Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ. ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 1.1. Фінансова криза на підприємстві. Економічний зміст та 6 причини виникнення 1.2. Економічна сутність санації підприємств 10 1.3. Менеджмент фінансової санації 16 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Сутність та основні завдання санаційного аудиту 19 2.2. Аналіз виробничої та фінансової сфери ДВАТ „Шахта ім. М.І. 23 Калініна” ДХК „Донвугілля” 2.3. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства 49 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИХОДУ З КРИЗИ 3.1. Збільшення вхідних грошових потоків 52 3.2. Зменшення вихідних грошових потоків 58 3.3. Залучення інвестицій з метою стабілізації діяльності ДВАТ 62 „Шахта ім. М.І. Калініна” ДХК „Донвугілля” ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів. Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим дляя забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах. Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є проведення аналізу фінансових результатів ЗАТ “Чумак” на основі використання основних методів санаційного аудиту з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності, а також розробити напрямки стабілізації діяльності підприємства . До основних задач дослідження відносяться: 1) Аналіз виробничої сфери підприємства; 2) Аналіз фінансової сфери підприємства; 3) Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства; 4) Розробка заходів по збільшенню вхідних грошових потоків; 5) Аналіз можливих напрямків по зменшенню вихідних грошових потоків; 6) Пошук шляхів залучення інвестицій. Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовий стан та його динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показників підприємства. Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячений фінансовим засадам проведення санації та стабілізації діяльності підприємства. Другий розділ присвячено організації та порядку проведення санаційного аудиту на підприємстві, аналізу його господарчої та фінансової діяльності.

В третьому розділі міститься розроблені під час написання роботи напрямки стабілізації діяльності підприємства по виходу з кризи. Характеристика об’єкту дослідження. ДВАТ “Шахта ім. М.І.Калініна” ДПХ “Донвугілля” була введена в експлуатацію у 1961 році. Встановлена видобувна можливість шахти з 1994 року – 600 тис. тон за рік. Шахта розробила пласти К1/5. К2/2, Н7, В., НЮ. У даний час зусилля концентровані на пласті НЮ "Ліванський" Смопніновської світи (потужність пласта 1.2-1.3 м). Усі роботи ведуться на двох горизонтах, які знаходяться від поверхні на глибині 1070 м и 1225 м. Пласти Смопніновської світи небезпечні. Тому шахта віднесена до розряду сверхкатегорной. Загальна довжина горяних виробіток - 76469 м . Схема підготовки пластів - погоризонтна. Система розробки - без перервна. Огляд джерел, використаних в роботі. У роботі використані нормативні документ України, наукові розробки і навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відбивають господарську і фінансову діяльність підприємства. В роботі використані наукові розробки таких авторів: Терещенко О.О., Бланка І.А., Савицької Г.В., Баканова М.І., Буряка Л.Д., Поддєрьогіна А.М. РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ. ЇЇ СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 1. Фінансова криза на підприємстві. Економічний зміст та причини виникнення Заходи, спрямовані на оздоровлення фінансової системи України, можуть дати позитивні результати лише за умови санації фінансів базової ланки економіки — підприємств промислової галузі. Висока собівартість продукції вітчизняного виробництва та істотне зменшення попиту на неї стали головними причинами фінансової кризи переважної більшості українських підприємств . В умовах дії ринкових відносин суб'єкти господарювання мають постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асортимент, поліпшувати кість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат. Проте вітчизняні підприємства не змогли безболісно перейти від „ринку продавця”, кий дів за адміністративної системи господарювання, до „ринку покупця”. Керівники багатьох суб'єктів господарювання за браком належної кваліфікації (або зумисне) довели свої підприємства до межі банкрутства. Однією з негативних тенденцій, яка є наслідком незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств, є катастрофічне зростання кредиторської і дебіторської заборгованості на підприємствах. Зауважимо, що банкрутство та ліквідація підприємства означають не лише збитки для його акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень до бюджету, зростання безробіття, що зрештою може стати одним із чинників макроекономічної нестабільності. Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких перебувають на розгляді, значний відсоток становлять такі, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико-методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фінансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктивних і об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.

