Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ : Вступ ст. 4 Глава 1. Теоретичні засади добросовісної конкуренції . ст.7 Конкуренція як передумова розвитку ринкової економіки та чесні звичаї ділової практики . ст.7 Основні форми прояву недобросовісної конкуренції . ст.13 Об’єктивна необхідність та цілі захисту інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції . ст.19 Глава 2. Аналіз механізму захисту інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції в Україні ст.24 Нормативно-правова база захисту інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції та механізм її застосування .ст.24 Суб’єкти захисту інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції та їх діяльність . ст.34 Характерні особливості проявів недобросовісної конкуренції в Україні та чинники, що їм сприяють . ст.42 Глава 3. Економічні та соціальні аспекти захисту від недобросовісної конкуренції ст.63 Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції та соціально-економічний розвиток України . ст.63 Вдосконалення засад захисту від недобросовісної конкуренції та застосування світового досвіду захисту від недобросовісної конкуренції в Україні ст.75 Формування етичних норм поведінки в сучасній діловій ст.85 Висновки і пропозиції ст.88 Список використаних джерел ст.93 Додатки ст.97 ВСТУП Питання захисту конкуренції є досить актуальним на сучасному етапі розвитку економіки України. Це пояснюється тим, що з одного боку, в Україні швидкими темпами розвиваються різноманітні форми підприємництва, що призводить до загострення конкурентних відносин, які самі по собі навряд чи можуть розвиватись в цивілізованому руслі, а з іншого боку в Україні майже повністю відсутня культура підприємництва, наявна в інших країнах. Власне споконвічні традиції ведення бізнесу, що розвивались історично, були майже повністю втрачені за роки існування адміністративно-командної системи і за той досить короткий термін, що пройшов з моменту утвердження незалежності України та початку становлення ринкових відносин, ці традиції чесного підприємництва навряд чи можна сформувати з нуля. Крім того питання боротьби з недобросовісною конкуренцією набуває нового, більш широкого змісту в контексті глобалізації та інтеграції України в європейську економіку. Досвід показав, що втручання держави у економіку у вигляді регулювання конкурентних відносин є невід'ємною і необхідною складовою сучасної ринкової економіки. У 1980-х - 1990-х роках відбувся справжній &quo ;бум&quo ; законодавства, спрямованого на захист підприємців від недобросовісної конкуренції - воно було прийнято у декількох десятках країн світу і зараз існує більше ніж у 60. В Україні запровадження державного захисту добросовісної конкуренції практично співпало з початком переходу до ринкової економіки, що обумовило одну трохи парадоксальну ситуацію: фактично законодавство про захист економічної конкуренції та інструменти його реалізації з'явилися раніше, ніж сама конкуренція, і стали активними чинниками її становлення. В результаті вжитих протягом останніх років правових та організаційних заходів в нашій державі створено умови для практичної реалізації конституційного принципу забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, запобігання зловживанню монопольним становищем, неправомірним обмеженням конкуренції та недобросовісній конкуренції, на загальнодержавних та регіональних ринках з'явилися десятки тисяч самостійних суб'єктів господарювання.

