Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 1.1 Система сучасної професійної орієнтації. 1.2 Спрямованість особистості, її роль у виборі професії. 1.3. Психологічна характеристика юнацького віку, соціальна ситуація розвитку та проблема провідної діяльност 1.4. Рефлексивний компонент професійного самовизначення РОЗДІЛ 2. Методи та методика дослідження процесу професійного самовизначення та профорієнтації старшокласників 2.1. Методологічні засади практичної профорієнтаційної роботи із старшокласниками 2.2. Форми та методи профорієнтаційної роботи у школі 2.3. Методи професійної консультації й профвибору на основі професіографії й психограми. РОЗДІЛ 3. Експериментальне дослідження процесу професійного самовизначення в юнацькому віці 3.1. Методика і результати дослідження комунікативно-організаторських здібностей старшокласників 3.2. Методи та результати діагностики професійної самосвідомості 3.3. Результати вивчення рефлексивних компонентів професійного самовизначення старшокласників 3.4. Розробка тренінгу з професійного самовизначення для учнів та осіб, що працевлаштовуються ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК А ДОДАТОК Б ДОДАТОК В ДОДАТОК Г ВСТУП Актуальність і доцільність дослідження. Проблема професійного самовизначення учнівської молоді посідає важливе місце у педагогічній та віковій психології, оскільки стосується вирішального моменту у життєвому становленні особистості. Особливої актуальності вона набуває у ранньому юнацькому віці. У зв’язку з цим, центральним і досить складним завданням сучасної школи є формування в учнівської молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії і подальшого оволодіння нею. Вирішення цього завдання багато в чому залежить від активної позиції самих учнів, від усвідомленості себе суб’єктом власного життя, прагнення до особистісної самореалізації, вміння виважено і самостійно приймати відповідальні рішення. Тому вивчення професійного самовизначення старшокласників може відкрити нові шляхи його оптимізації. Теоретичні передумови розробки цієї проблеми вивчались у психолого-педагогічних дослідженнях психічного розвитку особистості таких вчених, як Г.О.Балл, І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, І.А.Зязюн, Г.С.Костюк, Н.Г.Ничкало, П.С.Перепелиця, В.В.Рибалка, В.А.Семиченко, О.В.Скрипченко та ін. Проблема психічної регуляції професійного самовизначення поступово вичленовувалась у розробках таких вітчизняних психологів, як Б.Г.Ананьєв, О.Ю.Голомшток, Ф.М.Гоноболін, Є.О.Клімов, В.О.Моляко, В.Ф.Моргун, О.Г.Мороз, Д.Ф.Ніколенко, Н.А.Побірченко, В.В.Синявський, В.О.Сластьонін, М.Л.Смульcон, Б.О.Федоришин та ін. Аналіз психологічної літератури з проблеми професійного самовизначення свідчить про те, що у дослідженнях акцент ставиться на необхідності вивчення ролі суб’єкта у цьому процесі. А це вимагає більш глибокого розуміння психологічних механізмів як таких, що забезпечують самоаналіз та самооцінку властивостей особистості, їх зіставлення з вимогами майбутньої професії, що є необхідним на всіх етапах професійного самовизначення.

