Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Предмет і методи політичної економії

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Вступ Серед наук, які вивчаються студентами спеціальності «Економічна кібернетика» в університеті, провідне місце займає політична економія. Вона досліджує економічні відносини, тобто суспільні відносини людей, які складаються в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ на різних ступенях розвитку людського суспільства. Економічні відносини складають основу всього суспільного життя, фундамент суспільного життя, обумовлюють його виникнення та розвиток. Політична економія формує логічні поняття, категорії, які відображають у узагальненому вигляді умови економічного життя людей та досліджують важливі причинні зв’язки та взаємозалежності, які розкривають характер виробничих відносин, тобто вивчає закони розвитку суспільства. Такий підхід дає наукове розуміння сутності економічних процесів, роз’яснює історичну необхідність та об’єктивні закономірності виникнення та розвитку різних суспільно-економічних формацій, сучасний стан економічного розвитку. Значення політичної економії особливо зростає на даному етапі у зв’язку з розбудовою ринкової економіки в нашій країні. Політична економія є теоретичною базою для усіх економічних наук. Вона озброює студентів знанням теорії та методу наукового аналізу, які забезпечують поєднання висновків науки з практикою економічного життя. Дуже велика роль політичної економії у формуванні майбутніх економістів, адже саме від їхніх зусиль багато в чому залежить підвищення ефективності виробництва та удосконалення механізму господарського управління. Політична економія, з одного боку, озброює студентів методологією, яка є універсальною для будь-якої галузі наукових знань. З іншого боку, вона є теоретичним фундаментом всієї системи спеціальних та галузевих економічних дисциплін. Специфічні закономірності, які вивчають різні економічні науки, являють собою конкретні форми прояву загальних законів, які вивчає політична економія, в умовах конкретної галузі економічних знань. Без глибокого вивчення політичної економії, логіки її законів і категорій неможливо зрозуміти закономірності тієї чи іншої галузі економічної науки та оволодіти механізмом їх практичного використання. 1. Виникнення політичної економії Господарсько-економічні проблеми завжди знаходилися в центрі уваги людей. Донаукові економічні проблеми зустрічаються в міфах, легендах, релігійних віруваннях. Перші наукові проблеми зустрічаються також у давнину в рамках єдиної філософської науки. Накопичення великих об'ємів економічних знань приводить до їх розчленовування і відособлення. Виникнення спеціальних досліджень відноситься до початку XVII ст. (зародження капіталізму і формування національних ринків). Термін політекономія був вперше застосований французьким вченим – меркантилістом Антуаном де Монкретьєном у 1615 р. Меркантилізм – перша школа політекономії. Походить від італійського слова мерканте (купець). Багатство суспільства ототожнювали із золотом. Джерелом багатства вважали торгівлю. Меркантилісти сприяли розкладанню феодалізму, первинному накопиченню капіталу.

