Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Нормативно-правові акти України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Східноєропейський університет економіки і менеджменту Юридичний інститут Кафедра теорії та історії держави і праваКУРСОВА РОБОТА з теорії держави і права України Тема №3 &quo ;НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ&quo ;Виконав: студент 1-го курсу, групи ЮР-91 Пащенко Сергій Перевірив: старший викладач Мошняга Л.В.Черкаси 2010 р. ПланВступ 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки 2. Види нормативно-правових актів, їх юридична сила 3. Закон та його ознаки. Види законів 4. Підзаконний нормативно-правовий акт 5. Дія нормативно-правових актів у часі просторі і за колом осіб 6. Систематизація нормативно-правових актів Висновок Список використаної літератури ВступСпособом юридичного правоутворення відповідають властиві їм форми відображення юридичних норм: односторонньому волевиявленню органів держави - юридичний нормативний акт, дво - чи багатосторонньому волевиявленню суб’єктів права на паритетних засадах - юридична нормативна умова, санкціонування - правовий звичай, визнанню претендента - судовий прецедент і т. і. Якщо під джерелом розуміти те, що породжує право чи правові норми, а саме у цьому розумінні звичайно використовується цей термін, то слід зазначити, що для суб’єктів, які встановлюють юридичні норми, і для суб”єктів які їх застосовують джерела права різні. Так, у першому випадку джерелом є юридичний мотив, суспільні відносини, що мають правову природу, тобто ті, що можуть і повинні бути врегульовані правовими нормами, типові види правомірної поведінки, конкретні фактичні правовідносини, правові принципи, закони, міжнародно-правові умови, загально-0людські цінності, досягнутий рівень правової культури та правосвідомість. Класифікуючи їх можна виділити: соціально-правові джерела, у тому числі об’єктивні та суб’єктивні (матеріальні та матеріальні) - насамперед: суспільні відносини, які мають правову природу. правосвідомість. юридичні джерела (офіційні та неофіційні) - нормативні настанови, юридична практика, юридична наука тощо. З другого боку, поняття форми права розкриває те, як право, правові норми встановлюються і відображуються зовні. З цієї точки зору форми встановлення права - це засоби (види) юридичного нормовстановлення (правотворчості), тобто юридизація права органами державної влади і управління шляхом делегованого чи санкціонованого нормовстановлення, визнання судового прецеденту і т. і. Важливість поділу форм встановлення і відображення права ще й у тому, що всі акти нормовстановлення у широкому розумінні містять і відображують норми права. Наприклад, акти визнання судового прецеденту чи санкціонування звичаю не містять юридичних норм, вони лише надають їм обов’язкової юридичної сили. Тому ці акти не породжують право, а лише визнають його - юридизують. Для суб’єкта, який застосовує і реалізує юридизоване право, всі інші джерела не мають значення, оскільки лише офіційно виданий юридичний документ є джерелом його прав і обов’язків за відповідних умов, знову-таки офіційно встановлених (юридичні факти). Нині в правознавстві домінує точка зору, що основною формою встановлення правових норм є нормативно-правові акти органів держави.

