Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

РЕФЕРАТ Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів Реконструкція промисловості та сільського господарства в нашій країні, потреба в новій сировині, необхідність одержання нових видів рослин і порід тварин, проблема підвищення врожайності і багато інших питань сьогодення висувають перед природознавством нові завдання. Значне місце серед цих завдань посідає виховання практичної природоохоронної діяльності учнів початкових класів. Формування екологічної культури та виховання мотивів практичної природоохоронної діяльності займає значне місце у процесі засвоєння природничих знань у початковій школі. Екологічна культура — це «особливе світорозуміння, що відображає такий стан соціально-природних залежностей, який характеризує гармонійну єдність» . При цьому у початковій школі екологічна культура формується переважно на основі практичної природоохоронної діяльності. У початковій школі екологічне виховання здійснюється у напрямках: виховання любові до природи; виховання вміння поводити себе в природному середовищі; встановлення екологічних взаємозв'язків у природі; виховання активної життєвої позиції стосовно навколишнього середовища; природоохоронна діяльність, тобто посильна участь у галузі охорони і збереження об’єктів природи . Поняттям «природоохоронна діяльність» визначається єдина система заходів, направлена на формування тих якостей людини, які необхідні для гармонійних відносин суспільства та природи. У зв'язку з необхідністю практичного впровадження природоохоронної діяльності у школах вводяться нові альтернативні програми, підручники, посібники, які написані згідно з новими вимогами. Перебудова змісту навчання викликала небувале піднесення творчої активності вчителів, керівників різних типів шкіл, методистів. Викладаючи природознавство, учитель початкових класів має підготувати учнів до свідомого сприймання природничих наук у старших класах. А тому важливе завдання вивчення природознавства в початковій школі — це дати учням елементарні поняття про найпоширеніші предмети та явища природи, сформувати практичні уміння і навички догляду за рослинами, виховати у них наукове розуміння явищ природи , а також підручників з природознавчих дисциплін сприяє навчанню, вихованню і розвитку школярів. Знання з природознавства є основою для вивчення у середній школі таких дисциплін, як географія, біологія, фізика, хімія. На уроках учні повинні навчитися встановлювати най простіші взаємозв'язки між окремими явищами і предметами, що безпосередньо спостерігаються у природі. При конструюванні змісту природничих знань для учнів 1—4-х класів у програмі з природознавчих дисциплін взято за основу принципи сезонності, краєзнавчий, батьківщинознавчий, систематичності і послідовності у навчанні та ін. . Виходячи з місцевих умов і не порушуючи систематичності, логіки побудови програми, вчителеві дозволяється планувати час на вивчення тем і подавати матеріал блоками. Один блок (розділ) може включати 2—5 і більше уроків, пов'язаних однією ідеєю. Розбити блок, вивчивши, наприклад, спочатку властивості води, повітря, ґрунту, а через деякий час — їх склад і потребу в них рослин, нераціонально.

