Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗмістВступ Розділ 1. Соціально педагогічна робота 1.1 Значення соціально-педагогічної роботи 1.2 Робота соціального педагога з різними соціальними групами Розділ 2. Практична частина 2.1 Соціально-педагогічні технології роботи з різними соціальними групами 2.2 Реабілітаційні заклади нового типу та роль соціального педагога у них Висновки Список використаної літератури ВступАктуальність теми. Національно-духовне відродження нашої держави неможливе без переосмислення теорії та практики виховання як соціально особистісного феномена. Саме тому проблеми, пов’язані з особистісним становленням молодого покоління постійно перебувають у центрі науково-педагогічних досліджень. Основне соціально-педагогічне положення можна сформулювати так: виховний процес виникає там і тоді, де і коли представники суспільства (батьки, педагоги) організовують цілеспрямоване задоволення всієї сукупності потреб вихованця, тому що виховання не зводиться до того чи iншого впливу вихователя, а тим паче обставин на психiку вихованця, а є цiлеспрямованим сприянням розвиткові його як суб'єкта через задоволення всебічних і актуальних потреб, формуванню соцiальної мiкросистеми, яку вихованець створює власною активнiстю i яка включає найрiзноманiтнiші елементи - соматичні, психiчні, предметні, соцiальні. З цим положенням пов’язанi i з нього витiкають інші, а саме: виховання відповідає своєму призначенню, протікає оптимально і злагоджено там, де вихователь стоїть на сторожі всебічних інтересів вихованця і має за мету суб'єктність його, а не об'єкти, якими вихованець володіє чи створює своєю працею; виховний процес зберiгає свою соцiальну сутнiсть i свою природу тiльки доти, доки вихователь ставиться до вихованця як до суб’єкта; для вихованця, як i для вихователя, сформованi фiзичнi i психiчнi новоутворення мають особистiсно розвиваюче значення тiльки у зв’язку з їх предметним i соцiальним змiстом у його (вихованця) iндивiдуальнiй соцiальнiй мiкросистемi; для вихователя (i суспiльства) його виховнi зусилля матимуть значення тiльки в тому разi i в тiй мiрi, коли і в якiй мiрi вони значимi для вихованця; в інших випадках виховання переходить у свою антитезу - виробництво, варіантом якого є і навчання; розвиток вихованця визначається особливостями тiєї соцiально-педагогiчної системи, в якiй вiн здiйснюється i з матерiалу якого формується особистiсна мiкросистема вихованця: особливостями соцiальних зв’язків та формувань, предметного добробуту, включаючи речi та iдеї, генетичного i соматичного здоров’я iндивiдiв, їх духовного багатства, характеру дiяльностi вихованця як способу його буття в матерiальному свiтi. Проблемам ціннісних орієнтацій особистості у процесі соціалізації достатньо уваги приділяють у працях І.Д. Бех, М.Й. Боришевський, І.С. Булах, В. Вичев, С. Шардлоу, І.А. Зязюн, М.І. Кравченко, А.В. Мудрик, О.М. Олексюк, В.О. Сухомлинський, Л.А. Філоненко та ін. Останнім часом до них все частіше звертаються як педагоги-теоретики (А.П. Аранов, О.В. Киричук та ін), так і педагоги-практики (А.Й. Капська, В.А. Караковський, М.О

