Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство аграрної політики України Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Факультет заочної освіти Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Курсова робота з управлінського обліку на тему: „Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат у СТОВ „Гусарівське&quo ; Балаклійського району Харківської області. Виконав:студент ІПО Парієнко Р.М. Перевірила:доцент Сколотій Л.О. Харків-2007 Зміст Вступ Огляд літератури Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Гусарівське Стан обліку адміністративних витрат у СТОВ «Гусарівське» Економічний зміст та завдання обліку адміністративних витрат Визнання витрат та їх класифікація Первинний облік адміністративних витрат Синтетичний і аналітичний облік адміністративних витрат 4.Шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат у СТОВ «Гусарівське» Основні напрями удосконалення обліку в Україні Удосконалення обліку в умовах автоматизованої обробки облікової інформації Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки ВСТУП Аграрне питання і пов'язані з ним продовольчі проблеми були і залишаються впродовж тривалого історичного часу вузловими при вирішенні завдань успішного розвитку економіки будь-якої країни. Головним, на наш погляд, є питання переведення аграрного сектора на економічні методи господарювання і управління. Як відомо, найсприятливіші умови для прояву економічних методів управління притаманні ринковим відносинам. Саме вони найповніше відповідають принципам госпрозрахунку: самостійності, прибутковості, відповідальності, режиму економії тощо. Повну уяву про цілі, завдання і напрямки розвитку агропромислового комплексу економіки дають нам Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки „ від 3 грудня 1999 року та Послання Президента України до Верховної Ради України „Україна: поступ у XXI століття&quo ;. Складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкової направленості, являється реформування системи бухгалтерського обліку. В посланні Президента України до Верховної Ради України від 22 лютого 2000 року відмічається необхідність переходу підприємств в 2000-2001рр. на світові стандарти бухгалтерського обліку. Такий перехід здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу України та інтеграцію в світовий економічний простір, що передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн. Підприємство в будь-якій організаційно-правовій формі чи галузей народного господарства, у тому числі і сільському господарстві, складається з взаємопов'язаних видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Процес управління передбачає своєчасне отримання менеджером достовірної інформації, необхідної для прийняття оптимальних рішень. Формування та надання такої інформації є головним завданням управлінського обліку, виникнення і розвиток якого пов'язані саме із потребами менеджменту. В діяльності будь-якого підприємства виникають витрати пов'язані з організацією та управлінням. Це економічно неоднорідна група витрат.

Вони пов'язані зі здійсненням всієї діяльності підприємства: постачання, виробництво, реалізація, капітальні вкладення. Витрати по організації виробництва та управління поділяють на дві групи: загальновиробничі та адміністративні. До загальновиробничих відносять витрати, які пов'язані з організацією виробництва і керівництвом окремих галузей підприємства. До адміністративних відносять витрати пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства в цілому. Витрати пов'язані з утриманням управлінської служби, правильність їх визначення та обліку є достатньо важливою. Суми визначених адміністративних витрат будуть прямо впливати на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Все вище зазначене дозволяє нам відмітити, що обрана нами тема курсової роботи „Облік адміністративних витрат у СТОВ „Гусарівське&quo ; Балаклійського району Харківської області&quo ; є достатньо актуальною. Метою дослідження є обгрунтування теоретичних і методологічних засад організації управлінського обліку адміністративних витрат та розробка практичних рекомендацій по його удосконаленню. Для реалізації сформованої мети поставлені наступні задачі: розкрити сутність управлінського обліку, витрат діяльності, визначити їх класифікацію за різними ознаками; дослідити теоретичні засади обліку витрат; - удосконалити методику ведення обліку в господарстві та запровадити шляхи удосконалення обліку в Україні. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти організації управлінського обліку адміністративних витрат, а також правильність відображення таких операцій в обліку досліджуваним господарством. Об'єктом дослідження даної роботи є сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю &quo ;Гусарівське&quo ; Балаклійського району Харківської області. 1. Огляд літератури Агропромисловий комплекс - один з найбільших і важливих секторів економіки України. Тут формується основна частина продовольчих ресурсів та майже 3А роздрібного товарообороту, що впливає на гарантування продовольчої безпеки держави, розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків, покращення життєвого рівня населення. З метою припинення спаду, стабілізації та нарощування агропромислового виробництва згідно з розпорядженням Президента України від 01.12.98 №574 розроблена Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села України на 1999-2010 р. Зважаючи на Указ Президента України &quo ;Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки&quo ; на протязі 2000 року створювалися нові суб'єкти господарювання всіх організаційно-правових форм на основі приватної власності на житло та майно. Розроблено засади державної аграрної політики на період до 2015 року, які передбачають розробку комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування аграрного сектору економіки, розв'язання соціальних проблем сільського населення та забезпечення комплексного і сталого розвитку сільських територій. Статтею 68 Закону України „Про державний бюджет України на 2007рік&quo ; встановлено, що у 2007 році сума податку на додану вартість, визначена відповідно до пунктів 11.2

