Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Планування діяльності підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

На рахунок курсової пишіть: shura19@ya dex.ru Міністерство освіти і науки України Український державний університет водного господарства та природокористування Кафедра регіонального управління 030 – 82 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсової роботи з дисципліни “Планування діяльності підприємства” для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання Затверджено на засіданні методичної комісії факультету економіки протокол № від “ ” 2002 року Рівне – 2002 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Планування діяльності підприємств” для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” денної і заочної форм навчання / М.О. Турченюк, О.М. Мичка, В.Ю. Богдан. – Рівне: РДТУ, 2002. – 36 с. Упорядники: М.О. Турченюк – к.т .н., доцент; О.М. Мичка – старший викладач; В.Ю. Богдан – асистент. Відповідальний за випуск – Е.А. Зінь, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри регіонального управління. ЗМІСТ стор. . 3 Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої . 3 1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства. 3 2. Сегментація . 4 3. Вивчення ємності ринку підприємства. 5 4. Оцінка конкурентноздатності товару підприємства. 5 5. Планування ціни на товар підприємства. 7 6. Прогнозування об’ємів продажу товарів підприємства. 10 Розділ 2. Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої 10 2.1. Планування виробничої програми підприємства. 10 2.2. Планування виробничої потужності підприємства. 2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої . 13 2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання. 14 2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення . 15 2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних . 15 2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства. 19 2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві. 22 2.6.1. Планування росту продуктивності праці. 22 2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми. 26 2.7. Планування фонду заробітної плати на підприємстві. 28 Розділ 3. Планування фінансової діяльності підприємства. 29 3.1. Планування зниження собівартості продукції по окремим техніко-економічним факторам. 29 3.2. Планування доходів і 31 3.3. Фінансовий план 33 Висновки та . 33 Список рекомендованої 34 Вступ У вступі обґрунтовується і розкривається актуальність планування в сучасних умовах, підкреслені його особливості і роль як функції управління і регулювання діяльності підприємства. У вступі вказуються мета і завдання курсової роботи, описуються методи збору матеріалу, структура курсової роботи. Вказуються теоретичні основи планування діяльності підприємства. Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої програми 1.1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства Функціонування підприємства в ринкових умовах неможливе без комплексного аналізу факторів зовнішнього середовища, які впливають на його діяльність. До таких факторів, які не є контрольованими підприємством, відносять: технологічні (рівень розвитку НТП); міжнародні (вплив міжнародного ринку товарів); економічні (вплив інфляції, рівень зайнятості, стабільність національної валюти); політичні (законодавство країни ринку, урядові постанови укази президента); соціально-культурні (відношення до підприємства різних груп населення); ринкові (можливість проникнення на ринок, розподіл сегментів, перспектива розвитку ринку та його структури); конкуренти (умови, що домінують на ринку товарів, можливість співіснування, тощо).

Для оцінки загроз та можливостей впливу перерахованих факторів М.Х. Мескон та М. Альберт пропонують перелік загроз та можливостей, з якими підприємство зустрічається у зовнішньому середовищі. Вплив зовнішнього фактора на підприємство розраховується за формулою: - оцінка впливу зовнішнього фактора на діяльність підприємства; kФ - коефіцієнт, який враховує важливість впливу зовнішнього фактора, див. вихідні дані, табл.1, №1; Y – значення впливу зовнішнього фактора на діяльність підприємства, обирається самостійно. Значення “Y” М. Мескон рекомендує приймати в межах (-50. 50). Оцінка загроз та можливостей зовнішніх факторів наведена в таблиці 1: Таблиця 1 Оцінка загроз та можливостей зовнішніх факторів для підприємства № Фактори зовнішнього Коефіцієнт Значення впливу Оцінка впливу п/п середовища “kФ” фактора “Y” фактора “Зн” 1 2 3 4 5 1 Економічні 1 20 20 2 Ринкові 2 -10 -20 3 Політичні 1 -20 -20 4 Технологічні 4 30 120 5 Конкурентні 1 -20 -20 6 Міжнародні 3 -30 -90 7 Соціальні 1 10 10 Примітка. Значення “Y” в таблиці вибрано довільно, а значення коефіцієнта “k” – згідно вихідних даних. Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємства визначається по шкалі Ф. Хедоурі (рис 1.). На основі даного аналізу необхідно зробити висновок про маркетингові можливості підприємства. 1.2. Сегментація ринку Підприємство при плануванні свого місця на ринку повинно орієнтуватись на його окремий сегмент – групу споживачів, які зайняті пошуком однотипних товарів та згодні їх купити. Сегментація здійснюється за наступними принципами: кожен із сегментів, що розглядається має бути чітко вираженим; вибраний сегмент має бути досить значимим, щоб забезпечити прибуток підприємству; сегмент має бути доступним для застосування ефективних методів збуту. В першу чергу необхідно визначитись, хто є споживачем товару: населення чи організації. Населення є в основному споживачем товарів широкого вжитку (ТШВ). Сегментація тоді здійснюється за такими ознаками: 1. Географічна – розташування регіону, чисельність та щільність населення, структура комерційної діяльності, клімат, динаміка розвитку регіону, рівень інфляції, тощо. 2. Демографічна – стать, вік, склад сім'ї та етап її життєвого циклу, сфера діяльності, освіта, релігійні переконання, національність, тощо. 3. Психографічна – суспільний клас (тобто стабільні групи суспільства, яким характерні споріднені цінності, уявлення, інтереси, поведінка), спосіб життя, тип особистості. 4. Поведінкова – рівень знань, взаємовідносини, норми споживання, ступінь використання товару, готовність купити товар, випадковість покупки, тощо. Організації є в основному споживачами товарів промислового призначення (ТПП). Ознаки сегментації ринку ТПП подібні до ознак сегментації ринку ТШВ. Відмінність полягає в тому, що ринок ТПП сегментують в основному за географічними, а також за деякими соціально-економічними ознаками: розміри підприємств-покупців, структура каналів збуту, організаційні форми торгівлі, техніка і технологія закупівель. Другорядного значення набувають демографічні, культурні та поведінкові ознаки. Спочатку необхідно розділити покупців залежно від концентрації їхніх складів.

