Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Людина як суб’єкт і об’єкт політики

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

“Людина як суб’єкт і об’єкт політики” Політика здійснюється не лише в інституціоналізованих формах – через державу, політичні партії, громадські організації, а й в персоналізованих – рядовими громадянами, політичними лідерами, політичною елітою. За всієї багатоманітності проявів політичного життя в кінцевому підсумку воно є діями конкретних осіб. Тому аналіз політики на рівні суспільства та його структурних елементів – соціальних спільностей, політичних інститутів – має бути доповнений аналізом на рівні особи, її політичної поведінки. При цьому мова має йти про роль у політиці не лише видатних осіб – політичних лідерів, державних діячів тощо, а й рядових громадян, нічим особливо не видатних особистостей. Вивчення участі особи в політиці, шляхів та засобів реалізації її громадянських і політичних прав є одним із найважливіших завдань політології. 1. Особистість як об’єкт і суб’єкт політики. Визначимось в поняттях „людина”, „індивід”, „особа”. Хто така „особа”? Яке місце посідає це поняття серед однопорядкових з ним „людина”, „індивід”, „громадянин”? Найбільш загальним за значенням поняттям з цього ряду є поняття „людина”, яким позначається вищий ступінь живих організмів на Землі, суб’єкт суспільно-історичної діяльності та культури. Людина – це жива система, що являє собою єдність фізичного і духовного, природного і соціального, спадкового і набутого за життя. Як живий організм людина включена в природний зв’язок явищ і підпорядковується біологічним закономірностям, на рівні свідомої психіки вона звернута до соціального буття з його специфічними закономірностями. Людина кристалізує в собі все, що нагромаджено людством протягом усієї історії. Ця кристалізація відбувається й через залучення до культурної традиції, і через механізм біологічної спадковості. Норми права, моралі, побуту, правила мислення, естетичні смаки тощо, які історично склалися, формують поведінку й розум людини, роблять з неї представника певного способу життя, культури та психології. Кожна окрема людина виступає і як неповторна індивідуальність, і як носій певних суспільне значущих рис, тобто виступає і як індивід, і як особистість. Індивід – це окрема людина, на відміну від колективу, соціальної спільності, суспільства в цілому. Індивід, який розглядається через його специфічні особливості, що не зводяться до яких-небудь родових і всезагальних характеристик, – це індивідуальність. Особистість – це людина зі своїми індивідуально вираженими й соціальне зумовленими рисами. Це стійка система соціальне значущих рис, які характеризують індивіда як члена того чи іншого суспільства чи спільноти. Як особистість людина виступає тоді, коли досягає самоусвідомлення, розуміння своїх соціальних функцій, усвідомлення себе як суб’єкта історичного процесу. Терміни „особа” (лат. perso a) та „особистість” (лат. perso ali as) позначають відповідно індивіда відповідно як суб’єкта відносин і свідомої діяльності та його соціальне і психологічне обличчя і можуть вживатися як синоніми.

