Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТ Вступ Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях Висновки Література Вступ Відомо, що на сучасному етапі розвитку світового господарства підвищення конкурентоспроможності національної економіки можливе лише за рахунок її технологічного переоснащення та підйому наукомістких галузей виробництва, що створюють високу додану вартість. Важливу роль у цьому відіграє трансфер технологій. У сучасній науковій літературі аналізуються різні аспекти науково-технологічної політики. Значну увагу проблемним питанням технологічного розвитку приділяють вітчизняні та зарубіжні вчені, експерти міжнародних інституцій . Проте, на нашу думку, потребують систематизації наукові положення щодо стимулювання трансферу технологій у контексті розвитку систем охорони інтелектуальної власності — важливого елемента трансформації технологічних укладів і становлення постіндустріального суспільства. У даній роботі викладено основні результати дослідження стосовно ролі систем охорони інтелектуальної власності у стимулюванні науково-технологічного розвитку розвинених країн, можливості використання основних методів та інструментів при вдосконаленні механізмів трансферу технологій в Україні. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях Процеси трансформації, інтеграції, рєгіоналізації та глобалізації національних господарських систем висувають нові імперативи й змушують переосмислити існуючі пріоритети в ефективному й гармонічному використанні факторів виробництва. Визнаним є те, що в економічній теорії основними факторами виробництва є праця, капітал, земля і технологія, ключова роль кожного з яких проявляється на різних етапах економічного розвитку світового господарства та національних економік. Взаємозв'язок і взаємозалежність факторів виробництва обумовлюються всіма природними, організаційними, інституціональними й технічними зв'язками, торговельними, міграційними й інформаційними потоками. Вже не викликає сумнівів відведення технології ролі визначального фактору міжнародного відтворювального процесу, про що свідчить поява й подальший розвиток неотехнологічних теорій міжнародної торгівлі — передусім теорії технологічного розриву, ефекту масштабу, недосконалої конкуренції тощо. Зокрема, прихильники теорії технологічного розриву пов'язують розвиток торгівлі між країнами з наявністю розходження в рівнях технологічного розвитку: розробка нової технології або нового технологічного процесу дає країнам тимчасову перевагу в боротьбі за експортні ринки, що буде діяти доти, поки іншими країнами не буде подоланий цей технологічний розрив. Країна-лідер експортує товари, які насичені новими технологіями, а інші країни —лише звичайні товари. Вважається, що чим вище науково-технічний рівень країни та ступінь розвитку системи охорони інтелектуальної власності, тим більше нових товарів і технологій вона експортує, забезпечуючи лідерство за усіма складовими конкурентоспроможності. Науково-технологічне лідерство в міжнародному плані проявляється в розширеному експорті науково-технічних і інформаційних результатів (ліцензій, патентів), у нарощуванні вивозу готової продукції, у розширенні сфер науково-технічної і технологічної кооперації, забезпеченні високого рівня технологічного потенціалу.

