Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Покарання та його види

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Кафедра кримінального права КУРСОВА РОБОТА з курсу «Кримінальне право» на тему: Покарання та його види Виконала: студентка заочного навчання 841 К групи Данник Ольга Олегівна Перевірив: викладач Херсон 2009 Зміст Вступ . 3 Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти поняття покарання .6 1.1 Поняття і ознаки покарання .6 1.2 Поняття мети покарання та її складові 8 Розділ 2. Система покарань, класифікація .17 2.1 Система покарань, її ознаки і значення .17 2.2 Сутність класифікації покарань .20 2.3 Окремі види покарань .22 Розділ 3. Призначення покарання 41 3.1 Загальні засади призначення покарання .41 Висновки 44 Список використаних джерел .46 Вступ Актуальність визначеної теми зумовлена необхідністю висвітлення сучасного зросту злочинних проявів в державі, необхідністю боротьби зі злочинністю на теперішньому етапі розвитку кримінального права. Злочинність є вічного категорією, яка буде існувати завжди. В боротьбі з нею держава спрямовує зусилля на: 1) усі види і форми профілактичної діяльності, покликані запобігти вчиненню окремих злочинів (видів злочинів); 2) призначення покарання у випадках, коли вчинено діяння, яке має всі ознаки складу злочину. Покарання є логічним, найбільш характерним наслідком вчинення злочину. Воно є методом кримінально-правової боротьби із злочинністю. Застосування покарання, його вплив на ситуацію із злочинністю в країні не треба переоцінювати та чекати від нього вирішення всіх проблем, які виникають у ході боротьби зі злочинністю (так звана легісломанія — сподівання на всесилля застосування закону). Але не треба й недооцінювати покарання як метод впливу на злочинність. Саме шляхом застосування справедливого, невідворотного і своєчасного покарання держава стримує злочинність, веде &quo ;наступ&quo ; на неї, маючи на меті її приборкання й максимальне обмеження її проявів. До того ж наявність караності як ознаки кожного злочину, а також реальне застосування покарання сприяє профілактиці злочинності на всіх її рівнях і у всіх її проявах. Розробкою даного питання займались провідні вітчизняні вчені та практики. Вагомий внесок у розробку даної проблеми внесли Ю.В.Александров, З.Д.Смітієнко, Ю.М.Дьомін, С.О. Юлдашев, Клименко В.А., Баулін Ю.В, В.І.Борисов, С.Б.Гавриш, В.В.Сташис, В.Я.Тація, Козак В.А., Перепилиця О.В., Тацій В.Я. та інші. Завдяки доробку цих вчених було конкретизовано зміст поняття покарання, його мети, системи та класифікації. Мета і завдання. Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних основ та практичної діяльності дослідити предмет та сутність питання покарання в сучасній системі запобігання злочинності в країні. Відповідно до поставленої мети курсової роботи в ній необхідно вирішити наступні питання: дослідити загальнотеоретичні аспекти поняття покарання та його ознак; розглянути мету покарання та її складових; означити поняття системи покарань, її ознак і значення в сучасному кримінальному праві; розглянути сучасну класифікацію покарань; мотивувати актуальність даного питання на сучасному етапі розвитку України як правової держави.

