Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в Франції Розділ ІІ. Організація обліку в Китаї Висновки Список використаних джерел Зміст Не дивлячись на спроби трансформації національних систем на світовому рівні, які застосовуються міждержавними інститутами, все ж таки залишаються великі різниці в системах бухгалтерського обліку навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою. Бухгалтерська практика, яка застосовується в більшості зарубіжних країн, відрізняється використанням положень принципу обачності, принципу балансової вартості і фіскальних законів. Будова системи бухгалтерського обліку – це не лише сукупність елементів, пов’язаних між собою, об’єднаних в єдине ціле і таких, що надають інформацію про стан та рух активів та пасивів підприємства, характер, а також результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику. Її структура залежить і від впливу зовнішніх факторів, що є множиною тих елементів системи та їх суттєвих властивостей, які не виступають частинами системи обліку, але зміни будь-якого з яких можуть спричинити зміни в стані облікової системи. і, звичайно, сама система може вплинути на зовнішнє середовище, тобто на інші системи. Все це призводить до виникнення відмінностей однієї національної системи від іншої. Тому ми розглянемо відмінні і спільні риси в організації обліку країн Франції та Китаю. Розділ І. Організаці обліку в Франції Бухгалтерське регулювання бухгалтерського обліку. У Франції &quo ;планова&quo ; система бухгалтерського обліку була запроваджена німцями в період окупації під час Другої світової війни, але потім французький уряд переконався в її доцільності і не відмовився від неї, вважаючи корисною. Французьке бухгалтерське законодавство має довгу історію. Ще Комерційний кодекс 1673 р. передбачав розділ, у якому вказувалися правила ведення бухгалтерських документів. Розвиток цієї справи відобразив Кодекс Наполеона, який мав вплив і на інші країни. Тепер бухгалтерське законодавство у Франції здійснює Національна рада з бухгалтерії, що створена в 1957 р. Це незалежна організація, яка співпрацює з міністерством економіки, фінансів і бюджету. Основна її мета - підготовка норм ведення обліку та форм документів. Важливе значення має загальний план ведення бухгалтерії, прийнятий у 1982 р.; з наступного року він став обов'язковим для всіх. Питаннями обліку займається міністерство фінансів, а аудитом - міністерство юстиції. Всі компанії з обмеженою відповідальністю і товариства зобов'язані подавати свої документи для аудиту. Малими у Франції вважають підприємства, в яких: сума активів - 230 тис. євро; чистий оборот - 460 тис. євро; середня кількість працівників - 10 осіб. Середніми у Франції вважають підприємства, в яких виконується два з трьох вказаних показників: сума активів - 1,5 млн євро; чистий оборот - 3,0 млн євро; середня кількість працівників - 50 осіб. Великими підприємствами у Франції вважаються ті, які перевищили два із трьох вказаних показників за останні 2 роки. Організаційний етап розвитку і удосконалення бухгалтерського обліку в цілому характеризується державною стандартизацією бухгалтерського обліку, яка привела до появи і розвитку національних планів рахунків у Франція у 1947 р.

