Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття права природокористування та його види

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат: Поняття права природокористування та його види План Вступ. 1. Види права природокористування. Висновок. Література. Вступ Відносини людини з природою мають різнобічний характер. Протягом всієї історії людина задовольняла свої потреби або за рахунок використання природи, її ресурсів чи властивостей, або у взаємодії з нею. З часом форми відносин людини з природою ускладнювались, ставали все більш різноплановими. Для того щоб надати організованості цим відносинам, уникнути нищівної експлуатації природних ресурсів, запобігти їх вичерпанню і забезпечити раціональне використання і відтворення, була потрібна правова регламентація. Право природокористування виникло у відповідь на ці потреби. Право природокористування - система юридичних норм і засобів, спрямованих на врегулювання відносин щодо ефективного використання, відновлення й охорони природних ресурсів, забезпечення багатогранних матеріальних, економічних і соціальних інтересів та законних прав суб’єктів природокористування. Таким чином, під правом природокористування мається на увазі інститут загальної частини екологічного права, в якому об’єднано норми, що визначають спільні положення для права користування всіма видами природних об’єктів, включаючи і норми, які регулюють їх комплексне використання. 1.Види права природокористування. Розрізняються: Об’єктивне право, яке включає до свого складу: механізм правового регулювання і забезпечення правовідносин природокористування: норми, які визначають підстави виникнення, зміни права природокористування; норми, які встановлюють комплекс прав і обов’язків природокористувачів; форми і види правовідносин природокористування; юридичні засоби захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування; норми, які встановлюють підстави припинення права природокористування. Суб’єктивне право, яке включає до свого складу: сукупність повноважень особи щодо використання, відтворення і захисту природних ресурсів: сукупність прав і обов’язків щодо виникнення суб’єктивного права природокористування та його захисту; сукупність прав і обов’язків щодо володіння об’єктами природокористування; сукупність прав і обов’язків щодо використання об’єктів природокористування; сукупність прав і обов’язків щодо зміни і припинення суб’єктивного права природокористування; сукупність прав, обов’язків щодо захисту порушеного суб’єктивного права природокористування. Зміст права природокористування - сукупність прав і обов’язків суб’єктів права природокористування (природокористувачів), обумовлених нормами чинного законодавства чи відповідною угодою на користування природними ресурсами (договором оренди тимчасового, короткострокового чи довгострокового користування). Можна оцінювати право природокористування і як правовідносини, тобто врегульований правом комплекс прав та обов’язків, що належать суб’єктам природокористування в конкретних суспільних відносинах щодо використання земельної ділянки, водного об’єкта, лісового масиву, ділянки надр, мисливського угіддя, об’єкта природно-заповідного фонду тощо.

Право природокористування як комплексний правовий інститут поділяється на види, що відповідно до норм екологічного законодавства здійснюється за різними класифікаційними ознаками. Так, за типом природного об’єкта, який використовується, право природокористування поділяється на: — право землекористування; — право водокористування; — право надрокористування; — право лісокористування; — право користування об’єктами тваринного світу; — право користування об’єктами рослинного світу (нелісовою рослинністю); — право користування територіями та об’єктами природно-заповідного фонду. Переважно право природокористування поширюється на конкретний природний об’єкт чи конкретний тип природного ресурсу. Лише право користування територіями та об’єктами природно-заповідного фонду має комплексний характер, тобто відповідне право поширюється на цілісний природний комплекс у межах території (акваторії) об’єкта природно-заповідного фонду, наданого в користування. Серед видів права природокористування, виділених нами за вказаною ознакою, ми не назвали право користування атмосферним повітрям. Річ у тому, що сучасне екологічне законодавство України, насамперед Закон «Про охорону атмосферного повітря» (в ред. від 2001 р.) регулює виключно відносини атмосфероохоронного спрямування. Мета регулювання використання атмосферного повітря як ресурсу основного виробничого призначення містилась у преамбулі й тексті цього закону від 1992 p., але згодом була вилучена з нього як декларативна, оскільки ніяких нормативів чи стандартів, які регулювали б відповідну сферу, так і не було встановлено. За поширеністю і правовими підставами виникнення розрізняється право загального і право спеціального природокористування. Право загального природокористування означає гарантовану законом можливість усіх громадян користуватися здоровим навколишнім природним середовищем та їх обов’язковим виконанням встановлених правил його охорони. Право спеціального природокористування встановлюється та регулюється державою в інтересах цільового використання природних ресурсів у процесі їх господарської експлуатації та рекреаційного використання. Воно включає право землекористування, лісокористування та ін. Основою для його виникнення є акт компетентного органа держави про надання відповідного ресурсу в використання та господарську експлуатацію за його цільовим призначенням. За строками, на які надається право природокористування, виділяється право постійного і право тимчасового природокористування. Різний рівень охоронного режиму встановлений для користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення. За способами виникнення право природокористування поділяється на первинне і вторинне (щодо землі, води, лісів). За ознакою можливості доступу до відповідного природного об’єкта інших користувачів законодавство виділяє відокремлене та невідокремлене природокористування. Можливий поділ права природокористування на види і за іншими класифікаційними критеріями. Висновок Правове регулювання природокористування здійснюється через систему керівних, зобов’язуючих та заборонних норм права.

