Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ На сучасному етапі розвитку педагогічної думки в Україні, коли одним із основних завдань є забезпечення національної спрямованості освіти, питання історії розвитку української етнопедагогіки, її реалізації в навчально-виховному процесі закладів освіти різних типів є надзвичайно актуальним. Адже на початку третього тисячоліття, коли Україна здобула незалежність, стало надто очевидним, що освіта потребує докорінної переорієнтації. Майбутнє повинне бути освячене відродженням і розвитком нації, держави, науки й культури, освітніх і виховних систем, плідним міжнародним співробітництвом, високою духовністю й мораллю, свободою особистості і розмахом творчих сил людини. Акт проголошення державної незалежності України, Декларація про її суверенітет вимагають забезпечення національно-культурного відродження українського народу, його історичної свідомості й традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови в усіх сферах життя. Педагогіка, за справедливим визначенням К.Д. Ушинського, не тільки наука, а й мистецтво. А мистецтво, як правило, має своє національне вираження. Педагогіка через виховання та навчання молоді відтворює, продовжує і розвиває у кожному наступному поколінні народ, націю. Сьогодні розгорнулася широка робота з дослідження шляхів реалізації у змісті освіти закономірностей історичного розвитку, етнічної історії та етногенезу українців. Набуває першочергового значення реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичними надбаннями українського народу, формування поваги до історії рідного народу. Значного розмаху в нашій країні набуває рух за впровадження здобутків української етнопедагогіки, українознавства в навчання у вищих навчальних закладах, школах. З цього питання було проведено ряд Всеукраїнських науково-практичних конференцій, також велике значення має заснування кафедр українознавства у вузах України, відкриття й робота Інституту українознавства АПН Українии, функціонування лабораторій з української етнопедагогіки в Інституті педагогіки АПН України, інших установах нашої держави Однак освіта в Україні ще далеко не розв'язала цих проблем. На нашу думку, вимагає глибокого вивчення такий аспект даного питання, як взаємовплив і єдність народного, національного та загальнолюдського, виявлення їх співвідношень і втілення у здобутках світової педагогічної думки. Немає спеціальних досліджень, що дозволяли б виділити в педагогічній культурі українського народу ті національні риси виховання, які мають демократичний, гуманістичний характер, неминущу пізнавально-виховну, науково-теоретичну та практичну цінність, і пов'язати їх з поступовим духовним розвитком людства. Назріла потреба піднесення ролі української національної школи в житті суспільства, що сприятиме формуванню у молоді національної свідомості і самосвідомості, світогляду, патріотизму, глибокої поваги до споконвічних традицій свого народу. Реформування освітньо-виховної галузі в нашій державі спрямоване на підняття на вищий щабель гуманістичного виховання, освоєння фундаментальних цінностей людства, серед яких чільне місце посідають гуманістичні цінності, національні пріоритети.

