Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження політичної культури молоді 1.1.Поняття «молодь» — об'єкт культурологічних досліджень 1.2.Особливості формування політичного менталітету 1.3.Політична культура як предмет культурологічного дослідження 1.4.Молодь як суб’єкт культурологічного аналізу в контексті процесів демократизації суспільства 1.5.Чинники, які впливають на формування політичної культури молоді Розділ 2. Процес формування політичної культури в української молоді 2.1.Сутність та особливості політичної соціалізації української молоді 2.2.Особливості політичної культури сучасної української молоді 2.3.Громадянська освіта та виховання у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу 2.4.Форми політичної участі молоді в Україні та їх вплив на демократичний політичний процес Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження. Зростання ролі політичної культури – загальна закономірність розвитку сучасної цивілізації. Воно особливо помітне на зламі тисячоліть, коли людство перебуває у стані суперечливих пошуків нової стратегії цивілізаційного розвитку, нових світоглядних і соціокультурних парадигм. Процеси децентралізації владних повноважень, розвитку партійних систем, оформлення механізмів захисту групових інтересів висувають на перший план проблеми культури спілкування, пошук оптимальних моделей сумісності, знаходження консенсусу. Саме категорія політичної культури найближче підводить нас до розуміння атмосфери політичного життя, специфічної і неповторної у кожній країні і навіть у різних її частинах. Без неї неможливо збагнути, чому певна кількість індивідів обирає ту чи іншу політичну орієнтацію, форму політичної поведінки, чому однотипні політичні інституції по-різному діють і по-різному сприймаються у різних країнах? Без піднесення рівня політичної активності громадян (зокрема молоді) ні вивести економіку із кризи, ні закласти основи правової держави і громадянського суспільства неможливо. Без сприйняття молоддю демократичних ідеалів не може бути й мови про становлення в її середовищі нового типу політичної культури, орієнтованої на створення демократичного суспільства в незалежній Україні. Актуальність вивчення проблем формування сучасної політичної культури молоді в суспільстві перехідного типу, яким сьогодні є українське суспільство, не викликає сумнівів, оскільки йдеться про історичний вибір шляху розвитку. Цей вибір робить підростаюче покоління. Ступінь наукового опрацювання проблеми. Наукове опрацювання проблеми формування політичної культури проводиться вченими різних галузей знань. Методологічні проблеми вивчення феномена політичної культури розглядаються в працях зарубіжних та вітчизняних вчених: М.Амеліна, А.Арнольдова, М.Блінова, Є.Головахи, А.Демідова, А.Міграняна, Ю.Пахомова, В.Ребкала, О.Рудакевича С.Рябова, М.Чурилова та ін. Різні аспекти питань політичної культури досліджуються в працях В.Андрущенка, В.Бабкіна, О.Бабкіної, В.Бебика, Н.Гайворонюка, В.Горбатенка, В.Кременя, І.Кресіної, В.Лісового, О.Лузана, І.Мигоровича, М.Михальченка, Л.Нагорної, М.О

