Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Кваліфікаційна робота з спеціальності 6.070300 - Хімія Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі L Ba2Cu3O7, L xLa1-xBa2Cu3O7 ЗмістВступ Розділ 1. Літературний огляд 1.1 Кристалічні структури 1.2 Методи синтезу полікристалічних високотемпературних надпровідників Розділ 2. Методика рентгенофазного аналізу 2.1 Основні відомості з фізики рентгенівських променів 2.2 Спектри випромінення променів 2.3 Спектри поглинання рентгенівських променів 2.4 Способи реєстрації рентгенівського випромінення 2.5 Проміри і розрахунок рентгенограми порошку 2.6 Ідентифікація речовин за міжплощинними відстанями Розділ 3. Використання методу порошку в рентгеноструктурному аналізі Розділ 4. Техніка експерименту і характеристика методів проведення дослідження 4.1 Синтез твердих розчинів L Ba2Cu3O7, L xLa1-xBa2Cu3O7 (де L = Ho, Gd) 4.2 Рентгенографічні дослідження L Ba2Cu3O7, L xLa1-xBa2Cu3O7 Розділ 5. Синтез твердих розчинів L Ba2Cu3O7 та їх структурно-графічні властивості 5.1 Комплексонометричне визначення вмісту рідкісноземельних елементів Висновки Список використаних джерел ВступВідкриття явища високотемпературної надпровідності (ВТНП) викликало велику кількість досліджень як з метою вивчення природи ВТНП, так і у сфері її практичного використання. Вже на початку досліджень була відома невелика стійкість ВТНП зразків до дії різних хімічних факторів (води, карбон (IV) оксиду, водяного пару). З метою стабілізації високотемпературних надпровідникових матеріалів здійснено низку спроб введення лігуючих добавок. Головною перепоною на шляху створення технічних надпровідників на основі кераміки є низька струмонесуча здатність зразків. Тому синтез нових матеріалів, що мають високу критичну густину струму, є насьогодні актуальним. Одним із найбільш перспективних матеріалів для практичного використання є сполуки на основі (так звана фаза „ 123 ”), де L - рідкісноземельний елемент (РЗЕ). Мета та задачі дослідження. Головною метою нашої роботи є синтез високотемпературних надпровідних матеріалів на основі оксидів рідкісноземельних елементів, а саме : та . Для пошуку нових ВТНП матеріалів нами здійснено розв’язання таких завдань : підготовка та аналіз вихідної сировини, проведення синтезу ВТНП кристалічних матеріалів на основі та ; дослідження властивостей синтезованих зразків ВТНП кераміки. Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному : вперше встановлено особливості утворення високотемпературних надпровідникових керамічних матеріалів на основі та при твердофазному спіканні оксидів, карбонатів та оксидів РЗЕ ; встановлено умови протікання проміжних реакцій та утворення проміжних сполук ; вперше застосовано метод рентгеноструктурного аналізу для встановлення складу одержаної ВТНП кераміки ( та ). Практичне значення одержаних результатів. Наші дослідження мають безпосередній взаємозв’язок із практичними цілями. Слід зазначити, що з появою високотемпературних надпровідникових матеріалів з’явилися перспективи їх практичного застосування в магнітах, мережах передачі електроенергії, ПЕОМ та інших приладах.