Об’єктом курсової роботи є методологічні засади щодо формування категорійного поняття та сутності покарання. Предметом дослідження – поняття покарання. Методи дослідження. У вирішенні зазначених завдань використовувались загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання. Основним серед сукупності методів, що використовувався при написанні роботи був логіко – сегментивний метод, за допомогою якого було здійснено сходження від абстрактного до конкретного. Також було застосовано системно-структурний метод, історичний, методи наукового пізнання. Методи класифікації, групування та системний були використанні для визначення різновидів сприйняття покарання як поняття. За допомогою порівняльно-правового аналізу з'ясувалось закономірне і випадкове у змісті явищ. Наукова новизна. Автор розглянув об‘єктивні властивості покарання та їх видів в їх понятійно-юридичному збагненні та вираженні, визначив своєрідність закономірностей застосування, їх специфіку та об‘єктивність. Практичне значення одержаних результатів. Полягає в тому, що систематизовано та конкретизовано визначення поняття покарання. Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи становить 48 сторінок. Список використаних джерел становить 22 найменування та займає 2 сторінки. Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти поняття покарання 1.1 Поняття і ознаки покарання В основі кримінально-правової боротьби із злочинністю кожна демократична держава виходить з двох неодмінних постулатів: застосування суворих мір покарання до осіб, які е організаторами й активними членами мафіозних структур злочинності (організованих груп і злочинних організацій), а також до злочинців-рецидивістів і тих, що вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини; застосування м'яких покарань (не пов’язаних з позбавленням волі), а також звільнення від кримінальної відповідальності і покарання осіб, які вперше вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості. Отже, покарання як система (занадто жорстока, занадто м'яка, або побудована найбільш раціональним чином) не в змозі вирішити проблему злочинності, але держава не може відмовитися від його застосування. В ч. 1 ст. 50 КК дається визначення покарання: покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні правді свобод засудженого. Це визначення дає можливість висвітлити ознаки покарання. По-перше, покарання — це захід державного примусу, який застосовується тільки до особи, яка вчинила злочин. Воно призначається тільки судом, який виносить вирок від імені держави. Ніякі інші органи держави не можуть розглядати кримінальні справи й призначати покарання. Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Це положення відтворене у ч.

2 ст. 2 КК. По-друге, покарання є саме примусом. Серед усіх заходів державного примусу воно є найбільш суворим. Покарання призначається й виконується незалежно від волі винного відчужи на собі державний примус. Відбуття покарання після вступу вироку в законну силу є обов'язковим для засудженого. Ухилення від відбуття покарання саме по собі є злочином. По-третє, покарання полягає в обмеженні прав і свобод засудженого. Згідно з ч. З ст. 63 Конституції засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду . Саме ці обмеження виступають у якості кари за вчинений злочин. Кара становить зміст покарання, вона відсутня в інших заходах державного примусу. Обсяг кари залежить від тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом'якшують або обтяжують покарання. Позбавлення й обмеження, які несе з собою кара, можуть бути фізичного, матеріального та морального характеру (часто вони збігаються одночасно). Позбавлення волі має місце при довічному позбавленні волі, позбавленні волі на певний строк, арешті. Обмеження волі має місце в таких покараннях як обмеження волі й тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Обмеження трудових прав здійснюється при позбавленні права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських роботах, виправних роботах, службовому обмеженні для військовослужбовців. Негативні наслідки матеріального характеру тягнуть за собою штраф і конфіскація майна . Але покарання не повинні завдавати засудженому фізичних страждань або принижувати його людську гідність (ч. З ст. 50 КК). Це положення випливає з конституційної норми про те, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню (ч. 2 ст. 28 Конституції) . По-четверте, шляхом призначення покарання суд від імені держави висловлює негативну оцінку як самого злочину, так і особи, яка його вчинила. Ця оцінка є не тільки правовою, а- й моральною. По-п'яте, покарання тягне за собою стан судимості, який викликає певні обмеження для особи й служить засторогою від вчинення нею нового злочину. Судимість властива тільки кримінальному праву. 1.2 Поняття мети покарання та її складові Мета покарання — це кінцевий результат, якого бажає досягнути держава в ході застосування судом до особи такого особливого заходу державного примусу, яким є кримінальне покарання . Меті покарання впродовж століть приділяли велику увагу найвидатніші філософи, теологи, юристи. За підрахунками видатного вченого професора М. Д. Сергієвського, починаючи з часів Гуго Гроція (1583-1645) стосовно покарання було висунуто 24 нових філософських системи і близько 100 теорій, які були різновидами цих систем. І сьогодні є різні підходи щодо вчення про мету (цілі) покарання у світовій теорії і практиці боротьби зі злочинністю. Всі ці теорії розподіляються на три види: абсолютні, відносні й змішані. Абсолютні теорії покарання полягають у тому, що покарання є відплатою за вчинений злочин, воно не переслідує жодної практичної мети.

