Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Компьютерные сети

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

1. Обчислювальні й локальні мережі та системи. Роздивимся особливий клас методів та засобів , які можна ви­користовувати для об'єднання обчислювальних машин та зв'язаних з ними пристроїв. Обчислювальні машини можуть бути самих різних типів, починая від мікропроцесорів, вбудованих, наприклад, у друкуючий пристрій, до супер-ЕОМ. Сукупність цих методів та засобів називається локальними обчислювальними мережами (ЛОМ). Їх відрізняє від інших обчислювальних мереж те, що вони завжди розміщуються на обмеженій території та звичайно мають з'єднуючий кабель довжиною до декількох кілометрів даних. Хоч найбільш важливою областю примінення локальних мереж у дійсний час являється передача цифрових даних, деякі методи мо­жуть бути розповсюджені на передачу мовної , текстової та відеоінформації, що, наприклад , дозволяє об'єднати різні форми учрежденського зв'язку у рамках однієї мережі. Локальні мережі по­чали використовуватися з середини 70-х років. У результаті зни­ження цін на електронні компоненти і розширення можливостей тер­мінальних пристроїв, які використовуються в обчислювальних систе­мах, кількість різноманітного обчислювального обладнання, який встановлений у закладах, школах, універсітетах, на заводах та т.д., збільшилось. Засоби обчислювальної техніки стали більш значними завдяки можливості взаїмодії цих засобів один з одним, доступа до спеціальних служб та пристроїв, одночасного розділен­ня обчислювальних ресурсів. Так, користувачі відносно дешевих &quo ;інтелектуальних&quo ; пристроїв, які зроблені на мікропроцесорах, по­чали пошуки таких же дешевих методів їх з'єднання між собою. Це стало можливим з появою локальних мереж, хоч частіше всього вони розроблялись для інших цілей. В результаті локальні мережі з ус­піхом стали застосовуватися для вирішення цих нових завдань. Локальні мережі получили швидкий розвиток за короткий час.Однаково слід мати на увазі, що методи та засоби, які використо­вуваються при їх створюванні, по всій видимості, довго не будуть мінятися, так як вони на протязі багатьох років обстежувались у наукових лабораторіях. У подальшому область застосування ло­кальних мереж буде розширюватися. Крім того, отримає розповсюджен­ня сервіс, який локальні мережі являє користувачу. Локально-обчислювальна мережа може робити тільки на обмеженій теріторії. Як правило, це теріторія одієї споруди чи робочого участку, а її довжина від кількох сотен метрів до кілометра. Основні особливості (ЛОМ): # розміщення ЛМ тільки на обмеженій теріторії; # з'їднання в ЛМ незалежних пристроїв; # забезпечення високого рівня взаїмозв'язку пристроїв мережі; # використання ЛМ для передачі інформації в цифровій формі; # дешеві засоби передачі інформації в інтерфейсні пристрої; # можливість взаїмодії кожного пристроя з будь-яким іншим. Більш детально необхідно опреділити наступні характеристики локальної мережі: # розмір мережі; # пристрої які використовуються; # швидкість передачі інформації; # топологію мережі; #фізичне середовище, яке використовується для передачі інформації; # використовуючі протоколи та методи доступу; # наявність або відсутність керуючого вузла.