Успіх практичного використання ВТНП матеріалів залежить від багатьох взаємозалежних властивостей надпровідників. Серед цих властивостей чинне місце має хімічна стабільність. Саме тому питання стабілізації надпровідних властивостей ВТНП сполук має дуже важливе практичне значення. Методи стабілізації, що досліджені нами, можна розглядати як потенційні засоби стабілізації надпровідних властивостей ВТНП сполук при їх практичному використанні. Апробація результатів роботи. Основні результати апробовано на IX (2007) та X (2008) Всеукраїнській студентській конференції „ Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді ” (м. Черкаси, ЧНУ). Публікації. В матеріалах IX та X Всеукраїнської студентської наукової конференції „ Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді ” (м. Черкаси, ЧНУ, 2007- 2008 р.) : Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук з надпровідниковими властивостями на основі оксидів рідкісноземельних елементів. Розділ 1. Літературний огляд1.1 Кристалічні структуриПрактично всі матеріали, що мають критичну температуру переходу в надпровідний стан вище 77 К, є купратами. Спільним для всіх одержаних купрумвмісних надпровідних композицій є: 1. Структури фаз – похідні від структури перовскіту. 2. Структури мають велику кількість аніонних вакансій, концентрацію яких можна легко варіювати, змінюючи умови синтезу (температуру прожарювання, парціальний тиск кисню та інше.). Аніонні вакансії у подібних структурах створюються або шляхом гетеровалентного заміщення катіона, або в похідній структурній матриці є вакантні позиції, заповнення яких атомами кисню вимагає малих енергетичних витрат та не супроводжується руйнуванням структурної матриці. Так, наприклад, у структурі Sr2CuO3 внаслідок упорядкованості аніонних вакансій спостерігається сильна деформація перовскітної комірки (а=3,91 Е, b=3,48 Е ). Проникнення у вакантну аніонну позицію цієї структури надлишкових атомів кисню призводило до аномально малої відстані Cu-O, а можливі деформації вимагали більших енергетичних витрат. Тому для цієї структури є лише одна можливість варіювання концентрації аніонних вакансій: гетеровалентне заміщення атомів стронцію на одновалентні катіони. 3. В структурах є атоми купруму &quo ;формально&quo ; з різними ступенями окиснення ( 2 та 3). Проте, мабуть, більш правильно стверджувати (що і було підтверджено експериментальними дослідженнями): унаслідок зміни кількості атомів кисню в структурах відбувається утворення дірок у зоні провідності (зниження рівня Фермі). Утворення зони провідності в шарі (CuO2) відбувається в наслідок перекриття орбіталі 3d1x2-y2, що має завдяки ефекту Яна Тейлора найбільшу енергію, та 2рх, 2ру-орбіталей атомів кисню, що розміщені в екваторіальних площинах. 4. Структури ВТНП оксидів – шаруваті, обов’язково їх елементом є наявність площин CuO2. Шари СuО2 вважаються активними компонентами у високотемпературних надпровідниках. Виділяють три різних типи Cu-O координації: квадрати CuO4, піраміди CuО5 та октаедри СuО6, що містять кисень у вершинах, а також над та під шаром CuO2 (рис.

1.1). Рис. 1.1. Типи шарів Cu із різною Сu-О координацією: (а) октаедр СuО6, (б) піраміда CuО5, та (в) квадрат СuО4 .Шари, що розташовані між шарами CuO2, та виконують функцію накопичення заряду, можуть мати набагато складнішу структуру ніж шари CuO2. Утворення шаруватих структур відбувається або завдяки впорядкуванню аніонних вакансій, або завдяки порушенню ідеальної послідовності укладки шарів уздовж осі 4-го порядку. Рис. 1.2. Кристалічні структури купратів 214: фази Т, Т та Т’ (R, R’ - рідкісноземельні елементи, А = Ba, Sr, Ca,Ce чи h) . Сполуки-214. Сполуки (R, R’)2-xAxCuO4, де R та R’ – рідкісноземельні елементи, А = Ba, Sr, Ca, Ce чи h, мають Тс ≤ 36 К. В залежності від іонних радіусів R та R’ здатні утворювати три структурні фази Т, Т’ та Т (рис. 1.2). Вони мають один шар CuO2 на формульну одиницю. Шар CuO2 містить цілий ряд октаедрів CuO6 в фазі Т, пірамід CuO5 в фазі Т , та квадратів CuO4 у фазі Т’. Ці високотемпературні надпровідники мають тетрагональну симетрію . Сполуки R-123. RBa2Cu3O7 (відомі як RBCO, або R-123) мають Тс до 100 К, де R = Y чи рідкісноземельні елементи за винятком Се чи b. Рис. 1.3. Кристалічна структура сполук R123 (R - рідкісноземельний елемент, крім Ce чи b) .Кристалічна структура сполук 123 - орторомбічна (рис. 1.3). Вони містять два шари CuO2 та один шар ланцюжка CuO на формульну одиницю. Коли кисневий індекс стає менший за ~6,4, атоми кисню в ланцюжку CuO втрачають свій довго-лінійний порядок, і структура стає тетрагональною та не надпровідною . 1.2 Методи синтезу полікристалічних високотемпературних надпровідниківВ 1911 р. Г. Камерлінг-Оннес відкрив надпровідниковість ртуті, охолодивши її рідким гелієм до температури 4,2 К. Як з’ясувалось пізніше, повна втрата електричного опору під час переходу в надпровідниковий стан є не єдиною незвичайною властивістю речовин. В 1933 р. В. Мейснер і Р. Оксенфельд експериментально встановили, що надпровідник повністю витісняє магнітне поле із свого об’єму (якщо індукція поля не перевищує критичного значення). „ Абсолютний ” діамагнетизм надпровідникового стану означає можливість вільно висіти магніту над чашою з надпровідника. У вересні 1986 р. з’являється наукове повідомлення Г.Беднорца та А.Мюллера про те, що в керамічних зразках на основі Ba – La – Cu – O можлива високотемпературна надпровідність. ВТНП – матеріали можуть бути використані у великій кількості технологічних новацій ХХІ ст. – від левітуючих (зависаючих) потягів на магнітній подушці та підшипників без тертя до медичних томографів, які дозволяють контролювати біотоки людського мозку . ВТНП – матеріали одержують шляхом кристалізації продукту із розплаву протягом тижня, а для завершення процесу використовується хімічна реакція окиснення при низькій температурі. Без такої обробки матеріал не стає надпровідником і не спроможний зависати в магнітному полі. Дефекти, або в більш загальному розумінні мікроструктури, визначають структурно важливі властивості матеріалу. Оскільки сумарна характеристика складу речовин, його агрегатного стану і алотропної модифікації можуть бути замінені більш загальним поняттям „ фаза ”, тому попередні визначення зміняться в більш загальне і більш просте:матеріал = фаза (и) мікроструктура.