стапенко, В.Потульницького, В.Ребкала, Ю.Римаренка, Ф.Рудича, С.Рябова, В.Табачковського, М.Шульги та інших. Соціальним проблемам освіти та виховання присвячені праці Л.Ази, В.Андрущенка, В.Бакірова, В.Пічи, О.Якуби та багатьох інших. Різноманітні аспекти ролі молоді України в сучасних суспільних процесах досліджують В.Бебик, В.Боровик, І.Вдовичин, М.Головатий, В.Головенько, О.Корнієвський, Л.Овдієнко, В.Перебенесюк, В.Ребкало, Н.Черниш, О.Уварова та ін. Соціально-психологічним проблемам життєдіяльності особистості в умовах сьогодення присвячені праці М.Боришевського, О.Злобіної, Н.Паніної, М.Пірен, Л.Сохань, В. Тихоновича, М.Шульги та ін. Зазначена проблема висвітлюється в збірниках доповідей науково-практичних конференцій та досліджується в деяких кандидатських дисертаціях. Разом з тим, ступінь дослідження політичної культури ще є недостатнім і потребує подальшого аналізу, зокрема ступінь наукового опрацювання проблем формування політичної культури студентів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу, особливо в контексті трансформаційних процесів українського суспільства та реформування вищої школи України. Метою дослідження є аналіз процесу становлення політичної культури молоді в умовах демократизації сучасного українського суспільства, а також з’ясування ролі освіти, в тому числі вищої освіти, як соціального інституту в процесі формування політичної культури студентської молоді, специфічної соціально-демографічної групи. Для досягнення поставленої мети у дослідженні визначені такі завдання: проаналізувати проблеми становлення політичної культури в умовах переходу до демократичних політичних інститутів та впровадження демократичних процедур; розглянути теоретичні підходи до вивчення феномена політичної культури; окреслити найсуттєвіші риси сучасної політичної культури громадян України, та особливо молоді; узагальнити дані емпіричних соціологічних досліджень політичної культури сучасної молоді України; дослідити механізм та специфіку політичної соціалізації сучасної української молоді, визначити основні чинники, канали формування політичних знань, форм політичної участі; визначити соціально-педагогічні умови ефективності формування політичної культури у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Об’єктом дослідження є політична культура сучасної молоді – специфічної соціальної спільноти й учасника суспільно-політичних процесів. Предметом дослідження є процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виробленні пізнавальної концепції аналізу ролі вищого навчального закладу як елемента системи освіти у процесі становлення політичної культури однієї з найдинамічніших соціально-демографічних груп – сучасної молоді України, зокрема: на основі аналізу різноманітних концепцій політичної культури, які існують в сучасній політичній науці, визначається концептуальна основа дослідження політичної культури молоді України як системна єдність національних, регіональних, культурних, психологічних особливостей політичного суб’єкту; визначається своєрідність політичної соціалізації сучасної української молоді, виділяються основні соціалізуючи агенти даного процесу; обґрунтовано висновок про те, що зміст і засоби формування політичної культури традиційно визначаються конкретно-історичними умовами та рівнем ідеологізації проблеми, а їх основу складають ідеї патріотизму та громадянськості в конкретно-історичному трактуванні; з’ясовано, що політична культура сучасної студентської молоді є мінливою, динамічною субкультурою, основні параметри якої залежать від рівня, обсягу та змісту соціальних зв’язків, у які включена молода особистість; визначено соціально-педагогічні фактори формування політичної культури студентської молоді у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу й умови їхньої оптимізації, зокрема: а) забезпечення функціонування сучасних трактувань поняття і функції політики, співвідношення моралі і політики в політичній освіті та вихованні; б) межі і форми репрезентації національної ідеї у навчально-виховному процесі ВНЗ; в) реалізація в політичній освіті та вихованні потреб молодої особистості в самоосвіті, самодіяльності, творчості, самореалізації; г) залучення ідей політичної освіти та виховання до виховного ідеалу системи освіти як необхідної складової виховання громадянина.

Теоретико-практичне значення одержаних результатів полягає у створенні бази для подальшої наукової розробки проблеми становлення політичної культури молоді в Україні та можливості окреслення перспектив подальшого дослідження цієї проблематики. Висновки бакалаврського дослідження можуть бути використані різними суб’єктами політики, культури, педагогічними кадрами у повсякденній практиці формування політичної культури серед молоді. На основі бакалаврського дослідження можлива підготовка навчальних курсів з теорій культури, політології і спеціальних курсів з проблем політичної культури, використання матеріалів роботи при написанні наукових робіт, статей і навчальних посібників. Структура бакалаврської роботи. Мета і завдання дослідження, його концептуальна основа і зміст визначили структуру бакалаврської роботи, що складається зі вступу, двох розділів, зокрема, у першому розділі – п'ять підрозділів, у другому – чотири підрозділів, висновків та списку використаних джерел, який містить 37 позицій. Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження політичної культури молоді 1.1 Поняття «молодь» — об’єкт культурологічних досліджень Молодь — це суспільно диференційована соціально-демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, пізнавальні, культурно-освітні тощо властивості, що характеризують її біосоціальне дозрівання як здійснення самовиразу її внутрішніх сутнісних сил і соціальних якостей. Молодь тому і є специфічною спільнотою, що її суттєві характеристики і риси, на відміну від представників старших поколінь і вікових груп, знаходяться в стані формування і становлення. Сутністю молоді та проявом її головної соціальної якості є міра досягнення нею соціальної суб'єктності, ступінь засвоєння суспільних відносин та інноваційної діяльності. Вивчення молодіжних проблем відбувається за багатьма напрямами, у різноманітних сферах життєдіяльності: праці, навчанні, сім'ї, неформальних організаціях, під час дозвілля, що передбачає активний обмін інформацією з іншими зацікавленими науками. Наприклад, демографія виявляє тенденції кількісних змін молоді у структурі населення, рівень народжуваності, смертності, співвідношення кількості молодих чоловіків і жінок тощо. Психологія досліджує вікові особливості свідомості та поведінки молоді, вікові зміни у структурі особистості, процес акселерації, динаміку інтелектуального, емоційного розвитку тощо. Соціальна психологія розкриває специфіку механізмів спілкування, формування контактних груп, зміни соціальних ролей. Педагогіка визначає можливості та засоби виховання і навчання молодої людини, засвоєння нею необхідної інформації, залучення молоді до різноманітних видів діяльності. Культурологія, теорія культури вивчають проблеми пов'язані з формуванням будь-яких аспектів культури, зокрема у контексті даного дослідження — формування політичної культури молоді. Визначення поняття «молодь» важливе не тільки для вироблення єдиного підходу до встановлення вікових меж молоді, а й для з'ясування сутності молоді, її місця у соціальній структурі суспільства, соціальних показників, які відображають специфіку її соціального статусу.

