Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА БОЙКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ УДК 618.14–002:618.5–098.888.61 пЕРИТОНІТ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток 14.01.01–акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Вдовиченко Юрій Петрович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Коломійцева Антоніна Георгіївна, ДУ „Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України”, головний науковий співробітник відділення патології вагітності та пологів; доктор медичних наук, професор Гнатко Олена Петрівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2; доктор медичних наук, ст.н.с. Ромащенко Оксана Василівна, ДУ „Інститут урології АМН України”, головний науковий співробітник відділу сексопатології та андрології Захист дисертації відбудеться “ 24 ” квітня 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9). Автореферат розісланий “ 18 ” березня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, професор Романенко Т.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми перитоніту після кесарева розтину (ППКР) в сучасному акушерстві визначають наростанням частоти даної патології, високою материнською смертністю й інвалідизацією молодих жінок (Б.М. Венцковский, 2001; П.П. Григоренко та співавт., 2002; В.К. Чайка, 2006). ППКР - одне з найтяжчих захворювань в акушерській практиці, частота якого коливається в межах 0,2–2,2% залежно від місця досліджень та їх відповідності принципам доказової медицини, що проводяться (В.Н. Запорожан и соавт., 2002; Л.І. Іванюта, 2003; Л.Б. Маркин та співавт., 2007). Разом з тим, ризик материнської смертності у хворих з ППКР залишається достатньо високим – від 12,0 до 46,7% (А.Г. Коломійцева, 2004; В.В. Камінський, 2006). Останніми роками спостерігається значне збільшення частоти абдомінального розродження до 15-20% (В.Н. Серов и соавт., 2000; К.В. Воронин и соавт., 2004; О.П. Гнатко 2006), що додатково підтверджує актуальність вибраної наукової проблеми. У зв’язку з постійними змінами умовами життя і лікувально-діагностичними технологіями, що використовуються, при вирішенні проблеми акушерського перитоніту давно назріла необхідність перегляду ряду, здавалося б, вирішених питань, які впродовж багатьох років трактуються як незмінні.

В літературі останніх 10 років (П.П. Григоренко та співавт., 2000; В.И. Кулаков и соавт., 2004; В.К. Чайка, 2006) мало нових даних про клініку ППКР, тому дотепер залишається дискутабельним питання щодо причини захворювання, недостатньо вивчено його етіологію, наведено поодинокі дані щодо стану системи гемостазу й імунітету, а найслабшим місцем є організація лікувально-діагностичної допомоги хворим. У зв’язку з недостатнім висвітленням цих питань виникає необхідність критичного аналізу наявних даних, особливо клініки, чітке уявлення про яку є підставою для встановлення своєчасного діагнозу, а також для розуміння патогенезу імунологічних, гемокоагуляційних та інших взаємовідношень, що виникають в процесі розвитку захворювання. Актуальність цих питань при вирішенні проблеми акушерського перитоніту очевидна, тому вивчення деяких з них і визначило напрям цієї наукової проблеми. Все вищевикладене було для нас підставою до проведення цього наукового дослідження з метою вирішення актуальної проблеми сучасного акушерства та гінекології. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика „Актуальні аспекти збереження та відновлення репродуктивного здоров’я жінки та перинатальної охорони плода на сучасному етапі” № держ. реєстрації: 0106 U010506 з 12.2006 по 12.2011. Мета та завдання дослідження. Метою дослідження було зниження частоти материнської смертності й захворюваності у жінок, розроджених абдомінальним шляхом, на підставі вивчення нових аспектів патогенезу акушерського перитоніту і впровадження алгоритму прогностичних, лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів. Для реалізації поставленої мети було запропоновано такі завдання: Провести оцінку частоти і причин материнської смертності у хворих з ППКР за даними МОЗ України за останні 18 років. Вивчити сучасні аспекти клінічного перебігу і варіанти розвитку ППКР. Показати роль динамічного ехографічного дослідження в своєчасній діагностиці неспроможності швів на матці у хворих з ППКР. З’ясувати мікробіологічні особливості у хворих з ППКР. Оцінити значення імунологічних і гемостазіологічних порушень в патогенезі ППКР. Встановити взаємозв’язок між клінічними, ехографічними, мікробіологічними, імунологічними і гемостазіологічними пору-шеннями у хворих з ППКР. Вивчити вплив віддалених наслідків ППКР на розвиток нейроендокринної симптоматики і порушення ендокринологічного статусу. Розробити й упровадити нову методику прогнозування ППКР на основі нейросіткового комп’ютерного моделювання. Розробити й упровадити практичні рекомендації зі зниження частоти материнської смертності й захворюваності у хворих з ППКР на підставі використання удосконаленого алгоритму прогностичних, лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів. Обўєкт дослідження – перитоніт після кесарева розтину. Предмет дослідження – функціональний стан органів репродуктивної системи, ендокринологічний статус, стан системного імунітету та гемостазу, мікробіологічний статус, прогнозування, профілактика, лікування.