Основним внеском в розвиток обліку на цьому етапі є поділ бухгалтерії на дві: фінансову і аналітичну; і поява принципів управлінської бухгалтерії, яка вирішувала тактичні проблеми управління на основі визначення і аналізу результатів по центрам діяльності, широкого використання в фінансовій і управлінській бухгалтеріях планів показників: стандартів, норм, кошторисів. Виходячи із загальної економічної ситуації в країні, виділяють десять різновидів національних моделей, серед яких виділяють і французьку модель, яка існує в Південній Європі, районах Середземномор’я. В Франції облікові стандарти мають статус державних законів. Процедури ведення обліку деталізуються і жорстко регламентуються Франція належить до континентальної моделі, згідно з якою бізнес, виробнича діяльність тісно пов'язані з банками, які переважно задовольняють фінансові запити компаній. Бухгалтерський облік регламентований законодавчо. Орієнтація на управлінські запити кредиторів не є пріоритетним завданням обліку, навпаки, облікова політика спрямована передусім на задоволення вимог уряду. Крім цього, уряди країн вимагають публікувати деяку інформацію про компанії, тому останні змушені готувати детальну фінансову звітність. План рахунків Франції. План рахунків бухгалтерського обліку ЄС визначає бухгалтерський облік як функцію управління та інформаційне джерело прийняття рішень. Він базується на міжнародних і національних стандартах і законах. Фінансовий результат визначають шляхом зіставлення затрат із загальним випуском на підприємстві за видами діяльності. Фінансовий результат, відображений на рахунку 12 &quo ;Результат звітного періоду&quo ;, визначають за даними рахунків 1-7 класів. Вказана рівність фінансового результату визначається за принципом подвійного запису та системи рахунків (балансових і затрати - випуск). В національній системі обліку Франція створюються особливо сприятливі умови для фірм та найменш сприятливі для держави, що викликає необхідність активізації національної економіки на зовнішньому ринку та рядом інших економічних умов, в першу чергу пов'язаних із зайнятістю та військовими асигнуваннями. Що стосується відображення в обліку засобів та ресурсів підприємств у іноземній валюті, то, найбільший ступінь сприятливості щодо фірм мають національна облікова система Франції. У Франції і Німеччині до впливу бухгалтерських принципів обачності і балансової вартості додаються впливи фіскальних законів. В цих країнах бухгалтерський облік багато років виступав і виступає в наш час в деякому ступені визначником бази податків. На сьогодні в ряді країн навіть відсутні стандарти, або спеціальні розпорядження, які б регулювали інфляційні явища, в склад яких входить і Франція. У Франції переклад здійснено національною мовою міжнародних стандартів фінансової звітності. Законодавство Франції передбачає можливість застосування міжнародних стандартів фінансової звітності для звітів як в країні, так і в міжнародному масштабі. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Об'єднує уряди 24-ох країн, включаючи більшість індустріально розвинутих держав, до якої входить і Франція.

Амортизація. У Франції, також використовується переважно прямолінійний метод, але ліквідаційна вартість при цьому не зазначається. Комерційна амортизація за індивідуальними рахунками у Франції включається до результату по звичайних операціях, тоді як додаткові суми амортизації в цілях оподаткування включаються до складу екстраординарних операцій. При консолідації, як правило, відображається тільки комерційна амортизація. Найбільш розповсюджений строк знецінення складає 20-30 років для будівель та споруд, 10 років - для основних виробничих засобів і для обладнання та 5 років - для транспортних засобів. З 1960 р. у Франції дозволяється використання методу прискореного списання вартості. Цікавим моментом є те, що у Франції виручка від реалізації основних засобів відноситься на доходи екстраординарної діяльності. Облік фінансових результатів. Визначення фінансових результатів на французьких підприємствах відбувається двома способами за даними фінансової бухгалтерії: а) лінійним, коли зіставляється випуск товарів із минули ми витратами та відображається новостворена вартість загальною сумою з наступною її деталізацією; б) у вигляді бухгалтерського рахунку в дебеті відображається споживання підприємства, тобто витрати, а в кредиті - випуск продукції, тобто реалізація. За французьким варіантом загальний результат роботи підприємства визначається шляхом підсумовування експлуатаційних, фінансових і надзвичайних витрат. Експлуатаційними є види діяльності, що передбачені статутом підприємства: виробнича, торговельна, будівельна, транспортна, постачальницько-збутова та ін. Фінансовою є діяльність, пов'язана з фінансовим і банківським обслуговуванням підприємства (випуск акцій, фінансова участь у діяльності підприємств, надання та отримання кредитів). Надзвичайною називається діяльність за операціями довготривалого характеру, як правило, від 2 до 5 років (наприклад, реалізація основних засобів, авторського чи орендного права). За кожним із видів діяльності проводиться зіставлення витрат із випуском і продажем (реалізацією) та визначення фінансових результатів. Основними особливостями визначення фінансового результату методом &quo ;витрати - випуск&quo ; є: точне визначення новоствореної вартості за даними фінансової бухгалтерії; за даними фінансової бухгалтерії розроблення матриці &quo ;витрати - випуск&quo ; і на її основі визначення новоствореної вартості; визначення фінансового результату роботи підприємства без обчислення фактичної собівартості виготовленої, відвантаженої та реалізованої продукції. У результаті цього значно знижується трудомісткість бухгалтерських робіт, підвищується оперативність і посилюється контроль фінансових органів. Складання звітності. Щорічні бухгалтерські звіти складаються з балансу, звіту про прибутки і збитки та коментарів до них. Ці документи можна подавати трьома способами. 1. Скорочений варіант: баланс, звіт і коментар подають загальним підсумком. Основний, коли до вказаних подаються ще інші документи (таблиці, в яких вказують порядок отримання прибутків, порівняльні дані за п'ять останніх років, цінні папери і т.

