Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗмістВСТУП РОЗДІЛ 1. ТОЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ 1.1. Поняття економічного інтересу та його класифікація 1.2. Національний економічний інтерес як рівень розвитку економічного інтересу РОЗДІЛ 2. СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 2.1. Національний економічний інтерес як специфічний вид економічного інтересу 2.2. Сфери реалізації економічних інтересів РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ 3.1. Результат діяльності рекламної компанії 3.2. Економічний інтерес на прикладі рекламної діяльності в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Рекламування — це складова маркетингу, що є неособистою формою повідомлення певній групі людей споживчих характеристик товарів (послуг) або ідей створення таких товарів (послуг) у будь-якій формі. Без реклами не може існувати жодне підприємство. Комерційна й технічна інформація з рекламних звернень особ­ливо потрібна вітчизняним підприємцям, бо за наших умов успішно діяти може тільки той, хто запропонує покупцям найсучас­ніші вироби (послуги). Рекламування — це створення такого рекламного продукту, доведення його до потенційних покупців у такий спосіб, щоб вони зрозуміли, чим саме товар, продукт, послуга або ідея позитивно відрізняються від подібних до них, а виробник зміг перетворити цю перевагу (новацію) на капітал. Термін «реклама», яким користується багато хто, як фахівців, так і звичайних громадян, має подвійне значення: він може означати рекламу як продукт (це те, що ми бачимо на екранах телевізорів, на шпальтах газет або чуємо з радіоприймачів) або як процес виготовлення цього продукту. Тому, коли йдеться про процес створення рекламного продукту або про рекламний бізнес у цілому, ліпше користуватися терміном «рекламування». Ці послуги з рекламування мають бути оплачені. Реклама як продукт — це форма неособистого пред’явлення певній групі людей (цільовій аудиторії) інформації про товари певного виробника в будь-якій формі. Треба розуміти, що рекламування є складовою маркетингу, яку підпорядковано його стратегії і тактиці, тобто реклама — це окремий інструмент маркетингових комунікацій. Актуальність даної теми зумовлена її стратегічним значенням, оскільки саме економічний інтерес лежить в основі будь-якої діяльності людини. Мета дослідження встановити взаємозвязок між економічним інтересом та його роллю в рекламному бізнесі. Об’єктом дослідження є реклама та економічний інтерес як складові підприємницької діяльності. Предметом дослідження є економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності. Завдання дослідження: визначити поняття та види економічних інтересів; проаналізувати співвідношення економічних інтересів в рекламній діяльності та інших видах діяльності; розглянути шляхи реалізації економічного інтересу в рекламній діяльності. Інформаційною базою дослідження є праці науковців та практиків, які розглядають аспекти реалізації економічного інтересу в рекламній діяльності. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ 1.1. Поняття економічного інтересу та його класифікація Економічні інтереси близькі до економічних потреб, і в той же час відмінні від них.

Можна вважати, що економічні інтереси це суспільна форма прояву і розвитку економічних потреб. Інтереси безпосередньо пов’язані з психологією, зі звичаями, з культурним рівнем. Економіка не може функціонувати і розвиватись поза інтересами людей . Економічні інтереси можна класифікувати за різними критеріями: за ознакою суб’єктивності : особисті, колективні і суспільні інтереси. за ступенем важливості: головні та другорядні за часовою ознакою: поточні, перспективні за об’єктом інтересів: майнові, фінансові, інтелектуальні, режиму праці та вільного часу за ступенем усвідомлення: дійсні та помилкові Суперечності інтересів мають як суб’єктивну (волюнтаризм) так і об’єктивну (відмінності в економічному положенні) причини. Інтереси приводяться в дію певним мотиваційним механізмом. Економічний інтерес — це реальний, зумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення потреб. Економічні інтереси не тотожні потребам, оскільки, по-перше, знаходять своє вираження у поставлених цілях і діях, спрямованих на задоволення потреб. По-друге, економічні інтереси завжди виражають відповідний рівень і динаміку задоволення потреб. Економічні інтереси об'єктивні, бо об'єктивними є самі економічні відносини. Економічні інтереси можна класифікувати передусім за суб'єктами їх вираження, тобто за суб'єктами економічних відносин. Суб'єкти економічних відносин — це сторони (фізичні та юридичні особи), які вступають у відносини виробництва, розподілу, обміну та споживання. Такими суб'єктами є особа, сім'я, колектив, клас, суспільство. Кожен суб'єкт економічних відносин є носієм конкретного економічного інтересу. Скільки суб'єктів економічних відносин, стільки й економічних інтересів. Серед цієї групи інтересів виділяються особисті і. колективні і суспільні. Особистий інтерес охоплює потреби, що пов'язані з реалізацією приватної власності, прав володіння та користування, управління, отримання доходів і ін. Кожна людина водночас є носієм різних інтересів — сім'ї, колективу, класу, суспільства . Колективний інтерес — це сума однорідних інтересів, носіями яких є трудові колективи та інші групи людей. Причому інтерес трудового колективу залежить від типу і форми власності. Скажімо, на приватнокапіталістичному підприємстві інтереси колективу і власника не співпадають. Суспільний інтерес — це інтерес усіх членів суспільства, який виражає держава. В класовому суспільстві держава виражає інтерес панівного класу. Економічні інтереси можна класифікувати і за іншими критеріями. Скажімо, за ознакою важливості виділяють інтереси головні і другорядні. За часовою ознакою — поточні та перспективні. За об'єктом інтересів — майнові, фінансові, інтелектуальні, вільного часу, умов праці. За ступенем усвідомлення — дійсні та помилкові. У системі економічних інтересів виділяють економічний інтерес, який віддзеркалює суть економічної системи і є рушійною силою економічного розвитку суспільства. Основний економічний інтерес залежить від пануючого типу власності. В умовах капіталізму основний економічний інтерес є інтерес капіталіста, власника засобів виробництва в одержанні прибутку'.