Викликає великий інтерес у практичних та шкільних психологів також проблема профорієнтаційної роботи із старшокласниками, її методи та форми, різноманітні методики професійного самовизначення. Виходячи з цього та зважаючи на значну соціальну значущість проблеми вибору майбутньої професії саме в старшому шкільному віці, ми обрали наступну тему дипломного дослідження - “Професійне самовизначення в юнацькому віці”. Об’єкт дослідження: процес професійного самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. Предмет дослідження: система сучасної професійної орієнтації, вікові психологічні особливості прояву, функціонування і розвитку компонентів професійного самовизначення особистості у юнацькому віці. Мета: визначення вікових психологічних закономірностей, регуляції учнями процесу професійного самовизначення і розробка на цій основі психолого-педагогічних засобів оптимізації процесу вибору професії та створення сприятливих умов для її подальшого опанування старшокласниками. Концептуальна ідея дослідження: дослідження особливостей психологічнихних компонентів професійного самовизначення в контексті особистісно-діяльнісного підходу дозволить виявити додаткові можливості підвищення ефективності професійного самовизначення учнів на основі розробки нових психолого-педагогічних засобів, що базуються на здатності юної особистості до кращого розуміння власних потреб, цілей, здібностей, можливостей і обмежень та їх зіставлення з вимогами майбутньої професійної діяльності. Гіпотеза дослідження складається з припущень: а) ефективність професійного самовизначення старшокласників суттєво залежить від особливостей дії його психічних компонентів, якщо розглядати їх з позиції особистісно-діяльнісного підходу; б) оптимізація професійного самовизначення в старшому шкільному віці можлива через цілеспрямований розвиток здатності учнів до регуляції здатності до професійного самовизначення шляхом використання спеціальних навчальних, діалогових, консультативних та тренінгових форм роботи зі старшокласниками. Для реалізації мети дослідження було поставлено такі завдання: 1. В ході теоретичного аналізу наукових даних з проблеми професійного самовизначення учнівської молоді, визначити роль вікових та психолого-біологічних особливостей психічних компонентів у здійсненні цього процесу та методологічний підхід до їх вивчення і розвитку. Розглянути психологічну характеристику юнацького віку, соціальну ситуацію розвитку та проблем провідної діяльності, а також систему сучасної профорієнтації та її методологічні засади. 2. Визначити психологічні аспекти та бар'єри професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці. 3. Розробити концептуальну модель функціонування рефлексивних компонентів професійного самовизначення особистості старшокласника та вивчити ситуації її самоактуалізації. 4. З’ясувати методологічні засади практичної профорієнтаційної роботи із старшокласниками на основі професіографії та складання психограм. 5. Довести дієвість різнманітних форм та методів профорієнтаційної роботи у школі, визначити роль та завдання шкільного психолога у цьому процесі.

6. Визначити комплекс показників, критеріїв і методів психодіагностики компонентів професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці та вивчити особливості їх функціонування і вікову динаміку в умовах профільного та професійного самовизначення старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів. 7. Розробити ефективні методичні рекомендації (та проект тренінгу) щодо покращення професійного самовизначення старшокласників. Головне завдання даної роботи: надання допомоги школярам у визначенні їх життєвого шляху за допомогою діагностичної оцінки особистості, її здатності виконувати ту чи іншу роботу. Слід враховувати, що професійна орієнтація гарантується Конституцією. Отже, законодавчо профорієнтація є одним із видів соціальної допомоги людині в її самовизначенні. Методологічну основу дослідження склали принципи детермінізму, єдності свідомості і діяльності; розвитку психіки; системно-структурний принцип; принцип особистісного підходу у педагогічній та віковій психології, принципи психології праці та професійної підготовки; філософські положення про єдність природного і набутого, індивідуального і соціального у становлення особистості. Теоретичною основою дослідження є концепції розвитку особистості О.В.Петровського, С.Л.Рубінштейна, Р.С.Нємова та ін., основні теоретичні положення, здобуті у дослідженнях проблеми професійного самовизначення, профорієнтації і профвідбору такими вченими, як О.О.Вайсбург, О.В.Мудрик, Б.О.Федоришин та ін., теоретичні положення стосовно структури та механізмів самосвідомості і рефлексії, представлені у працях таких вчених, як, Р.Бернс, Л.Д.Столяренко,Д.І.ФельдштейнЗ.Л.Становська; методологічні підходи у наданні психолого-педагогічної допомоги особистості у проблемних ситуаціях, сформульовані О.Ф.Бондаренком, Л.М.Деркач, В.Г.Панком, Н.В.Чепелєвою, Т.С.Яценко та ін. Методи дослідження: теоретичні – аналіз, узагальнення, синтез, систематизація наукових даних, за допомогою яких проведено теоретико-методологічне вивчення змісту професійного самовизначення старшокласників, визначено показники і критерії професійного самовизначення; емпіричні – спостереження, бесіда, опитування, тестування, самозвіти, констатуючий експеримент; розвивальні – консультація; якісної і кількісної обробки та інтерпретації даних – методи математичної статистики, узагальнення даних. Організація дослідження. Дослідження проводилось впродовж 2006-2007 року в три етапи. На першому етапі проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми, здійснено аналіз наукових підходів до вивчення рефлексії та особистісного і професійного самовизначення в юнацькому віці, підбирався психодіагностичний інструментарій дослідження. На другому етапі проводилась апробація психодіагностичних методик та тренінгу у пілотажному експерименті, уточнювались показники та критерії компонентів професійного самовизначення, проводився констатуючий експеримент. На третьому етапі узагальнювались результати експериментальної роботи, перевірялась їх відповідність гіпотезі та меті дослідження, проводилось оформлення дипломної роботи. Експериментальна база: експериментальною роботою було охоплено учнів 9-х, 10-х та 11-х класів загальноосвітнього навчального закладу №2 Жовтневого району м.