Роздивимся деякі характеристики існуючих мереж. Оскільки ця область розвивається швидко, зрозуміло, що ці характеристики мо­жуть значно мінятися в залежності від нових методів передачі да­них та додатків локальних мереж. Вже йшла мова про пристрої, які можуть бути об'єднані з допо­могою локальних мереж, та про подібні відстані між ними. Обгово­римо решту характеристик локальних мереж. Швидкість передачі. Швидкість передачі даних звичайно скла­дає від 1 до 20 Мбіт/с. Деякі системи зараз роблять з меншими швидкостями. Топологія. Існує дві основні топології: шина та кільце. Можливо, з роз­робкою високошвидкісних цифрових комутаторів, придатних для змішаної передачі мови та даних, більше значення незабаром прид­бають мережі зі зіркоподібною топологією. Передаюче середовище. Основним передаючим середовищем, яке використовується у дійсний час, являються коаксиальний кабель та вита пара телефоних дротів.Для широкого використання волокнянно-оптичних кабелів необхідно вирішити деякі практичні проблеми. Метод доступу. Використовується два основних метода доступу (мережевих протокола): зі змаганням та контролем несучої для використання у мережах з розділяємою шиною та тактуючий доступ з циклічною черговістю для мереж з кільцевою структурою. Інші мето­ди знаходяться на стадії розробки та, беззаперечно, з'являться в майбутньому. Найбільш перспективними з них є метод передачі мар­кера (яка годиться для шинної, кільцевої та зіркообразної типо­логій), а також метод вставки регістра для кільцевих мереж. Керуючі вузли мережі. В наш час тільки в небагатьох локальних мережах в управління знаходиться знаходиться в одно­му вузлі. Однак з зростанням значення мереж, основне на цифрових телефоних комутаторах, ситуація може змінитися: комутатор буде функціюнувати як центральна комутаційна станція. Однак така стан­ція не буде здійснювати функції мережевого чи зв'язкового контролера звичайної обчислювальної мережі. Комутатори, як правило, дозволяють використовувати мережу без обмежень всім іншим її пристроям. Більш новий цифровий комутатор буде робити як пристрій маршрутізації і комутації з додатковими сервісними мож­ливостями, які предоставляються всім використовувачам. Розширення області примінення. Локальні мережі розробляли­ся для задоволення визначених вимог науково-дослідницьких організацій. На протязі 70-х років в обчислювальній техніці відбу­лося зміщення від одиночної високопродуктивної машини яка доступ­на всім використовувачам, які знаходяться у безпосередній близ­кості від неї, до розподіленої обробки і використовуванню обчис­лювальних мереж. Коли з'єднати один з одним пристрої,які зроблені на базі мікропроцесорів, то можна досягти переваг, о яких ми згадували раніше в зв'зку з розподіленням обчислювальними систе­мами. така система більш переважна з зрівнянням з окремими прис­троями ,особливо в збереженні обробки інформації. На рис.1.1 показана типова установча система,в якій різні уневерсальні робочі станції використовують один високошвидкисний файловий накопичувач і зв'язані з ним процедури управління файлами. В мережі, крім того, є кілька спеціальних пристроїв, які дуже дорогі, щоб закріпляти за окремими робочими станціями.