Другою за значущістю формою є правові договори. Правовий звичай має обмежене застосування, а судовий прецедент не використовується в Україні взагалі. 1. Нормативно-правовий акт, його ознакиОсновним джерелом права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий акт - це письмовий документ компетентного органу держави або самого народу, в якому закріплюються встановлені та забезпечувані державою формально обов'язкові правила фізичної поведінки суб'єктів суспільного життя. Порівняно з іншими джерелами права, нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема: він найбільш чітко, повно і однозначно формулює права і обов'язки суб'єктів суспільного життя; дає можливість найшвидше і найповніше довести зміст норм права до суб'єктів суспільного життя; дає можливість та створює умови для адекватного (належного) і однакового розуміння норм права; дає можливість оперативно реагувати на потреби правового регулювання, змінюючи, встановлюючи чи скасовуючи відповідну правову норму; нормативно-правові акти найбільш повно і легко можуть бути систематизовані, що сприяє полегшенню користування ними, крім того, вони дають можливість для узгодження і впорядкування чинних правових норм. володіють юридичною силою, яка відображає їхнє співвідношення з іншими нормативно-правовими актами, місце і роль у системі законодавства та правового регулювання. Для нормативних правових актів характерні такі ознаки. Вони: завжди містять норми права (оформлюють встановлення, зміну чи доповнення норм права); приймаються тільки правотворчими суб'єктами і в межах їх компетенції. Суб'єктами прийняття нормативних актів в Україні є народ України, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші органи і посадові особи, передбачені Конституцією та законами України приймаються з дотриманням певної процедури. Основними стадіями правотворчого процесу є правотворча ініціатива, розробка, розгляд, обговорення проектів нормативних актів, прийняття та введення їх у дію; ухвалюються суб'єктами правотворчості у формах, визначених для кожного з них Конституцією і законами України (так, Верховна Рада України, зокрема, приймає закони, Президент України - укази, Кабінет Міністрів України - постанови) З іншого джерела можна побачити трохи іншу характеристику нормативно-правового акту. Згідно з ним нормативно-правовий акт це - офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб'єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Або інакше: акт правотворчості, який містить юридичні норми. Отже, нормативно-правовий акт становить рішення правотворчого органу, спрямоване на встановлення, зміну або скасування дії норм права. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. Ознаки нормативно-правового акта: 1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (через референдум); 2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків; 3) приймається з дотриманням певної процедури; 4) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити: а) вид акта (закон, указ, постанова); б) найменування органу, який ухвалив акт (парламент, президент, уряд, місцевий орган влади); в) заголовок (деякі акти, наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються без заголовка); г) дата ухвалення акта; ґ) номер акта; д) дані про посадову особу, яка підписала акт; 5) публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка (в Україні закони публікуються у &quo ;Відомостях Верховної Ради України&quo ;, газетах &quo ;Голос України&quo ; та &quo ;Юридичний вісник України&quo ;; постанови Кабінету Міністрів - у збірниках постанов уряду України та газеті &quo ;Урядовий кур'єр&quo ;; закони і підзаконні акти - у часопису &quo ;Офіційний вісник України&quo ;).

Структура нормативно-правового акта залежить від його специфіки і виду, припускає поділ нормативного матеріалу на підрозділи. Основні структурні елементи нормативно-правового акта: 1. Преамбула - вступна частина, безстатейне (таке, що не містить норм права) загальне введення, у якому дається обгрунтування закону, визначаються цілі, завдання й іноді формулюються вихідні світоглядні положення. Зараз преамбули в законах зустрічаються рідко. 2. Пункти, статті - містять вихідні одиниці нормативно-правового акта - нормативні розпорядження. Через нормативне розпорядження стаття співвідноситься з нормами права. Статті можуть поділятися на частини, а пункти - на абзаци і підпункти. І статтю, і частини, із яких вона складається, прийнято позначати скорочено початковими буквами: статтю - &quo ;ст. &quo ;, а частини (абзаци) статей - &quo ;ч. &quo ;. Статті в законах нумеруються, нерідко нумеруються і частини (абзаци) статей, тоді вони, як правило, звуться пунктами. 3. Глави - є у великих за обсягом нормативно-правових актах. 4. Розділи - об'єднують глави у великих за обсягом нормативно-правових актах. Можлива й інша ситуація, коли статті, пункти об'єднуються в розділи, а розділи - у глави. 5. Частини - найбільші підрозділи закону, містяться, як правило, у кодексах. Так, Кримінальний кодекс, Цивільний кодекс поділяються на дві частини: Загальну і Особливу. Розташування норм права в статтях нормативно-правового акта: 1) зазвичай правова норма міститься в одній статті, чим полегшується її ухвалення; 2) у ряді випадків для вираження складної норми права потрібні декілька статей; 3) іноді в одній статті містяться декілька норм права. У чому полягає відмінність між нормативним актом та іншими правовими актами (зокрема, актом тлумачення норм права і актом застосування норм права) По-перше, нормативно-правовий акт містить у собі правові норми, встановлює нові права і обов'язки, яких раніше не було, або змінює (скасовує) їх. Інші юридичні акти не встановлюють нових норм права. Акт тлумачення норм права, наприклад, лише пояснює чинні норми. По-друге, нормативно-правовий акт містить норми права загального характеру, тоді як індивідуальний акт (акт застосування норм права) має індивідуальну спрямованість. Він стосується конкретної особи або вирішення конкретної юридичної справи (наприклад, пошкодження насаджень заборонене - адресовано до всіх, а Указ Президента призначити &quo ;такого-то&quo ; головою обласної адміністрації - це правовий, а не нормативно-правовий акт, тому що норм права в ньому немає, тобто немає прав і обов'язків, відтак, - це акт застосування норм права). 2. Види нормативно-правових актів, їх юридична силаНормативні правові акти є основною формою права в Україні. Вони становлять єдину ієрархічну систему, яка повинна характерризуватися внутрішньою узгодженістю і забезпечувати правове регулювання в різних сферах суспільних відносин. Нормативно-правові акти можна класифікувати так: 1) за юридичною силою - на закони-акти вищої юридичної сили, і підзаконні акти - акти, засновані на законах, що їм не суперечать; 2) за суб'єктами правотворчості - на нормативні акти, прийняті народом, главою держави, органами законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і т.д