На то она и разведка, где нет и не может быть готовых рецептов победы, но есть постоянный риск и горечь поражений, проигрыша противнику. Много сражений на полях «невидимого фронта» провели ведущие разведки таких стран, как СССР-России, США, Англии, Израиля, Германии, Франции, Японии, Китая и многих других. Правители России пользовались услугами спецслужб на протяжении целых столетий, начиная с 1565 года. Роль спецслужбы Ивана Грозного выполняли одетые во все черное опричники. В 1572 году этот страшный орган был упразднен и до 1697 года россияне были избавлены от централизованной службы с полицейскими и карательными функциями. В 1697 году царь Петр I учредил Преображенский приказ с этого времени от допросов и пыток не был застрахован ни один россиянин. Со второй половины XIX века функции царской тайной полиции были возложены на охранные отделения (охранка), где работали профессионалы, проводившие расследования политических и государственных преступлений. Что касается органа внешней разведки, то в царское время ее практически не существовало

1. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

2. Етапи організації бухгалтерського обліку

3. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

4. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

5. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

6. Організація обліку грошових коштів
7. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
8. Організація обліку доходів

9. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

10. Організація обліку на підприємстві

11. Організація обліку орендних операцій

12. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

13. Організація обліку грошових коштів в касі

14. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

15. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

19. Організація бухгалтерського обліку

20. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

21. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

22. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
23. Основи побудови обліку праці та її оплати
24. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

25. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

26. Організація облікового процесу на підприємстві

27. Основи бухгалтерського обліку

28. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

29. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

30. Українська школа бухгалтерського обліку

31. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

32. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

34. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

35. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

36. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

37. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

38. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
39. Організація управлінського обліку
40. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

41. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

42. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

44. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

45. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

46. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

47. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

48. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

50. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

51. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

52. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

53. Становлення професійних бухгалтерських організацій

54. Теоретичні основи обліку та аудиту
55. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
56. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

57. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

58. Організація захисту державної таємниці в Росії

59. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

60. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

61. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

62. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

63. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

64. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

65. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

66. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

67. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

68. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

69. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

70. Міжнародні фінансові організації та їх роль
71. Світова організація торгівлі: цілі та функції
72. Україна та міжнародні економічні організації

73. Економічні та правові основи управління організацією

74. Кризове явище функціонування та розвитку організації

75. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

76. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

77. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

78. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

79. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

80. Організація та методика виконання курсових

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

81. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

82. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

83. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

84. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

85. Дитячі та юнацькі організації в Україні

86. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
87. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування
88. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

89. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

90. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

91. Організація та проведення туристичних походів

92. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

93. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

94. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

95. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

96. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

97. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

98. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

99. Суспільна організація життя слов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.