Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підприємство та підприємництво

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 3 I. Підприємство в умовах ринку 1. Види, типи, форми, мета і функції підприємства 4 2. Економічні показники результатів діяльності підприємства 8 II. Кадри підприємства 1. Підбір, структура кадрів 9 2. Керування кадрами підприємства 10 ІІІ. Сутність і види підприємництва 1. Визначення підприємництва 12 2. Суб’єкти підприємницької діяльності 13 3. Види підприємницької діяльності 15 ІV. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні 19 Висновок 24 Література 26 Вступ. Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання нації, збереженню її національного духу і національної гордості. Зараз ми усі є свідками кризового стану нашої економіки, знецінення національної валюти і падіння життєвого рівня населення. За роки незалежності уряд не зміг активізувати діяльність приватних підприємців, створити сприятливі умови для їхнього росту. Недавно один відомий політик сказав, що ця криза відкинула Україну і Росію на 3 роки тому, що приблизно стільки знадобиться, для того щоб досягти рівня 17 серпня 1998 року. Це означає, що ми практично заново стаємо перед проблемою розвитку підприємництва. Значить усі перераховані вище риси підприємництва не знайшли відображення в конкретних діях ні з боку держави, ні з боку населення, що і привело до даної кризи. Традиційна комуністична модель суспільного розвитку завжди базувалася на необхідності придушення підприємницького духу в суспільстві і підприємця як носія такого духу. Досвід перебудови (особливо її початкового періоду) показав, що, відмовляючись на словах від традиційної комуністичної моделі суспільного розвитку, фактично ми багато в чому продовжуємо саме цю лінію. Загальне неприйняття підприємництва поступово переходить в усвідомлення необхідності створення умов для його найшвидшого й ефективного розвитку. За підприємництвом в Україні майбутнє, процес нагромадження критичної маси неминуче приведе до "підприємницького бума". Тому на даному етапі важливо вивчити поводження підприємця, щоб у наслідку не допускати помилок, зроблених раніше. У своїй роботі я постараюся розкрити сутність підприємництва, дати йому чітке визначення, розглянути такі важливі елементи, як підприємницьке середовище, партнерські зв'язки і відносини. В другій частині я зупинюся на суб'єктах і видах підприємництва, особливо докладно розглянувши один із самих розповсюджених на Україні видів діяльності - посередницького підприємництва. У третій частині буде проведений аналіз проблем, перспектив підприємництва в Україні, а також заходів для виходу з положення, що створилося. I. Підприємство в умовах ринку 1. Види, типи, форми, мета і функції підприємства На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство.

Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв'язок працівника з засобами виробництва. Підприємство самостійне здійснює свою діяльність, розпоряджається продукцією, що випускається, отриманим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків і інших обов'язкових платежів. В умовах ринкових відносин ключовою фігурою виступає підприємець. Статус підприємця здобувається за допомогою державної реєстрації підприємства. При цьому суб'єктом підприємницької діяльності може бути як окремий громадянин, так і об'єднання громадян. Таким чином, підприємство - це самостійний суб'єкт, що хазяює, створеним чи підприємцем об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку. Часто в економіці використовується термін “фірма”, під яким розуміється економічний суб'єкт, що займається різними видами діяльності і володіє господарською самостійністю. Інакше, фірма - це організація, що володіє і веде господарську діяльність на підприємстві. По формах власності підприємства підрозділяються на: - часті, котрі можуть існувати або як цілком самостійні, незалежні фірми, або у виді об'єднань і їхніх складових частин. До часток можна віднести і ті фірми, на яких у держави є частка капіталу ( але не переважна ); - державні, під якими розуміють як чисто державні ( у тому числі муніципальні ), де капітал і керування цілком належать державі, так і змішані, де держава має більшу частину чи капіталу відіграє вирішальну роль у керуванні. По розмірах підприємства підрозділяються на малі, середні і великі, виходячи з двох параметрів - чисельності зайнятих і обсягу виробництва. Класифікація підприємств по характері діяльності (виробнича і невиробнича) припускає їхній розподіл на виробляючі матеріальні блага і послуги. Класифікація підприємств по ознаці домінуючого фактора виробництва передбачає трудомісткі, капіталомісткі, матеріалоємні, наукомісткі підприємства. По правовому статусі розрізняють, насамперед, господарські товариства і суспільства; виробничі кооперативи; державні і муніципальні унітарні підприємства; індивідуальних підприємців. Господарські товариства. Об'єднання учасників підприємницької діяльності, партнерів для спільного бізнесу називають товариством. Участь партнерів у товаристві прийнято скріплювати письмовою угодою, чи договором. З метою більш тісного і міцного союзу товариство оформляється як підприємство. Товариство дозволяє з'єднати не тільки зусилля, але і капітали його учасників. Обличчя, що створюють господарське товариство, іменуються його засновниками. Кожний з них вносить визначений вклад у товариство і стає його учасником. Первісний внесок називають статутним чи складовим капіталом. Учасники господарських товариств вправі брати участь у керуванні справами, одержувати інформацію про діяльність товариства, знайомитися з його документацією, брати участь у розподілі прибутку, одержувати при ліквідації товариства частина майна, що залишилося після розрахунків із кредиторами, чи грошовий еквівалент вартості.