Методи дослідження – клінічні, ехографічні, функціональні, ендокринологічні, імунологічні, мікробіологічні, гемостазіологічні та статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено аналіз частоти і причин материнської смертності при ППКР в Україні за останні 18 років. На підставі встановлених особливостей клініки і патогенезу ППКР удосконалено клінічну класифікацію захворювання з виділенням основних варіантів його перебігу. Проведено оцінку стану органів черевної порожнини і малого таза при релапаротомії, що дозволило виявити найвірогідніші чинники ризику виникнення ППКР, встановити основні причини і особливості поширення запального процесу. Вперше виділено 6 варіантів стану швів на матці у хворих з ППКР, встановлених на підставі динамічного ехографічного дослідження й безпосередньо під час релапаротомії. Проведено морфологічне дослідження видалених органів при ППКР, що свідчить про переважання гнійного метроендометриту і метротромбофлебіту з некрозом міометрія і явною неспроможністю швів на матці. Встановлено взаємозв'язок між клінічними, ехографічними, мікробіологічними, імунологічними і гемостазіологічними змінами у хворих з ППКР, що дозволило розширити наявні дані про патогенез даної патології, а також науково обгрунтувати необхідність підвищення ефективності прогностичних, лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів. Вперше розроблено й упроваджено методику прогнозування ППКР на підставі використання комп’ютерного нейросіткового моделювання. Розроблено й упроваджено алгоритм прогностичних, лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів у хворих з ППКР, що дозволило знизити частоту материнської смертності й захворюваності у пацієнток, розроджених абдомінальним шляхом. Наукову новизну проведених досліджень підтверджено 2 патентами на корисну модель. Практичне значення одержаних результатів. Визначено критерії ранньої діагностики ППКР з використанням клініко-ехографічних, імуногемостазіологічних і мікробіологічних особливостей. Встановлено провідні чинники ризику розвитку неспроможності швів на матці у хворих з ППКР. Виділено основні погрішності оперативної техніки при абдомінальному розродженні, що призводять до розвитку ППКР. Вивчено основні ускладнення ППКР, серед яких переважає поліорганна недостатність з ушкодженням серцево-судинної і легеневої системи, а також печінки і нирок. Це і зумовлює високий рівень материнської летальності при ППКР. Розроблено й упроваджено алгоритм лікувально-профілактичних заходів у хворих з ППКР на основі багатокомпонентного лікування з своєчасним хірургічним видаленням вогнища інфекції (екстирпація матки з трубами, вимушена оваріоектомія тільки за показаннями) і одночасним використанням раціональної антибактеріальної та дезинтоксикаційної терапії, а також з корекцією гіповолемічних, дисметаболічних, імунологічних і гемостазіологічних порушень. Запропоновано й упроваджено методику відновного лікування пацієнток, які перенесли ППКР, з використанням замісної гормональної і метаболічної терапії під контролем ендокринологічних і функціональних методів дослідження.