Отже, створення конкурентної структури в основному здійснено (в основному - тому що доробки та переробки обов'язково будуть). Незважаючи на вищесказане, дана проблема не є достатньо теоретично розробленою. Хоча навряд чи хтось буде оспорювати її теоретичну значимість. Навіть нормативно-правова база з даного питання ще не є цілком сформованою, хоча за останні два роки і були дуже значні зрушення в цьому плані. Зокрема було прийнято новий Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11січня 2001року і він уже вступив в дію. Ним передбачено досить значне посилення відповідальності за порушення конкурентного законодавства. Хоча проблема правового забезпечення діяльності все ще залишається. Вона виявляється у нестабільності та суперечливості законодавства і додатково посилюється наявністю „білих плям” в правовому полі. В першу чергу гостро відчувається необхідність існування Конкурентного кодексу. Метою даної роботи є аналіз наявного стану справ в галузі захисту інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції та вироблення конкретних рекомендацій щодо покращення даної діяльності, включаючи розробку певної методики оцінки збитків як господарюючих суб’єктів так і інших зацікавлених сторін від недобросовісної конкуренції. Дана мета досягається через аналіз законодавчої та нормативно-правової бази захисту від недобросовісної конкуренції, характерних особливостей проявів недобросовісної конкуренції, світового досвіду в даній галузі та ґрунтовного розгляду всіх складових даної проблеми, особливо тих, що стосуються питань захисту інтелектуальної власності. В роботі головним чином використовуються інформаційні матеріали, надані центральним апаратом Антимонопольного комітету України (як власна інформація Антимонопольного комітету України ( далі за текстом – АМКУ), так і інші джерела різних авторів, якими володіє АМКУ), а саме п”ятим Управлінням досліджень та розслідувань та безпосередньо виконуючим обов’язки начальника управління. Крім того в роботі використані інші інформаційні джерела, перелік яких надано в відповідному списку використаних джерел, зокрема статті періодичних видань, монографії, інформація Web-сторінок та ін. Також в роботі широко використовуються матеріали, зібрані автором самостійно під час проходження практики в центральному апараті Антимонопольного комітету України, а саме в Управлінні міжнародних зв’язків та європейської інтеграції та п”ятому Управлінні досліджень та розслідувань. При написанні роботи застосовувались загальнонаукові методи дослідження. Автором здійснена спроба самостійно розробити методику оцінки збитків від недобросовісної конкуренції. При обробці статистичних матеріалів застосовувались методи економічної статистики із застосуванням сучасних прикладних комп’ютерних програм для економіко-статистичного аналізу. Зокрема було використано наступні програмні продукти: Табличний процесор MS Excel 2002 з пакету програм MS Office XP 2002. Програма економіко-статистичного аналізу S a Graphics Plus v5.0. ГЛАВА 1.

Теоретичні засади добросовісної конкуренції 1.1. Конкуренція як передумова розвитку ринкової економіки та чесні звичаї ділової практики Конкуренція є важливим атрибутом ринкової економіки. Сам ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. Як слушно стверджував відомий англійський економіст Ф. Хайєк, “суспільства, які покладаються на конкуренцію, успішніше за інших досягають своєї мети”. Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, який складається з великої кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу, та об’єднаних єдиним поняттям – ринок. Конкуренція є ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин. Вона є центром всієї системи ринкового господарства. Отже, конкуренція виявляється, перш за все, як суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі і продажу товарів. Такий вид економічних відносин, як конкуренція, існує тоді, коли виробники товарів виступають як самостійні, ні від кого не залежні суб’єкти. Їхня залежність пов’язана тільки з кон’юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у виробництві та реалізації своєї продукції. В ринкових відносинах конкуренцію – природньо і об’єктивно існуюче явище – можна розглядати як закон товарного господарства. Конкуренція — це адекватна ринку форма економічного суперництва. Одночасно її можна представити умовою розвитку підприємництва та найважливішим його мотиватором. Конкуренція сприяє формуванню певного складу мислення підприємців. Відсутність „здорової” конкуренції призводить до монополії виробництва і, як наслідок, зростання тіньової економіки, яка нічого не має спільного із законним веденням бізнесу. Однак наші реалії говорять про те, що далеко не завжди ми стикаємося із цивілізованим ринком. Часто має місце позаекономічне, протиправне накопичення багатства у контексті псевдоринкових відносин та напівкримінального перерозподілу національного багатства. Цивілізована конкуренція можлива лише за умов, визначених законодавчим шляхом та реалізованих за допомогою державного регулювання та регламентування економічних процесів. Стрижнем мотивації підприємництва протягом тривалого часу було виключно прагнення до максимізації прибутку. Але освічені капіталісти та теоретики ринкової економіки в XIX столітті починають усвідомлювати методологічну збитковість підходу, що трактує наживу як єдиний та абсолютний мотив підприємництва. Зміцнюється розуміння того, що підприємці керуються не тільки суто меркантильними мотивами, але й прагненням до самоствердження та самореалізації. Насамперед, гонитва за матеріальним успіхом також може бути формою реалізації цього прагнення, а не тільки самодостатньою цінністю. Важливою умовою ринку є надання його суб'єктам економічної свободи, що є необхідною передумовою будь-якої іншої свободи. Економічна свобода — це свобода будь-якої діяльності, включаючи право вибору та пов'язані із цим ризик та відповідальність.