. Коберник, В.О. Сухомлинський та інші). Питання діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах вивчали вітчизняні дослідники О.В. Безпалько, В.Г. Бочарова, Т.Г. Веретенко, І.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, Л.Г. Коваль, С.Р. Хлебік та ін. Соціально-педагогічні аспекти виховання дітей дошкільного віку досліджували Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, О. Кононко, Т. Поніманська та ін. Науковці розкривають зміст соціального виховання дошкільнят, наголошують на важливості співпраці з батьками, потребі у розширенні функцій дошкільного навчального закладу шляхом запровадження соціально-педагогічного патронату сімей, що виховують дітей дошкільного віку, в тому числі з вадами психічного розвитку, які з різних причин не відвідують ДНЗ. На думку дослідників, залучення соціального педагога дошкільного навчального закладу до соціально-педагогічного патронату допоможе охопити всіх дітей мікрорайону міст, селищ дошкільною освітою, сприятиме попередженню негативних проявів насильства над дітьми, своєчасної нейтралізації несприятливих наслідків руйнування сім'ї, організації різноманітних виховних заходів як у дошкільному навчальному закладі, так і в мікрорайоні. Предметом дослідження є соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних та моральних якостей. . Метою дослідження стало теоретичне обґрунтування можливостей соціальних педагогів у становленні самооцінки особистісних та моральних якостей молоді, сприянні моральному самовдосконаленню майбутніх поколінь. Методологічною і теоретичною основою дослідження виступають теорія про соціальну педагогіку та відомості щодо зрушень на рівні держави у питанні розвитку соціальної педагогіки. Розділ 1. Соціально педагогічна робота 1.1 Значення соціально-педагогічної роботиСоціально-педагогічний рух активно розвивався у 20-30-і рр. У 60-і рр. з'явились працівники, спеціально орієнтовані на виховну діяльність у соціумі (організатор позакласної та позашкільної виховної роботи, працівники позашкільних установ, педагоги-організатори тощо). На рубежі 70-80-х рр. суспільні потреби, досягнення практиків підняли задачі соціальної роботи на якісно новий рівень. У позашкільних установах, клубах за інтересами, різновікових загонах затверджувалась ідея цілеспрямованої соціально-педагогічної роботи з дітьми. У педагогічній науці багато дослідників звернулись до проблем соціальної педагогіки, намагались осмислити її кращий досвід. Мабуть, у відповідності з тими ж тенденціями в державнiй програмi &quo ;Освiта&quo ; серед стратегiчних цiлей освiти в Українськiй державi першою ціллю було проголошено &quo ;забезпечення прiоритетностi людини&quo ;, а серед принципiв - &quo ;забезпечення можливостей для вiльного самоствердження i самовиявлення кожної особистостi&quo ;. Уряд України на чолі з В. Ющенком назвав свою програму &quo ;Реформи заради добробуту&quo ;. Якщо раніше ми могли б говорити, що це не має відношення до виховання, то сьогодні, в світлі соціально-педагогічних ідей, добробут людини виявляється серед цілей виховання так само, як і працьовитість. Можна по-рiзному оцiнювати науковi дослiдження в цiй галузi.

Але не можна не бачити великої уваги до неї з боку спецiалiстiв рiзних суспiльних наук. Тiльки за останні десятилiття указаним проблемам присвятили свої роботи фiлософи Мосоров А.М., Москвiна Р.Р., Мокроносов Г.В., Абишев К., Каржинська Р.С., Коган Л.Н., Минкявiчюс Я.В., Мисливченко А.Г., Головаха Є.I., Кемеров В. Є., Лобутян Я. А., Шубинський В.С., Суїменко Є.I., Мокляк М.М. та iн.; соцiологи Здравомислов А.Г. (1986), Iванчук Н.В. (1986), Миролюбова Л.Р. (1986), Ханiпов А.Т. (1987), Смирнов I.П. (1987), Савiн Ю.А. (1987), Суїменко Є.І., Тарасенко В.I. (1988), Бестужев-Лада I.В., Марченко Т.А., Нечаєв В.Я., Якуба О. А.; педагоги Амонашвілі Ш.О., Шаталов В.Ф. (1980, 1989), Бiтiнас В. (1984), Шемякiн Б.П. (1986), Фiлонов Г.Н. (1987), Плаксiй С.I. (1987), Наумова Н.Ф. (1987), Марченко Л.А. (1988), Нiсимчук А.С. (1988), Сапожнiкова Л.С. (1988), Поляков С.Д., Зязюн I.А., Киричук О. В.; психологи Новікова Л.І., Бех І.Д., Кононко О.Л., Проколiєнко Л.М., Кронiк А.А., Головаха Є.I., Фельдштейн Д.I., Петровський А.В. та ін. Центри соцiологiчної i педагогiчної думки по питанню вектора виховання, при всiй їх розмаїтостi, сходяться в одному: бiльше гуманiзму, бiльше турботи про людину. Iдеї гуманiзацiї та гуманiтаризацiї народної освiти проходять через всi концепцiї навчання та виховання особистостi. Практична педагогiка наполегливо шукає шляхiв втiлення iдей гуманiзацiї суспiльства в роботу школи. Шукає способiв звiльнення вихованця вiд одноманiтностi й заорганiзованостi навчальної дiяльностi, пiдвищення його соцiальної i виробничої активностi, суспiльної значимостi його дiяльностi. Видатний німецький педагог Г. Кершенштайнер (1855-1932) у своїй роботі &quo ;Громадянське виховання юнацтва&quo ; (1901) аналізує 6 груп закладів та організацій країни, що сприяють гуманному розвиткові народу, а саме: різні організації шкільного характеру (школи, спец. школи, технічні, учнівські майстерні); освітні організації не шкільного характеру (робітничі освітні спілки, спілки народної освіти, народні університети, спілки художніх ремесел, народні бібліотеки); приватні і суспільні заходи щодо анімації народного дозвілля (майданчики для ігор, вечори народних розваг, виставки для художньої просвіти народу тощо); приватні ініціативи для вдосконалення фізичного виховання (різноманітні спілки: гімнастичні, народного здоров'я, антиалкогольні тощо); соціальні заклади виховного характеру (рятувальні комітети, притулки для учнів, для дівчат, санітарні та пожежні дружини тощо); &quo ;публічні свята для збереження та заохочення відчуття національної солідарності&quo ;. Досвiд показує, що вiдрив навчання вiд широкої i всебiчної суспiльної практики, вiдрив навчальних закладiв вiд виробництва i суспiльно-полiтичного життя, вiд творчої дiяльностi в областi матерiальної та духовної культури деформує особистiсть, веде до її однобічностi, а, отже, деперсоналiзацiї, незважаючи на декларування найвищих iдеалiв виховання. Часткова особистiсть не може iснувати як суб’єкт життєдiяльностi. Назріла необхідність заснувати інститут соціальних педагогів - фахівців з виховної та соціальної роботи з дітьми та їхніми батьками, дорослим населенням у сімейно-побутовому середовищі, з підлітковими, молодіжними групами і об'єднаннями.

