іміджу досліджуються вже близько півстоліття, але власне проблема іміджу держави (у т.ч. її зовнішньополітичного іміджу) розроблена ще недостатньо. Проблеми теорії та практики паблік рілейшнз за вже достатньо тривалий час існування цієї галузі були детально розглянуті численними дослідниками. Але лише в останнє десятиліття, внаслідок стрімкого розвитку всесвітньої мережі Інтернет, дослідники почали звертати увагу на інформаційно-комунікаційні можливості, які несе викорис­тання цієї мережі у практиці PR. На науковому рівні цей напрям ще вкрай мало досліджений. Також практично немає ґрунтовних наукових досліджень ролі засобів електронного PR у формуванні іміджу держави. Це дає підстави вважати дане дисертаційне дослідження актуальним, оскільки воно піднімає ряд важливих, але мало досліджених на сьогоднішній день питань.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної програми кафедри міжнародної інформації Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістич­ного університету „Інформація та комунікація в сучасному суспільстві”. Об’єктом дисертаційного дослідження є зовнішньополітичний імідж держави. Предметом дисертаційного дослідження є використання засобів електронного PR для формування зовнішньополітичного іміджу держави. Мета дослідження полягає в аналізі процесів формування зовнішньо­політичного іміджу держави за допомогою методів та засобів електронного PR і виробленні відповідної стратегії для України. Досягнення поставленої мети обумовило такі наукові завдання дослідження: — проаналізувати теоретичні підходи до розгляду іміджу як суспільно-політичного явища, з’ясувати роль та місце зовнішньополітичного іміджу держави у структурі її міжнародного іміджу; — визначити роль та місце технологій паблік рілейшнз у сучасних міжнародних відносинах, окреслити роль дипломатичних служб у формуванні зовнішньополітичного іміджу держави; — з’ясувати сутність та особливості електронного PR, проаналізувати можливості та наслідки його використання для формування іміджу держави; — дослідити досвід провідних країн світу (на прикладі США та Великої Британії) у використанні інформаційно-комунікаційних можливостей мережі Інтернет для формування власного зовнішньополітичного іміджу; — дослідити особливості формування зовнішньополітичного іміджу України, окреслити ключові фактори, які впливають на його формування, проаналізувати нормативно-правову базу, пов’язану з проблемами форму­вання іміджу України та забезпеченням її інформаційної присутності у світовому інформаційному просторі, проаналізувати використання Україною засобів зовнішньополітичного електронного PR; — підготувати PR-програму використання Україною мережі Інтернет для формування позитивного зовнішньополітичного іміджу. Методи та методологія дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження склало поєднання наукових підходів та принципів, які дали змогу комплексно та всебічно дослідити проблему використання електронного PR для формування зовнішньополітичного іміджу держави. Зокрема, автором найбільш широко використано положення системного, структурно-функціонального та інсти­туційного підходів, які уможливили проведення всебічного аналізу поставлених проблем. Використовуючи системний підхід, вдалося проаналізувати методи та засоби формування зовнішньополітичного іміджу держави, а також місце серед них технологій електронного паблік рілейшнз. Використання структурно-функціонального методу дозволило комплекс засобів електрон­ного PR, які можуть бути використані у державних іміджевих комунікаціях. За допомогою інституційного підходу було проаналізовано діяльність зов­нішньополітичних відомств та інших інституцій, які здійс­нюють формування позитивного зовнішньополітичного іміджу держави в розвинених країнах світу. Крім того, автор спирався на міждисциплінарний підхід, широко використовуючи результати досліджень з різних галузей наукового знання: політології, психології, комунікативістики, менеджменту.

Незаперечним є і те, що якби Німеччина та Австро-Угорщина не одержали очевидного економічного зиску, що давав змогу зняти внутрішнє напруження в цих голодуючих країнах, то навряд чи держави Четверного союзу взагалі підписали би будь-яку угоду з УНР. Основний текст договору засвідчував завершення стану війни між Українською Народною Республікою з одного боку, і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Османською імперією з іншого, а також їх бажання жити в мирі і дружбі. Сторони відмовилися від взаємних територіальних та матеріальних претензій, обмінювалися військовополоненими, зобов'язувалися налагодити економічні взаємовідносини[157]. Договір, підписаний представниками УНР з центральними державами, був актом геополітичного масштабу і клав край кривавому безумству на велетенських просторах з десятками мільйонів населення. На дипломатичному фронті досягалося одне із стратегічних завдань Української революції. Це досягнення було цілком співзвучним жаданням народів воюючих країн. Водночас патріотично-демократичні сили одержували ще один шанс продовжити вже при вирішальній підтримці зовнішньополітичного чинника процес українського державотворення, національного відродження

1. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

2. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

3. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

4. Паблік рілейшнз в органах влади

5. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

6. Приватизація як засіб припинення державної власності
7. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
8. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

9. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

10. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

11. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

12. Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів

13. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

14. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

15. Фольклор як засіб виховання школярів

16. Насилля як засіб влади

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Насильство як засіб домінування й панування

18. Податкова застава як засіб забезпечення виконання податкових зобов’язань

19. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

20. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

21. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

22. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко
23. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку
24. Електронна книга як вид документа

25. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

26. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

27. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

28. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

29. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

30. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

31. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

32. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

34. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

35. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

36. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

37. Автоматичні рівноважні пристрої як безконтактні ущільнення

38. Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в’язких рідин
39. Тхеравада як різновид буддизму
40. Спелеотуризм як різновид спортивного туризму

41. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

42. Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

43. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

44. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

45. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

46. Пабло Пикассо - испанский живописец

47. Г.Р. Державин

48. Развитие жанра в творчестве Дж.Р.Р. Толкина

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

49. Конструкции имени существительного с прилагательным в романе Р. Кено «Chiendent»: грамматика писателя и грамматика языка

50. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

51. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

52. Внешняя политика США во время правления Р.Рейгана

53. Томас Пабло Паскеро - Гомеопатия

54. Состав и продуктивность микрогруппировок луговых сообществ поймы р.Сож пригорода г.Гомеля
55. Недостатки произношения звуков Р и Р` и способы их коррекции
56. Структурализм и функционализм в социологии: работы Т.Парсонса и Р.Мертона

57. Представления об идеальном обществе и произведениях социалистов-утопистов /А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.ОУЭН/

58. Учение Р. Декарта о методе

59. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

60. Р. Коуз как представитель неоинституционализма

61. История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/

62. Управление операциями с ценными бумагами в СХПК "Адышевский" Оричевского р-на Кировской области

63. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

64. «Крылатые предметы» из района р. Янцзы

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

65. Бій у Катеринославі, 1917 рік

66. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

67. Революційні події 1905-1907 р.р

68. Образование Др-Р государства. Его политическая история

69. Мэй Р. Искусство психологического консультирования.

70. Милл Дж., Кроулин Р. Терапевтические метафоры для детей и “внутреннего” ребенка.
71. Ассаджоли Р. “Психосинтез”
72. Культурологические теории Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, Р. Вагнера

73. Формування рок- культури

74. Р. Киплинг

75. Державин Г.Р.

76. Загадка стихотворения Р.-Л. Стивенсона "Бурная ночь"

77. Г.Р. Державин. Обзор творчества поэта

78. Таинственная княгиня Р. в романе Тургенева "Отцы и дети"

79. Философская лирика Р. Гамзатова

80. Творчество Беляева А.Р.

Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие

81. Образ маленького человека у Н.В.Гоголя ("Шинель") и у Акутагавы Р. ("Бататовая каша")

82. Младой повеса пред дядиным гробом, в имении и глуши: "Мельмот Скиталец" Ч.Р. Метьюрина и "Евгений Онегин" А.С. Пушкина

83. Философский характер фантастики Р. Брэдбери

84. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

85. О композиционных принципах первой части «Сочинений» Г. Р. Державина 1808-1816 гг.

86. А.А.Золотарев, Р.А.Чириков лечение выпотных перикардитов
87. Директивы СНБ администрации Р. Рейгана: Центральная и Латинская Америка, страны Карибского бассейна
88. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

89. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

90. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

91. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

92. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

93. Рішення в системі управління

94. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

95. Проект автодорожного моста через р. Ока

96. Відображення питань автоматизації формування фондів

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Методика викладання природознавства тема Звірі

98. Обучение математике по педагогической технологии Р.Г. Хазанкина

99. Формування духовності учнів у навчальному процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.