Проте поміняти місцями блоки учитель може через те, що вони пов'язані між собою опосередковано. Значне місце у програмі відводиться вихованню в учнів громадянської відповідальності за збереження природного середовища як важливого фактора існування людини. Зокрема, відмічено, що охорона рослинного і тваринного світу, водоймищ, лісів, ґрунтів тощо має стати провідним принципом навчання природознавчим дисциплінам. У програмі з природознавства визначено, які практичні роботи мають проводити молодші школярі, а також тематику екскурсій, предметних уроків, дослідів. За змістом курс природознавства інтегрований, у ньому відомості багатьох наук (про неживу природу, тваринний і рослинний світ, організм людини) зведені у певну систему, що відповідає віковим особливостям молодших школярів та основним дидактичним принципам: науковості, доступності, систематичності та послідовності розкриття основних понять, сезонності, краєзнавчому та ін. У змісті початкового навчання значна увага приділяється використанню та охороні природи людиною та формуванню мотивації до різних видів природоохоронної діяльності школярів . Розробляючи структуру і класифікацію мотивів природоохоронної діяльності молодших школярів, ми виходили з науково обґрунтованого положення, що основними джерелами формування екологічної культури молодших школярів виступають : а) пізнавальна діяльність учнів, що пов'язана із спостереженням навколишнього середовища. Характерною особливістю цього виду роботи є те, що в процесі її учні здобувають екологічні знання з безпосереднього оточення. Така діяльність розвиває інтерес дітей до природоохоронної роботи, формує позитивне ставлення до екологічної діяльності; б) дослідницька діяльність передбачає не пасивне спостереження, а різноманітну активну природоохоронну роботу. Це практичний пошук, відкриття раніше невідомих фактів екологічної діяльності. У дослідницькій діяльності особливо яскраво виявляється активність учнів, вміння їх самостійно розв’язувати екологічні проблеми. Творчий пошук ведеться на високому рівні пізнавальної, практичної ініціативи, активності та емоційного настрою, що створює сприятливі передумови для розвитку високих моральних якостей особистості, у даному випадку екологічної культури. Кожний учасник подорожі, експедиції або екскурсії під керівництвом учителя може проводити спостереження та елементарні наукові дослідження впливу порушення рівноваги на життєдіяльність навколишнього середовища загалом чи конкретного природного об’єкта. Це підвищує увагу учнів до об'єктів дослідження, сприяє активізації процесу екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку. в) практична (прикладна) діяльність виникає і розвивається під впливом цілеспрямованого дослідницького пошуку. Вона формує активне ставлення до навколишньої дійсності, перетворює здобуті в процесі пошуку екологічні знання у переконання та практичні навички природоохоронної роботи у школярів. Також ми враховували, що серед численних соціальних і пізнавальних мотивів, які діють у системі навчання, найбільш цінними є пізнавальні. Вони забезпечують подолання школярами труднощів у навчальній роботі, викликають пізнавальну активність, на їх основі розвивається бажання людини бути компетентною, відповідати вимогам свого часу.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури ми виділили такі види мотивів природоохоронної діяльності, як неусвідомлені і усвідомлені, реально діючі; також тривалі і короткочасні мотиви; соціальні та особистісні мотиви, широкі соціальні та вузько особистісні мотиви, а також мотиви конкретного виду діяльності. Також враховували, що внутрішні мотиви пов’язані з процесом та змістом діяльності, а серед зовнішніх мотивів виділяють мотиви широкі соціальні (обов’язок та відповідальність перед суспільством, соціальною групою, окремими людьми; самовираження і самовдосконалення), вузькоособистісні (прагнення отримати схвалення оточуючих; бажання зайняти високе соціальне положення (престижна мотивація)), а також мотиви уникнення неприємностей. У контексті природоохоронної діяльності молодих школярів ми виділили три групи мотивів: навчально-пізнавальні (пов’язані зі змістом навчальної діяльності і її процесом), широкі соціальні (мотиви обов’язку і відповідальності; мотиви самовизначення і самоудосконалення); та вузько-особистісні мотиви. Навчально-пізнавальні мотиви закладені в самій учбовій діяльності і пов’язані із змістом та процесом учіння, оволодінням способом діяльності. Вони виявляються у пізнавальних інтересах, прагненні долати труднощі у процесі пізнання, виявляти інтелектуальну активність. Розвиток мотивів цієї групи залежить від рівня пізнавальної потреби, з якою дитина приходить в школу, й від рівня організації навчального процесу. У процесі формування навчально-пізнавальних мотивів природоохоронної діяльності враховувалося, що екологічний матеріал за своїм змістом є дуже різноплановим (природничим, історичним, літературним, географічним). Основними джерела ми його надходження є науково-природнича та інша література (науково-популярна, довідкова, художня); місцева періодична преса (обласні та районні газети і журнали); повідомлення місцевого радіо та телебачення; власні спостереження учителя та учнів за природою та працею людей своєї місцевості; натуральні наочні посібники (колекції місцевих корисних копалин, зразки ґрунту, гербарії рослин та ін.); ілюстрації, малюнки, фотокартки, діапозитиви із зображенням екологічно небезпечних явищ; спогади, розповіді спеціалістів про екологічні проблеми. Таким чином, екологічне виховання слід розглядати не лише як діяльність учнів, спрямовану на формування екологічних знань, але й як одну з умов розвитку екологічної свідомості та життєвої екологічної культури. А навчально-виховний процес з точки зору еколого-правової освіти та виховання потребує вдосконалення . І велика роль у цьому належить учителю, який має бути для учнів взірцем бережливого ставлення до природи. Учні повинні дізнатися що постійно стикаючись з природою і використовуючи її сили та багатства для своїх практичних потреб, людина з перших кроків свого існування мала справу з різними предметами і явищами природи. За свою багатовікову історію люди накопичили величезний запас знань про природу. Усі ці знання зведені в струнку систему в численних науках про природу, які дають правдиве відображення дійсності і є основою наукового світогляду.