Виділяють такі основні моделі поводження науково-технічного лідера: 1) орієнтація на забезпечення головної ролі в тих сферах, які визначають техніко-економічний та технологічний прогрес; 2) доповнюючий розвиток, орієнтований на технологічні стратегії точкового прориву у вузькій ніші ринку; 3) імітаційний шлях — тиражування запозичених технічних рішень . Відповідно, національна технологічна політика може формуватися й реалізовуватися з орієнтацією на фронтальний або селективний розвиток, на асиміляцію закордонного досвіду. Фронтальний розвиток забезпечується просуванням практично по всіх найважливіших технологічних напрямках і здійсненням значних інвестицій (особливе значення цей спосіб розвитку має для фундаментальних досліджень). Селективний спосіб формування технологічної політики припускає свідоме обмеження кола розв'язуваних технологічних проблем для концентрації ресурсів на досягненні вибраних цілей. Асиміляція закордонного досвіду в чистому вигляді використовувалася, як правило, країнами зі слабким технологічним потенціалом. Негативні риси асиміляції: залежність національного розвитку від інших країн; уповільнений ріст кваліфікації наукових кадрів і відставання наукових шкіл у тих напрямках науки, де запозичення є найбільш значним. У той же час розумна асиміляція здатна дати позитивні результати, про що свідчить досвід Японії та Республіки Корея. Інституціональна структура організації національного господарства з орієнтацією на п'ятий технологічний уклад визначається такими рисами: системний підхід до розробки нових процесів і продуктів; здатність визначати ключові області майбутнього технічного розвитку на макро- і мікрорівні; готовність до мобілізації значних обсягів ресурсів для реалізації стратегічних пріоритетів; розвинені горизонтальні інформаційні зв'язки всередині компаній та між ними; створення режиму найбільшого сприяння для реорганізації й самоорганізації науково-технологічного потенціалу; збереження вітчизняних застарілих технологій до моменту їхньої повної заміни; підтримка і стимулювання імпорту передових технологій; формування бази майбутньої технологічної структури економіки на основі створення нових і адаптації імпортованих технологій (методами заохочення попиту, інвестиційної й інноваційної активності, а також цільового заохочення конкретних галузей господарства й компаній); зміна системи оподатковування, експортно-імпортної політики для сприяння концентрації інвестиційного капіталу, освоєння нових технологій у переробних галузях; стимулювання фундаментальних і пошукових НДДКР через цільові субсидії, дотації, пільгові кредити, дослідницькі контракти, що забезпечують альтернативи науково-технічного розвитку . Ключову роль в реалізації зазначених елементів відіграє трансфер технологій як складова науково-технологічної політики і об'єкт системи охорони інтелектуальної власності на внутрішньому і зовнішніх ринках. На міжнародному рівні трансфер технологій регулюється численними багатосторонніми угодами, які укладаються в рамках діяльності таких інституцій, як Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), Світова організація торгівлі (CO ).

Крім того, експертами і аналітиками ВОІВ, CO , Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), ОЕСР всебічно аналізуються основні тенденції та закономірності технологічного розвитку, узагальнюється досвід окремих країн і компаній щодо розроблення і впровадження технологій, розробляються норми і рекомендації щодо основних напрямів промислової, науково-технологічної політики та охорони інтелектуальної власності в інтересах прогресивного соціально-економічного розвитку. ЮНКТАД визначає поняття &quo ;передача (трансфер) технологій&quo ; як передачу систематизованих знань для випуску відповідної продукції, для застосування відповідного процесу чи надання відповідних послуг. ОЕСР визначає трансфер технологій більш широким поняттям, що включає комерційні угоди: з передачі технічних засобів із використанням патентів і ліцензій, передачі ноу-хау; щодо трансферу (продажу, ліцензування, франчайзингу) проектів, торгових марок і зразків; з надання послуг технічного змісту, включаючи технічне й інжинірингове навчання, а також технічну допомогу; з трансферу результатів НДДКР. Міжнародні угоди про охорону інтелектуальної власності сприяли розвиткові технологічного обміну між компаніями різних країн, появі міжнародних ринків технологій як об'єктів інтелектуальної власності. Розвиток національних і міжнародних систем охорони прав інтелектуальної власності на науково-технічні досягнення дав змогу знайти компроміс між приватними інтересами розробників нових технологій і суспільними потребами в удосконалюванні продуктивних сил. Патент став першим правовим документом, у якому закладено основу товарних відносин між учасниками технічного і технологічного прогресу. Міжнародний обмін об'єктами права інтелектуальної власності здійснюється переважно в таких формах: експорт технологій або їх конструктивних частин (комплектуючих) у натуральному вигляді — верстати, механізми, агрегати, автоматичне та електронне устаткування тощо; прямі інвестиції і супровідні в будівництво, реконструкцію, модернізацію підприємств, сервісне обслуговування тощо; портфельні інвестиції, в тому числі у спільні підприємства, якщо вони супроводжуються потоком інвестиційних товарів, а також лізингом; передача, продаж або надання за ліцензією патентів і ліцензій на всі види промислової власності; продаж ліцензій на незапатентовані види промислової інтелектуально-промислової власності, ноу-хау, технологічно-виробничий досвід, супровідні документи на технічне устаткування, інструкції, креслення, схеми, специфікації, технологічні карти тощо; промислове й технічне співробітництво в частині, що стосується технологічного утримування машин, устаткування, напівфабрикатів і матеріалів; надання інжинірингових послуг (передпроектних, проектних, післяпроектних, спеціальних послуг з керування й організації виробничого процесу тощо). При організації трансферу сучасних наукомістких технологій не можна ігнорувати його певну етапність: 1) випереджальне поширення й використання інформації та документації, що лежить в основі наукомістких технологій; 2) точна, компетентна прогностична оцінка економічних, соціальних наслідків впроваджуваних технологій; 3) підготовка інтелектуального й кадрового потенціалу, здатного швидко впроваджувати принципово нову продукцію та освоювати її випуск; 4) практичне створення конкурентоспроможних і перспективних продуктів на основі технологій, що набуваються .

