Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Форми корпоративного підприємництва

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ Рівненський відокремлений підрозділ Shura19@ya dex.ru РЕФЕРАТ з дисципліни “Організація підприємництва та бізнесу” на тему: Форми корпоративного підприємництва Виконала: студентка -го курсу, , спец. “Облік і аудит”, групи Перевірив: РІВНЕ – 2004 Вступ Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств). По- друге, дане поняття є загальногалузевим, тобто взагалі визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгові та інші підприємства. Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою. Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну сукупність економічних, організаційних і юридичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт права. За допомогою цих о ознак, систематизованих статтею 1 Закону «Про підприємства в Україні», уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства. Закон визначає, що підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство як організаційну форму господарської («бізнесової») організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку. Визначення основна ланка, з одного боку, відмежовує підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого, — від суб'єктів господарського права, які не належать до основної ланки: об'єднань підприємств, фінансових посередницьких інститутів, органів управління економікою. Закон також визначає, що підприємство — це господарюючий суб'єкт. Суть визначення господарюючий суб'єкт полягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі (промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як господарюючий суб'єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність. Форми корпоративного підприємництва З часу проголошення незалежності України здійснено заходи щодо розвитку приватної і колективно-кооперативної власності, виникнення нових для України форм організації виробництва, визнання їхньої рівноправності, наділення їх повною господарсько-управлінською самостійністю.

Серед цих нових утворень набули поширення і правового визнання акціонерні товариства, які виробляють продукцію. Правове становище акціонерного товариства визначається нормами Закону "Про господарське товариство" від 19 вересня 1991 р. та Статутом цього товариства. Для розробки такого Статуту акціонерне товариство використовує Типовий Статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Фондом державного майна України і Міністерством юстиції України від 31 серпня 1993 р. За своєю економічною сутністю і правовим статусом акціонерного товариства слід вважати утворенням корпоративного типу. При створенні акціонерних товариств першорядним є вирішення питання про власність. Принциповою особливістю правосуб'єктності цієї групи аграрних підприємців є насамперед те, що ці товариства — об'єднання капіталу, а не особистої трудової участі. Майнова правосуб'єктність акціонерного товариства безпосередньо пов'язана з правовим режимом майна акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю. Так, відповідно до ст. 12 Закону "Про господарські товариства" ці товариства є власниками: майна, переданого їм засновниками і учасниками у власність; продукції, виробленої товариствами внаслідок господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено установчими документами. Вкладами учасників і засновників акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю можуть бути, зокрема, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти. Вклад (зокрема в натурі) оцінюється у гривнях і складає частку учасника та засновника у статутному фонді. З наведеної норми Закону випливає, що суб'єктом права власності на майно може бути як саме товариство, так і громадянин, який передав товариству "право користування" земельною ділянкою, іншим майном та майновими правами. Крім того, згідно зі ст. 10 цього ж Закону, учасник (акціонер) акціонерного товариства відкритого типу практично не обмежений щодо розпорядження своєю часткою в майні цього товариства (він може передати її іншим особам). Тому, на відміну від підприємств кооперативного типу, майно (чи його частка) такого товариства може стати об'єктом права власності необмеженого кола осіб. Практично ця частка у статутному фонді акціонерного товариства може стати об'єктом стягнення за боргами акціонера і, наприклад, фінансово-кредитна установа може стати акціонером такого товариства. Особливість правосуб'єктності господарських товариств дістає свій прояв у існуванні притаманного тільки цим суб'єктам права на дивіденди. Ця особливість базується на сутності цих товариств як об'єднання капіталу інвесторів на основній їх меті — задоволенні інтересів інвесторів (учасників, акціонерів).

На відміну від суб'єктів підприємництва кооперативного типу (де, виходячи з суті обов'язковості трудової участі, члени мають право на частину прибутку залежно саме від трудової участі), в господарських товариствах на підставі ст. 10 Закону "Про господарські товариства" учасники (акціонери) мають право на одержання дивідендів від участі в статутному фонді з чистого прибутку (зиску) товариства. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються відсотки до кредитних банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. Зокрема, він може використовуватися на виплату дивідендів акціонерам (учасникам). Зокрема концерн, як статутне об’єднання підприємств створюється на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. Головна мета такого об’єднання полягає в тому, щоб фірми, прагнучи вистояти в умовах нерівномірного розвитку економіки, проникають в нові для себе галузі і сфери розширюють асортимент товарів та послуг, поступово перетворюються в багатогалузеві комплекси. Значного поширення в процесі реформування власності корпоратизації та акціонування підприємств набули господарські товариства. Закон України “Про господарські товариства” визначає поняття й види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, права і обов’язки їх учасників та засновників. Господарськими товариствами визначаються підприємства, організації, установи, що створені на засадах угоди юридичними особами та громадянами через об’єднання їх майна та спільну підприємницьку діяльність із метою одержання прибутку. Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції, підприємства прагнуть об’єднуватися у промислові, промислово-фінансові та інші групи. Закон “Про підприємства в Україні” надає підприємствам право об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України. Такі групи підприємств визначаються в теорії господарського права як господарські об’єднання, які слід відрізняти від господарських товариств, що є підприємствами, а не об’єднаннями. Наведене визначення з юридичної точки зору означає, що господарське об’єднання – це один з видів суб’єктів господарського права. Підприємства, які ввійшли до об’єднання, є його членами або його учасниками Закону “Про підприємства в Україні”. Як суб’єкт права об’єднання має свої економічні, організаційні та юридичні ознаки, які відрізняють його від підприємства. По-перше, підприємства консолідуються в групи-об’єднання на основі певних матеріальних інтересів. Це об’єднання виробничої, науково-технічної, комерційної діяльності членів об’єднання, централізація управлінських, координаційних функцій тощо. Матеріальні інтереси як основа об’єднання визначаються засновниками у договорі або статуті як мета, завдання та функції об’єднання.

