Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ДИПЛОМНА РОБОТА“УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ РАНКОВОЇ ГІГІЄНІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ” Зміст Умовні позначення Вступ Розділ І. Ранкова гігієнічна гімнастика, як основа здорового способу життя учнів молодшого шкільного віку 1.1Місце, завдання і зміст гімнастики в режимі дня школяра 1.2Основні форми організації занять з гімнастики в школі 1.3Значення ранкової гігієнічної гімнастики у процесі гармонійного розвитку школяра 1.4Ранкова гігієнічна гімнастика - основа здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку 1.5Особливості організації і виконання ранкової гігієнічної гімнастики 1.6Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку Розділ 2. Методика, організація і контингент дослідження 2.1Методика дослідження 2.2.1Методика визначення рівня фізичної підготовленості 2.2Організація і контингент дослідження Розділ 3. Аналіз і узагальнення результатів дослідження 3.1Вчителі фізичної культури і початкових класів про зміст та методику проведення ранкової гігієнічної гімнастики та гімнастики до занять 3.2Апробація комплексів ранкової гігієнічної гімнастики з вибірковим впливом на фізичні якості учнів молодшого шкільного віку Висновки Список використаних джерел Додатки Умовні позначення Mx Середнє арифметичне Sx Стандартне відхилення середнього арифметичного Sms Стандартна похибка вибіркового середнього mi Мінімальний показник max Максимальний показник P Показник достовірності Критерій достовірності м Метри c Секунди Вступ Недостатній фізичний розвиток школяра спричинений, як показує практика тим, що формуванню фізичної культури в школі не приділяється належна увага. Три уроки фізичної культури в тиждень не здатні сприяти гармонійному фізичному розвитку учня, а тим більше сприяти його духовному та інтелектуальному вдосконаленню. Це при тому, що фізична культура, як складова частина загальної культури суспільства спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості і одним із шляхів покращення цього стану є ширше впровадження гімнастики у побут учнів . На сьогоднішній день за даними “Міжнародної Організації Охорони Здоров’я” наша держава за рівнем захворюваності і тривалості життя займає 54 місце. Чоловіки в середньому живуть 57 років, жінки 70 років. 60% дітей які поступають у школу мають фізичний розвиток нижчий за норму. Більше 80% мають певні патології у стані здоров’я. Існує реальна можливість покращити цей рівень. І одним із шляхів може стати впровадження в побут життя виконання гімнастичних вправ і в першу чергу вправ ранкової гігієнічної гімнастики . Проблемі ранкової гігієнічної гімнастики присвячено багато досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. В їх полі зору були переважно такі питання: методика фізичного виховання молодших школярів ; форми, засоби і методи використання засобів гімнастики у фізичному вихованні молодших школярів ; організація занять молодших школярів гімнастикою ; вирішення оздоровчих проблем фізичного виховання молодших школярів .

На превеликий жаль проблема впровадження в побут молодших школярів ранкової гігієнічної гімнастики, на сьогоднішній день не знайшла кінцевого вирішення, що вимагає кардинального перегляду такого стану речей. Це і спонукало нас звернутись до пошуку шляхів вирішення вище піднятої проблеми. Мета дослідження – вдосконалити процес фізичного виховання учнів молодших класів через впровадження у їх побут вправ ранкової гігієнічної гімнастики. Гіпотеза дослідження – передбачалося, що виконання учнями молодших класів комплексів вправ ранкової гігієнічної гімнастики в залежності від спрямованості по відношенню до розвитку окремих фізичних якостей дасть змогу покращити загальний рівень фізичної підготовленості та успішності з фізичної культури. У відповідності з метою та гіпотезою перед дослідженням ставились такі завдання: 1. Вивчити стан виконання учнями молодшого шкільного віку ранкової гігієнічної гімнастики вдома та стан проведення гімнастики до занять у загальноосвітніх школах. 2. Дослідити та оцінити у відповідності до вимог Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів. 3. Розробити методичні рекомендації щодо покращення стану виконання учнями молодших класів ранкової гігієнічної гімнастики. Для вирішення завдань застосовувались наступні методи дослідження: Вивчення літературних джерел і документальних матеріалів; теоретичний аналіз і синтез; педагогічне спостереження; опитування (анкетування); педагогічний експеримент; методи математично-статистичної обробки даних. Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання молодших школярів. Предмет дослідження – зміст та особливості виконання учнями молодших класів ранкової гігієнічної гімнастики. Практична значущість – полягає у обґрунтуванні використання комплексів ранкової гігієнічної гімнастики вибіркової дії з метою покращення фізичних якостей молодших школярів. Наукова новизна дослідження полягає у визначені комплексу організаційно-педагогічних умов удосконалення процесу виконання учнями молодшого шкільного віку вправ ранкової гігієнічної гімнастики. Розділ І. Ранкова гігієнічна гімнастика, як основа здорового способу життя учнів молодшого шкільного віку 1.1 Місце, завдання i зміст гімнастики в режимі дня школяра В програмі з фізичного виховання учнів І-ХІ класів розділ гімнастики представлений у великому об'ємі в усіх класах. В І-ІV класах різні гімнастичні вправи займають 40-50% всього навчального часу, в V-ІХ класах - 20% i в Х-ХІ класах - 20-25%.Таким чином, гімнастиці належить значне місце у вирішенні основних завдань фізичного виховання школярів. В молодшому шкільному віці засобами гімнастики вирішуються такі завдання: зміцнення здоров'я; сприяння правильному фізичному розвитку і загартовуванню школярів; формування i впровадження в школярів природних рухових навичок i вмінь; сприяння вихованню рухових якостей, формування правильної постави; виховання морально-вольових якостей; формування навиків культури поведінки; привиття учням гігієнічних знань i навиків; виховання в учнів стійкого інтересу i звички до систематичних занять фізичною культурою i спортом.

