Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Етап підготовки і обробки інформації. Як правило, зібрана в польовому етапі інформація підлягає перевірці й упорядкуванню, особливо з точки зору точності, повноти і якості заповнення методичних документів, відповідності вибірки розрахованим параметрам. На цьому етапі математики–програмісти готують одержану інформацію до обробки на ЕОМ, складають програми обробки, здійснюється обробка на ЕОМ. Якщо збір інформації проходив на невеликому масиві і з використанням незначного за обсягом інструментарію, то обробка інформації здійснюється механічно. Аналіз інформації і підготовка підсумкових документів /або заключний етап/. Методологією аналізу слугує програма дослідження, яка була складена на підготовчому етапі. В ході аналізу робляться висновки відносно сформульованих гіпотез, виявляються соціальні зв’язки, тенденції, протиріччя, нові соціальні проблеми, здійснюється підготовка наукового звіту за підсумками дослідження, формулюються висновки і рекомендації щодо розв’язання проблеми, вивченню якій й було присвячено дослідження. Звертаю увагу на те, що в методологічній літературі кількість етапів різна. Так, Н. Черниш виділяє в загальному вигляді такі етапи: Виявлення проблемної ситуації. Формулювання проблеми дослідження. Розробка програми конкретно-соціологічного дослідження. Проведення соціологічного дослідження. Аналіз одержаної соціологічної інформації. Підготовка науково обґрунтованих рекомендацій за наслідками дослідження. Прогноз ситуації на майбутнє. Етапи дослідження, як правило, відображаються в програмі дослідження і робочому плані. У межах кожного з названих етапів можуть бути виділені свої послідовні фази - проміжні етапи, але суть справи від цього не змінюється. Звертаю увагу курсантів на те, що від соціологічного дослідження визначається характером поставлених мети й завдань, глибиною аналізу соціального процесу і т.д. Розрізняють три основні види соціологічного дослідження: розвідувальне /пілотажне/, описове і аналітичне. Розвідувальне /або пілотажне, зондажне/ дослідження - найпростіший вид соціологічного аналізу, який дозволяє розв'язувати обмежені завдання. По суті йде випробування інструментарію, тобто методичних документів: анкети, бланк-інтерв’ю, опитувального листа, карток спостереження, карток вивчення документів та ін. Програма такого дослідження спрощена, як і й інструментарій. Сукупності, що обстежуються, невеликі: від 20 до 80-100 чоловік. Розвідувальне дослідження, як правило, випереджає глибоке вивчення проблеми. В ході його уточнюються мета, гіпотези завдання, питання, їх формулювання. Проводити таке дослідження особливо важливо у тих випадках, коли проблема вивчена недостатньо або ж взагалі постає вперше. Розвідувальне дослідження дозволяє отримати оперативну інформацію. Описове дослідження - більш складний вид соціологічного аналізу й з його допомогою отримують емпіричну інформацію, яка дає відносно цілісне уявлення про соціальне явище, що вивчається. Воно за звичай проводиться в тому випадку, поки об’єкт аналізу - відносно велика сукупність ,яка відрізняється різними характеристиками, наприклад, трудовий колектив великого підприємства, де працюють люди різних професій, статі, віку, стажу праці і т.д

