Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

КУРСОВА РОБОТА Організація виробництва Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації ЗМІСТ ВСТУП 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Теорія організації як наука 1.2 Початкові концепції підприємницької організації 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1 Закон синергії 2.2 Закон найменших 2.3 Закон самозбереження 2.4 Закон єдності аналізу і синтезу 2.5 Закон онтогенезу 2.6 Закон композиції 2.7 Закон пропорційності 3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1 Сутність і зміст принципів організації 4. ВЗАЄМОДІЯ ЗАКОНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРИРОДІ І СУСПІЛЬСТВІ І ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 4.1 Аспекти використання законів організації в діяльності менеджера ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій поступово перетворилося на самостійну наукову область - теорію організації. Актуальність обраної теми полягає саме у тому, що для сучасної вітчизняної системи господарювання необхідне застосування провідних знань з менеджменту та теорії організації. Через те, що все більше ускладнюються системи, в яких фунціонують будь-які організації, вони все більше потребують кваліфікованого управління, яке можуть забезпечити фахівці з менеджменту. Організація як система і в той же час як елемент системи потребує все більш детального і глибинного аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу для вирішення безлічи питань та проблем. Аналіз діяльності закордонних організацій, їх функціонування в кризових явищах дає нам чітку картину необхідності застосування в сучасному менеджменті провідних розробок теорії організації та синергетики. Непрямим шляхом внесок в теорію організації внесли фахівці, працюючі в таких віддалених областях знань, як біологія, математика, психологія тварин, логіка і філософія. Безпосередньо сприяли створенню теорії організації соціологи, антропологи, фахівці по соціальній психології людини, політичним наукам і історії. Крім того, сприяли її розвитку дисципліни, пов'язані з областю підприємницької діяльності: загальна теорія ділового керівництва, теорія людських відносин, дослідження операцій і наука управління, а також промислова соціологія. Все зростаючий інтерес, що проявляється фахівцями по суспільних науках до дослідження підприємства, свідчить про значення соціальних і культурних норм в розвитку організації, а також про неабияку актуальність теорії організацій в сучасній практиці управління. Мета даної роботи полягає в тому, щоб узагальнити систему принципів та законів діяльності організації і виокремити найважливіші, а також оцінити їх вплив на функціонування організації як системи, так і як елемента системи. З огляду на мету завдання курсової роботи були наступними: проаналізувати провідні вітчизняні та закордонні наукові праці з теорії організації та виокремити сутність та основні особливості сучасного функціонування організацій; проаналізувати основні принципи діяльності організації; розібравши закони діяльності організацій виявити їх вплив на взаємодію організації з іншими суб’єктами господарювання; оціни практичне застосування принципів та законів теорії організації на практиці менеджменту.

Об’єктом дослідження є система взаємодії організації з іншими елементами системи та взаємодія між собою елементів самої організації. Предметом дослідження є впли системи принципів побудови та діяльності організації на її функціонування, а також вплив законів організації на її існування. В ході курсової роботи була зроблена спроба висвітлити й узагальнити існуючі погляди на сучасну теорію організації, проаналізувати основні закони і принципи теорії організації. був зроблений акцент на практичному застосуванні законів та принципів теорії організації в практиці сучасного менеджменту. 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1 Теорія організації як наука Будь-яка наука має свій предмет дослідження і визначає рамки (межі), в яких аналізуються її об'єкти. Теорія організації не є виключенням. Об'єкт її вивчення - організація. Визначальна роль в забезпеченні життєздатності організації і досягненні ними своїх цілей належить науці про управління. Основоположна задача теорії організації — вивчення впливу, який чинять індивідууми і групи людей на функціонування організації, на зміни, що відбуваються в ній, на забезпечення ефективної цілеспрямованої діяльності і отримання необхідних результатів. Теорія організації покликана використовувати досягнення і дані цілого ряду суміжних наукових дисциплін (психології, соціології, соціальної психології, антропології) для вирішення цих задач. Дослідження в області соціології розширюють методологічні основи теорії організації за рахунок вивчення соціальних систем, де індивідууми виконують свої ролі і вступають у певні відносини між собою. На питання, виникаючі в процесі функціонування організації, про те, як індивідууми поводяться в груповій діяльності і чому вони поводяться так, а не інакше, дає відповіді порівняно нова наукова дисципліна — соціальна психологія. Зв'язок теорії організації з економічною наукою визначається об'єктивною потребою формувати цілі і стратегію організацій як основу їх побудови, забезпечення їх внутрішніх і зовнішніх взаємодій. Особливу значущість придбаває зв'язок теорії організації з юридичною наукою, вивчаючою право як систему соціальних норм і різні аспекти правової діяльності. Важливу роль грають сучасні інформаційні системи, зв’язуючи воєдино всі процеси функціонування організацій і власне управлінської діяльності, а також інформатика як наука, вивчаюча закони, закономірності, методи, способи і засоби реалізації інформаційних процесів в цих системах. Дисципліна теорія організації лежить на перетині ряду наукових теорій менеджменту: - теорії менеджменту (цілеспрямованій дії суб'єкта управління на об'єкт управління з метою досягнення певної мети, результатів); - економіка (наука про отримання результатів із заданою ефективністю); - організаційна поведінка, соціологія, управління персоналом (дисципліни, враховуючі важливість людського чинника в менеджменті); - фінансовий менеджмент (дисципліна, направлена на оптимальне управління фінансовими потоками); - загальна теорія систем, кібернетика, теорія інформації, економіко-статистичне і математичне моделювання організаційних систем.