Но теперь, когда Ты появился здесь, О мой Господь, смерть бежит от страха перед Тобой, и живые существа, нашедшие по Твоей милости убежище у Твоих лотосных стоп, могут вздохнуть спокойно. 28. О мой Господь, так как Ты рассеиваешь страх Своих чистых преданных, я прошу Тебя дать нам защиту от ужасного страха перед Камсой. Твою форму Вишну, Верховной Личности Бога, йоги видят и оценивают в медитации. Пожалуйста, сделай эту форму невидимой для тех, кто обладает материальным зрением. 29. О Мадхусудана, из-за Твоего появления я все больше и больше волнуюсь в страхе перед Камсой. Поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы этот греховный Камса не смог догадаться, что Ты родился из моего лона. 30. О мой Господь, Ты являешься всепроникающей Верховной Личностью Бога, и Твоя трансцендентальная четырехрукая форма, держащая раковину, диск, булаву и лотос, непривычна для глаз в этом мире. Пожалуйста, спрячь эту форму и стань подобным обыкновенному маленькому мальчику. 31. Во время опустошения весь космос, содержащий всех созданных подвижных и неподвижных существ, входит в Твое трансцендентальное тело, и без проблем остается там

1. Підряд та його види

2. Право водокористування та його види

3. Види попиту. Поняття товару та його суть

4. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

5. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

6. Процес управління та його основні стадії
7. Товар та його властивості
8. Інтрузивний магматизм та його продукти

9. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

10. Комерційні банки та їх види

11. Ґрунт та його родючість

12. Гудвіл та його облік

13. Аудиторський ризик та його визначення

14. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

15. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

16. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы

17. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

18. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

19. Іван Виговський та його державотворча програма

20. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

21. Нюрнберзький процес та його уроки

22. Генеральний Секретаріат та його склад
23. Джанні Родарі та його книги для дітей
24. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

25. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

26. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

27. Метод векторів та його застосування

28. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

29. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

30. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

31. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

32. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

33. Лобізм та його регулювання

34. Властивості алюмінію та його сплавів

35. Будова двигуна та його робота

36. Туризм та його вплив на світову економіку

37. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

38. Громадянський фінансовий контроль та його значення
39. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
40. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

41. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

42. Монетаризм та його сучасне застосування

43. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

44. Виробництво та його роль в житті суспільства

45. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

46. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

47. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

48. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

50. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

51. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

52. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

53. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

54. Поняття , ознаки та види господарських товариств
55. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
56. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

57. Поняття, види та принципи страхування

58. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

59. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

60. Види ксерофітів природної та штучної флори

61. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

62. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

63. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

64. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

65. Обмеження волі як вид кримінального покарання

66. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

67. Поняття та види адміністративного примусу

68. Поняття та види слідів у трасології

69. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

70. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
71. Принципи та види попередження злочинності
72. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

73. Трудовий договір та порядок його оформлення

74. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

75. Види державної служби та їх вдмінності

76. Діловий текст. Його редагування та виправлення

77. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

78. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

79. Види, параметри та принцип роботи антен

80. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

81. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

82. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

83. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

84. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

85. Види та причини порушень розвитку дітей

86. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті
87. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин
88. Класифікація персоналу та форми його наймання

89. Сутність, види та канали комунікацій

90. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

91. Суть процесу навчання та засоби його активізації

92. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

93. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

94. Прояви стресу та успішні способи його подолання

95. Суїцид та шляхи його попередження

96. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

98. Основні організаційні форми та види туризму

99. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.