Керівні норми встановлюють умови та порядок виникнення права користування природними ресурсами, визначають кордони поведінки природокористувачів, надають їм необхідні гарантії реалізації й охорони їх прав та ефективного виконання покладених на них обов’язків. Зобов’язуючі норми направлені на регулювання виконання природокористувачами правил використання природного багатства, планів та заходів у галузі використання та відновлення природних ресурсів, збереження та покращання природного середовища. Література Баб’як О.С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001. Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.

Неприятно удивленный, я произнес вполголоса: --Господин, пожалуйста. не нарушайте нашу гармонию неприятными вещами. Я уверен, что Одди и не думает о курении. С этими словами я взглянул на моего, обычно неприступного, гуру. --Прекрасно,--усмехнулся учитель,--я более не скажу ничего об Одди. Но скоро ты увидишь, как быстро он воспользуется вынужденной остановкой ландо. Экипаж прибыл к небольшому караван-сараю. Лошадей повели на водопой, а Одди спросил: --Господин, не разрешите ли вы мне прокатиться вместе с кучером? Мне хотелось бы немного подышать свежим воздухом. Шри Юктешвар разрешил, но тут же заметил мне: --Ему нужен свежий табачный дым. а не воздух. Ладно снова загремело по пыльной дороге. Учитель, подмигнув мне, велел: --Высунь голову из двери экипажа и посмотри, как Одди дышит свежим воздухом. Я повиновался и с изумлением увидел Одди, который пускал в воздух кольца табачного дыма. Я посмотрел на гуру с виноватым видом! --Вы всегда правы, господин. Одди наслаждается видом окресностей и попыхивает папиросой

1. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

2. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

3. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

4. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

5. Поняття та система принципів трудового права

6. Поняття та види відходів
7. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды
8. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

9. Поняття та форми державного устрою

10. Поняття та структура світового ринку

11. Административные правонарушения, посягающие на права граждан: общая характеристика и виды правонарушений

12. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

13. Поняття та ознаки вбивства

14. Поняття та особливості бюджетного контролю

15. Поняття та система господарського законодавства

16. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

17. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

18. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

19. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

20. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

21. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

22. "Правило 72-х". Критерий PVP. Виды инфляции
23. Економічна теорія (основні поняття та терміни)
24. Понятие права, и современный подход к типологии права

25. Ярлыки ханов Золотой Орды как источник права и как источник по истории права

26. Права ребенка в российском и международном праве

27. Философия права Г. И. Фихте (Обсонование необходимости права и государства)

28. Права аудиторов при взаимотношении с клиентом. Право аудиторов проводить проверку

29. Сравнительный анализ "Основных правил работы ведомственных архивов" и "Основных правил работы архивов организаций"

30. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского права

31. Право на відпустку за трудовим правом України

32. Роль и место международного гуманитарного права в международно-правовом механизме защиты прав и свобод человека

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

33. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

34. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

35. Поняття, види та принципи страхування

36. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

37. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

38. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
39. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
40. Право водокористування та його види

41. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

42. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

43. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

44. Поняття економічної інформації, її види та властивості

45. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

46. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

47. Понятие вещных прав, виды и т.п.

48. Римское право. Обязательство и его виды

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

49. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

50. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

51. Історія держави та права України

52. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

53. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

54. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация
55. Поняття підприємницького права
56. Поняття, форма та функції Конституції України

57. Реклама: история, цели, виды, правила

58. Право и его виды

59. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

60. Правовладение и его виды в Римском праве

61. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

62. Вексель - вид ценной бумаги, как объект гражданских прав

63. Неосторожность в праве и ее виды

64. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

66. Виды кабелей и правила их применения

67. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

68. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

69. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

70. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником
71. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання
72. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

73. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

74. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

75. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

76. Авторське право та суміжні права

77. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

78. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

79. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

80. Захист прав і свобод людини та карний процес

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

81. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

82. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

83. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

84. Національне та міжнародне право

85. Нормы права. Виды и причины правонарушений

86. Обов’язки та права державних службовців
87. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
88. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

89. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

90. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

91. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

92. Политические права и свободы человека: виды, содержание и правовое регулирование

93. Понятие и виды вещных прав

94. Понятие и виды вещных прав

95. Понятие и виды договоров в гражданском праве РФ

96. Понятие и виды источников земельного права Республики Беларусь

Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры

97. Понятие и виды источников коммерческого права

98. Понятие и виды объектов гражданского права

99. Понятие и виды объектов, имущества, вещей в гражданском праве Украины

100. Понятие и виды права природопользования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.