Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія економіки

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

як основа формування стратегій соціального управлінняУ другій половині ХХ ст. розвиток філософського знання відзначився диференціацією та формуванням деяких специфічних напрямків дослідження. Основи цієї диференціації були закладені ще в межах теоретичного спадку баденської школи неокантіанства, в контексті якого було сформовано загальні принципи філософії культури як специфічної галузі дослідження та здійснено обґрунтування ціннісного плюралізму як джерела якісно нових тематично конкретизованих напрямків філософського поступу. Одним із таких теоретичних відгалужень та актуальним сьогодні напрямком соціальних досліджень є філософія економіки як самостійна галузь соціального знання, окреслена власним змістом, сутністю та функціями. Основні сучасні концепції філософсько-економічної галузі соціальних досліджень ґрунтовно представлені в контексті таких провідних соціально-філософських напрямків, як неолібералізм, концепція постіндустріального суспільства, філософія глобальних проблем та комунікативна парадигма філософування. Зокрема, основним проблемним полем досліджень в концепції постіндустріального суспільства є науково-теоретичний та соціально-практичний потенціали так званої постіндустріальної економіки або &quo ;економіки, заснованої на знанні&quo ;, основні дослідження в галузі якої сконцентровано в теоретичному доробку Д. Белла, М. Кастельса, Е. Тоффлера, В. Іноземцева та інших видатних представників філософської думки другої половини ХХ ст. Так, російський дослідник В. Іноземцев, виявляючи своє ставлення до західних концепцій постіндустріального суспільства, наголошує, що, для сучасних варіантів постіндустріального господарства дійсно є характерним якісно новий лімітуючий фактор виробництва. Іноді таким фактором вважають інформацію, але, з його точки зору, це не зовсім правильно, оскільки, &quo ;інформація не може бути застосованою, не будучи усвідомленою&quo ; . Таким чином, за В. Іноземцевим, інформація для того, щоб включитися в процес виробництва, має втратити свою об'єктивовану форму і набути форми суб'єктивної, тобто модифікуватися з інформації в знання. В результаті цього &quo ;власники знання стають de fac o основним виробничим класом в постіндустріальній економіці&quo ; , тобто в контексті філософського аналізу сучасних соціальних реалій саме знання як особливий елемент економічної культури суспільства набуває виняткового значення в процесі соціального виробництва, і в такий спосіб постає як основа соціального поступу. Свідченням на користь такого твердження є, зокрема, і той факт, що серед найбільш ґрунтовно розроблених проблем філософсько-економічної думки в контексті філософії неолібералізму, що також спирається на принцип визначення знання як основного чинника економічного та соціального розвитку, особливого значення набула концепція індивідуальної економічної свободи (Л. Мізес та Ф. Гаєк). Ця концепція виникла на фундаменті теорії дисперсії соціального знання, зміст якої зводиться до розкриття сутності ефекту неоднорідного розсіювання знання у суспільстві. Згідно з цією концепцією, знання як рушійна сила соціально-економічного розвитку часто має неформальний, інтуїтивний характер, що свідчить про неможливість ефективного конструювання соціально-економічної системи, означеного ієрархічною системою цілей, у межах якої зазвичай не враховується потенціал розсіяного у суспільстві системного знання.

