Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНДРУСІК ІРИНА ІГОРІВНА УДК 664: 336.02АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукКИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Поляков Олександр Максимович, Національний університет харчових технологій, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Лайко Петро Афанасійович, професор кафедри податкової та страхової справи Національного аграрного університету, м. Київ кандидат економічних наук, доцент Тарасюк Галина Миколаївна, Житомирський державний технологічний університет, кафедра економіки, м. Житомир. Захист відбудеться “ 16 ” травня 2008 р. о 15.00 в аудиторії В-502 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68. Автореферат розісланий ” ” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.М. Марченко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. В ринкових умовах, коли в Україні відбуваються структурні зміни в економіці, особлива увага приділяється оцінці економічних результатів підприємств. Підсилення конкурентної боротьби на ринку продуктів харчування ставить нові вимоги перед підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції. Підприємство працює у певному правовому та економічному середовищі, тому ефективність його функціонування залежить від впливу та якості державного втручання. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості створює передумови формування продовольчої безпеки країни, сприяє насиченню ринку харчових продуктів вітчизняного товаровиробника. Регулювання діяльності підприємств здійснюється чинниками впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, які за рахунок спрямування дії можуть або активізувати діяльність або її пригнічувати. Підвищення ефективності механізмів регулювання, удосконалення методичних положень щодо оцінки, аналізу та прогнозування ефективності розвитку підприємств дозволить підвищити активізацію діяльності підприємств. При цьому чи не на перше місце в цій системі виступає податкове регулювання. З одного боку, надмірний податковий тиск гальмує розвиток підприємств, з іншого – податки забезпечують саму можливість такого розвитку через фінансування виконання функцій держави, які зокрема проявляються у наданні суспільних благ. Тому необхідним є визначення характеристик реагування підприємницького середовища на зміни у системі оподаткування і поєднання на цій основі інтересів держави та суб’єктів підприємницької діяльності з метою формування суспільно-бажаних темпів економічного розвитку.

В останньому десятиріччі минулого столітті виробництво в України зазнало значної руйнації. Через загальну економічну кризу, безсистемний перехід до нерегульованого ринку, повну втрату державного впливу на економічні процеси, недосконалість законодавства щодо приватизаційних процесів, значне подорожчання енергетичних і матеріальних ресурсів значно підвищилась собівартість продукції, а виробництво на багатьох заводах стало збитковим. Низький рівень ефективності виробництва не тільки зберігається, але й за рядом показників погіршується, а значне відставання за рівнем ефективності виробництва від західних країн надалі збільшується. Тому проблема ефективного функціонування підприємств харчової промисловості в умовах ринкової економіки сьогодні стоїть дуже гостро і вимагає пошуку та наукового обґрунтування організаційно-економічних механізмів її забезпечення. Все це обумовлює актуальність теми дослідження. Дослідженням питань механізмів регулювання економічних процесів присвячені наукові праці О. Амоши, А. Гальчинського, В. Гейця, В. Гончарова, Г. Губерної, В. Дорофієнка, С. Лукіна, П. Лайка, А. Мельника, С. Поважного, А. Савченко, М. Чумаченка та інших вчених. Проте ряд аспектів проблеми регулювання розвитку підприємств харчової промисловості потребують подальшого вивчення. Розробка теоретичних положень та методичних рекомендацій з удосконалення механізмів регулювання розвитку підприємств є дуже актуальним науковим завданням. Разом із тим, окремі питання потребують свого вирішення з урахуванням сучасних тенденцій розвитку підприємств харчової промисловості. Поглиблення досліджень щодо пошуку резервів зростання ефективності діяльності підприємств та впливу на неї регуляторної політики держави, розроблення методичних підходів до визначення оптимального розміру податкового регулювання з врахуванням технологічних особливостей виробництва та реалізації готової продукції, дослідження впливу оподаткування на розвиток підприємств з метою досягнення балансу між економічними інтересами держави та суб’єктів господарювання забезпечить активізацію діяльності підприємств та сприятиме зростанню їх ефективності. Особливу актуальність ці питання мають для підприємств харчової промисловості, де подібним розробкам практично не приділялася увага. Вирішенню означених проблем присвячено дане наукове дослідження. Особисто автором розроблено механізм активізації діяльності підприємств, який базується на підвищенні ефективності їх діяльності. Звўязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною наукових досліджень факультету економіки та менеджменту Національного університету харчових технологій за темою: “Забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції” (номер державної реєстрації 0107U000476). Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо активізації діяльності підприємств харчової промисловості з врахуванням організаційних та економічних підходів до удосконалення механізмів регулювання.