Умло користувався влучними порвняннями, часто вживав гостр зставлення. У свой книз «Драми життя. Захисн промови» С. Андрвський пише: «...Взагал ж для кримнального захисту, не рахуючись з видатними обдарраннями, скорше за все, корисн освчен, розумн, щир, добр люди, а менш за все потрбн казусти, або ж порожн фразери, як самовдоволено пропонують публц пошарпан квти красномовства». А ось ще один витяг з ц книги, який засвдчу житве  професйне кредо автора: «Якось у Вльн, один з приятелв мого клнта, псля дебатв сказав мен: «Що б про вас не думали, але кожен, хто слуха вас, мимовол вдчува: ця людина говорить правду. ¶ н вд кого ншого я не чув вдгуку бльше для мене цнного, бльш вдповдного тому, чого я завжди прагнув». Промовиста деталь. У роман «Хождение по мукам» прообразом чоловка Кат адвоката Миколи ¶вановича для Олекся Толстого був саме Сергй Андрвеький. Досить успшно Андрвський займався  лтературною дяльнстю. Вн часто друкувався у «Вестнике Европы»

1. Професійне самовизначення людини

2. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

3. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

4. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

5. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

6. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
7. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі
8. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

9. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

10. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

11. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

12. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

13. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

14. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

15. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

16. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

17. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

18. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

19. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

20. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

21. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

22. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах
23. Эпическое повествование в "Старшей Эдде"
24. Методы обучения математике в 10 -11 класах

25. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

26. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с экзотическими плодовыми комнатными растениями (7 занятий)

27. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора

28. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

29. Развитие самооценки у заикающихся детей старшего дошкольного возраста

30. Развитие образной речи старших дошкольников на основе произведений и фольклорного жанра

31. Влияние родительских отношений на развитие и преодоление тревожности у детей старшего дошкольного возраста

32. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

33. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

34. День независимости России старше на 800 с лишним лет

35. Племянник Эрмитажа, Третьяковки старший брат

36. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

37. А. В. Вампилов и его пьеса «Старший сын»

38. Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о зимующих и перелетных птицах
39. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
40. Внеклассная работа как часть изучения английского языка в старших классах

41. Некоторые подходы к формированию изобразительной деятельности старших дошкольников с двигательными нарушениями

42. Отражение сюжетов кукольного театра в рисунках детей старшего дошкольного возраста

43. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

44. Формування духовності учнів у навчальному процесі

45. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

46. Тема любви в творчестве А.И. Куприна: опыт изучения в старших классах

47. Особенности личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

48. Я-концепция у старших подростков

Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки

49. Практические занятия по истории в старших классах

50. Исследование особенностей развития социально-эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста

51. Особенности развития социально эмоциональной сферы ребенка старшего дошкольного возраста

52. Общая характеристика развития детей старшего дошкольного возраста

53. Влияние игротренинга на двигательную активность детей старшего дошкольного возраста

54. Использование медико-биологических и компьютерных технологий в оценке состояния здоровья лиц старшего возраста
55. Інформаційне забезпечення
56. Александр Дюма-старший

57. Юлия Старшая

58. Старший брат Москвы

59. “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі

60. Активність і творчість учнів на уроках історії

61. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

62. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

63. Китай. Старшая династия Хань

64. Кранах Лукас Старший

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

65. Использование дидактической игры в ознакомлении с окружающим детей старшего дошкольного возраста

66. Психолого-педагогические условия развития креативности у старших дошкольников в процессе сюжетно-ролевой игры

67. Воспитательный диалог как средство социализации детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов

68. Технологические основания физкультурной тренировки старших дошкольников

69. Зміст та завдання професійної етики юриста

70. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
71. Професійні хвороби
72. Клас "Двостулкові молюски"

73. Несправжня вагітність сук

74. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

75. Звітність бюджетних установ

76. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

77. Професійна етика аудитора

78. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

79. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

80. Фінансова звітність в Україні

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

81. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

82. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

83. Апеляційне провадження

84. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

85. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

86. Злочинність неповнолітніх та її особливості
87. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади
88. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

89. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

90. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

91. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

92. Про пенсійне забезпечення осіб

93. Професійна таємниця, її види

94. Професіограма судді місцевого суду

95. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

96. Апеляційне провадження в Україні

Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

97. Критерії професіоналізму ведучих теленовин (на прикладі телеканалу 1+1)

98. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

99. Розвиток мовленнєвої культури учнів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.