Нарешті, кожен індивід є членом якогось суспільства і більш-менш постійно перебуває на конкретній, державне оформленій території, тому є, з одного боку, громадянином певної держави, а з другого – членом тією чи іншою мірою відокремленого від держави громадянського суспільства. Наука не може дійти до вивчення кожної окремої людини, індивіда, вона оперує загальними поняттями. В аналізі місця и ролі людини в системі політичних відносин таким найбільш прийнятним поняттям є поняття „особа” („особистість”). Це поняття надає змогу розглядати людину як члена тих чи інших соціальних і політичних спільностей, суб’єкта політичних відносин, політики. Роль особи як суб’єкта політики визначається й виявляється на соціальному, інституціональному і персоніфікованому рівні. Кожна особа є передусім членом певних соціальних спільностей – класових, етнічних, демографічних, професійних тощо. Соціальна приналежність, навіть у тому разі, коли вона несповна або й зовсім не усвідомлюється особою, впливає на її політичну поведінку, спонукає до поведінки як представника тих чи інших соціальних спільностей. Глибинні мотиви політичної поведінки пов’язані з класовою і соціально-професійною приналежністю особи, яка визначається такими об’єктивними соціально-економічними чинниками, як відношення до власності на засоби виробництва, місце в системі суспільного поділу праці, спосіб одержання та розмір доходу. Ця об’єктивна соціальна приналежність детермінує умови індивідуального існування особи, а значить, ту чи іншу її політичну поведінку. З метою задоволення своїх соціальних інтересів особа стає членом певних об’єднань – політичних партій, громадських організацій, долучається до суспільно-політичних рухів тощо. Беручи участь у їх діяльності, вона виступає суб’єктом політики також на інституціональному рівні. Крім того, кожна особа є громадянином якоїсь держави і як така має виконувати певні обов’язки, реалізувати свої громадянські права – брати участь у виборах, референдумах, демонстраціях, мітингах тощо. У цьому проявляється безпосередня, спільна для всіх осіб їхня політична роль. Держава – це головний політичний інститут суспільства, через який реалізуються громадянські права його членів. Персоніфікований рівень політичної суб’єктності особи виявляється в тому, що, виступаючи як рядовий член або лідер тієї чи іншої політичної організації, виборець, демонстрант тощо, особа проявляє себе і як конкретний індивід, безпосередній суб’єкт політичної практики. Отже, якщо кінцевими суб’єктами політичних відносин, а значить, і політичної практики є соціальні спільності й передусім класи, то особа є безпосереднім суб’єктом полі­тичної практики. Вона мислить, безпосередньо діє, мотивує свої дії, обґрунтовує їх, узгоджує і співпрацює з іншими особами. Суб’єкти політики – це люди, їхні організації, рухи, інститути, окремі особистості, що беруть участь у політичному житті суспільства і держави і чия активна практична діяльність спрямована на перетворення політичної й інших сфер життєдіяльності людей як відповідних об’єктів політики.

Cуб’єкти політики спроможні сформулювати і реалізувати власні цілі, мають усвідомлені інтереси і потреби, цілеспрямовану активність, тобто суб’єкти політики є головним регулятором взаємодії з об’єктом, керування ним. У процесі діяльності суб’єкт взаємодіє з реальними суспільними відносинами і вибирає з них той шар, що має для нього певний інтерес. Тому об’єктом політики стає той предмет, конкретна галузь реальності, що є значимою, цікавою або необхідною для суб’єкта. Об’єкти політики – це реальна політична дійсність із властивими їй суспільними відносинами. Це політична сфера суспільства в цілому, його політична система, її елементи, форми політичного життя, галузь політичних інтересів, політичний процес як у межах держави, так і в регіональному або світовому просторі. Об’єкт політики дає уявлення про те, на що суб’єкт політики спрямовує свою активність у вигляді перетворюючої або руйнівної політичної діяльності. Формування науки про політику від Стародавнього світу до Нового часу відбувалося головним чином завдяки вивченню інституціоналізованих форм політики, насамперед таких проблем, як форма держави, спосіб організації державної влади, образ ідеального правителя, відносини правителів з підданими, взаємодія суспільних інтересів та методи розв’язання конфліктів між ними тощо. У XIX ст. акценти у вивченні політичного життя істотно змінюються. Увагу дослідників дедалі більше привертає такий бік політичних відносин, як поведінка масового їх учасника, мотиви та форми його впливу на політичні інститути, ступінь і характер залежності останніх від участі людей. Це було зумовлено активним залученням мас до політики як через участь у революціях і національно-визвольних рухах, так і через політичні інститути – державу, політичні партії, громадські організації. Введення загального виборчого права зробило рядового громадянина суб’єктом політики, а поява політичних партій і масових громадських організацій створила можливості для його реальної участі в політичних процесах. Як результат вивчення участі людей в політичних процесах сформувалась специфічна галузь політологічних знань – наука про політичну поведінку, що прагне вивчати її за допомогою точних і формалізованих методів: проведення експериментів, анкетних опитувань тощо. Основна схема пояснення політичної поведінки при цьому була запозичена з психології, де точні методи аналізу поведінки почали застосовуватися раніше. На передній план у політологічних дослідженнях висувається біхевіоризм, представники якого проголосили курс на вивчення конкретної поведінки як у формальних, юридично оформлених, так і в неформальних групах. Згідно з вихідними принципами біхевіоризму об’єктом політологічного дослідження мають бути не законодавчі норми та формальні аспекти політичної системи суспільства, не суспільство й політика в цілому, а дії людей, спрямовані на досягнення своїх політичних цілей. Роблячи наголос на вивченні поведінки індивіда в конкретних ситуаціях, біхевіо­ризм сприяв глибокому пізнанню конкретної політичної, особливо електоральної, поведінки.