Сегодня можно говорить об активных новых левых партиях и движениях во Франции, Германии, Швеции и Голландии. На антикризисной волне активизируются левые течения в странах Восточной Европы, включая Россию. - Может ли быть антикризисная альтернатива в рамках либерального подхода? - В силу природы переживаемого кризиса стабилизация на основе свободного рынка в принципе невозможна. Выбор выглядит так: левые демократические решения или ультраправые, то есть фашизм. При том что сегодняшний фашизм это не нацисты Гитлера или фашисты Муссолини, но новые формы корпоративно-тоталитарной организации экономики. d-pils.lv АЛЮМИНИЙ БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ, ПРОИЗВОДСТВО - ПАДАТЬ Мировые цены на алюминий продолжат снижаться, а Россию ожидает дальнейшее сокращение производства этого металла. К такому заключению пришли в Центре экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО). По мнению специалистов ИГСО, цена алюминия способна к лету опуститься ниже $1000 за тонну. Выпуск металла в мире рискует сократиться в 2009 году более чем на 30%

1. Фірма як організаційна форма підприємництва

2. Форми і методи комунікацій у підприємництві

3. Підприємництво

4. Правовий захист підприємництва

5. Підприємство та підприємництво

6. Фіктивне підприємництво
7. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
8. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

9. Етнокультурні особливості підприємництва

10. Інтеграційні форми підприємств і організацій

11. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

12. Организанізаційно-правові форми підприємств

13. Підприємництво як вид господарської діяльності

14. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

15. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

16. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

17. Корпоративні підприємства

18. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

19. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

20. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

21. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

22. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах
23. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)
24. Архитектурные формы Месопотамского искусства

25. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

26. Гибридные формы промысловых рыб

27. Патологические формы простейших и их биология

28. Геологическаа форма движения материи

29. Инфляция: сущность и формы проявления

30. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

31. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

32. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

34. Аккредитивные формы расчетов

35. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

36. Собственность и многообразие ее форм

37. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

38. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности
39. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах
40. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

41. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

42. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

43. Референдумы и его формы

44. Местное самоуправление как форма местной публичной власти

45. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

46. ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА

47. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

48. Формы и порядок проведения таможенного контроля

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

49. Источники (формы) права

50. Нетипичные формы правления

51. Реализация норм права: понятие и формы

52. Форма государства

53. Форма государства

54. Формы государства
55. Формы государственного устройства
56. Форма (устройство) государства

57. Форма государства

58. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

59. Форма правления и формы государственного устройства

60. Республика как форма правления

61. Форма государственного устройства

62. Форма государств

63. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений

64. Финансовый контроль: формы, методы, органы

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

65. Организационные формы предпринимательской деятельности

66. Нетрадиционные формы урока

67. Корпоративный имидж (Advertising and public relations)

68. Особенности взаимосвязи движений и рисунка на примере хороводной формы танца

69. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама

70. Типы грамматических форм слова
71. Формы обращения в английском языке
72. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

73. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

74. Золотая Орда, ее государственный строй и формы господства над Русью

75. Шрифт. Этапы развития и изменения формы

76. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

77. Математическое моделирование биологических форм

78. Особые формы воспалительных заболеваний щитовидной железы

79. Эндо- экзогенная форма бронхиальной астмы, гормонозависимая, средней тяжести течения, обострение (история болезни)

80. Сахарный диабет тип 2, тяжелая форма, субкомпенсация, синдром диабетической стопы

Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Синдром кардиалгии при различных формах ИБС

82. Боковой амиотрофический склероз, шейно-грудная форма

83. Умысел как форма вины

84. Формы соучастия

85. Микроклимат пещеры "Мраморная" и формы антропогенного влияния

86. Создание и ведение Красных Книг - действенная форма сохранения биологического разнообразия
87. Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)
88. Содержание и формы работы социального педагога в школе

89. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

90. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора

91. Нетрадиционные формы урока

92. Состояние развития различных форм мышления у младших школьников

93. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

94. Формы государства в конкретной стране. Индия

95. Формы правления в зарубежных странах

96. Тоталитаризм: сущность, форма, конкретные примеры

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

97. Типы и формы государства

98. Сущность и формы государства

99. Формы государственного устройства

100. Формы проявления коррупции в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.