У той же час учасники господарських товариств несуть ряд зобов'язань перед організаціями, членами яких вони є. У залежності від виду майнової відповідальності учасники товариства поділяються на два основних типи: повне товариство і товариство на вірі. Однієї з характерних рис повного товариства є високий ступінь і міра майнової відповідальності його учасників за виконання прийнятих зобов'язань. Проміжна форма між повним товариством, учасники якого несуть повну майнову відповідальність, і товариством з обмеженою відповідальністю одержала назву товариства на вірі. Такі товариства називаються також командитними. Командитне товариство, подібно повному товариству, являє собою об'єднання декількох чи громадян юридичних осіб на підставі договору між ними з метою ведення спільної господарської діяльності. Але принципова відмінність командитного товариства від повного полягає в тому, що тільки частина його членів, іменованих повними товаришами, несе повну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном. Інша ж частина у виді членів-вкладників несе обмежену відповідальність і відповідає по зобов'язаннях тільки своїм пайовим внеском у суспільство. Товариства з обмеженою відповідальністю. Головна ознака, що визначила назва і складає одне з найважливіших переваг товариства з обмеженою відповідальністю, полягає в тому, що учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність по зобов'язаннях, прийнятим на себе таким суспільством, тільки в межах своїх внесків у капітал суспільства. Саме в цьому змісті відповідальність суспільства обмежена. Як установчі документи такого суспільства виступає статут і установчий договір. Товариство з обмеженою відповідальністю являє собою юридична особа, діє відповідно до прийнятих його учасників статутом і установчим договором, має власне найменування з обов'язковою вказівкою в ньому організаційно- правової форми. До числа переваг товариств з обмеженою відповідальністю відноситься відносно невисокий мінімально припустимий розмір статутного капіталу. Це дає можливість почати власну справу навіть при малому стартовому капіталі. Товариства з обмеженою відповідальністю створюються як об'єднання партнерів у справі, облич і організацій, між якими існує постійний діловий контакт і має місце взаємна зацікавленість у загальному успіху. У цьому зв'язку товариства з обмеженою відповідальністю дуже підходять для організації сімейних підприємств, фірм, що поєднують постійно співробітничають підприємців. Акціонерні товариства. Акціонерним називається господарче товариство, статутний капітал якого поділяється на визначене число акцій. Учасники відкритого акціонерного товариства можуть чи продавати передавати свої акції без згоди інших акціонерів цього суспільства. У закритому акціонерному товаристві акції розподіляються тільки серед чи засновників іншого заздалегідь визначеного кола обличчя. Головна особливість відкритого акціонерного товариства полягає в тому, що його майновий і грошовий капітал формується шляхом відкритого, вільного продажу своїх акцій. Акціонерні товариства відкритого типу представляють одну з найбільш розповсюджених і цивілізованих форм організації колективного бізнесу.

Разв моAло у нас бить 12 случав скалчення?». «Било 18» вдповв я. «Ну что ти» казав Морозов,P «сразу вдно, што западнк. Так нам сразу тоAда наAаняй прислал би што на щот безопасност у нас плохо». Подбний дялог повторювався при кожнй груп хворб, а звт до Сталногорська вдходив такий, що дйсно не було до чого причепитися. Вд цього ж Морозова навчився я теж, що «совтская статстка дло большо». Його традиц гдно продовжував я вдтак сам, бо його «проврл»  пустили «за зону» лтом 1945 р. Мав Морозов ще одну слабсть, окрм психотерап та статистики. А саме дуже любив рвати зуби. Дентист з нього був не надзвичайний, але пацнти були невибаглив , так, як  вн, уважали, що виламати  вирвати зуба, в засад, одне й те саме. Вирван зуби кидав вн до слока з карболкою, що видавав деяке «зловон»  все казав дбайливо обтирати з слока порох. Весь медичний персонал кпив соб з ц слабости Морозова. Добре схарактеризував пдпримство Морозова д-р Бавдлр, що назвав це: «нсттут фр цанфрактурен»; на принагдний запит Бориса Михайловича, що  в слочку, вдповв вн дотепно: «Мальо, мальо радкс (?), мноAо корона»

1. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

2. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

3. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

4. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

5. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

6. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
7. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
8. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

9. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

10. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

11. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

12. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

13. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

14. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

15. Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

16. Підприємство як суб’єкт господарювання

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

17. Підприємство. Повна характеристика діяльності

18. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

19. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

20. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

21. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

22. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
23. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

25. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

26. Форми корпоративного підприємництва

27. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

28. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

29. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

30. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

31. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

32. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

34. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

35. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

36. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

37. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

38. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
39. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства
40. Свобода та межі підприємницької діяльності

41. Фіктивне підприємництво

42. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

43. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

44. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

45. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

46. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

47. Ціноутворення та цінова політика підприємства

48. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

49. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

50. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

51. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

52. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

53. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

54. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
55. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"
56. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

57. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

58. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

59. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

60. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

61. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

62. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

63. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

64. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

66. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

67. Фінансова санація та банкрутство підприємств

68. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

69. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

70. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
71. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві
72. Етнокультурні особливості підприємництва

73. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

74. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

75. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

76. Підприємництво в ринкових умовах

77. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

78. Підприємництво: суть, суб’єкти, форми

79. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

80. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

81. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

82. Фірма як організаційна форма підприємництва

83. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

84. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

85. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

86. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
87. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
88. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

89. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

90. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

91. Корпоративні підприємства

92. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

93. Планування діяльності підприємства

94. Розробка підприємства LOMAPAK

95. Фінанси підприємства

96. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Правовий статус підприємств

98. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

99. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.