Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ 1.Експерт,як учасник кримінального процесу: 1) поняття «експерт» та його права і обов'язки 2) експертне дослідження як процес пізнання 3) класифікація экспертиз 4) висновок експерта 2.Спеціаліст,як учасник кримінального процесу: 1) поняття «спеціаліст», його обов’язки та права 2) участь спеціаліста у досудовому слідстві 3) форми реалізації спеціальних знань спеціалістом 3.Порівняння правового становища експерта і спеціаліста: 1) відмінності між спеціалістом і експертом 2) спільне у правовому положенні експерта і спеціаліста Висновок ВСТУП Необхідність застосування у кримінальному процесі наукових, технічних та інших знань пов'язана з тим, що розслідування злочину є складним процесом пізнання об'єктивної дійсності. Тому пізнання події злочину та порушника, який його вчинив, вимагає від особи, що прово­дить дізнання, слідчого та інших учасників кримінального процесу засто­сування різних спеціальних знань та навичок у певних видах діяльності. Науково-технічний прогрес уможливлює більш широке застосу­вання його надбань у правоохоронній діяльності. Запровадження у кримінально-процесуальну діяльність науко­вих досягнень повинно переслідувати не лише мету підвищення ефек­тивності роботи слідчих та судових органів, встановлення обґрунтованої істини у кримінальній справі. Воно сприяє дотриманню принципу об'єктивності досудового слідства, забезпечення честі, гідності та охорони законних ін­тересів особи. Існує багато робіт присвячених питанням залучення осіб, які мають спеціальні знання, але вони переважно мають криміналістичне спрямування і не дають відповіді на такі питання : а яка ж різниця між експертом і спеціалістом? в чому ж полягає їхня участь? У своїй роботі я намагався провести межу між експертом та спеціалістом та порівняти їх процесуальне положення у кримінальному процесі. Експерт, як учасник кримінального процесу. Поняття “експерт” та його права і обов’язки. У чинному кримінально-процесуальному законодавстві України призначення експертизи розглядається як один із трьох способів використання спеціальних знань у судочинстві. Вона є способом збору доказів, а саме тих фактичних даних, які мають значення для правильно­го вирішення справи, - тобто тих неочевидних фактів, що можуть бути встановлені певним спеціалістом (спеціалістами) шляхом наукового дослідження відповідних об'єктів. На стадії досудового слідства екс­пертиза сприяє об'єктивності, повноті та всебічності пізнання події і обставин злочину. Експертиза призначається тільки після порушення провадження у кримінальній справі і вважається основною формою використання науково-технічних досягнень. Згідно з частиною 1 статті 75 КПК «Висновок експерта»1 експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання Законодавець не дав визначення самого поняття &quo ;експертиза&quo ; у кримінальному судочинстві. Тому протягом деяких років науковці самі намагалися у спеціальній літературі визначитись з цим поняттям, як і з поняттям &quo ;експерт&quo ;. Романюк В.Б