Актуальність дослідження обумовлена концептуальним положенням сучасної теорії виховання, спрямованої на своєчасне використання потенційних неповторних можливостей розвитку кожної дитини, формування національне свідомої особистості на засадах народної педагогіки, яка стала першоосновою наукової педагогіки. Особистісний розвиток людини несе на собі віддзеркалення особливостей свого народу, нації, які необхідно враховувати в процесі навчання та виховання. З народом пов'язані характер діяльності людини, особливості її мислення, коло її запитів, інтересів, а також соціальні прояви. Традиції, звичаї і обряди об'єднують минуле і майбутнє народу, старші і молодші покоління, інтегрують етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну націю. Практично прилучаючись до традицій, звичаїв і обрядів народу, молодь вбирає в себе їхній філософський, ідейно-моральний, психологічний і етнічний зміст, поступово стаючи невід'ємною частиною рідного народу, нації. Багато педагогів звертали увагу на необхідність глибокого вивчення і правильного застосування принципу народності в процесі виховання і навчання. Значний внесок у розробку питань теорії і практики реалізації принципу народності здійснили класики педагогіки Я. Коменський, И. Песталоцці, А. Дістервег, Г. Сковорода, а пізніше К. Ушинський, В. Сухомлинський та інші. Важливе місце принципу народності в роботі школи відводили українські педагоги О. Духнович, С. Русова, Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Драгоманов. Цінні ідеї з цієї проблеми висловили в своїх працях літератори-просвітники Т. Шевченко, І. Франко, Б. Грінченко, П. Куліш, Леся Українка, О. Кониський та інші. Новим етапом у розвитку принципу народності, і взагалі етнопедагогіки, є період 70-х років XX століття. З'явилося ряд монографічних видань М. Гайдая, С. Бабишкіна, Є. Сявавко, Н. Гаврилюка, З. Васильцова, В. Скуратівського, О. Волкова тощо. Сьогодні історико-педагогічні аспекти проблеми висвітлені в підручниках М.Фіцули, І. Харламова, М. Стельмаховича, О. Любара, Д.федоренко, В. Кравця, Ю. Руденка, В. Неділька, А. Бондаренка, І. Семенчука, Л. Мацьо. Таким чином, проблема застосування принципу народності у педагогічній теорії та практиці була і залишається надзвичайно актуальною. Аналіз науково-методичної літератури показав, що різнопланові аспекти дослідження поставленої проблеми виявляють загальні підходи до врахування і реалізації принципу народності в процесі виховання національне свідомої особистості, не конкретизують організаційно-педагогічне забезпечення реалізації принципу народності в конкретних видах навчальної і виховної діяльності молоді в освітніх закладах. Актуальність цієї проблеми, її недостатнє дослідження зумовили вибір теми магістерської дисертації «Формування національної свідомості засобами народної педагогіки». Об'єкт дослідження; формування національної свідомості молоді засобами народної педагогіки. Предмет дослідження; організаційно-педагогічне забезпечення формування національної свідомості молоді засобами народної педагогіки в навчально-виховному процесі школи. Мета; теоретично обгрунтувати та експериментальне перевірити механізм формування національної свідомості молоді засобами народної педагогіки в навчально-виховному процесі на уроках української мови і літератури.

Для досягнення поставленої мети ставилися такі завдання дослідження; Вивчити історичні, теоретичні та методичні основи проблеми. Обґрунтувати теоретичні засади щодо застосування здобутків народної педагогіки при вирішенні завдань сучасної освіти. З'ясувати реальний стан формування національної свідомості засобами народної педагогіки, визначити основні чинники орієнтації на відродження національної гідності, патріотизму, громадської особистості. Узагальнити методику реалізації системи навчально-виховних завдань щодо формування національної свідомості вчителями-словесниками. Методи дослідження; • теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження; аналіз педагогічного досвіду на основі спостережень за процесом навчання та виховання; бесіди, анкетування; аналіз програм і підручників; узагальнення і систематизація результатів педагогічного дослідження. Апробація та впровадження результатів дослідження Результати досліджень доповідались на засіданні кафедри педагогіки та психології (2002 р.), на засіданні науково-методичного семінару кафедри педагогіки та психології (2002 р.), під час проведення практичних занять на 1 курсі факультету української філології, на Міжнародній науковій конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому і публіцистичному мовленні». Результати дослідження частково викладено у статтях «Формування національної свідомості засобами художнього мовлення (на матеріалі творчості Ліни Костенко)», «Принципи і розділи української етнопедагогіки» у збірниках наукових праць «Південний архів» (Випуск ХУ.-С. 52–54) та «Педагогічні науки» (Випуск ЗО). Практичне значення дослідження полягає в опрацюванні механізму етапів і методів формування національної свідомості молоді, у розробці конспектів уроків з української мови, літератури, семінарських занять із педагогіки, історії педагогіки, дидактичного матеріалу, який може знайти застосування в практиці роботи вчителя, студентів під час педагогічної практики. Результати дослідження можна використати у практиці вчителів-словесників, класних керівників, у підготовці студентів з курсу «Методика викладання української мови і літератури», «Педагогіка», «Етнопедагогіка», «Етнопсихологія». Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури, додатків. 1. Історична еволюція національної системи навчання і виховання та загальнопедагогічнийконтекст 1.1 Національна система навчавння та виховання в Україні Сучасний період розвитку української держави вимагає докорінної перебудови процесу виховання молодого покоління. В Україні, як і в інших країнах світу, історично склалася своя система виховання, яка максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Дослідження, особливо останніх років, свідчать, що пращури українців в епоху глибокої античності, часів трипільської культури мали власну писемність, агрокалендар, багатий фольклор, виховні традиції і звичаї. Протягом тисячоліть народна система виховання зароджувалась, розвивалась, захищаючи від руйнівного впливу, як прямих чужоземних загарбників, так і замаскованих – реакційних, шовіністичних політичних сил.