В середніх класах ( V-ІХ ) учні засвоюють більш широке коло занять про вплив фізичних вправ на організм, про правила загартовування, прийому водних процедур та повітряних ванн, про руховий режим . В Х-ХІ класах об'єм нового матеріалу з гімнастики дещо зменшується, але підвищується інтенсивність вправ що застосовуються. По своєму характеру уроки з гімнастики наближуються до спортивного тренування. В старших класах учбовий матеріал пропонується в програмі окремо для хлопчиків i окремо для дівчаток . 1.2 Основні форми організації занять з гімнастики в школі На даний час в практиці роботи школи склалися i широко застосовуються, як урочні, так i позаурочні форми занять гімнастикою. До урочних форм відносяться учбові, секційні уроки, уроки загальної фізичної підготовки, спортивно-тренувальні i лікувальні. Позаурочні форми занять гімнастикою проводяться, як в режимі учбового, так i в режимі продовженого дня школи, а також в вільний час. До основних форм занять гімнастикою в режимі учбового дня відносяться: гімнастика до занять ; фізкультурні хвилини i фізкультурні паузи ; гімнастичні вправи під час великих (продовжених) перерв і в режимі продовженого дня. Позакласна робота з гімнастики в школі здійснюється проведенням наступних форм: секції гімнастики, акробатики, художньої гімнастики; групи загальної фізичної підготовки (ЗФП); До індивідуальних форм занять гімнастикою відносяться: індивідуальна гігієнічна гімнастика (зарядка); виконання домашніх завдань; індивідуальні тренування; заняття атлетичною гімнастикою. Таким чином, для української школи характерна велика різновидність форм занять гімнастикою, які призвані задовольнити потреби учнів в рухах. Однак, як зазначають науковці усунення хоч би однієї з форм занять гімнастикою призведе до порушення безперервності педагогічного процесу, неможливості забезпечити вирішення всіх завдань фізичного виховання, так як кожна форма занять вирішує загальні i часткові завдання. Розумне співставлення урочних i позаурочних форм занять дає можливість вчителю повноцінно вирішувати завдання фізичного виховання i ефективно сприяє впровадженню їх в повсякденний побут. А для цього необхідно добре розібратися в суттєвості всіх форм занять, чітко уяснити собі головне призначення кожного із них, знати зміст, методику організації і проведення . 1.3 Значення ранкової гігієнічної гімнастики у процесі гармонійного розвитку школяра Виконання дітьми ранкової гігієнічної гімнастики має велике значення для їх гармонійного і духовного розвитку. Вона є необхідним додатком до уроків фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять в яких діти приймають безпосередньо участь. Ранкова гігієнічна гімнастика повинна займати одне з провідних місць у системі заходів спрямованих на зміцнення здоров’я, прищеплення життєво необхідних навичок і вмінь, стати одним з основних засобів формування основ фізичної культури молодшого учня. Щоденне виконання спеціально підібраних вправ, особливо вранці, зміцнює м’язи, збільшує рухливість суглобів, розвиває силу гнучкість та спритність, покращує координацію, формує школу рухів і робить їх точними.

Поетика голоснь, х зв'язок з ншими жанрами фольклору. Ус рзновиди голоснь об'днан багатьма спльними рисами. Головною х ознакою  вльна речитативна форма, що зумовлю нескладнсть мпровзувати текст у процес виконання; а також насиченсть художнми тропами (ептетами, порвняннями, паралелзмами, метафорами), як, як правило, укладаються в традицйн формули. Тому мова голоснь завжди урочиста, пднесена  патетична. Врш голосння  нервномрним та рзноскладовим, неримованим або з дслвною римою в кнц рядкв, як об'днуються у тиради. Кожна з тирад може виконуватись у рзному ритм вд протяжного плачу до швидкого ритмчного виспвування позитивних рис оплакуваного з перелчувальною нтонацю та пестливими словами. Значно поширеними художнми прийомами голоснь  тавтологя, анафора та епфора, а також образний паралелзм. Жанр голоснь надзвичайно давнй  Aенетично сяга доби маг (що виявляться у анмстичних культових елементах) та жанру замовлянь (до яких наближа часте звертання)

1. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

2. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

3. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

4. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

5. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

6. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
7. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
8. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

9. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

10. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

11. Гігієнічна характеристика трудового процесу

12. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

13. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

14. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

15. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

16. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

18. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

19. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

20. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

21. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

22. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів
23. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
24. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

25. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

26. Гімнастика - королева фізичної культури

27. Росписи Успенского собора Княгинина монастыря XVII века в г. Владимире. История создания памятника.

