Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи фінансового аналізу підприємства 1.1. Мета, сутність та етапи фінансового аналізу 1.2. Методи, види та фінансового аналізу та використання його результатів 1.3. Формування фінансових результатів діяльності підприємства та задачі їх аналізу 2. Організація фінансового аналізу ВАТ “Виробничо-технічне підприємство “Укренергочормет” 2.1. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 2.2. Аналіз показників ділової активності підприємства 2.3. Аналіз показників рентабельності підприємства 3. Шляхи і напрямки вдосконалення фінансових результатів та фінансового аналізу підприємства 3.1. Резерви збільшення прибутку і рентабельності підприємства 3.2. Шляхи вдосконалення методик фінансового аналізу Висновки Список використаної літератури Вступ Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін “фінанси” за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування. В цьому і полягає актуальність теми даної курсової роботи. Метою курсової роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу на підприємствах України, вивчення теоретичних основ фінансового аналізу, а саме: визначення мети, сутності, методів, видів фінансового аналізу, дослідження доцільності використання результатів аналізу; проведення аналізу ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності підприємства, а також шляхів і шляхів і напрямків вдосконалення фінансових результатів. Об’єктом дослідження даної роботи є господарська діяльність підприємств, показники їх діяльності. Предметом дослідження є науково-методичні та практичні засади проведення фінансового аналізу підприємств з метою виявлення негативних та позитивних результатів їх діяльності. Думка про те, що розвиток методів фінансового аналізу проходив переважно в США та Західній Європі не може викликати особливих заперечень: фінансовий аналіз покликаний обслуговувати потреби ринкової економіки, і тому лише розвиток та ускладнення механізму ринкової економіки можуть сприяти вдосконаленню його методів. Економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію фінансового аналізу. Особливістю формування цівілизованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції.

Методи фінансового аналізу постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доцідять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки кваліфікаційної роботи. Завданням курсової роботи є: дослідження теоретичних основ фінансового аналізу підприємства; проведення фінансового аналізу ВАТ “Виробничо-технічне підприємство “Укренергочормет”; виявлення шляхів і напрямків вдосконалення фінансових результатів та фінансового аналізу підприємства. Фінансовий аналіз використовує весь комплекс економічної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але і собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес-плану. 1. Теоретичні основи фінансового аналізу підприємства 1.1 Мета, сутність та етапи фінансового аналізу При здійсненні аналізу діяльності підприємства застосовуються наступні терміни: - фінансовий стан підприємства - сукупність показників, які відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні і потенційні фінансові можливості підприємства; - фінансовий аналіз діяльності підприємства - це комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, який проводиться за допомогою методів фінансового аналізу за даними бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства; - задовільний фінансовий стан - це стійка ліквідність, платоспроможність і фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними коштами і ефективне використання ресурсів підприємства; - незадовільний фінансовий стан - характеризується неефективним розміщенням ресурсів і неефективним їх використанням, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, по заробітній платні недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва і збуту продукції підприємства; - методи фінансового аналізу - прийоми і способи обробки бухгалтерської (фінансової) звітності; - бухгалтерська (фінансова) звітність - звітність підприємства у об'ємах і формою, передбаченими чинним законодавством. Фінансовий аналіз стану компанії обов'язково проводиться при: вирішенні стратегічних питань розвитку; отриманні кредиту / залученні інвестора. Результати фінансового аналізу діяльності компанії є основним індикатором для банку або інвестора при ухваленні рішення про видачу кредиту; оцінці вартості бізнесу, зокрема для його продажу/покупки; участі в тендерах, конкурсах і аукціонах на регіональному, всеукраїнському і міжнародному рівнях; виході на фондову біржу (з облігаціями або акціями). По вимогам українських і західних бірж компанія зобов'язана розраховувати певний набір коефіцієнтів, які відображають її фінансовий стан, і публікувати ці коефіцієнти в звітах про свою діяльність; реструктуризації підприємства.

Фінансовий аналіз може проводитися для порівняння власної компанії з іншою (бенчмаркинг). Для проведення разових оцінок фінансового стану підприємства має сенс привертати професійних оцінювачів і аудиторів. Це дозволить підвищити надійність оцінки в очах третіх осіб. У оперативній діяльності фінансовий аналіз використовується для: оцінки фінансового стану компанії; встановлення обмежень при формуванні планів і бюджетів. Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів: аналіз ліквідності; аналіз ділової активності; аналіз платоспроможності (фінансової стійкості); аналіз рентабельності. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників: коефіцієнта покриття; коефіцієнта швидкої ліквідності; коефіцієнта абсолютної ліквідності; коефіцієнта чистого оборотного капіталу. Коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства і показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані на погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних коштів (грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства і його поточними зобов'язаннями. Його наявність і величина свідчать про можливість підприємства платити свої поточні зобов'язання і розширювати подальшу діяльність. Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників: коефіцієнта оборотності активів; коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості; коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості; коефіцієнта тривалості обертів дебіторської і кредиторської заборгованостей; коефіцієнта оборотності матеріальних запасів; коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі); коефіцієнта оборотності власного капіталу. Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середній величині підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, який аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

2. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

3. Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

4. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

5. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

6. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
7. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
8. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

9. Аналіз фінансового стану підприємства

10. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

11. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

12. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

13. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

14. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

15. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

16. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши

17. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

18. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

19. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

20. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

21. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

22. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
23. Автомазація виробничих процесів підприємства
24. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

25. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

26. Фінансова звітність підприємства

27. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

28. Аналіз програмного забезпечення підприємства

29. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

30. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

31. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

32. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

33. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

34. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

35. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

36. Аналіз господарської діяльності підприємства

37. Організаційна і виробнича структура підприємства

38. Аналіз використання чистого прибутку підприємства
39. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
40. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

41. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

42. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

43. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

44. Оцінка фінансового стану підприємства

45. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

46. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

47. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

48. Фінансова діяльність підприємства

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

50. Фінансовий механізм підприємства

51. Фінансовий стан підприємства

52. Аналіз активів підприємства

53. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

54. Аналіз діяльності підприємства
55. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства
56. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

57. Аналіз фінансового стану підприєсвта

58. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

59. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

60. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

61. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

62. Покращення фінансового стану підприємства

63. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

64. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Фінансова санація підприємства

66. Фінансова стратегія підприємства

67. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

68. Экономічний аналіз підприємства

69. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

70. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
71. Інформаційні системи і технології підприємства
72. Планування діяльності підприємства

73. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

74. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

75. Розробка підприємства LOMAPAK

76. Фінанси підприємства контрольна

77. Інноваційна діяльність підприємства

78. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

79. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

80. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

82. Управління утворенням прибутку підприємства

83. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

84. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

85. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

86. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
87. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства
88. Економічна оцінка активу балансу підприємства

89. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

90. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

91. Організація і методика аудиту доходів підприємства

92. Організація обліку власного капіталу підприємства України

93. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

94. Аудит доходів підприємства

95. Аудит установчих документів підприємства

96. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

97. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

98. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

99. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.