Тому спробумо дати фрагментарний портрет цього соцального явища на мя Люмпенство Економчний характер люмпенства визначаться його опосередкованим звязком з снуючими в суспльств укладами економчного життя. Механзм цього звязку соцальний паразитизм. В силу снуючих економчних обставин певна частина суспльства може бути витсненою з сфери суспльно-корисно прац, в наслдок чого формуться абсолютно зневажливе ставлення до не. Сам люмпен вже не тльки не може, але й не бажа працювати. В полтичнй сфер люмпенство традицйно розглядаться як суто деструктивна сила, здатна дестаблзувати полтичний стан. Одночасно полтична складова соцального портрету люмпенства далеко не однозначна та суперечлива. Тут мамо  нестримне полтичне бунтарство анархчного штибу,  глибоке несприйняття, шалену ненависть до послдовних, осмислених методв, упорядкованих форм соцально-полтично боротьби, до цивлзованих способв участ в полтичному житт суспльства. Тут, нарешт, непередбачувансть полтично поведнки люмпенства, його продажнсть, готовнсть за будь-яку подачку йти на найпдлш вчинки, виключна здатнсть провокувати вдповдн репрес силових структур влади  тим самим остаточно пдрвати, найспокйншу  найбезневинну ситуацю в кран чи регон

1. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

2. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

3. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

4. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

5. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

6. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
7. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
8. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

9. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

10. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

11. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

12. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

13. Педагогічна робота з шестирічними дітьми

14. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

15. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

16. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

18. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

19. Виникнення соціальної роботи як професії

20. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

21. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

22. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
23. Демократія як соціальне явище
24. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

25. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

26. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

27. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

28. Ожиріння як медико-соціальна проблема

29. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

30. Виховання як педагогічна категорія

31. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

32. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Соціальна психологія як наука

34. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

35. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

36. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

37. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

38. Деонтологія в соціальній роботі
39. Історія соціальної роботи XVII-XX ст
40. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

41. Культура як соціальне явище

42. Метацінності та ідеали соціальної роботи

43. Правове регулювання соціальної роботи

44. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

45. Системна модель соціальної роботи

46. Соціальна робота з людьми похилого віку

47. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

48. Соціальний патронаж з дітьми, що мають особливі потреби

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

49. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

50. Стратегії втручання у соціальній роботі

51. Сутність соціальної роботи

52. Філософія соціальної роботи

53. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

54. Моральні норми у соціальній роботі
55. Нормативна база соціальної роботи в Україні
56. Еволюція методології фахової соціальної роботи

57. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

58. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

59. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

60. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

61. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

62. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

63. Соціальні групи

64. Соціальні інститути.

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

65. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

66. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

67. Соціальні проблеми у ЗМІ

68. Соціальна екологія

69. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

70. Мораль і соціальне управління
71. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
72. Сутність і значення соціального страхування

73. Державна політика соціального страхування

74. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

75. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

76. Розвиток соціальної географії в СРСР

77. Державна соціальна допомога

78. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

79. Правовідносини у сфері соціального захисту

80. Система соціального захисту в Україні

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

81. Соціальна захищеність дітей в Україні

82. Соціальна цінність права

83. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

84. Сутність та соціальне призначення держави

85. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

86. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
87. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
88. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

89. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

90. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

92. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

93. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

94. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

95. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

96. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

98. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

99. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.