. Виділення в структурі об’єкта вивчення відносно однорідних груп /наприклад, за рівнем освіти, віку, професій/ дає можливість оцінити, порівняти характеристики, що цікавлять дослідника, виявити наявність або відсутність зв'язків між ними. В описовому дослідженні може бути застосовано один або декілька методів збору емпіричних даних. Поєднання методів підвищує достовірність і повноту інформації, дозволяє зробити більш глибіні висновки і обґрунтовані рекомендації. Підкреслюю, що найвагомішим видом соціологічного дослідження є аналітичне дослідження, воно не лише описує елементи явища або процесу, що вивчається, але й дозволяє виявити причини, які лежать в його основі. Пошук причинно-наслідкових зв’язків - головне призначення цього дослідження .Якщо в описовому дослідженні встановлюється зв’язок між характеристиками явища, що вивчається, то в аналітичному з'ясовуються, чи має цей зв’язок причинний характер і що є основною причиною, яка визначає те або інше соціальне явище. Зазвичай їх класифікують як .основні і неосновні, постійні і тимчасові, контрольовані, і неконтрольовані і т.д. Аналітичне дослідження неможливе без детально розробленої програми і відпрацьованого інструментарію. Воно переважно завершує розвідувальне і описове дослідження, в ході яких збираються відомості, які дають попереднє уявлення про певні елементи соціального явища або процесу, що вивчається. Аналітичне дослідження найчастіше носить комплексний характер. За методами, що використовуються, це дослідження багатше, різноманітніше, ніж розвідувальне і описове дослідження. Звертаю увагу на те, що для визначення видів соціологічного дослідження використовуються й інші критерії, пов’язані з формою і характером проведення дослідження. Так, в залежності від того, чи вивчається соціальне явище в статиці або в динаміці, виділяють два види соціологічного дослідження: разове і повторне. Разове дослідження дає інформацію про стан об’єкта аналізу про кількісні характеристики якогось явища або процеси в момент його вивчення. Таку інформацію називають статичною, оскільки віддзеркалює нібито моментальний &quo ;зріз&quo ; характеристик об’єкта і не дає відповіді на питання про тенденції його змін в часі. Повторне дослідження - це дослідження одного й того ж або різних контингентів, які проводяться декілька разів, через певні проміжки часу, в однакових або відмінних соціальних умовах. Головне в повторних дослідженнях. - співставленість досліджень. Повторні дослідження також діляться на: трендові, панельні і лонгітюдні. Трендові дослідження - здійснюються на аналогічних вибірках або і в межах однієї генеральної сукупності з інтервалами у часі з метою аналізу змін на рівні певної групі, сукупності. Розрізняють когортні тренди, коли об’єктом дослідження є певна вікова група /когорта/, яка залишається в часі повторних досліджень, і історичні тренди, коли об’єктом дослідження є певна вікова група, яка обстежується через певні проміжки часу. В цьому випадку постійною залишається вікова група, а когорта і час проведення обстеження змінюється.

За умов панельного дослідження обстежуються одні й ті ж люди через однакові інтервали /через певну кількість років, за умов здійснення якогось соціального заходу тощо/. Лонгітюдними називають дослідження, момент повторення якого ви-визначається з врахуванням генези сукупності, що вивчається, тобто з досягненням цією сукупністю певної стадії свого розвитку. Звертаю увагу курсантів на те, що новою і перспективною фермою ор­ганізації соціальної інформації є соціальний моніторинг. Під останнім ро­зуміють цілісну систему, яка дозволяє фіксувати, зберігати і здійснювати первинний аналіз одержаних даних про динаміку соціальних процесів, що відбуваються в конкретному пункті, регіоні, країні в цілому. Збір даних у формі моніторингу передбачає наявність теоретичної бази і технічних засобів його здійснення. Теоретичною базою моніторинга слугує програма збору інформації, розробка форм представлення і збереження цієї інформації. технічною - розгалужена мережа каналів зв’язку, яка охоплює всі об’єкти спостереження, крупний головний обчислювальний центр і більш дрібні/ обласні, районні, міські/ обчислювальні центри. Як правило, в системі моніторинга виділяють дві підсистеми: соціо­логічний і статистичний моніторинг. Соціологічний моніторинг являє собою цілісну систему визначення змін в суспільстві на основі аналізу масових уявлень пре них. Для цього проводяться щомісячні і щоквартальні експрес-опитування з найбільш актуальних проблем. Статистичний моніторинг - це система одержання кількісних характеристик - статистичних показників і коефіцієнтів про різні сфери суспільного життя. Мова йде тут про збір набору показників соціальної, моральної і економічної статистики, необхідної для ефективного аналізу явищ в економічній, соціальній, політичній та інших сферах. Звертаю увагу курсантів на те, що в практиці соціологічних досліджень особливо важлива увага надається складання програми досліджень. Програма військово-соціологічного дослідження - це документ , в якому е всебічне теоретичне обґрунтування методологічних підходів і методичних прийомів дослідження. Підкреслюю, що своєчасно підготовлена програмна за своїм призначенням виконує низку методичних функцій на різних етапах військово-соціологічного дослідження: 1. Систематизує аналіз предмету дослідження. 2. Визначає поняттєвий апарат аналізу. 3. Формує критерії складання й оцінки інструментарію. 4. Визначає методи дослідження та порядок їх використання. 5. Заздалегідь визначає вибір статистичних методів аналізу й дає змогу оцінити матеріальні витрати для обробки. 6. Формує структуру та зміст звіту. У соціологічній процедурі загальноприйнятим вважається, що програма військово-соціологічного дослідження складається з двох розділів: теоретично-методологічного; методико-організаційного. Перший розкривав що буде досліджуватися, другий - як. Функції програми військово-соціологічного дослідження можна класифікувати таким чином: методологічна; методична; організаційна. Методичні вказівки до другого питання: “Основні складники методологічної частини програми соціологічного дослідження.&