Чим ближче вони розміщені до підприємства-виробника, тим більшою буде частота поставок і ширшим асортимент товарів, які поставляються в одній пакувальній одиниці. Демографічні ознаки сегментації ринку ТПП можуть стосуватись кількості працюючих, галузі спеціалізації, наявних ресурсів, а також демографічних особливостей осіб, що беруть участь у прийнятті рішень про купівлю. Здійснивши сегментацію, виробник може вибрати той сегмент, на якому він буде концентрувати свої маркетингові зусилля. 1.3. Визначення ємності ринку підприємства Ємність ринку – можливий об’єм реалізації на ньому товару протягом певного проміжку часу. Ємність ринку характеризується потенційною ємністю (максимально можливою) та часткою ринку. Частка ринку визначається як відношення об’єму продажу товару даного підприємства до потенційно можливої ємності ринку. Ємність ринку розраховується на основі аналізу тенденцій розвитку галузей, які використовують даний товар, або на основі аналізу тенденцій реалізації товару за попередній період та екстраполяції даних на попередній період. Загальна ємність в натуральних одиницях визначається за формулою QРИНКУ = 1 2 (2); Де QРИНКУ – загальна ємність ринку в натуральних показниках; 1 – кількість покупців товару, чол., див. вихідні дані, табл. 1, № 2; 2 – кількість покупок здійснених середнім покупцем, шт., див. вихідні дані, табл. 1, № 3. 1.4. Оцінка конкурентоздатності товару Конкурентосздатність – це сукупність якісних та вартісних характеристик товару, які з точки зору покупця є суттєвими і забезпечують задоволення конкретних потреб. Рівень конкурентноздатності можна оцінити за допомогою системи одиничних, групових (зведених) та інтегральних показників. Одиничний показник – відображає відсоткове відношення дійсної величини параметру до його величини, при якому елемент потреби повністю задовольняється. Груповий показник – поєднує одиничні показники та показує ступінь задоволення потреби взагалі. Інтегральний показник – чисельна характеристика конкурентноздатності товару, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами. Визначивши інтегральний показник, його значення порівнюють із нормативним або із значенням інтегрального показника товару-зразка і роблять висновок про конкурентноздатність товару. До технічних параметрів конкурентноздатності товару відносять: класифікаційні параметри, які визначають належність виробу до певного виду, класу, типу продукції; конструктивні (характеристики конструкторсько- технічних рішень); нормативні (що відповідають міжнародним стандартам, правилам); ергономічні (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психологічні тощо), які демонструють відповідність товару властивостям людського комплексу; естетичні, які характеризуються єдністю змісту і форми предмета. До економічних параметрів відносять: енергомісткість та економічність у споживанні сировини на одиницю продукції або здійснюваної роботи; вартість сировини та експлуатаційних матеріалів, безвідходної технології; надійність, періодичність та вартість ремонтів, вартість запасних частин; чисельність обслуговуючого персоналу, його кваліфікація, рівень заробітної плати.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

2. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3. Планування діяльності підприємства

4. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

5. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

6. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
7. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства
8. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

9. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

10. Організація діяльності підприємства

11. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

12. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

13. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

14. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

15. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

16. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

17. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

18. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

19. Аналіз діяльності підприємства

20. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

21. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

22. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
23. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
24. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

25. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

26. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

27. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

28. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

29. Бізнес-план підприємства

30. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

31. Корпоративні підприємства

32. Розробка підприємства LOMAPAK

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

33. Фінанси підприємства контрольна

34. Інноваційна діяльність підприємства

35. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

36. Оцінка фінансового стану підприємства

37. Персонал підприємства

38. Рентабельність підприємства
39. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
40. Управління утворенням прибутку підприємства

41. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

42. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

43. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

44. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

45. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

46. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

47. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

48. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Облік основних засобів підприємства

50. Облік створення підприємства

51. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

52. Організація обліку власного капіталу підприємства України

53. Попередній фінансовий аналіз підприємства

54. Фінансова звітність підприємства
55. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
56. Аудит підприємства

57. Правовий статус приватного підприємства

58. Реєстрація приватного підприємства

59. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

60. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

61. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

62. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

63. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

64. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные

65. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

66. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

67. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

68. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

69. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

70. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
71. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
72. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

73. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

74. Розробка маркетингової стратегії підприємства

75. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

76. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

77. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

78. Ціноутворення та цінова політика підприємства

79. Збутові стратегії підприємства

80. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

82. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

83. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

84. SWOТ-аналіз підприємства

85. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

86. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
87. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи
88. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

89. Мотивація робітників промислового підприємства

90. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

91. Операційна система підприємства

92. Організаційна структура підприємства

93. Організація управління персоналом підприємства

94. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

95. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

96. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

98. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

99. Управління корпоративною власністю підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.