Тенденция увеличения подзаконного нормотворчества наблюдается во всех странах. По подсчетам разных исследователей, на 10 законов, принятых парламентом, приходится от 100 до 140 нормативных актов правительства. Разумеется, подзаконное правотворчество имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К достоинствам его относятся оперативность; гибкость и меньшая формальность; компетентность соответствующих органов, их знание местных и иных условий, увеличивающих эффективность принятого юридического решения. К недостаткам подзаконного правотворчества можно отнести закрытость процесса принятия правового решения, сложность обзора и применения норм из-за большого числа нормативных актов, отсутствие контроля общества за правотворческой работой бюрократии и др. Особый вид правотворчества, примыкающий к подзаконному правотворчеству,P правотворчество органов местного самоуправления и негосударственных юридических лиц. W 5. Нормативно-правовые акты Российской Федерации В Российском государстве, в сущности, единственным источником права является нормативно-правовой акт

1. Нормативно-правові акти

2. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

3. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

4. Історія держави та права України

5. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

6. Державний бюджет України і бюджетне право
7. Аграрне право України
8. Адміністративне право України

9. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

10. Житлове право України

11. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

12. Кримінальне право України

13. Норма права і стаття нормативно-правового акту

14. Нормативный правовой акт как источник права

15. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

16. Основи муніципального права України

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

17. Поняття злочину у кримінальному праві України

18. Поняття, функції та система трудового права України

19. Право на відпустку за трудовим правом України

20. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

21. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

22. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав
23. Спадковий договір в цивільному праві України
24. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

25. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

26. Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією

27. Акт проголошення Незалежності України

28. Застосування нормативно-правових актів на уроках права

29. Фінансове право України

30. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

31. Атомна енергетика України і РПС

32. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

33. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

34. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

35. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

36. Нормативно-правовые акты

37. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

38. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
39. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
40. Історія України

41. Історія соборності України

42. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

43. Господарство України періоду утвердження капіталізму

44. Походження людини та її поява на території України

45. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

46. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

47. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

48. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Податкова політика України

50. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

51. Загальна характеристика конституції України

52. Действие нормативного правового акта в пространстве

53. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

54. Конституційний суд України
55. Нормативно-правовые акты Российской Федерации
56. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

57. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

58. Суверенітет України

59. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

60. Проект кримінального кодекса України

61. Бюджетна ситема України

62. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

63. Управління фінансами України

64. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки

65. Організаційна система управління природокористуванням України

66. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

67. Інтеграція України у світове господарство

68. Використання трудових ресурсів Західної України

69. Міжнародний ринок туристичних послуг України

70. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
71. Особливості перехідної економіки України
72. Роль і значення АПК для господарства України

73. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

74. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

75. Грошовий обіг України

76. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

77. Банківська система України

78. Механізм кредитування банками України

79. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

80. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

81. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

82. Конституційні засади виконавчої влади України

83. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

84. Грошова система України

85. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

86. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України
87. Хімічна промисловість України
88. Чорна i кольорова металургія України

89. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

90. Законодавство України про військову службу

91. Діяльність уряду України в галузі екології

92. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

93. Легка промисловість України укр

94. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

95. Ґрунти України

96. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

98. Етикет України та Росії

99. Методики оцінки фінансового стану банків України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.