Глибоко християнський  укранський, побожний Григорй Сковорода (1722 1794) був замовчуваний в УРСР. А тепер молодий укранський письменник  критик ¶ван Дзюба пдносить його до рвня найбльших флософв людства  пдкреслю, що саме тепер Г. Сковорода  «потрбний насущно, як хлб щоденний, кожному мислячому юнаков  двчин, щоб живити хню думку  сумлння, щоб допомагав розбратися у складних питаннях сучасност, в  моральнй атмосфер, щоб промовляв до нас, як промовляв до Т. Шевченка, який перший збагнув велич Г. Сковороди». «А тому найбльше внутршньо спорднений з Г. Сковородою  Т. Шевченко. ·х подну суто укранське розумння правди  сумлння як непохитних людських основ так, як т основи виявляються в укранськй народнй флософ та фольклор. А це протест проти наруги над людиною, зневага до марноти, до позолоти  тяжка боротьба душ, що прагне справжнього, тамничого Сковорода як укранський флософ ще не вивчений. Його не можна зрозумти поза тю сторично-нацональною лавою, що в нй стоять: ¶ван Вишенський, полемсти XVII ст., Значко-Яворський, козацьк лтописц, гайдамаки, борц проти лзавето-катерининсько-петровсько полтики нищення укрансько «розн»

1. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

2. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

3. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

4. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

5. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

6. Персонал як об’єкт управління організації
7. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну
8. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

9. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

10. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

11. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

12. Облікова політика як елемент культури бізнесу

13. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

14. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

15. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

16. Політологія як наука і політика як суспільне явище

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

17. Політика як суспільне явище

18. Влада як найважливіший атрибут політики

19. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

20. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

21. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

22. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
23. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
24. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

25. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

26. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

27. Національна політика СРСР в роки перебудови

28. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

29. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

30. Основні напрямки зовнішньої політики України

31. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

32. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Центральний банк і монетарна політика

34. Процентна політика комерційного банку

35. Інформаційна політика України

36. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

37. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

38. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
39. Інвестиційна політика банків в Україні
40. Державна політика в галузі охорони праці

41. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

42. Організація облікової політики підприємства

43. Формування облікової політики підприємства

44. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

45. Концепція регіональної політики

46. Громадяни як суб’єкти трудового права

47. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

48. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

49. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

50. Сучасна мовна політика України

51. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

52. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

53. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

54. Модель російської регіональної політики в XVI столітті
55. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії
56. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

57. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

58. Політика суцільної колективізації

59. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

60. Царювання та політика Павла І

61. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

62. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

63. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

64. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Маркетингова політика комунікацій

66. Маркетингова цінова політика

67. Товарна політика і комерційна діяльність

68. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

69. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

70. Ціноутворення та цінова політика підприємства
71. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
72. Державна політика стимулювання зайнятості

73. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

74. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

75. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

76. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

77. Торговельна політика розвинутих країн

78. Валютна політика України

79. Кадрова політика

80. Кадрова політика організації

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

81. Державна політика в Україні

82. Економічні чинники регіональної політики в Україні

83. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

84. Природа політики

85. Політика великих держав на Близькому Сході

86. Політики і політичні лідери: особливості типологізації
87. Аналіз стану соціальної політики в Україні
88. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

89. Політика трудової зайнятості інвалідів

90. Соціальна політика

91. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

92. Структура системи соціального захисту населення і політики України

93. Митна політика України

94. Особливості проведення в життя митної політики

95. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

96. Бюджетна політика держави

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

98. Державне регулювання соціальної політики

99. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.