1 та 11.29 статті 11 Закону України &quo ;Про податок на додану вартість&quo ; , спрямовується як державна дотація сільськогосподарським товаровиробникам на підтримку виробництва тваринницької продукції, продукції птахівництва та на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення в обсязі 4.500.000 тис. гривень. Становлення системи ринкових відносин в Україні зумовило потребу в перегляді напрямків розвитку суб'єктів господарювання як суб'єктів таких відношень. Відбувається послідовна приватизація підприємств, принципово змінюється мета й місія суб'єктів господарювання. Означені зміни ставлять в актуальну площину потребу в реформації бухгалтерського обліку як мови бізнесу. Як зазначає Ф. Бабинець,”. для кожного етапу розвитку суспільства характерна своя система обліку і, в міру ускладнення функціонування суспільства, ускладнюється облік, з'являються нові його підсистеми.&quo ; Прийнятий в 1999 році Закон України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; передбачає здійснення регулювання бухгалтерського обліку у напрямку гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності. Саме цей закон встановлює основні принципи бухгалтерського обліку, визнавши його далі базовими для складання будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники . Для сільськогосподарських підприємств організація бухгалтерського обліку висвітлена в Методичних рекомендаціях , і є комплексом заходів керівника підприємства, спрямованим на забезпечення збору, реєстрації та узагальнення фактів господарської діяльності з метою отримання достовірної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. На виконання доручення Президента України розроблено також Методичні рекомендації по застосуванню форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах. Наприкінці 2006 року у зв'язку з прийняттям Положення (стандарту) бухгалтерського обліку ЗО „Біологічні активи&quo ; було внесено ряд змін до нормативно-правових актів Міністерства фінансів, зокрема до П(С)БО 2 „Баланс&quo ;, 3 „Звіт про фінансові результати&quo ;, Плану рахунків та ін. . Міністерство фінансів України затвердило також Методичні рекомендації з обліку біологічних активів, які можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності, що здійснюють сільськогосподарську діяльність. Затвердження Програми реформування та введення в дію викликало ряд дискусій видатних вчених. У багатьох з них виникає питання, якою мірою міжнародні стандарти бухгалтерського обліку можуть бути корисні бухгалтерам України. Так, С. Токар і Р. Мушинський вважають, що МСБО є цінним джерелом знань для фахівців бухгалтерського обліку, але в Україні чинними є не вони. Положення, що не застосовуються в Україні можуть являти інтерес з погляду &quo ;загальної культури&quo ; . Проблеми, які можуть виникнути у зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку висвітлив Т. Солопенко з точки зору аудитора . Як вважає Т.Кірейцев, на сучасному етапі розвитку аграрного виробництва доцільно виділити наступні пріоритетні ланки реформування та подальшого розвитку бухгалтерського обліку: облік змін власності на засоби виробництва; облік орендних відносин; облік оренди майнових комплексів .

Працював столяром, механком на завод м. Крова в Маквц, з 1938 р. - в органах НКВД Орджонкдзе, Краматорська, Ворошиловграда, Красного Лиману, Старобльська (Сталнська обл. ), Саратова, Баку. На фронтах Велико втчизняно вйни не був. Ддушенко - ровесник мо бабус. Працював в органах НК@Б Коломи, Станслава (¶вано-Франквська) - 1945-1947. З 1.01.47 - заступник начальника Сторожинецького райвддлу М@Б, з 1.09.47 - начальник Вижницького райвддлу М@Б (Чернвецька обл. ), до якого тод адмнстративно належало с. Розтоки. Нагороди - бойова зброя за успшно виконану роботу НК@Б в умовах вонного часу (1944). 1950 - член бюро  пленуму Вижницького РК КП(б)У Чернвецько обл. Стягнення - 20.01.44 - 20 дб арешту за безвдповдальнсть  злочинне ставлення до виконання запитв (у Краматорську). У Станслав - 18.01.45 - догана за грубе порушення норм Кримнально-процесуального кодексу. 27.10.50 - 5 дб арешту за пиятику, вдсутнсть належно вимогливост  низьк показники в робот (у Вижниц). 1952 р. - пдполковник НК@Б

1. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

2. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

3. Облік заробітної плати

4. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

5. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

6. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

11. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

14. Організація обліку на торгівельному підприємстві

15. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

16. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

18. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

19. Облік собівартості продукції на підприємстві

20. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

21. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

22. Фінансовий облік на підприємстві
23. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення
24. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

25. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

26. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

27. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

28. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

29. Правовий статус підприємств

30. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

31. Планування діяльності підприємств

32. Реструктуризація підприємств

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

33. Економічний аналіз підприємств

34. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

35. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

36. Кредитування підприємств

37. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

38. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
39. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
40. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

41. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

42. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

43. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

44. Звітність сільськогосподарських підприємств

45. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

46. Розподіл прибутку державних підприємств

47. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

48. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

50. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

51. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

52. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

53. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

54. Комерційна діяльність підприємств
55. Маркетингові дослідження на підприємстві
56. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

57. Організація збутової діяльності на підприємстві

58. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

59. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

60. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

61. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

62. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

63. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

64. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

65. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

66. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

67. Організація виробництва на металургійному підприємстві

68. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

69. Особливості діяльності інноваційних підприємств

70. Персонал на підприємстві
71. Проблема управління прибутком на підприємстві
72. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

73. Стратегічне планування і управління на підприємстві

74. Управління інноваційним розвитком підприємств

75. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

76. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

77. Організаційний розвиток підприємств

78. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

79. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

80. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

81. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

82. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

83. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

84. Грошові розрахунки підприємств

85. Державна фінансова підтримка санації підприємств

86. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств
87. Кредитування підприємств
88. Методика інвестування підприємств

89. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

90. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

91. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

92. Основи фінансів підприємств

93. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

94. Сутність і призначення санації підприємств

95. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

96. Фінанси підприємств

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Фінансова санація та банкрутство підприємств

98. Форми фінансування підприємств

99. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

100. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.