Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Соціальна парадигма та її застосування в освіті

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ3 1. Теоретичний аналіз сучасної соціальної парадигми в контексті освіти5 1.1 Історичний екскурс у встановлення соціальної парадигми5 1.2 Визначення поняття «соціальна парадигма» та її розвиток в Україні8 1.3 Сучасна соціальна парадигма та її застосування в освіті9 2. Сучасна соціальна парадигма та її вплив на загальний стан молоді в умовах ЗОШ17 2.1 Сучасна соціальна парадигма та її вплив на загальний стан молоді в умовах ЗОШ17 2.2 Вплив соціальної парадигми на формування молодої особистості під час вступу та навчання до ВНЗ20 Висновок24 Список використаних джерел26 Вступ Актуальність дослідження. Парадигмою прийнято вважати сукупність стійких і загальнозначущих норм, теорій, методів, схем наукової діяльності, яка спирається на єдність у витлумаченні теорії, в організації емпіричних досліджень та інтерпретації наукових досліджень. Соціально-філософські теорії являють собою ту основу, на якій і завдяки якій досягається єдність усіх етапів і вимірів конкретно-наукових досліджень. Ми називатимемо парадигмою ту позицію, що претендує на аксіоматичність своїх вихідних положень і на яку спираються інші теорії та дослідження. Освіта як соціокультурний інститут сучасник суспільства, що виконує важливі та складні соціальні функції, знаходиться у стані глибокої кризи, вихід з якої все академічне співтовариство вишукує у визначенні нової освітянської парадигми, методології, філософії та практики, щоб подолати критичний розрив між культурою, освітою й умовами громадського життя. Тому головною метою сучасної освіти має стати побудова нового зразка гармонійно і всебічно розвиненої особистості, чому допомагає сучасна соціальна парадигма. Даною проблемою займалися такі вчені як А.Г. Асмолов, Л.В. Занков, В.І. Слободчіков, Т. Кун, С.Аш, М. Шериф, Г. Келлі, Л. Фестінгер, Е. Аронсон, Ф. Зімбардо. Мета дослідження – проаналізувати вплив сучасної соціальної парадигми на загальний стан молоді в умовах ЗОШ. Об’єкт дослідження – сучасна соціальна парадигма. Предмет дослідження – вплив сучасної соціальної парадигми на загальний стан молоді в умовах ЗОШ. Гіпотеза дослідження – становлення молодої особистості потребує підпорядкування до нового соціального середовища та вимог, які ставить перед нею суспільство. Завдання дослідження: проаналізувати наукову літературу з даної проблеми; вивчити особливості сучасної соціальної парадигми в освітньому процесі; на основі опрацьованих матеріалів та дослідження даного питання зробити загальний висновок. 1. Теоретичний аналіз сучасної соціальної парадигми в контексті освіти 1.1 Історичний екскурс у встановлення соціальної парадигми Соціальна психологія розвивалася в контексті різноманітних соціально-філософських та соціологічних теорій. Це насамперед, неопозитивістські і антипозитивістські, натуралістичні, феноменологічні, емпіричні, індустріально-соціологічні, структурно-функціональні теорії тощо, перебуваючи під впливом як природничо-наукової так і гуманітарної парадигм. Таким чином, нова наукова парадигма формується відповідно до нових соціальних умов і визначає перспективи розвитку соціальної психології.

