Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ КУНИЦЯ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА УДК 37.035 316.52 159.947.23—053.6 (043.3) Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи 13.00.07 – теорія і методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ - 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Актуальність дослідження зумовлена сучасним соціальним напруженням, що ускладнює процес адаптації учнів підліткового віку до нових умов, їхню несуперечливу орієнтацію в нестандартних суспільних вимогах, дезорієнтацію у поведінці. Це загострює проблему виховання у підростаючої особистості ціннісного ставлення до себе, до інших, до суспільства та визначає нагальну потребу у вихованні відповідальної поведінки в учнів старшого підліткового віку, які вже прагнуть до самоствердження в різних сферах життя як дорослі, але ще за своїм статусом, психофізичними можливостями і соціальним досвідом залишаються дітьми, що створює передумови для розвитку безвідповідальної поведінки. На необхідності виховання у школярів відповідальності наголошується в Законах України “Про загальну середню освіту”, “Про соціальний розвиток молоді в Україні”, в “Національній доктрині розвитку освіти”, “Національній програмі патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”. У роботах з філософії відповідальність розглядається у контексті співвідношення між свободою і необхідністю індивіда (М. Бердяєв, Н. Головко, Т. Гоббс, Р. Косолапов, Л. Ільїчов, Дж. Локк, В. Марков, Ж. Сартр, Г. Смирнов, Г. Сковорода). У соціальній психології відповідальність тісно пов’язується з набуттям людиною соціального досвіду та виробленням ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей (Е. Еріксон, Л. Колберг, Ч. Кулі, Дж. Мід). У психології вивчається місце відповідальності в структурі особистості, а також вплив окремих факторів на активізацію процесів розвитку самої відповідальності (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, І. Бех, А. Плахотний, С. Рубінштейн, Є. Рудковський, М. Савчин, Н. Скорбіліна). Особливості виховання відповідальності особистості і колективу, ціннісна основа і етичні засади поведінки особистості, можливості профілактики девіантної поведінки обґрунтовано в педагогічній літературі (Т. Алєксєєнко, В. Білоусова, О. Змановська, Л. Канішевська, В. Киричок, О. Коберник, М. Левківський, А. Макаренко, В. Маралов, В. Оржеховська, Л. Рувинський, В. Сітаров, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, Т. Федорченко, К. Чорна та ін.). У ряді дисертаційних робіт з педагогіки розкриваються педагогічні умови формування різних аспектів відповідальності в осіб різних вікових категорій і в різних соціальних інститутах, зокрема: відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (Т. Фасолько); соціальної відповідальності в учнів старших класів у позашкільній діяльності (В. Тернопільська); почуття відповідальності в учнів молодшого шкільного віку загальноосвітньої школи (Н. 

Басюк). Однак, як свідчить аналіз теоретичних джерел, проблема виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів ще не була предметом спеціального дослідження. Вона є актуальною і для практики виховання: школярі саме цього віку вирізняються ризикованою, викличною поведінкою, долучаються до шкідливих звичок, часто мають викривлене уявлення про цінності життя і намагаються на них орієнтуватися, що в цілому несе загрозу не тільки їхньому здоров'ю, а й благополуччю суспільства. Отже, соціальна значущість проблеми, її недостатня теоретична й методична розробленість, потреби практики зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: ”Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є складовою теми лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України ”Соціально-педагогічні засади виховання особистості в сучасних умовах”, державний реєстраційний номер № 0103U001163. Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради Інституту проблем виховання АПН України (протокол № 2 від 1 березня 2004 року), затверджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 25 жовтня 2005 року). Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні, розробці й експериментальній перевірці педагогічних умов та методики виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи. Об’єктом дослідження є процес виховання відповідальної поведінки в учнів старшого підліткового віку загальноосвітньої школи. Предметом дослідження – педагогічні умови виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи. Гіпотезадослідження – виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів може здійснюватись ефективно за умов: усвідомлення старшими підлітками сутності відповідальності та відповідальної поведінки особистості; розвитку мотивації до вироблення власної відповідальної поведінки; ціннісного ставлення до себе, інших та предметного світу; набуття досвіду відповідальної поведінки. Для реалізації поставленої мети та перевірки робочої гіпотези було визначено такі завдання дослідження: Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в теорії та виховній практиці. Уточнити сутність понять “відповідальна поведінка особистості” та “відповідальна поведінка підлітка”, розкрити їх структуру і зміст. Розробити критерії і показники вихованості відповідальної поведінки, з'ясувати рівні її прояву в учнів старшого підліткового віку. Обґрунтувати і експериментально перевірити педагогічні умови виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів. Розробити методику виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи. Теоретичну основу дослідження складають положення філософської, психологічної, педагогічної наук про соціальну сутність людини, її цінності й ціннісні орієнтації, систему ставлень до довкілля, до інших людей та до самої себе; взаємозв’язок свободи й відповідальності (Н. 