Виходячи з цього, функціонування вільного суспільства можливе лише у формі практичної реалізації в економічній сфері системи неоднорідного соціального знання. Тому для ефективного функціонування економічної системи важливе значення має унікальне знання як єдине джерело індивідуального економічного успіху. А сукупність обставин та можливостей діяльності суб'єкта соціальної дії Л. Мізес та Ф. Гаєк називають економічною свободою, &quo ;без якої індивідуальна та соціальна свобода ніколи не були можливі&quo ; , наголошуючи, таким чином, на першорядному значенні та провідній ролі економічних детермінант в контексті соціально-політичних реалій. Прихильником економічного лібералізму є також Ю. Габермас, який соціальною передумовою формування сфери громадянської відкритості вважає саме &quo ;тенденційно лібералізований ринок, що перетворює рух у сфері суспільного відтворення, де це тільки можливо, на справу стосунків між приватними особами і тільки так доводить до завершення приватизування громадянського суспільства&quo ; і, відповідно, у межах цієї системи громадянське суспільство визначається, насамперед, як підприємницький загал. Отже, феномен громадянського суспільства як соціально-політичної детермінанти будь-якої сучасної країни, що спирається на ідеологічні принципи неолібералізму, Ю. Габермас визначає саме крізь призму економічних факторів, наголошуючи на первинності соціально-економічної структури суспільства над соціально-політичними вимірами. Відповідно до неоліберальної теорії вільного суспільства Ю. Габермас обґрунтовує також і переваги системи вільної конкуренції. Він вважає, що будь-яка соціально-економічна система має здатність до саморегулювання засобами вільної конкуренції, що передбачає дієвість принципу leisses faire, а отже, є необхідною умовою соціального розвитку, оскільки саме з &quo ;розширенням ринкових економічних стосунків зароджується сфера соціального&quo ; , що також свідчить про зумовленість особливостей соціальної структури суспільства його соціально-економічним потенціалом. Разом з тим на сьогодні економічний лібералізм, що став підґрунтям визнання провідних позицій індивідуальної економічної свободи в процесі формування соціально-економічних систем, значною мірою зазнав і скептичного ставлення до себе. Адже, як зазначає І. Валлерстайн, сучасний неолібералізм як ідеологічна стратегія економіки та стратегія соціального управління і розвитку &quo ;була спрямована на зняття обмежень з ринку, і тим самим на відхід від перерозподільних механізмів держави загального добробуту&quo ; , що, за своєю суттю, є відмовою від соціального підґрунтя національного розвитку суспільства. Саме тому, на наш погляд, неможливо не погодитися з тим, що такий підхід до організації соціального розвитку цілком може бути визначений як регрес соціальної політики , наслідки якого сьогодні чітко простежуються в контексті глобального процесу уніфікації соціально-економічних систем. Сьогодні особливого статусу набуває філософія глобальних проблем, цілі та завдання якої полягають в аналізі передумов розв'язання глобальних проблем так званого постмодерністського стану цивілізації, а основним предметом її дослідження є, відповідно, філософські аспекти соціального та економічного прогнозування та здійснення пошуку шляхів перебудови світового економічного порядку.

Останнім часом значного поширення, актуальності та потужного розвитку набуває усвідомлення потреби у формуванні концепції &quo ;сталого економічного розвитку&quo ; (&quo ;sus ai able developme &quo ;), сутність якої полягає у розробці ефективних програм економічного розвитку, що забезпечували б мінімальний вплив на зовнішнє середовище. В цьому ж проблемному полі сконцентровано і основні принципи комунікативної парадигми філософування, в межах якої не остання увага приділяється проблемам дослідження економічної діяльності людини в контексті екологічних проблем сучасності. В такому теоретичному вимірі неможливо не згадати праці К.О. Апеля та Г. Йонаса. У межах сучасного філософсько-економічного знання відбувається екологізація економічної сфери соціальної діяльності, а отже, і екологізація економічної свідомості, що не дивно, адже сьогоднішня екологічна ситуація дійсно вимагає від людини врахування в процесі економічної діяльності, насамперед, екологічних факторів. Отже, цілі та завдання, а також методи та засоби їх досягнення, що формуються в межах сучасних соціально-політичних програм в якості принципів утворення нового соціального порядку, як то соціальні проекти та стратегії збереження і відновлення екологічно прийнятних умов існування людства, зумовлені їх проблематизацією в контексті філософсько-економічного знання і постають, насамперед, як концентрований вираз вихідних філософських засад економічного світогляду - одного із факторів визначення сутності соціальних трансформацій. Звернемо увагу і на той факт, що розвиток сучасного філософсько-економічного знання відбувається також в теоретичному контексті двох таких напрямків філософсько-економічного знання, як філософія бізнесу та філософія господарства. А визначення сутності та співвідношення останніх в контексті загального філософсько-економічного знання потребує, на нашу думку, ґрунтовного дослідження. Адже філософія бізнесу та філософія господарства дійсно є різними вимірами філософського осягнення економічного буття, а отже, в чистому вигляді вони є різними стратегіями соціального поступу. При цьому філософія бізнесу як парадигма економічного мислення здебільшого представлена у межах західноєвропейської соціально-економічної парадигми і бере свій початок у філософії прагматизму, а філософія господарства здебільшого є виразом східноєвропейської світоглядної парадигми (С. Булгаков). Втім, в чистому вигляді історії відомі випадки лише господарського регулювання економічних систем, а для економічних систем, у межах яких значне місце відводиться такому виду економічної діяльності, як бізнес, характерним є поєднання репродуктивного знання, властивого господарській системі, з творчим потенціалом бізнес-діяльності. Сутність даної проблеми окреслюється, таким чином, як позиціонування та визначення змісту і співвідношення таких відносно самостійних галузей філософсько-економічного знання, як філософія бізнесу та філософія господарства. На сьогоднішній день існує тенденція ототожнення економічної системи з системою господарювання, тобто визначення економіки як теоретичної основи господарської діяльності.