. у своїй статті «Окремі питання вибору спеціаліста для проведення експертизи на досудовому слідстві» дає таке поняття &quo ;експерта&quo ;: &quo ;експерт — це особа, котра володіє певними спеціальними знаннями, досвідом та навичками і залучається суб'єктом розслідуван­ня, коли за її допомогою необхідно провести глибоке та всебічне на­укове дослідження й аналіз зібраних матеріалів та об'єктів для відпо­відних висновків з обґрунтованими відповідями на питання, які мають значення для правильного вирішення справи. &quo ;2 Експерт у процесуальному значенні є фізичною особою, що має необхідні спеціальні знання, досвід та навички для дачі висновку з досліджуваних питань у кримінальній справі. Спеціальні знання — це сукупність науково-обґрунтованих відо­мостей окремого (спеціального) виду, якими володіють особи - спеціалісти у рамках будь-якої професії у різних галузях науки, техні­ки, мистецтва та ремесла і відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства використовують їх для успішного ви­рішення завдань кримінального судочинства.3 Таким чином до експерта висувається такі вимоги: він повинен мати необхідні й достатні знання, досвід та навички у певних галузях науки, техніки, мистецтва або ремесла для теоретико-практичної діяльності у справі і дачі висновку з досліджуваних питань. Експерт не повинен бути заці­кавленим у результатах справи, і тому не може залучатися слідчим до виконання своїх обов'язків, у якості судового експерта, у випадках прямо передбачених кримінально-процесуальним законодавством, а саме: якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачемабо родичем кого-небудь з них, а також родичем слідчого, обвинувача або обвинуваченого (п. 1 ч. 1 ст. 54, ч. 1 ст. 62 КПК); якщо він брав участь у справі як слідчий, обвинувач, захисник або представник інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільно­го відповідача (п. 2 ч. 1 ст. 54, ч. 1 ст. 62 КПК); якщо він під час розслідування справи вирішував питання щодо про­ ведення обшуку, виїмки, огляду, обрання, зміни чи скасування запобіж­них заходів, продовження строків тримання під вартою, або розглядав скарги на затримання чи на постанову про відміну в порушенні кримі­нальної справи або закриття справи (п. 2 ч. 1 ст. 54, ч. 1 ст. 62 КПК); якщо він під час розслідування справи розглядав питання про усу­нення захисника від участі у справі (п. 22 ч. 1 ст. 54, ч. 1 ст. 62 КПК); якщо він або його родичі зацікавлені в результатах справи ( п. З ч.1 ст. 54, ч. 1 ст. 62 КПК); якщо він у встановленому законом порядку визнаний недієздатною особою, а також має судимість (ч. 1 ст. 11 Закону України &quo ;Про судову експе­ртизу&quo ; від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХП) ; якщо він перебуває у службовій або іншій залежності від обвинуваче­ного, потерпілого або був у справі ревізором (ч. 7 ст. 75 КПК); при наявності інших обставини, які викликають у слідчого сумнів щодо його об'єктивності як експерта (п. 4 ч. 1 ст. 54, ч. 1 ст. 62 КПК). Виходячи з вище зазначеного можна зробити висновок про те, що перелік випадків у зв’язку з якими експерт не може бути залучений до вирішення справи є невичерпним.

Також експертами у справі можуть бути особи, які раніше брали участь у слідчих діях як спеціалісти, за винятком ревізора. Права і обов'язки експерта, як і його процесуальні повноваження. передбачено ст. 77 КПК. Зокрема, особа, яка призначена експертом на досудовому слідстві, зобов'язана з'явитися до слідчого і дати правильний висновок стосовно поставлених запитань. За злісне ухилення від явки до органів досудового слідства експерт несе відповідальність відповідно до ч.2 ст. 185-3 або ст. 185-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивою висновку або за відмову без по­важних причин від виконання покладених на нього обов’язків - відповід­но за ст. 384 чи 385 Кримінального кодексу України. Експерт має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються експертизи; порушувати клопотання стосовно надання но­вих матеріалів, необхідних для формування висновку; з дозволу слід­чого бути присутнім при провадженні допитів та інших слідчих дій і задавати особам, що допитуються, запитання, які стосуються експер­тизи, а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки.4 Експертне дослідження як процес пізнання. Незважаючи на важливу роль цього суб'єкта застосування спе­ціальних знань, законодавець (ст. 75 КПК) не стоїть на позиції обов'язкового залучення його у справі, за винятком тих випадків, котрі обумовлені у ст. 76 КПК і є обов'язковими для слідчого. Обов'язковими випадками призначення та проведення у справі експертизи є: встановлення причин смерті; тяжкості і характеру тілесних ушкоджень; визначення психічного стану підозрюваного або обвинуваченого при наявності у справі даних, які викликають сумнів щодо його осудності; встановлення статевої зріло­сті потерпілої в справах про злочин, передбачений ст. 155 ККУ5; встано­влення віку підозрюваного або обвинуваченого, якщо це має значення для вирішення питання про його кримінальну відповідальність; якщо про це не має відповідних документів і неможливо їх одержати (ст. 76 КПК). Слідчий незалежно від будь-яких обставин повинен обов'язково у цих випадках призначати і провести у справі експерти­зу із залученням експерта (експертів), що має спеціальні знання, досвід та навички для дачі висновку по поставленим перед ним питанням. Експерт, переважно, залучається слідчим за власною ініціативою, виходячи з обставин справи та необхідності проведення глибокого та всебічного дослідження й аналізу матеріалів та об'єктів у справі. &quo ;Судова експертиза чи експертиза у кримінальному процесі, - пише М.В. Костицький, - це саме дослідження, процес пізнання, яке проводить експерт, і обґрунтування висновку відповідно до встанов­леного законом порядку&quo ;6. Аналогічних поглядів дотримувалася більшість вітчизняних фахівців. Верховною Радою України 25 лютого 1994 року було прийнято Закон України &quo ;Про судову експертизу&quo ;, в якому у ст. 1 дано таке ви­значення експертизи: &quo ;Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду&quo ;7.