Навіть тепер, у час занепаду, Україна має своїх авторитетів: Валентина Мороза, Ярослава Дашкевича, Сергія Плачинду, Юрія Шухевича, Анатолія Щербатюка, Григорія Гребенюка… Але це авторитети думки, слова, позиції… Віримо, надіємось, що їхні ідеї покличуть до життя авторитети мілітарні, які візьмуть на себе ініціативу. Якщо не знайдеться такого авторитета серед професійних українських військових, знайдуться, як і колись, мілітарні авторитети з цивільних… Ми повинні зрозуміти, що лише на шляхах мілітаризму, плекання культу українського войовника можна розраховувати на перемогу. Але визвольний рух, не опертий на кошти, грубі кошти, не має перспективи. Тому зараз, у час відкату революційних подій, необхідно нам, українцям, членам різних партій і безпартійним, зосередити зусилля на розбудові українських господарських структур, зробити все можливе, аби створити максимально сприятливі умови для тих, хто поставив перед собою завдання — витворити, накопичити, нагромадити український капітал. є не важливою є партійна приналежність чи політична орієнтація майбутнього українського Терещенка, Симиренка чи Ханенка, важливо, щоб він був українцем і прагнув української України

1. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

2. Політична культура

3. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

4. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

5. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

6. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
7. Нестор Махно: історично-політичний портрет
8. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

9. Політичний режим

10. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

11. Утворення Скіфії та її політична історія

12. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

13. Політичний портрет М. Грушевського

14. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

15. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

16. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

17. Держава і політична система суспільства

18. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

19. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

20. Політична система США

21. Політично-правова теорія Жана Бодена

22. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
23. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури
24. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

25. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

26. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

27. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

28. Історія України. Соціально-політичні аспекти

29. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

30. Політична діяльність Лазара Кагановича

31. Політична історія Галицько-Волинського князівства

32. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

33. Політична система Української козацької держави

34. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

35. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

36. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

37. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

38. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

43. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

44. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

45. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

46. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

47. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

48. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Суспільно-політичне та культурне життя України

50. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

51. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

52. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

53. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

54. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
55. Економічна та торгово-політична роль митного збору
56. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

57. Вибори та їх роль у політичному житті України

58. Етапи розвитку політичної думи в Україні

59. Ідейно-політичні течії в Україні

60. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

61. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

62. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

63. Основні політичні течії

64. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

65. Політичні партії в Україні та їх основні типи

66. Політичні погляди і діяльність Платона

67. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

68. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

69. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

70. Політичня система як механізм влади
71. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму
72. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

73. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

74. Структура політичної влади

75. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

76. Технології політичної діяльності

77. Трансформація суспільства та політична модернізація

78. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

79. Формування іміджу політичного лідера

80. Політик і політичний режим

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

81. Політична влада

82. Політична влада

83. Політична влада у світі та в Україні

84. Політична діяльність і політичні відносини

85. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

86. Політична ідеологія Николло Макіавеллі
87. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності
88. Політична опозиція в Україні

89. Політична система Індонезії

90. Політичне лідерство

91. Політичне лідерство

92. Політичне прогнозування

93. Політичний PR

94. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

95. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

96. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Політичні еліти

98. Політичні еліти та лідерство

99. Політичні ідеї Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.