Зі свого боку радянські історики вважають, що реформи відкрили для Росії епоху переходу від феодалізму до буржуазного, капіталістичного суспільства. Зрозуміло, реформи мали серйозні недоліки, але існує загальна згода, що без них подальша соціально-економічна модернізація імперії була б неможливою. На Україні, де кріпаки складали близько 42 % всього населення порівняно з 35 % в середньому по імперії, звільнення селян мало ще більші наслідки. Вдосконалення системи освіти, поширення юридичного захисту, зміцнення й поглиблення місцевого самоврядування — все це примножувало можливості вираження національних особливостей і місцевих інтересів. Звісно, що віднині різноманітні ідейні течії, включаючи ідеологію української національної ідентичності, легше могли знайти шлях до широких кіл громадськості. Зміни та реформи, що впроваджувалися в Австро-Угорській та Російській імперіях відповідно у 1848 р. та 1860-х роках, мали важливі подібні риси. Як захід, вимушений в обох імперіях, особливо Австрійській, ці реформи проводили «згори» режими, що продовжували утримувати політичну владу

1. Підприємство як суб’єкт господарювання

2. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

3. Фінансова діяльність субєктів господарювання

4. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

5. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання

6. Особистiсть-субєкт полiтики
7. Статус суб’єктів у федеративній державі
8. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

9. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

10. Види захисту промислових пристроїв від перенапружень

11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

12. Фірма як мікроекономічний суб’єкт

13. Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії

14. Захист від виробничих вібрацій

15. Захист довкілля від іонізуючого випромінювання

16. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

17. Захист продуктів від радіоактивних і отруйних речовин

18. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

19. Захист файлів від запису

20. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

21. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

22. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
23. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
24. Захист від перенапруг

25. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

26. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

27. Соціально-правовий захист дітей-біженців

28. Захист від атмосферних перенапружень

29. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

30. Сучасні засоби захисту від технічного шпигунства

31. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

32. Засоби захисту права власностi

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

34. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

35. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

36. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

37. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

38. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)
39. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена
40. Учись любить у Жанны д`Арк!

41. Д.И. Фонвизин

42. Л.Д. Троцкий

43. Жанна д`Арк

44. Д. И. Менделеев

45. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

46. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

47. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

48. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

50. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

51. Учебные книги К. Д. Ушинского

52. Д. Дидро

53. Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева

54. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
55. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)
56. Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/

57. Экономическое учение Д.Рикардо

58. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

59. Экономика ж.д. транспорта

60. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

61. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

62. Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов

63. Мария Бочкарева - "русская Жанна д

64. Битва під Москвою

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

65. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

66. Жанна д

67. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

68. Жанна д

69. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

70. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
71. Тэсс из рода Д Эрбельвиллей. Гарди Томас
72. Д. Норман. Память и научение

73. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

74. "Я только что с панихиды Гончарова...": Свидетельство Д.С. Мережковского

75. Давыдов Д. В.

76. Кантемир А.Д.

77. Рецензия на роман В. Д. Дудинцева «Белые одежды»

78. Смешное и трагическое в комедии Д. И. Фонвизина "Недоросль"

79. Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе

80. Полемика Е. Д. Поливанова с Н. Я. Марром и сторонниками «нового учения» о языке

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Е. Д. Поливанов – социолог языка

82. Основные этапы научной биографии Е. Д. Поливанова

83. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

84. Художественно-документальная проза Д. Гранина. Повесть Зубр

85. Т.Гарди, Тэсс из рода д

86. Анализ поэмы Д.Г. Байрон «Паломничество Чайлд Гарольда»
87. О рассказе Д.Сэлинджера "Хорошо ловится рыбка бананка"
88. Грендель — диалектика образа: синтез философии и поэзии (к вопросу о проблематике романа Д. Гарднера «Грендель»)

89. Исследование э.д.с. электрохимических ячеек C|Ag|AgI|C и С|Cu|CuBr|C

90. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

91. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

92. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

93. Ділові взаємовідносини в апараті управління

94. Планування діяльності підприємства

95. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

96. Жизнь и творчество Д.Д.Шостаковича

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Мировоззрение Д. И. Менделеева

98. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева

99. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.