У ринковій економіці банкрутство підприємств — нормальне вище. Банкрутство підприємств — це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління кою не дала позитивних результатів . Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою, к правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами: 1. джерелами (факторами) виникнення; 2. видом кризи; 3. стадією її розвитку. Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно діагностувати фінансову неспроможність підприємства та дібрати найефективніший каталог санаційних заходів. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання. Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства). Головними екзогенними факторами фінансової кризи с підприємстві можуть бути: . спад кон'юнктури в економіці в цілому; . зменшення купівельної спроможності населення; . значний рівень інфляції; . нестабільність господарського та податкового законодавства; . нестабільність фінансового та валютного ринків; . посилення конкуренції в галузі; . криза окремої галузі; . сезонні коливання; . посилення монополізму на ринку; . дискримінація підприємства органами влади та управління; . політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в країнах підприємств — постачальників сировині (споживачів продукції); . конфлікти між засновниками (власниками). Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження та реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства. Можна назвати багато ендогенних факторів фінансової кризи. З метою систематизації їх можна згрупувати в перелічені далі блоки. 1. Низька кість менеджменту; 2. Дефіцити в організаційній структурі; 3. Низький рівень кваліфікації персоналу; 4. Недоліки у виробничій сфері; 5. Прорахунки в галузі постачання; 6. Низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції; 7. Прорахунки в інвестиційній політиці; 8. Брак інновацій та раціоналізаторства; 9. Дефіцити у фінансуванні; 10. Відсутність або незадовільна робота служб контролінгу (планування, аналіз, інформаційне забезпечення, контроль). Загалом усі названі причини кризи досить тісно взаємопов’язані, становлять складний комплекс причинно-наслідкових зв’язків. Безперечно, досліджуючи те чи інше підприємство, той чи інший випадок фінансової кризи, можна виокремити певні специфічні причини фінансової неспроможності, але по суті вони зводяться до щойно перелічених.

З цих же пдстав допускаться стягнення з працвникв сум, виплачених м вдповдно до ранше прийнятого ршення комс по трудових спорах при повторному розгляд спору. Стаття 240-1 Прийняття ршень органом, що розгляда трудов спори, у раз неможливост поновлення працвника на робот внаслдок припинення дяльност пдпримства, установи, органзац У раз, коли працвника звльнено без законно пдстави або з порушенням встановленого порядку, але поновлення його на попереднй робот неможливе внаслдок лквдац пдпримства, установи, органзац, орган, який розгляда трудовий спр, зобов'язу лквдацйну комсю або власника (орган, уповноважений управляти майном лквдованого пдпримства, установи, органзац, а у вдповдних випадках правонаступника), виплатити працвников заробтну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розгляда трудовий спр, визна працвника таким, якого було звльнено за пунктом 1 статт 40 цього Кодексу. На такого працвника поширюються пльги  компенсац, передбачен статтею 49-3 цього Кодексу для вивльнюваних працвникв, а його зайнятсть забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення»

1. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

2. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

3. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

4. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

5. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

6. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
7. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
8. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

9. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

10. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

11. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

12. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

13. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

14. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

15. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

16. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

18. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

19. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

20. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

21. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

22. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
23. Фінансова санація та банкрутство підприємств
24. Фінансова санація та банкрутство підприємства

25. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

26. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

27. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

28. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

29. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

30. Планування діяльності підприємства

31. Планування діяльності підприємства

32. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

34. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

35. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

36. Організація діяльності "ПриватБанку"

37. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

38. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
39. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
40. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

41. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

42. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

43. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

44. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

45. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

46. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

47. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

48. Правові засади фінансової діяльності держави

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

49. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

50. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

51. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

52. Особливості козацького життя та діяльності

53. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

54. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство
55. Інформаційне забезпечення діяльності організації
56. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

57. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

58. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

59. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

60. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

61. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

62. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

63. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

64. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

65. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

66. Безпека діяльності підприємства

67. Імідж ділової людини та організації

68. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

69. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

70. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
71. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
72. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

73. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

74. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

75. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

76. Аналіз господарської діяльності підприємства

77. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

78. Активізація пізнавальної діяльності учнів

79. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

80. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

81. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

82. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

83. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

84. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

85. Основні види діяльності та їх характеристика

86. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія
87. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
88. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

89. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

90. Поняття діяльності та практики

91. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

92. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

93. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

94. Оподаткування діяльності приватних підприємців

95. Планування діяльності підприємства

96. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

97. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

98. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

99. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.