Москва цього нде не вдреклася, послдовно до цього пряму. Вс це знають  бачать  творять разом «Об'днан Нац»! Украна може входити в так мждержавн утвори, що побудован на здорових основах, в яких вона буде рвноправним спвучасником, а  права й життв нтереси будуть там респектован й забезпечен. Основна  невд'мна передумова це державна самостйнсть Украни. Найперше здобути  закрпити Самостйну Соборну Укранську Державу, а тод лише буде реальною дйсна, повноправна участь Украни в мжнароднх об'днаннях. Всяк «концепц», що Украна може ввйти як рвноправний член у мжнародн, понаддержавн конструкц без власно самостйно держави  що боротьба за державу може бути непотрбною шкдлив для укранського народу. Основною метою  найголовншим принципом вс укрансько полтики   мусить бути вдбудова УССД, шляхом усунення большевицького поневолення  розчленування росйсько мпер на самостйн нацональн держави. Лише тод може бути мсце для об'днання цих самостйних нацональних держав у бльоки чи союзи, за принципами геополтичних, господарських, оборонних  культурно-розвових спльних нтересв на поданих вище засадах

1. Національне та міжнародне право

2. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

3. Міський бюджет: пріоритети та механізми

4. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

5. Національний банк України та особливості його функціонування

6. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту
7. Поняття національного доходу та його використання
8. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

9. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

10. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

11. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

12. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

13. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

14. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

15. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

16. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

17. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

18. Національна політика СРСР в роки перебудови

19. Національно визвольний рух в Індії

20. Основні механізми кривошипних машин

21. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

22. Національне багатство, прибуток
23. Генеза української національної мови
24. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

25. Національна депозитарна система в Україні

26. Національний банк України

27. Національний Банк України

28. Функції Національного банку України

29. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

30. Аудиторська перевірка Національного банку України

31. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

32. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

33. Технологія ATM та алгоритм RED

34. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

35. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

36. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

37. Національно визвольний рух в Індії

38. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького
39. Національно-визвольний рух в Царстві Польському
40. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

41. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

42. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

43. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

44. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

45. Український національний рух напередодні Першої світової війни

46. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

47. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

48. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

49. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

50. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

51. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

52. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі

53. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

54. Економічний потенціал національної економіки
55. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
56. Національні моделі корпоративного управління

57. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

58. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

59. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

60. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

61. Національний розвиток у контексті демократії

62. Українська національна ідея

63. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

64. Іслам і буддизм. Національні релігії

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

66. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

67. Збереження національних культур в епоху глобалізації

68. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

69. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

70. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру
71. Баланси народного господарства і система національних рахунків
72. Економічна і національна безпека України

73. Концептуальні основи аналізу національної економіки

74. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

75. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

76. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

77. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

78. Національні меншини на Рівненщині

79. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

80. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

81. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

82. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

83. Раціональні дроби та їх властивості

84. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

85. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

86. Психрофільні мікроорганізми та їх використання
87. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області
88. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

89. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

90. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

91. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

92. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

93. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

94. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

95. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

96. Право націй на самовизначення та створення власних держав

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

98. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

99. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.