Судова промова громадського обвинувача повинна насамперед вдобразити ставлення до вчиненого злочину та особи пдсудного громадсько органзац або колективу трудящих, як уповноважили його для участ в судовому розгляд справи. Проте громадський обвинувач P самостйним учасником процесу  виклада судов свою думку про доведенсть обвинувачення, суспльну небезпеку вчиненого злочину та особи пдсудного, грунтуючись на даних судового слдства. У свому виступ вн ма право також висловити сво мркування щодо застосування кримнального закону, мри покарання та нших питань. Судов промови цивльного позивача  цивльного вдповдача або х представникв свом основним змстом мають питання, як стосуються вдшкодування завдано злочином майново шкоди: доведення чи недоведення факту вчинення злочину, наявнсть чи вдсутнсть пдстав для пред'явлення  задоволення позову, його предмета та розмру вдшкодування. Питання вини пдсудного та обрання йому мри покарання ними не обговорюються, оскльки це не пов'язано з цивльним позовом

1. Докази та доказування в кримінальному процесі

2. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

3. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

4. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

5. Постанови з кримінального процесу

6. Докази у кримінальному процесі
7. Достатність доказів у кримінальному процесі України
8. Захисник у кримінальному процесі

9. Підозрюваний у кримінальному процесі

10. Принципи кримінального процесу в Україні

11. Стадії кримінального процесу

12. Учасники у кримінальному процесі

13. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

14. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

15. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

16. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

18. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

19. Спеціалізована допомога та диспансерне спостереження хворих на рак сечового міхура

20. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

21. Принципи кримінального права

22. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
23. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення
24. Давність у кримінальному праві

25. Захисник у кримінальному судочинстві

26. Звільнення від кримінальної відповідальності

27. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

28. Кримінальна відповідальність в Україні

29. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

30. Кримінальна відповідальність медичних працівників

31. Кримінальне покарання за грабіж

32. Кримінальне процесуальне право України

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

34. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

35. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

36. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

37. Планування розслідування кримінальних справ

38. Поняття і види співучасті у кримінальному праві
39. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства
40. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

41. Стадії порушення кримінальної справи

42. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

43. Вина в кримінальному праві країни

44. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

45. Великобританія та її визначні міста

46. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

47. Особливості обслуговування однієї із читацьких груп (спеціалістів)

48. Правова допомога у кримінальному провадженні

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

50. Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

51. Соціальне середовище та соціалізація особистості

52. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

53. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

54. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"
55. Соціал-демократична концепція держави та влади
56. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

57. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

58. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

59. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

60. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

61. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

62. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

63. Поняття та методи криміналістики

64. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

65. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

66. Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"

67. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

68. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

69. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

70. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
71. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин
72. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

73. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

74. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

75. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

76. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

77. Матеріали високої провідності. Сплави та неметалеві провідники

78. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

79. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

80. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Експортний потенціал України та її регіонів

82. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

83. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

84. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

85. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

86. Участие адвоката в исследовании доказательств
87. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
88. Конституцiя США та реальнi права громадян

89. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

90. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

91. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

92. Немецкие парашютисты: создание, формирование, подготовка, оснащение и участие в боевых действиях (немецкие ВДВ во 2-й мировой войне)

93. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

94. Участие прокурора в гражданском процессе

95. Участие адвоката в уголовном процессе

96. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

98. Политическое участие

99. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего круглопильного станка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.