Відповідно до зазначеної мети у дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі завдання: проаналізовано вплив механізмів регулювання на діяльність підприємств харчової промисловості та розроблено комплексну систему заходів щодо підвищення ефективності функціонування підприємств галузі; проаналізовано законодавчу базу регулювання економічних відносин у виробництві та розроблено прогнозні варіанти розвитку підприємств харчової промисловості в залежності від умов вступу України до СОТ; досліджено ефективність діяльності підприємств харчової промисловості та визначено вплив фіскальної політики на фінансові результати; доведено доцільність зміни до порядку перерозподілу податкового навантаження підприємств виробників сировини і підприємств харчової промисловості; економічно обгрунтовано доцільність та ефективність диференційованого податкового регулювання на підприємствах різних галузей харчової промисловості; досліджено вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості регулювання та напрями його удосконалення; запропоновано механізм перерозподілу податкового навантаження, як основного чинника покращення фінансового стану підприємства та як способу оптимізації податкових платежів; змодельовано діяльність підприємств з урахуванням податкового регулювання та обґрунтовано прогноз розвитку підприємств і надходжень до бюджету у відповідності з пропозиціями удосконалення регуляторних важелів. Об’єктом дослідження виступають фактори зростання ефективності діяльності підприємств харчової промисловості. Предметом дослідження виступає сукупність методичних аспектів і практичних підходів до розробки системи заходів по активізації діяльності підприємств харчової промисловості за рахунок удосконалення механізму регулювання. Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з економічної теорії економіки підприємства та податкового регулювання. Для вирішення поставлених у роботі завдань використано наступні методи: системного аналізу і спостереження для дослідження результатів діяльності підприємств харчової промисловості та оцінки впливу механізмів регулювання на діяльність підприємств; аналогії для порівняння механізмів регулювання діяльності підприємств в Україні та країнах ЄС; кореляційний, графічний, фінансового аналізу для характеристики ефективності діяльності та виявлення впливу податкового навантаження на рівень рентабельності; формалізації для дослідження функціонування підприємств у податковому середовищі. Для обробки економічної інформації, побудови таблиць, графіків діаграм використовувалися сучасні компўютерні технології, вбудовані математичні і статистичні функції Microsof Excel. Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти України з питань регуляторної політики, Державного Комітету статистики України, Львівського обласного управління статистики, звітність підприємств, а також здобутки вітчизняних та зарубіжних вчених з питань теорії і практики економіки підприємства, що висвітлені у літературних джерелах.

Після розгляду і затвердження Концепції проведення грошової реформи в Україні була розпочата робота з розробки відповідних законодавчих і нормативних актів та інструктивних документів. Вони включали пакет з більш ніж 20 документів, серед них найважливіші — Указ Президента «Про грошову реформу в Україні», рішення Державної комісії з проведення грошової реформи «Про заходи щодо підготовки до проведення грошової реформи», інструкція « Про порядок обміну українських карбованців на гривні в пунктах обміну та на підприємствах, в установах і організаціях» та деякі інші. Ці документи визначали порядок проведення грошової реформи, механізм запровадження гривні і вилучення з обігу карбованців, проведення процедури обміну грошей, перерахування балансів банків, статей активів і пасивів 'балансів підприємств і організацій усіх форм власності та цінних паперів у гривні і відповідної переоцінки вкладів населення з урахуванням рівня деномінації, забезпечення установ банків необхідною кількістю банкнот і монет для оперативного проведення обміну грошей

1. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

2. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

3. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

4. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

5. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

6. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
7. Організація збутової діяльності на підприємстві
8. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

9. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

10. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

11. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

12. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

13. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

14. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

15. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

16. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

18. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

19. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

20. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

21. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

22. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств
23. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні
24. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

25. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

26. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

27. Планування діяльності підприємства

28. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

29. Організація оплати праці на підприємстві

30. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

31. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

32. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

34. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

35. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
39. Організація обліку на підприємстві
40. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

41. Організація управлінського обліку на підприємстві

42. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

43. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

44. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

45. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

46. Правові основи підприємницької діяльності

47. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

48. Організація науково-інформаційної діяльності

Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

50. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

51. Комерційна діяльність підприємств

52. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

53. Організація обліку на торгівельному підприємстві

54. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
55. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
56. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

57. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

58. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

59. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

60. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

61. Організація виробництва на металургійному підприємстві

62. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

63. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

64. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

65. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

66. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

67. Організаційний розвиток підприємств

68. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

69. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

70. Планування і організація навчальної діяльності
71. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)
72. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

73. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

74. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

75. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

76. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

77. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

78. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

79. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

80. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Аналіз діяльності підприємства

82. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

83. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

84. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

85. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

86. Ліквідація субектів підприємницької діяльності
87. Организанізаційно-правові форми підприємств
88. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

89. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

90. Підприємництво як вид господарської діяльності

91. Підприємство. Повна характеристика діяльності

92. Ризик підприємницької діяльності

93. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

94. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

95. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

96. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

97. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

98. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

99. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.