ЕОМ ЕОМ Обчислювальна система Мережа передачі даних Файлова служба Контолер друку Звичайний друк НМД Високоякісний друк Рис.1.1 Установча мережа Топологія мереж. Топологія мереж визначається розміщенням вузлів і з'єднань між ними. Вузли можуть бути з'їднані в мережу слідуючими способами. Зіркоподібна (радіальна) структура. Організується цен­тральний вузол, до якого, або через який посилаються всі повідом­лення (рис.1.2 ) Кільцева структура. Всі вузли з'єднуються один з другим в кільце і не один із них не може повністю контролювати доступ до мережі (рис. ) Петльова структура. Всі вузли з'єднані один з одним в кільце, один з них керує другими і визначає, який з цих вузлів повинен використовувати канал зв'язку (рис.1.3) Шинна структура. Всі вузли мають одну лінію зв'язку, але ця лінія не замкнута в петлю. Кожен вузол використовує шину для зв'язку з любим другим вузлом (рис.1.4) Деревовидна структура. Вузли зв'язані одним з одним розга­луженим каналом зв'язку. В цьому випадку в мережі не має петель(рис.1.5) Змішана мережа. Якщо вузли мережі з'єднані більш склад­ніше, то мережу можна назвати змішаною. Де які лінії можуть розділятися потоками даних, які передаються двома парами вузлів. Повнозв'язкова мережа. Якщо кожен вузол мережі з'єднаний з любим іншим вузлом каналом, мережа називається повнозв'язковою. Можуть викорустовуватися різноманітні комбінації вище перерахованих мереж. Наприклад декілька зіркоподібних мереж об'їднаних в кільце. Локальні мережі створюються для розподілу загальних ресур­сів обчислювальних пристроїв, базової передаючої сере­ди, інколи-комутаційного пристрою. Із мережевих типологій, перечисле­них вище, зіркоподібна, кільцева та шинна найбільш зус­трічаються в локальних мережах. Вони забезпечують при малих витра­тах з'єднання обчислювальних машин і зв'язаних з ними пристроїв, полегшує одначасове під'єднання нових пристроїв і відключення існуючих пристроїв. Вузол Центральний вузол Рис.1.2 Рис.1.3 КОТРОЛЕР Рис. 1.4 ххх ххх ххх ххх Рис.1.5 С В А Рис.1.6 Основні топології мереж Зіркоподібна мережа Зіркоподібна мережа відома як типова обчислювальна (рис.) в якій в центрі зірки розташована обчислювальна машина, яка обробляє інформацію, яка передається перефирійними пристроями, як телефонна система, в якій центральний вузол представляє собою комутатор, який з'єднує різних використовувачей мережі (рис.1.7) Зв’язковий контролер ЕОМ Рис.1.7 з’єднання в середині центрального вузла термінали або інші пристрої Рис.1.8 Зіркоподібні мережі мають такі переваги: Ідеальний для ситуації, яка потребує доступ багатьох абонентів до одного обсуговуємого центра. на різних радіальних напряках можуть використовуватись різноманітні канали і швидкості передачі; кожний радіальний напрямок незалежний від інших забезпечує високий рівень захисту доступу до даних; спрощені процеси знаходження і виправлення помилок; адре­сація проста і контролюється центром; допускає інтеграцію пе­редачі даних. Але такі мережі мають такі недоліки: залежність від надійності центрального вузла; складна техно­логія, яка використана в центральному вузлі,-звідси висока собівартість; в центральному вузлі для управління лініями потрібні порти (логічні крапки вводу-виводу); перекладка кабелів збільшує ціну для розвитку мережі; інтенсивність потоків даних менша ніж в кільцевій або шинній топологію, так як потребує їх обробку в центральному вузлі.

Потому и рассказывать могу лишь с точки зрения редактора, потратившего энное количество лет на некий издательский проект. А во-вторых, под термином "киберпанк" я понимаю здесь только и исключительно литературное направление, а вовсе не современную молодежную субкультуру, целиком завязанную на компьютеры и Интернет. Прекрасно понимаю, что в настоящее время эти две вещи достаточно сильно взаимосвязаны, однако сейчас меня интересует фантастика, а отнюдь не хакеры и не компьютерные сети. И поэтому начну издалека. В начале 80-х годов, когда американские отцы-основатели киберпанка публиковали свои первые произведения и устраивали шумные войны с так называемыми "гуманистами", мы, простые советские фэны, ни про какой киберпанк знать не знали, ведать не ведали. Общее представление о западной фантастике у большинства читателей застыло где-то на уровне 40-х - 50-х годов. Азимов, Брэдбери, Саймак, Шекли - вот кто значился тогда среди основных кумиров. Хайнлайн, и тот был мало кому известен. Впрочем, даже счастливчики, получившие доступ к машинописным любительским переводам фантастики (в разных местах их называли по-разному - "ФЛП", "печатки", "система"), в лучшем случае читали лишь отдельные вещи Желязны, Дилэни, Муркока и Олдисса, не имея четкого представления ни об англоязычной НФ 60-х годов в целом, ни о "Новой волне" в частности

1. Имитационное моделирование компьютерных сетей

2. Отчет по производственной практике в Вычислительном центре УГМТУ (Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей)

3. Модемная связь и компьютерные сети

4. Компьютерные сети

5. Компьютерные сети Информационных технологий

6. Работа маршрутизаторов в компьютерной сети
7. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения
8. Компьютерные сети и телекоммуникации