Класична політекономія виникла у зв'язку з проникненням капіталу в сферу виробництва і була пануючою школою у другій половині XVIII – початку XIX століття. Перші представники цієї школи – фізіократи, які джерелом багатства вважали виробництво, але лише сільськогосподарське. Головна їх заслуга – перша спроба провести аналіз суспільного відтворення. Представники класичної політекономії – Вільям Петті, Адам Сміт, Давід Ріккардо – обґрунтували, що джерелом суспільного багатства є все суспільне виробництво. Заслуга класичної школи в тому, що її представники: – ввели метод абстрагування, що відкриває можливості проникнення у глибинну суть досліджуваних явищ; – заклали основи трудової теорії вартості; – досліджували механізм відтворення суспільного капіталу; – зробили спробу пояснити закони, які керують економічними явищами; – виступали за обмеження втручання держави в економіку, за свободу торгівлі. У середині і другій половині XIX ст. у працях Сисмонді і Прудона розвивалася дрібнобуржуазна політекономія. Вона відображала інтереси і погляди дрібних товаровиробників; не змогла відкрити закони економічного розвитку, і тому виявилася безплідною. Сучасна політекономія характеризується великою кількістю напрямів, шкіл, течій, основні з яких: неокласичний, кейнсіанський, монетаризм та інституційно-соціологічний. Вони розрізняються трактуванням ролі ринку і держави, їх співвідношенням і взаємодією в економічному розвитку. Неокласики виходять з корінного положення класичної школи про ринок і конкуренцію як про природні умови функціонування і розвитку економіки. Ринковий механізм саморегулювання вважається єдино ефективним способом функціонування економіки. Державне втручання може привести до порушення економічної рівноваги, до зниження ефективності. Ґрунтується на теоріях граничної корисності і продуктивності. Кейнсіанство виникло в 30-і роки XX-го століття у зв'язку з необхідністю виведення економік зі світової кризи 1929–1933 рр. Кейнс випустив у 1936 р. роботу «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей». Основні її положення зводяться до того, що ринковий механізм не здатний повністю усунути кризи і безробіття, необхідне державне регулююче втручання з використанням численних економічних важелів та інструментів. Монетаристські теорії інтенсивно розвиваються. В центрі їх уваги – антикризові заходи: стимулювання економічної активності з використанням фінансово-кредитної системи, грошового обігу, інфляції для підвищення попиту і підхльостування виробництва. В інституційно-соціологічному напрямі об'єктом дослідження є такі суспільні інститути, як корпорації, профспілки, держава. При цьому в центрі уваги – загальнолюдські цінності. Виступають проти надмірної ідеологізації суспільного життя, проти мілітаризації економіки, за індикативне державне планування економіки, за гарантовані доходи, за розширення державних соціальних програм, за організацію державою перекваліфікації працівників у зв'язку з технологічним безробіттям. 2. Предмет політичної економії Політична економія – це наука, що вивчає виробничі (економічні) відносини між людьми в їх взаємозв'язку з продуктивними силами.

Вона з'ясовує закони, які керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ на різних ступенях розвитку людського суспільства. Політична економія вивчає не саме виробництво, не технічну його сторону, а суспільну форму виробництва, тобто економічні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва. Таке вивчення можливе за допомогою абстрактного мислення. В результаті розкриття суті економічних явищ формуються логічні поняття, що відображають в узагальненому вигляді умови економічного життя суспільства. Вони істинні, оскільки є абстракціями існуючих насправді відносин, і історичні, оскільки різним способам виробництва властиві свої категорії. Для політичної економії характерне з'ясування істотного, постійного в економічних відносинах. Економічні закони – внутрішні, істотні, міцні, стійкі, такі, що повторюють причинно-наслідкові зв'язки і залежності в економічних відносинах людей. Економічні закони, як і закони природи, мають об'єктивний характер – вони діють незалежно від волі і свідомості людей, що обумовлене такими обставинами: – виробництво життєвих благ здійснюється на основі і з використанням предметів, законів, сил природи, що існують незалежно від волі і свідомості людей; – матеріальною основою життєдіяльності людей є їх безперервний обмін речовин з природою; вони не можуть припинити споживання, як найважливіший компонент цього обміну, а тому не можуть на свій розсуд припинити виробництво, не можуть довільно маніпулювати об'ємами і видами виробництва. Особливістю економічних законів є те, що вони, на відміну від законів природи, виявляються через свідомі дії самих людей. Тобто із зміною суспільних умов, перш за все, форми власності на засоби виробництва, одні закони втрачають силу, інші починають діяти. Економічні закони виступають як пануюча тенденція соціально-економічного розвитку суспільства. Вони виявляються не в кожному окремому явищі або процесі, а у всій їх сукупності на достатньо довгих відрізках часу; вони не є демонічними повелителями, що перетворюють людей на покірних слуг, вони визначають загальну логіку економічного розвитку. Люди не безсилі перед цими законами, не позбавлені своїх інтересів і активної ініціативності в їх реалізації. Закони незалежні від волі і свідомості людей, але не від їх діяльності. Це закони виробничо-господарської діяльності людей, суспільних дій, і вони мають місце тільки в людському суспільстві. Пізнаючи економічні закони і здійснюючи свою економічну діяльність в їх руслі, люди досягають високих результатів у своїй діяльності; діяльність, яка йде врозріз з ними, приносить труднощі. В економічному житті суспільства серед багатьох питань основними є такі: 1) що виробляти; 2) як виробляти; 3) для кого виробляти. Залежно від того, які даються відповіді на ці запитання, можна встановити, що у країні є та або інша економічна система – планова або ринкова. Якщо ці питання вирішуються централізованою державою (або державними органами), то говорять, що в країні планова (централізована або командна) економіка. Це вважається однією крайністю. Іншою крайністю вважається той випадок, коли ці три питання вирішуються ринком через ціновий механізм, про який мова піде пізніше.