Волею дол ми просто були приречен на спвснування. Трапився тут, в ЕAер, й нший випадок, але з дещо патротичним вдтнком. Та це сталося не з нашими хлопцями. Одного дня ми спостергали, як на майдан вишикувався блоруський контингент Юнакв, яким хитр нмц оголосили про перезд в нше мсце, тому необхдно забрати вс сво реч. Пзнше була дана команда: перша шеренга три кроки вперед, третя три кроки назад (в нмецькй арм шикувалися в три шеренги). Дал розстелити перед собою коци  викласти з наплечникв та кишень вс реч. Псля детально ревз хлопцв повернули назад у бараки на сво мсця. З розмов мж нмцями вияснилося, що напередодн блоруси працювали на складах збро  псля хньо «роботи» недорахувалися клькох револьверв. Останн були малокалберн. Хлопц майстерно заховали х на тл пд одежею, тому зброю й не знайшли. В ЕAер нам зробили яксь щеплення, сфотографували. Одна з таких свтлин, де ми знят без сорочок, вмщена в книжц проф. Зенона Зеленого «Укранське Юнацтво у вир Друго свтово вйни» (свтлина 6). Свтлина 6

1. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

2. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

3. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

4. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

5. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

6. Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба
7. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика
8. Оцінка збитку після настання страхового випадку

9. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

10. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

11. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

12. Сутність і форми експертної профілактики

13. Великобританія після Другої світової війни

14. Грузія після "революції троянд"

15. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

16. Трансформація світогляду населення Давньої Русі після хрещення

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

18. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

19. Кінетотерапія хворих після ампутації нижніх кінцівок

20. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

21. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

22. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
23. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі
24. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

25. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

26. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

27. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

28. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

29. Відновно-реконструктивні операції на товстій кишці після обструктивних резекцій типу Гартмана

30. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

31. Литература - Акушерство (перитонит и сепсис после кесарева сечения)

32. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

33. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

34. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

35. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому

36. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

37. Аграрная реформа П. А. Столыпина

38. Підприємництво
39. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР
40. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

41. Жизнь и творчество художника А.П. Лежнёва

42. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене

43. "Вишнёвый сад" А.П.Чехова

44. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

45. "Чайка" А.П. Чехова

46. В.П. Астафьев

47. Жизнь и творчество П.И.Мельникова-Печерского

48. П.А. Кропоткин "Справедливость и нравственность" (с биографией и библиографией произведений)

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

49. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова

50. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева

51. Чехов А.П.

52. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

53. Жизнь и творчество А.П. Чехова

54. Единство авторской мысли в «маленькой трилогии» А.П.Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)
55. С. П. Дягилев и его «Русские сезоны»
56. Времена года П.И. Чайковский

57. П. А. Столыпин (1862-1911)

58. Историко-психологический портрет А.П. Извольского

59. П.А. Столыпин и его реформа

60. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин - крупные политические деятели

61. Столыпин П.А.

62. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

63. П. А. Столыпин. Другие реформы

64. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см

65. П.А.Загорский - выдающийся анатом, физиолог и врач

66. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

67. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

68. И.П.Бардин и его вклад в развитие металлургии

69. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

70. Травление п/п ИМС
71. Грех как путь смерти и небытия в работе П.А. Флоренского "Столп и утверждение Истины" Письмо седьмое "Грех"
72. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии

73. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

74. Ж.П. Сартра и его учение Экзистенциализм

75. Экзистенциализм в дискурсе Ж.П. Сартра

76. Антиномизм человеческого познания и критика системостроительства у П.А. Флоренского

77. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

78. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

79. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

80. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Исторический портрет русского полководца: П.И. Багратиона

82. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

83. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

84. Облаштування післявоєнного світу

85. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

86. Реформи Солона і Клісфена, тиранія Пісістрата
87. Победоносцев К. П. - критик «великой лжи нашего времени»
88. Реформа П. А. Столыпина

89. Анализ проектов конституций П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева

90. Русский изобретатель телефона П. М. Голубицкий

91. Інформаційні системи і технології підприємства

92. А.П.Чехов: "Ионыч"

93. А.П.Чехов: "Палата номер 6"

94. Федотов П.А.

95. А. П. Павлова

96. Библейские и мифологические мотивы в творчестве П.П. Рубенса

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

97. П.Загребельний

98. Религиозные мотивы лирики П.П.Ершова

99. Вяземский П.А.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.