Тод нацю охоплю паралж. Флософя рентора, що стремить не до влади, не до органзац, а до вживання  добробуту, скову навть економчну енергю нац. Приспана в полтиц, та жадность захвату чужого, дерзость силы та грубая первобытная правда, яка на думку нашого сторика управляла нашим родным плугом в малороссйских пустинях в XVI вц, яка вела вперед хозяйство, промисл, торговлю, заламуться  в економц. А наця, помимо свох багатств, ста серед скарбв земл голота гола, ста плохою гречкосйською породою, верствою, клясою, уступаючи й полтичне,  економчне зорганзування крам чужинцям. Ста племям чужо нац, з мудршою елтою, з флософю здобувцв, але не уживачв; органзаторв  продуцентв, не консументв; войовникв, не пацифств[411]. Бо лише та дя, що органзу життя,P нада йому свй нацональний характер, а не та рдна, якою дихають пасивн маси. Укранськ псн спвалися вддавна, але свт признав х нашими лише вд хвил, коли зявилися укранськ диригенти свтово слави. Укранське козацтво перестало снувати для свта вдколи дстало чужих генералв

1. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2. Державне регулювання ринкової економіки

3. Особливості перехідної економіки України

4. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

5. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

6. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
7. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
8. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

9. Історія економіки Німеччини

10. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

11. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

12. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

13. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

14. Конкурентоспроможність національної економіки

15. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

16. Предмет і методи економіки праці

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

18. Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії

19. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

20. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

21. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

22. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика
23. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
24. Державне регулювання економіки

25. Державне регулювання економіки

26. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

27. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

28. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

29. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

30. Концесія як механізм розвитку економіки держави

31. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

32. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

33. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

34. Основи економіки підприємства

35. Основи ринкової економіки

36. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

37. Ринок і державне регулювання економіки

38. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки
39. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків
40. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

41. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

42. Моделювання економіки

43. Особливості економічного розвитку Київської Русі

44. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

45. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

46. Філософія техніки

47. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

48. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

50. Київська Русь – князівська держава

51. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

52. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

53. Река Днепр и город Киев

54. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття
55. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.
56. Культура Київської Русі.

57. Культура Київської Русі

58. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

59. Економічна інтеграці в АТР

60. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

61. Економічне районування України

62. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

63. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

64. Німецька класична філософія

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

65. Філософія інформаційного суспільства

66. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

67. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

68. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

69. Вплив російської кризи на економіку України

70. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
71. Економічне вчення Д. Рікардо
72. Економічны погляди І.Я. Франка

73. Міжнародна економічна система та її головні елементи

74. Роль держави в економіці

75. Історія економічних учень

76. Подільский економічний район

77. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

78. Економічні системи

79. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

80. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

82. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

83. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

84. Економічна безпека Росії

85. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

86. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
87. Правове регулювання вільних економічних зон
88. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

89. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

90. Економіка зарубіжних країн укр

91. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

92. Введення в курс “Основи економічної теорії”

93. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

94. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

95. Місце товарної біржі в сучасній економіці

96. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

98. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

99. Економічний зміст лізингу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.