Щоб задовольняти його, власник, засобів виробництва змушений впроваджувати нові технології, засоби виробництва, оновлювати номенклатуру виробництва, наймати кваліфіковану робочу силу, шукати шляхи скорочення витрат виробництва тощо. Це забезпечує реалізацію не лише особистого інтересу підприємця, а й особистих інтересів найманих робітників, населення в цілому. Отже, особистий інтерес підприємця є рушійною силою економічного розвитку в сучасній ринковій економіці. Основним інтересом планової економіки є суспільний інтерес, тобто інтерес суспільства як асоціації власників засобів виробництва, які водночас є і працівниками. Цей інтерес відбиває такі істотні риси соціалізованої економічної системи, як панування суспільної власності на засоби виробництва і співробітництво. В умовах соціалізму складаються передумови для оптимального поєднання особистих, колективних та суспільних інтересів. Проте в реальній дійсності можуть виникати певні суперечності між ними. Скажімо, абсолютизація одержавленого суспільного інтересу може позбавити людину економічних стимулів до праці і породити психологію утриманства . У системі економічних інтересів на кожному конкретному історичному етапі економічного розвитку, крім основного, можна виділити головний інтерес. Він, по-перше, відбиває специфіку та економічні проблеми певного етапу; по-друге виступає відображенням реальних інтересів особи, колективу і суспільства; по-третє, трансформується у відповідну економічну політику, спонукаючи до діяльності, спрямованої на вирішення проблем даного етапу економічного розвитку. Наприклад, в Україні головний інтерес суспільства полягає у відновленні зруйнованого виробництва, що є передумовою подальшого економічного й соціального прогресу. Між економічними інтересами можуть виникати певні суперечності. Тому кожне суспільство розробляє механізми їх подолання, тобто узгодження різних економічних інтересів. Підґрунтям для цього є те, що економічні інтереси особи, колективу і суспільства так чи інакше взаємозв'язані. 1.2. Національний економічний інтерес як рівень розвитку економічного інтересу Поява категорії &quo ;національні економічні інтереси&quo ; (національні інтереси в економічній сфері) пов'язана із становленням будь-якої країни незалежною. Як об'єктивний чинник, національні економічні інтереси є водночас категорією економічної теорії і політології, тісно переплітаються із категоріями економічного суверенітету, економічної безпеки, економічної сфери країни та її складовими тощо. На жаль, у вітчизняній науковій літературі дуже слабо досліджується в теоретичному і методологічному плані категорія &quo ;національні економічні інтереси&quo ;. Можна назвати лише декілька робіт, у яких йдеться про цю категорію. З методологічної точки зору принциповим є визначення теоретичного аспекту національних економічних інтересів як об'єктивно існуючої економічної категорії. Особливо це стосується взаємозв'язків цієї категорії із категоріями &quo ;суперечність у економічній сфері&quo ;, &quo ;загроза національним економічним інтересам (економічній безпеці)&quo ;, &quo ;економічна безпека&quo ;.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

3. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

4. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

5. Застосування права як особлива форма його реалізації

6. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
7. Суть процесу навчання та засоби його активізації
8. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

9. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

10. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

11. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

12. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

13. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

14. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

15. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

16. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

18. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

19. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

20. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

21. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
24. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

25. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

26. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

27. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

28. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

29. Облік готової продукції та її реалізації

30. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

31. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

32. Реалізація права на житло шляхом будівництва

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

33. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

34. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

35. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

36. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

37. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

42. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

43. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

44. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

45. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

46. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

47. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

48. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

49. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

50. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

51. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

52. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

53. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

54. Аналіз виробництва та реалізації продукції
55. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації
56. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

57. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

58. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

59. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

60. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

61. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

62. Економічний аналіз

63. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

64. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

65. Подільский економічний район

66. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

67. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

68. Механізм реалізації форфейтингу

69. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

70. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
71. Економічний зміст лізингу
72. Валютні ризики: економічна природа та управління

73. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

74. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

75. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

76. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

77. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

78. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

79. Японія: економічний огляд

80. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

81. Договір позики (проблеми правової реалізації)

82. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

83. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

84. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

85. Реалізація і застосування права

86. Реалізація Конституції України
87. Трудовий договір та порядок його оформлення
88. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

89. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

90. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

91. Реалізація двохзв’язного списка

92. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

93. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

94. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

95. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

96. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

98. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

99. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.