1.2 Початкові концепції підприємницької організації Структура. Для ефективного управління організацією необхідно, щоб її структура відповідала цілям і задачам діяльності підприємства і була пристосований до них. Організаційна структура створює деякий каркас, який є основою для формування окремих адміністративних функцій. Організаційну структуру можна порівняти зі скелетом живого організму - з основою конструкції, яка зв'язує воєдино функціонуючі окремі частини тіла. Структура виявляє і встановлює взаємостосунки співробітників усередині організації. Тобто, структура організації встановлює деякий загальний набір попередніх положень і передумов, визначальних, які члени організації несуть відповідальність за ті або інші види рішень. Структура організації визначає також структуру підцілей, яка служить критерієм вибору при підготовці рішень в різних частинах організації. Вона встановлює відповідальність підрозділів організації за ретельне дослідження окремих елементів зовнішнього оточення і за передачу до відповідних точок інформації про події, вимагаючи особливої уваги. Ієрархія. З поняттям структури організації тісно зв'язано поняття про ієрархічні взаємозв'язки. Всю більшу кількість організацій мають ієрархічну природу. Майже кожна організація - церква, університет або підприємство - складається з підрозділів, які діляться на більш дрібні організаційні одиниці, що дробляться у свою чергу на ще більш дрібні частини. В класичній теорії організації поняттю ієрархічної структури відповідає так званий принцип сходів. Цей принцип припускає розподіл влади і відповідальності по вертикалі ієрархії і розподіл обов'язків між підрозділами. Ієрархічна структура має важливе значення для загальної теорії систем. Майже кожна система в природі і суспільстві має ієрархічну структуру. Навіть Всесвіт складається з безлічі складних підсистем - Земля з її власною системою є підсистемою Галактики, яка, у свою чергу, є підсистемою в нескінченній послідовності інших надсистем. Дуже дрібні одиниці ієрархії, такі, як атом, є комбінацією ряду підсистем, організованих в більш крупну системну одиницю. Ієрархія є, мабуть, загальна закономірність природи. Адміністративна влада. Основою класичної теорії організації є принцип узаконення влади за деяким центральним джерелом влади; при цьому начальник має право віддавати комусь накази, а підлеглий зобов'язаний покорятися наказу. Влада - це здатність примусити виконувати свої рішення підлеглих; основою влади є формальне положення керівника і керівництво за допомогою заохочень і стягнень, які супроводять цьому формальному положенню. Влада пов'язана не з особистими якостями керівника, а з його положенням в організації. Природа адміністративної влади істотно відрізняється від природи влади вождя, яка заснована на його особистих якостях і таланті. Такий погляд на адміністративну владу сприяв рішенню питань традиційної теорії організації. Розглянуте положення є основою для узаконення організаційної ієрархії і системи управління, а також для встановлення інших принципів, таких, як “об'єм контролю” або взаємовідношення начальства і підлеглих.

Это и стало его главным прорывом. Появились АРИЗ алгоритм решений изобретательских задач, функциональный стоимостной анализ, структурно-фукциональный алгоритм творческих задач и т.Pд. ТРИЗ это сердцевина нашей УТЛ, наша магия! ТРИЗ это путь к решению сложнейших проблем, когда приходится применять абсолютно противоречащие друг другу физические эффекты. Ну вот самый простой пример: требуется поднять тяжелый груз на большую высоту, но у вас нет ни бензина для самолета, ни газа для того, чтобы надуть большой воздушный шар. Остается изобрести антигравитацию. Итак, вот краткое изложение ключевых моментов ТРИЗ: PС древнейших времен изобретения делаются методом проб и ошибок. В современных условиях развития экономики этот метод неэффективен и связан с огромными потерями времени, сил, средств. PТехнические системы развиваются по определенным законам, которые могут быть выявлены и использованы для сознательного решения изобретательских задач без слепого перебора вариантов. Это основное положение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)

1. Закон рынка Сэя. Концепция непотребления Т.Мальтуса. И влияние на них налоговой системы.

2. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

3. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

4. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

5. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

6. Системы нейтрализации отработавших газов в выпускной системе ДВС
7. Место и роль Федеральной резервной системы в организации денежной и кредитной системы США
8. Системы автоматизированного контроля в гибких производственных системах (ГПС)

9. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

10. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

11. Підприємство як суб’єкт господарювання

12. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программы при различных законах управления

13. УСТОЙЧИВОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ. ДЕГРАДАЦИЯ

14. Реферат по информационным системам управления

15. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

16. Управление персоналом в системе эффективного менеджмента

Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки

17. Мотивация в системе менеджмента

18. Риск в системе менеджмента

19. Денежная система и её элементы. Законы денежного обращения

20. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

21. Бухгалтерский учет в системе менеджмента

22. Мотивация и ее роль в системе менеджмента
23. Полномочия и ответственность, распределение и делегирование полномочий и ответственности в системе менеджмента
24. Реферат по менеджменту

25. Система японского менеджмента

26. Управленческий учет в системе менеджмента

27. Принципы построения системы менеджмента на основе здравого смысла

28. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

29. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программ при различных законах управления

30. Финансовый менеджмент в системе управления денежными потоками на транспортном предприятии

31. Системы экологического менеджмента с точки зрения Всеобщего менеджмента качества

32. Оценка потребности в банковском кредите для финансирования текущих расходов в системе финансового менеджмента предприятия

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Регулирование и контроль в системе менеджмента

34. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

35. Підприємство та підприємництво

36. Оценка эффективности корпоративной системы риск-менеджмента

37. Управление карьерой как система развития менеджмента

38. Перераспределение полномочий в системе менеджмента
39. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
40. Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

41. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

42. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

43. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

44. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

45. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

46. Информационные системы и технологии в менеджменте

47. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

48. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

49. Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

50. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

51. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

52. Американская система менеджмента

53. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

54. Интегрированные системы менеджмента
55. Информационные технологии в системе менеджмента
56. Інформаційні системи в менеджменті

57. Менеджмент та система управління

58. Мотивация и ее роль в системе торгового менеджмента

59. Операційний менеджмент підприємства

60. Оценка эффективности управления предприятием в рамках системы экологического менеджмента на примере ОАО "Котласский ЦБК"

61. Проектирование системы менеджмента качества продукции. Управление процессами

62. Реализация процессного подхода при создании системы менеджмента качества

63. Система менеджмента и управления качеством на ООО "АМК"

64. Система менеджмента качества на ОАО "Серовский завод ферросплавов"

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

65. Система менеджмента: история и тенденции развития

66. Система финансового менеджмента на предприятии

67. Система экологического менеджмента нефтегазодобывающего предприятия на примере ОАО "НОВАТЭК"

68. Системы менеджмента качества

69. Создание и совершенствование системы менеджмента качества образования в ВУЗах

70. Стратегия и тактика руководства предприятия по разработке и внедрению системы менеджмента качества на примере ОАО "Лента"
71. Стратегія управління як основа менеджменту
72. Теоретические основы менеджмента и практический анализ системы управления на ЗАО "Сектор Т"

73. Управленческая и финансовая отчетность в системе финансового менеджмента

74. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

75. Формирование эффективной системы управления инновационным потенциалом промышленного предприятия на принципах инвестиционно-производственного менеджмента

76. Функциональная подсистема системы менеджмента

77. Взгляд на построение системы менеджмента организации

78. Особливості Японської системи менеджменту

79. Системы менеджмента качества России и Европы

80. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

81. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

82. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

83. Соціологія як соціальна система

84. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

85. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

86. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
87. Налоговый менеджмент в системе управления фирмой
88. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

89. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

90. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

91. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

92. фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

93. Экономическое значение государственных доходов и расходов, Финансовый менеджмент и его место в системе управления финансами

94. Периодическая система элементов. Периоды, группы, подгруппы. Периодический закон и его обоснование

95. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

96. Система экологического менеджмента нефтегазодобывающего предприятия на примере ООО "Лукойл - Западная Сибирь"

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

98. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

99. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

100. Підприємництво як вид господарської діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.