Але там, де йдеться про зміст діяльності органів безпеки, системно-структурний аналіз виконує допоміжну роль, бо має певні межі свого застосування. Ось чому на озброєння при підготовці та написанні праці береться ціла низка діалектико-методологічних засобів. Це насамперед єдність історичного та логічного. Адже історія пишеться не тільки для історії, а й для сьогодення, бо вона - це не лише минуле. Точніше, це не стільки минуле, скільки людська діяльність, яка має свої закономірності, одна із яких - спадкоємність минулого, сьогодення й майбутнього. Ось чому в роботі використовуються ретроспективний, порівняльно-історичний методи та метод історичної аналогії. Автор ставить за мету довести в дослідженні, що в логічне, тобто сьогодення діяльності спецслужб, треба взяти історичне, але виправлене, звільнене від усякої лузги, від випадковостей та помилок минулого. Через дослідження проводиться діалектична ідея наступності, яка вимагає брати з історії для сьогодення прогресивно-позитивне. Тому практичне значення теоретичного дослідження - відповісти на запитання: якими повинні бути сьогодні Служба безпеки, військова розвідка, інші спецслужби України, що вони мають запозичити з минулого, яку спадщину, яке надбання? Лише в цьому випадку об'єктивне, позбавлене кон'юнктурних ідеологічних нашарувань дослідження минулого спеціальних органів України дозволить запобігти повторенню певних негативних явищ, помилок, котрі можуть об'єктивно загрожувати вітчизняним органам безпеки у складних, нерідко суперечливих і напружених сучасних суспільно-політичних, економічних і міжнародних умовах періоду подальшої розбудови суверенної демократичної держави

1. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

2. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

3. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

4. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

5. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

6. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
7. Методика гідрогеологічних досліджень
8. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

9. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

10. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

11. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

12. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

13. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

14. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

15. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

16. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры

17. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

18. Дослідження та розробки на підприємстві

19. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

20. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

21. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

22. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів
23. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
24. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

25. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

26. Дослідження харчування

27. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

28. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

29. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

30. Метеорологічні дослідження

31. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

32. Палеоантропологічнi дослідження

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

33. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

34. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

35. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

36. Теорія і методологія дослідження управління

37. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

38. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
39. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
40. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

41. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

42. Дослідження методів інтерполяції

43. Дослідження методів чисельного інтегрування

44. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

45. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

46. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

47. Палеонтологічні дослідження

48. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

49. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

50. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

51. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

52. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

53. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

54. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
55. Маркетингові дослідження
56. Маркетингові дослідження діяльності фірми

57. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

58. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

59. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

60. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

61. Характеристика маркетингового дослідження товару

62. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

63. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

64. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

66. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

67. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

68. Променеве дослідження молочної залози

69. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

70. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"
71. Променеве дослідження щитоподібної залози
72. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

73. Дослідження ділової кар’єри менеджера

74. Дослідження мотивації на досягнення

75. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

76. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

77. Методологія науково-педагогічного дослідження

78. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

79. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

80. Методи наукових і експериментальних досліджень

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

81. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

82. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

83. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

84. Організація патопсихологічного дослідження

85. Структура психологічного дослідження

86. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації
87. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості
88. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

89. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

90. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

91. Педагогічний експеримент як метод дослідження

92. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

93. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

94. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

95. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

96. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Дослідження однофазного трансформатора

98. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

99. Оптичні властивості некристалічних напівпровідникових халькогенідів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.