Поширення плюралістичної методології визначає принципову необхідність розвитку психологічної науки в різних напрямках – природничонауковому та гуманітарному, направленого на множинність детермінації. Якщо гуманітарна парадигма робить акцент на внутрішню феноменальну детермінацію, то природничонаукова парадигма на зовнішній детермінації. У психології на початку XX століття відбулася зміна інтроспективної парадигми (психологія свідомості) на біхевіористську (психологія поведінки), а наприкінці століття утверджується гуманістична парадигма (психологія особистості). Кожній культурі притаманні власні норми, що визначають певний тип поведінки. Відповідно вони представлені певними теоріями, які є класичними з точки зору того чи іншого підходу в психології: Е. Еріксона, З. Фрейда, Л.С. Виготського тощо. Для кожної з них характерні визначені певні методологічні правила та обмеження, стандарти, моделі та процедури. Потребу у зміні парадигми встановлює суспільство, яке потребує корінної зміни стереотипу поведінки індивідуума. Парадигми також видозмінюються під впливом зростання потреб людини. Методологічне визначення парадигм формується для більш-менш стабільного суспільства, але історія, зокрема нашого суспільства, що насичене соціальними потрясіннями вносить свої корективи. Визначити людину в її психологічній цілісності, включаючи її духовну сферу, завдання, яке обумовлене умовами українського соціуму, особливостями нашої ментальності. Прийняття європейської ідеї соціальних змін як центральної в методології, що визначає парадигмальні особливості сучасної соціальної психології дає в певній мірі можливість обґрунтувати психологічні особливості особистості сучасного українського суспільства. Американська психологія визначила основні наукові напрямки в соціальній психології, зокрема, (дослідження малих груп, комунікації, теорія соціальної установки, агресії тощо). А такі автори як С. Аш, М. Шериф, Г. Келлі, Л. Фестінгер, Е. Аронсон, Ф. Зімбардо є класиками світової соціальної психології. Те ж саме можна сказати про розробку найвідоміших методик дослідження(соціометрія Дж. Морено, шкала соціальної дистанції Е. Богардуса, семантичний диференціал Ч. Осгуда, методика вивчення цінностей М. Рокича тощо). Очевидним є і те, що на сучасному етапі розвитку людства спостерігається психологічне розмежування людини і суспільства, що в свою чергу призводить до втрати цілісності особистості. В. Мак Гвайр першим порушив питання „нової” і „старої” парадигми в американській соціальній психології. Разом з тим європейська соціальна психологія звинувачувала американську в надмірній відданості позитивістській методології. Відповідно актуальності набули: проблема взаємодії соціальних, мотиваційних та когнітивних процесів та категорія дії щодо активності суб’єкта, оскільки соціальна психологія впродовж тривалого часу перебувала під пресингом соціологічного редукціонізму. В пошуках загального соціального блага та різноманітних рекомендацій щодо уникнення стресів, збагачення, вдалого шлюбу тощо, поза увагою соціальної психології залишилися гострі соціальні проблеми, що вимагали негайного психологічного обґрунтування.

Дискусія, що розгорілася в надрах необіхевіоризму з теоретиками когнітивної психології щодо екзогенної та ендогенної концепції знання відобразила вічну суперечку між природничонауковою та гуманітарною парадигмою. Хоча в американській психології остання не визначалася за європейським зразком, тим паче за „нашим” пострадянським, що всмоктало в себе ідеї марксистсько-ленінської ідеології. Претензія на універсалізм, що не може бути тотожною цілісності, спровокувала певний догматизм в соціальній психології. Заслуга європейської психології полягає в тому, що вона повернулася до проблеми соціального пізнання людини і яка відповідно визначилася у теоріях соціальних уявлень С. Московічі, соціальної ідентичності А. Тешфела, етогенічної теорії Р. Харре. Тенденцією формування нової парадигми у вітчизняній психології є орієнтація на природничі чи гуманітарні науки як еталон. Парадигма перетворення, що ґрунтується на історико-матеріалістичному уявленню про світ, допомогла сформувати картину взаємодії індивіда та суспільства як єдиного організму, системи, що не вписується в соціологічне дослідження. З іншого боку якими методиками, теоріями можна зафіксувати духовний розвиток особистості? Ціннісні орієнтації, соціальна ситуація, соціальний стереотип, соціальний конфлікт, міжгрупові відносини, соціальна справедливість питання, які не можуть обмежуватися природничо-науковою парадигмою. З іншого боку існує певний рівень реальності, який детермінується загальнолюдськими цінностями, що визначає сенс життя та поведінку людини у відносинах з іншими людьми, собою та оточуючим світом, що відповідно відображає своєрідну кризу гуманістичної парадигми. Становлення психології як гуманістичної науки поставило в центр її уваги людину, особистість, її життєвий шлях, життєдіяльність, предметну діяльність, соціальну поведінку, що у свою чергу визначає необхідність виділити в методологічному просторі як вищий, саме онтологічний рівень психічного буття особистості. Домінування тієї чи іншої традиції можна пояснити іманентною логікою розвитку психологічного знання, пов’язаного з еволюцією суспільства, з визначенням актуальних соціальних проблем. 1.2 Визначення поняття «соціальна парадигма» та її розвиток в Україні Суспільне життя являє собою настільки складне й багатомірне утворення, що дає можливість для паралельного існування великої кількості різних соціальних теорій. Однак деякі з них виявляються не лише різними, а й несумісними. Положення деяких теорій не лише не можуть бути переформульовані у термінах інших теорій, а й прямо суперечать одне одному щодо аксіом, на які вони спираються, методів дослідження, до яких вони апелюють, і практичних рекомендацій, які з них випливають. Тобто деякі теорії заперечують решту теорій, які не визнають їх безумовну істинність і не узгоджують свою позицію з їхньою. Водночас вони всіляко опікуються тими теоріями, що визнають їх вищість і підтримують їх. Самодостатність і домінування — саме такими рисами наділяє поняття «парадигма» Т. Кун, котрий увів цей термін до наукового вжитку. Парадигмою прийнято вважати сукупність стійких і загальнозначущих норм, теорій, методів, схем наукової діяльності, яка спирається на єдність у витлумаченні теорії, в організації емпіричних досліджень та інтерпретації наукових досліджень.