Через свою протиставнсть до вол, бажань  життвих потреб власно нац вони мусять спиратися на насилля комунстичного апарату й на силу московсько мпер, щоб постйно втримати свою владу. А з цього виплива тривала залежнсть вд Москви й конечнсть служити й. Як тльки втримуються ц Aаранти московсько-большевицького панування над якоюсь краною, то пд тиском кончности большевики можуть ти на рзн тимчасов поступки нацонально-полтичним, економчним, релгйним  культурним прагненням даного народу. Таж  за Ленна,  за Стална були так вдлиги й пом'ягшення режиму, коли приходила скрута. Був НЕП, була «укранзаця», був другий наворот «укранзац» пд час останньо вйни. А потм, коли большевики скрплять сво становище, приходить нове прикручення режимно шруби. Для Москви найважливше, щоб тльки втримати в руках вжки, хоча б на деякий час х  попустити. Другий висновок з порвняння розвитку в Польщ й Мадярщин це чергове ствердження, коли доходить до порушення комунстично системи й диктатури комунстично парт, тод большевики змасовують сво млтарн сили й розправляються з даним народом в найжорстокший спосб

1. Методи політичних досліджень

2. Адам Сміт - центральна фігура класичної політичної економії

3. Зародження та розвиток політичної економії

4. Політична економія - теорія та практика

5. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

6. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
7. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
8. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

9. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

10. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

11. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

13. Економічна та торгово-політична роль митного збору

14. Предмет і методи економіки праці

15. Предмет, метод, источники Административного права

16. Політичні права і свободи громадян України

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

17. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

18. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

19. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета (Контрольная)

20. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

21. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

22. Предмет, метод и задачи статистики
23. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
24. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

25. Предмет, методы и структура юридической психологии

26. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета

27. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы

28. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

29. Утворення Скіфії та її політична історія

30. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

31. Політичний портрет М. Грушевського

32. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

33. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

34. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

35. Предмет, метод и социальная ценность правовой (судебной) бухгалтерии

36. Політична географія як складова частина СЕГ

37. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

38. Держава і політична система суспільства
39. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах
40. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

41. Політична система США

42. Політично-правова теорія Жана Бодена

43. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права

44. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

45. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

46. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права

47. Предмет, метод и принципы семейного права

48. Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права

Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее

49. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

50. Предмет, метод, система, источники финансового права

51. Роль політичних партій у розвитку демократії

52. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

53. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

54. Методи поліпшення растрових зображень
55. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
56. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

57. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

58. Ідейно-політичне життя Полтавщини

59. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

60. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

61. Політична і судова система Київської Русі

62. Політична історія Київської Русі

63. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

64. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее

65. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

66. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

67. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

68. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

69. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

70. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні
71. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).
72. Суспільно-політичне та культурне життя України

73. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

74. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

75. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

76. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

77. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

78. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

79. Вибори та їх роль у політичному житті України

80. Етапи розвитку політичної думи в Україні

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Ідейно-політичні течії в Україні

82. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

83. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

84. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

85. Основні політичні течії

86. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.
87. Політичні партії в Україні та їх основні типи
88. Політичні погляди і діяльність Платона

89. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

90. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

91. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

92. Політичня система як механізм влади

93. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

94. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

95. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

96. Структура політичної влади

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

98. Технології політичної діяльності

99. Трансформація суспільства та політична модернізація


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.