28. Автоматизированное рабочее место дежурного штаба ГО Западного административного округа г.Москвы

29. Билеты по географии за 9 класс (г. Порхов, 2003г.)

30. Речное и набережное строительство г. Барнаула

31. Бюджет Украины на 1997 г.

32. Цивільний та арбітражний процес

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

33. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

34. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

35. Соборное Уложение 1649 г. и его значение

36. Объективные причины октябрьской революции 1917 г.

37. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

38. Индейские реалии в произведении Г. У. Лонгфелло "Песнь о Гайавате"
39. Образ женщины в творчестве Г. Климта
40. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

41. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

42. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

43. Г.Р. Державин

44. Искусство в судьбе человека (По повести В.Г. Короленко "Слепой музыкант")

45. Синонимия русского и немецкого языков. Проблематика подбора, перевода и классификации синонимов на материале романа Г. Фаллады "Каждый умирает в одиночку

46. Индейские реалии в произведении Г. У. Лонгфелло "Песнь о Гайавате"

47. Г.Г. Маркес – поэт мифов, «Сто лет одиночества» – величайший миф современности

48. Особенности отображения действительности 20х-30х г.г. в сатирических рассказах Михаила Зощенко.

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

50. Н. Г. Первухин - исследователь удмуртского этноса

51. Жизнь и деятельность Г.К. Жукова

52. Паустовский К.Г.

53. "Я хочу найти Трою" Г. Шлиман

54. Исторический очерк Г.Е.Львов (1861-1925)
55. По книге Г. Вильхельма "Древний народ хурриты"
56. Полузабытая страница в истории германо-российских отношений. Г.Шлиманн и Россия

57. Кафедральный собор во имя Христа Спасителя в г. Самаре

58. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

59. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

60. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

61. Берегозащитные сооружения их значения, и модернизация в пределах г.Сочи

62. Решение экологических проблем в г. Москве в 2000 году

63. Экологический кризис г. Октябрьского

64. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Обучение и воспитание слепоглухих детей на примере деятельности Детского Дома для слепоглухих в г.Сергиев Посад (Россия, Московская область).

66. Октябрьские события 1917 г. в России, и их сущность, оценка и влияние на развитие политических процессов в мире

67. Теплоснабжение жилого района г. Чокурдах

68. Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск

69. Вантовый автодорожный мост в г. Сургуте

70. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга
71. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"
72. Фрейдомарксизм Э.Фромма и Г.Маркузе

73. Потребности и предпочтения населения г. Москвы на рынке банковских услуг

74. Обзор Олимпиад и Олимпийских игр 60-64 г

75. Философия Г. Гегеля и Л. Фейербаха

76. Шпаргалка по философии (для 2 курса ТГТУ г.Тамбов)

77. Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент

78. Макроэкономический анализ деятельности ЦБ в I квартале, апреле 2003 г.

79. Анализ финансовой деятельности и бухучет на предприятии "АРНИКА" г.Гомель

80. Экономическая мысль в России в домарксистский период( Герцен А.Н., Чернышевский Н.Г.)

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

81. Основы производственной деятельности дилера по продукции АО Стройдормаш г.Калининград

82. Маркетинговый анализ рынка рекламы г. Москвы

83. Характеристика СМИ г. Владивостока

84. Маркетинговые исследования рынка компьютерных продаж г. Нижнего Новгорода

85. Менеджмент в АО "КШЗ" /г. Киров/

86. Организация управления налогообложением в условиях рынка (на примере ГНИ Октябрьского района г. Орска)
87. Отчет по практике в отделе "Инструменты" (магазин "УРАЛ" в г. Пермь)
88. Расчет полной себестоимости и цены изделия /завод "1 Мая" г.Киров/

89. Экономика предприятия на предприятии ОАО "Электропривод" /г.Киров/

90. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации /г.Арсеньев, Приморский край/

91. Бизнес-план по реализации компакт-дисков в г.Гомеле

92. Государственный бюджет Российской Федерации (Федеральный бюджет РФ 2002 г.)

93. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

94. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

95. Основные тенденции развития военно-политической обстановки в мире до 2015 г.

96. Подводники тихоокеанцы в боях с противником (1941-1945 г.)

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Двойственный характер поведения участников и свидетелей войны 1812 г.

98. Германия в июне 1941 г. - жертва советской агрессии?

99. Итальянская конституция 1947 г.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.