Бердяєв, Н. Головко, Є. Рудковський); механізми відповідальності особистості (К. Абульханова-Славська, М. Левківський, А. Макаренко, М. Савчин, В. Сухомлинський, Т. Фасолько, В. Тернопільська), поведінку та її мотивацію (Т. Алєксєєнко, В. Білоусова, М. Бобнєв); особистісно-орієнтоване та морально-етичне виховання (І. Бех, І. Гаян, В. Киричок, К. Чорна); проектування виховного процесу у школі (О. Коберник, Ю. Кулюткина, Г. Сухобська); закономірності розвитку особистості у підлітковому віці (Л. Виготський, Д. Фельдштейн). Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння, синтез та узагальнення наукових джерел з філософії, психології, педагогіки, соціології з метою вироблення концептуальних підходів до здійснення дослідження, визначення його понятійно-категоріального апарату, з’ясування сутності, змісту і структури провідного поняття, розробки критеріїв і показників вихованості відповідальної поведінки, проектування і обґрунтування педагогічних умов виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи; емпіричні – педагогічне спостереження, бесіди, анкетування, опитування (в тому числі перехресне), рольові ігри, метод незакінчених речень, моделювання педагогічних ситуацій, які дали змогу визначити стан, рівні вихованості, їх типологічні характеристики і динаміку розвитку відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів, основні детермінанти цього процесу; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи), який уможливив перевірку педагогічних умов, що впливають на ефективність виховання відповідальної поведінки в учнів загальноосвітньої школи; математичної статистики з метою опрацювання проміжних і кінцевих результатів експериментальної роботи в динамічних характеристиках. Оцінка результатів експериментальної роботи здійснювалась на основі кількісного і якісного аналізу змін рівня вихованості відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів та порівняльного аналізу показників в експериментальних і контрольних групах на початку і по завершенню експерименту. Експериментальна база дослідження: учні 7-8-х класів ЗОШ №3 м. Боярка і ЗОШ № 1 м. Березань Київської обл., СЗШ № 47 ім. А.С. Макаренка і СЗШ № 134 ім. Ю.О. Гагаріна м. Києва. Всього експериментом було охоплено 545 учнів 7-8-х класів, 26 педагогів, 70 батьків. Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягають у тому, що вперше науково обґрунтовано, розроблено і експериментально перевірено педагогічні умови та методику виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів; розроблено критерії, показники, з’ясовано й охарактеризовано рівні вихованості відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи; уточнено сутність понять “відповідальна поведінка особистості” та “відповідальна поведінка підлітка”, розкрито їх структуру і зміст; подальшого розвитку дістало комплексне дослідження проблеми виховання відповідальності особистості. Практичне значення роботи складає розробка і впровадження методики діагностики вихованості відповідальної поведінки у старших підлітків та методики виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи.

Відтак нагальною необхідністю був вибір курсу, лінії поведінки, які б якнайоптимальніше наближали до жаданої мети — повномасштабного відродження нації, виведення її на рівень передових спільнот. Самим життям така відповідальна місія покладалася на Центральну Раду як координаційно-політичний, організаційний, керівний центр усього українства. Особливу ж роль судилося відіграти її голові, безперечно найвідомішому, найпопулярнішому тодішньому громадському діячеві — М. Грушевському. З його поверненням “український рух у Києві зразу відчув досвідчену й авторитетну руку свого керівника. Ніхто в даний момент не під ходив більше для ролі національного вождя, як Грушевський, ніхто навіть і рівнятися не міг із ним щодо загально признаного авторитету й тої поваги, якою оточувало його все українське громадянство”, - відзначав Д. Дорошенко. Уже в першій своїй статті “Велика хвиля”, опублікованій 25 березня “Новою Радою”, “…Грушевський вірно схопив ситуацію і ясно поставив перед українством завдання, які розгортались перед ним з вибухом революції

1. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

2. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

3. Відповідальність за порушення податкового законодавства

4. Развитие ребенка в возрасте - 7 – 8 месяцев

5. Матераільна відповідальність працівників

6. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр
7. Агресія як форма поведінки підлітків
8. Спостереження поведінки домашнього кота

9. Відповідальність аудитора

10. Відповідальність бухгалтера

11. Адміністративна відповідальність

12. Адміністративна відповідальність в Україні

13. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

14. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

15. Кримінальна відповідальність в Україні

16. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

18. Кримінальна відповідальність медичних працівників

19. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

20. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

21. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

22. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності
23. Юридична відповідальність
24. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

25. Відповідальність в конституційному праві

26. Відповідальність за згвалтування

27. Відповідальність за податкові правопорушення

28. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

29. Відповідальність у міжнародному праві

30. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

31. Ціна як фактор споживчої поведінки

32. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

34. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

35. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

36. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

37. Мотивація агресивної поведінки підлітків

38. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці
39. Профілактика та корекція поведінки підлітків
40. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

41. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

42. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

43. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

44. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

45. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

46. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

47. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

48. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

49. Теорія поведінки споживача

50. Моделювання поведінки виробників та споживачів

51. Принципи та норми моральної поведінки керівника

52. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

53. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

54. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
55. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови
56. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

57. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

58. Виховання учнів у науковій літературі

59. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

60. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

61. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

62. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

63. Дальний Восток

64. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

66. Акционерные общества (WinWord 7.)

67. Первооткрыватели Дальнего Востока

68. Война в воздухе: авиация в период второй мировой войны ТБ-7. Бомбардировка Берлина

69. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

70. Процессор для ограниченного набора команд /часть 6 (7)
71. Процессор для ограниченного набора команд /часть 1 (7)
72. Процессор для ограниченного набора команд /часть 3 (7)

73. Процессор для ограниченного набора команд /часть 5 (7)

74. Записная книжка на Delphi 7

75. Учебник по Delphi 7 для начинающих

76. Модули и объекты в языке Турбо Паскаль 7.0

77. Создание баннеров с помощью программы Adobe PhotoShop 7.0

78. Справочник по геометрии (7-9 класс)

79. Методические рекомендации и программа учебной практики (специальность - 7.060101 "Правоведение")

80. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

82. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

83. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)

84. Внутренний водопровод и канализация жилого 7-этажного дома

85. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

86. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие
87. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке
88. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

89. Ситуационные теории. Теория 7-S

90. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций на примере ОАО "Хлебозавод № 7"

91. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

92. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

93. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны

94. История Дальнего Востока России

95. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

96. Основные принципы философии ПоВеды

Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Экспансия Скандинавии в 8-11 веках

98. архиватор WinRAR 8.0

99. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.