Починалися смутні часи для її народу. Водночас наближалася до своєї критичної межі активність Темного сателіта (див. графік 3 розділу «Темний сателіт (Орб)». Відтак загострювалося протистояння між поневоленими іудеями та римлянами, і взагалі між людьми. Ширилися чутки про скорий прихід Месії — нового царя іудейського, покликаного звільнити народ від поневолювачів. Це були часи піднесення також національної свідомості та очікування божої милості. Стіни єврейських осель, на відміну від римських та грецьких, прикрашених веселими жанровими малюнками, були вкриті священними висловами з Тори. У такій ситуації формувалася свідомість майбутньої Богородиці. А через 1800 років (точніше 1835 р.), у час, коли Темний сателіт наближався до своєї максимальної активності і найгустішої його тіні на землі, у людський світ було скинуто сутність анти-Марії, лоно якої стане «місцем виходу» анти-Христа. Ось що пишеться про неї в УРЕ (т.15): «Відзначалася силою волі, твердістю характеру, великим педагогічним тактом. Вона завжди жила інтересами своїх дітей…» «Всі знання й сили віддавала вихованню своїх дітей, які стали видатними революціонерами.» Якщо додати, що вона екстерном склала екзамени на звання народної вчительки, то можна переконатися, що ім’я Марія, а отже відповідні енергетика й програма, що з тим пов’язані, донька Олександра й Анни отримала не випадково

1. Финансовый контроль: формы, методы, органы

2. Финансовый контроль: формы, методы, органы

3. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

4. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

5. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

6. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави
7. Форми і методи комунікацій у підприємництві
8. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

9. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

10. Форми і методи контролю знань учнів з біології

11. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

12. Форми і методи робрти з людьми похилого віку

13. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

14. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

15. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

16. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы

17. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

18. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку

19. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

20. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

21. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

22. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії
23. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю
24. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

25. Національний банк України та особливості його функціонування

26. Національне та міжнародне право

27. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

28. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

29. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

30. Український національний рух напередодні Першої світової війни

31. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

32. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

33. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

34. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

35. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

36. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

37. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

38. Формування екологічної свідомості школярів
39. Формування правової свідомості учнів
40. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

41. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

42. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

43. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

44. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

45. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

46. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

47. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

48. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Особенности сельскохозяйственной проблематики в современный период. Структура, типология аграрной прессы; формы и методы пропаганды

50. Формы и методы научного предвидения

51. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

52. Формы и методы поддержки предпринимательской деятельности в РФ

53. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

54. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
55. Національна політика СРСР в роки перебудови
56. Національно визвольний рух в Індії

57. Методи та способи підключення до мережі Internet

58. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

59. Світові ринки зброї та військового спорядження

60. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

61. Правовые формы и методы государственного управления (управленческий процесс)

62. Поняття, форма та функції Конституції України

63. Формы и методы организации PR-кампаний

64. Поняття та форми державного устрою2

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Формы и методы социальной работы

66. Свідомість та творчість

67. Валовий національний продукт

68. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

69. Національне багатство, прибуток

70. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
71. Сутність витрат та методи їх зниження
72. Применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов на примере организации производства по пошиву школьной формы.

73. Формы и методы лоббистской деятельности

74. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

75. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

76. Генеза української національної мови

77. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

78. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

79. Структурные методы распознавания сложноорганизованных исторических табличных форм

80. Обзор методов определения форм и частот колебаний узлов и деталей

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

81. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

82. Національна система масових електронних платежів

83. Національний банк України

84. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

85. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

86. Формування та розвиток банківської системи України
87. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
88. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

89. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

90. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

91. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

92. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

93. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

94. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

95. Організація обліку в магазині "Світанок"

96. Аудиторська перевірка Національного банку України

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

98. Енергетика та паливно-енергетичний баланс світу

99. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

100. Административно-правовые формы и методы деятельности органов управления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.