Звдси виплива, що пдхд до його вивчення, зновутаки, не може бути обмежений рамками одн методолог. Очевидно, у цьому контекст досить актуальним ста питання про типологю нацоналзму (нацоналзмв), до якого ми звернемося в наступному нарис. Нарис 6. Типолог нацоналзмв «Класичн» типолог Типологя Л. @рнфелд ¶нш сторичн типолог Соцологчн типолог Критика типологй: методологчн зауваження Типологя Е. Смта Погляд полтолог та психолог Полтична географя  нацоналзм Питання типолог нацоналзмв, на перший погляд довол схоластичне, ма велике значення для розумння цього явища. Бажання «розкласти все по полицях»  цлком природним для будьяко сфери знань, у суспльствознавств ж типологя, класифкаця ма велике нструментальне значення, хоча й не таке директивне, як, скажмо, в болог. Класифкац нацоналзму, про як йтиметься дал, вдображають не лише особливост розвитку цього феномена, а й сторю його вивчення й осягнення. Отже, цей нарис  продовженням попереднього, розглядом феноменолог нацоналзму в  конкретнших виявах. «Класичн» типолог Ми вже згадували про те, що першопроходц наукових дослджень нацоналзму, визнаючи його багатоаслектним, полморфним феноменом, загалом аналзували його передусм як деологю, доктрину, або ж як форму суспльно свдомост

1. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

2. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

3. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

4. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

5. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

6. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень
7. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація
8. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

9. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

10. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

11. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

12. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

13. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

14. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

15. Класифікація нервової системи та її будова

16. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

17. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

18. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

19. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

20. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

21. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

22. Структура та зміст віщої освіти
23. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки
24. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

25. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

26. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

27. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

28. Поняття і зміст підприємницької діяльності

29. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

30. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

31. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

32. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные

33. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

34. Класифікація надзвичайних ситуацій

35. Екологічний зміст процесу антропогенезу

36. Класифікація основних засобів

37. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

38. Критерії класифікації відпусток на види
39. Поняття, сутність і зміст права
40. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

41. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

42. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

43. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

44. Бібліографічні класифікації

45. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

46. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

47. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

48. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

49. Мета і напрямки класифікація витрат

50. Класифікація документів

51. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

52. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

53. Сутність і зміст педагогічної етики

54. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства
55. Зміст правового виховання молодших школярів
56. Вимірювання тиску: класифікація приладів

57. Класифікація психічних хвороб

58. Класифікація важковиховуваних дітей

59. Класифікації спортсменів-інвалідів

60. Національні системи класифікації готелів

61. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

62. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

63. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

64. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки

65. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

66. Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

67. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

68. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

69. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

70. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
71. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
72. Постмодернізм та українська історична наука

73. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

74. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

75. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

76. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

77. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

78. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

79. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

80. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

82. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

83. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

84. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

85. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

86. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
87. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг
88. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

89. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

90. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

91. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

92. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

93. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

94. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

95. Прийняття та зміна Конституції Угорщини

96. Свобода та межі підприємницької діяльності

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

97. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

98. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

99. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.