Це може видатися вам перебльшенням, але так не . Зазвичай це так по-людському вдмовлятися врити в найгрше, аж доки не стане запзно. До того ж, з розмов з друзями та журналстами з ґС я знаю, як мзерно мало в вропейських медях нформац про ситуацю в Укран , вдповдно, як мало розумння стосовно того, що насправд стоть тут на кону ц осени. Минуло ноч на кивський брук пролилася перша кров. Автократичний пострадянський режим, який вд кнця 1990-х всляко тлумив паростки молодо укрансько демократ  який нин всм серцем ненавидить абсолютна бльшсть населення (згдно соцологчних опитувань вд 67% до 85%!), явив нам остаточний доказ того, що 31 жовтня в нас не буде няких хоч би й фальсифкованих «вльних виборв». Буде вйна вдкрита вйна, розв'язана проти народу Украни жменькою гангстерв при влад, чию диною метою  при тй влад й залишитися псля 31-го причому, будь-якою цною. До минуло ноч вони послуговувалися методами «холодно вйни» (опустмо сторю з спробою отрути кандидата вд опозиц Вктора Ющенка, чи шанси на перемогу у виборах за умов чесно гри  незаперечними)

1. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

2. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

3. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

4. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

5. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

6. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов
7. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
8. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

9. Соціальні групи

10. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

11. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

12. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

13. Роль власності у соціально-економічних процесах

14. Соціальні проблеми у ЗМІ

15. Соціальна екологія

16. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Мораль і соціальне управління

18. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

19. Сутність і значення соціального страхування

20. Державна політика соціального страхування

21. Соціальна інфраструктура України

22. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
23. Розвиток соціальної географії в СРСР
24. Історія соціально-економічної географії світу

25. Державна соціальна допомога

26. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

27. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

28. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

29. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

30. Соціальна держава

31. Соціальна обумовленість державної служби

32. Соціальна цінність права

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

33. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

34. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

35. Суть та принципи соціальної держави

36. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

37. Мова як символ соціальної солідарності

38. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
39. Історія України. Соціально-політичні аспекти
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

44. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

45. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

46. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

47. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

48. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

50. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

51. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

52. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

53. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

54. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
55. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
56. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

57. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

58. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

59. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

60. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

61. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

62. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

63. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

64. Ожиріння як медико-соціальна проблема

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

66. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

67. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

68. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

69. Зайнятість: соціально-трудові відносини

70. Організація як соціальне утворення
71. Соціальна психологія організацій
72. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

73. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

74. Управління персоналом в соціальній сфері

75. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

76. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

77. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

78. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

79. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

80. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

81. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

82. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

83. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

84. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

85. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

86. Соціальна структура суспільства
87. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
88. Політика та соціальний конфлікт

89. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

90. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

91. Лабораторне експериментування в соціальній психології

92. Основи формування соціальних стереотипів

93. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

94. Поняття соціальної установки

95. Про практичність соціальної психології

96. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

98. Соціальне середовище та соціалізація особистості

99. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

100. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.