Це — входження Криму до рубльової зони, негайне розв’язання продовольчих та паливних проблем, подвійне громадянство, збереження безплатного медичного обслуговування, безплатна освіта, боротьба зі злочинністю тощо. Хоч ці обіцянки були відверто популістські та малоздійсненні, виборець проте пішов на вибори з вірою, що життя поліпшиться, якщо Крим вернеться до складу Росії. Протягом кількох останніх місяців перед виборами президента в Криму ми добре бачили, як день у день послаблювався контроль Києва за ситуацією в Криму. Належної реакції офіційних органів влади України на підготовку виборів Президента Республіки Крим не надходило. Майже повністю був відсутній координаційний та об’єднавчий центр, який працював би на створення єдиного блоку партій, громадських організацій та державних структур України в Криму — всіх центристських сил, які згуртувалися б на період підготовки і проведення виборів. Позначилися на результатах виборів і соціальні негаразди: затримки з виплатою грошового забезпечення пенсіонерам, робітникам та службовцям; невиплата грошового забезпечення військовослужбовцям ЧФ за грудень—січень, а в деяких з’єднаннях — і за жовтень—листопад

1. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

2. Соціальне середовище та соціалізація особистості

3. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

4. Освіта та соціальна мобільність

5. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

6. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
7. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Соціальне та особисте страхування

10. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

11. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

12. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

13. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

14. Суть та принципи соціальної держави

15. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

20. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

21. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

22. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
23. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
24. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

25. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

26. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

27. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

28. Політика та соціальний конфлікт

29. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

30. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

31. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

32. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Метацінності та ідеали соціальної роботи

34. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

35. Соціальна політика та соціальне партнерство

36. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

37. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

38. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі
39. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
40. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

41. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

42. Похідна та її застосування

43. Соціальні групи

44. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

45. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

46. Право як спеціальне соціальне явище

47. Соціальна екологія

48. Мораль і соціальне управління

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Сутність і значення соціального страхування

50. Державна політика соціального страхування

51. Соціальна інфраструктура України

52. Розвиток соціальної географії в СРСР

53. Історія соціально-економічної географії світу

54. Державна соціальна допомога
55. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
56. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

57. Система соціального захисту в Україні

58. Соціальна захищеність дітей в Україні

59. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

60. Соціальне партнерство в Україні

61. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

62. Мова як символ соціальної солідарності

63. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

64. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

66. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

67. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

68. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

69. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

70. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
71. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
72. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

73. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

74. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

75. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

76. Соціально-філософські погляди І.Франка

77. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

78. Соціально-етичний маркетинг

79. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

80. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки

81. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

82. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

83. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

84. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

85. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

86. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера
87. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
88. Управління персоналом в соціальній сфері

89. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

90. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

91. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

92. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

93. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

94. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

95. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

96. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

98. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

99. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.