9. Российские компьютерные сети

10. Изучение мнения пользователей всемирной компьютерной сети Internet о проблемах ее существования и развития в Москве

11. Кабеля для компьютерной сети

12. Глобальная международная компьютерная сеть Internet

13. Компьютерные сети

14. Компьютерные сети

15. Курс лекции по компьютерным сетям

16. Передача данных в компьютерных сетях

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Глобальные компьютерные сети в информационной модели обучения

18. Адаптивная система VPN в распределенных компьютерных сетях

19. Анализ проблем информационной безопасности в компьютерной сети организации, подключенной к сети Интернтет

20. Интернет - глобальная компьютерная сеть

21. Компьютерная сеть ОАО "Лепсе"

22. Компьютерные сети
23. Компьютерные сети
24. Компьютерные сети и технологии

25. Компьютерные сети. Построение сетей

26. Модемные компьютерные сети

27. Назначение компьютерных сетей

28. Основы компьютерных сетей

29. Понятие компьютерной сети

30. Глобальная международная компьютерная сеть Интернет

31. Компьютерные сети и телекоммуникации XXI века

32. Образовательные возможности компьютерной сети

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

33. Компьютерные правонарушения в локальных и глобальных сетях

34. Интеллектуальная собственность в сети Internet

35. Экологические и компьютерные преступления

36. История компьютера и компьютерной техники

37. Компьютерный жаргон

38. Методы компьютерной обработки статистических данных
39. Компьютерные вирусы и антивирусные программы
40. Нахождение кратчайшего маршрута между двумя городами по существующей сети дорог

41. Глобальные сети. INTERNET

42. Глобальные и локальные сети

43. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)

44. Проектирование Сетей

45. Локальные сети

46. WWW (Всемирная компьютерная паутина)

47. Вычислительные сети и телекоммуникации. Интернет провайдер: Magelan

48. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

49. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

50. Локальные и глобальные сети. Электронная почта

51. Мировая сеть FIDOnet

52. Построение локальной вычислительной сети подразделения организации под управлением операционной системы WindowsNT

53. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

54. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач
55. Создание сети Internet
56. Экспертная система по проектированию локальной сети ("NET Совет")

57. Основы построения сетей

58. Проектирование локальной вычислительной сети

59. Локальные сети

60. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

61. Компьютерные вирусы

62. Дидактические свойства глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет

63. Межкультурная коммуникация в электронной среде и поиск информации в сети Интернет

64. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Сетевой уровень построения сетей. Адресация в IP сетях. Протокол IP

66. Системы и сети передачи данных

67. Практика по сетям

68. Глобальная сеть Интернет

69. Удалённый доступ к частной сети через Интернет с помощь технологии VPN

70. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети
71. Компьютерные технологии в судостроении
72. Разработка компьютерного клуба

73. Спам и нормы пользования сетью

74. Локальные вычислительные сети

75. Транкинговые сети связи

76. История компьютера и компьютерной техники

77. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

78. Компьютерное моделирование

79. Организация автоматизированной обработки информации в коммерческих сетях

80. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Компьютерное оборудование(hard)

82. Компьютерная поддержка коммерческой деятельности фирмы

83. Тенденции развития рынка компьютерной графики и анимации

84. Компьютерные вирусы

85. Компьютерные вирусы

86. Локальные вычислительные сети
87. Компьютерные вирусы
88. Вопросы компьютерной безопасности (антивирусы)

89. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния организации

90. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

91. Компьютерной программе Visio v.4.0

92. Система компьютерного ведения документации

93. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

94. Компьютерные Вирусы. Программа-полифаг Aidstest

95. Транспортные сети. Задача о максимальном потоке в сети

96. Средства визуализации изображений в компьютерной томографии и цифровых рентгенографических системах

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Компьютерная преступность

98. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

99. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции

100. Компьютерные преступления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.