Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА АДАМОВИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА УДК 94 (477): 342.413 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ (90-ті рр. ХХ ст. – ПОЧАТОК ХХІ ст.) Спеціальність: 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент НАН України Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, професор кафедри інформаційно-пропагандистського забезпечення та військової журналістики Національної академії оборони України; кандидат історичних наук НАЗАРЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, старший викладач кафедри політичної історії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Захист відбудеться „17” березня 2008 р. о „10” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349). З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58). Автореферат розісланий „15” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (649 назв) і шести додатків (27 с.). Загальний обсяг роботи становить 328 с. Актуальність дослідження відзначається надзвичайною актуальністю осмислення цілого кола найбільш значущих для суспільного життя питань, пов’язаних із функціонуванням Конституції в умовах сучасного вітчизняного державного будівництва. Здобуття Україною незалежності, відродження і утвердження самостійної, демократичної, правової, соціальної держави, формування політичної системи, багатопартійності, громадянського суспільства зумовлюють необхідність ґрунтовного, комплексного історичного дослідження впливу подій суспільно-політичного життя на перебіг конституційного процесу, що відігравав вирішальну роль у ході новітнього державотворення, та вивчення проблем розробки, прийняття і внесення змін до Конституції України в 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Адже, незважаючи на появу цілої низки змістовних фахових розробок, присвячених дослідженню питань сучасного конституціоналізму в Україні, й досі спостерігається брак наукових праць, пов’язаних із всебічним аналізом новітнього конституційного процесу і чинників суспільно-політичного життя, які супроводжували його на кожному етапі державотворення. Якщо ж враховувати те, що у період розробки, прийняття та внесення змін до Конституції України в державі виникали політичні кризи, за якими могла настати стагнація конституційного процесу, то актуальність досліджуваної теми, її пізнавальний і нормативно-ціннісний аспект зростає у зв’язку з необхідністю узагальнення набутого за роки незалежності України досвіду у сфері державного будівництва, поглиблення уявлення щодо ролі Конституції в процесі розвитку подій суспільно-політичного життя сучасної української держави.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження здійснено в межах науково-дослідницької теми „Історія української державності нової та новітньої доби” історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер № 06БФ046-01). Об’єктом дослідження є учасники конституційного процесу в Україні 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. (Верховна Рада України, Президент України, уряд, політичні партії та інші), а також документи конституційного значення. Предметом дослідження є історичні умови формування конституційних ідей та сукупність суспільно-політичних чинників, що впливали на діяльність учасників процесу розробки, прийняття і внесення змін до Конституції України упродовж 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Хронологічні межі дослідження: початковий рубіж – 1990 р. – зумовлений загостренням кризи радянського ладу та появою незалежної української держави. Реальним виявом цього стала Декларація про державний суверенітет України. Верхня межа – 2005 р. – як проміжний етап дослідження пропозицій учасників конституційного процесу щодо внесення змін до Основного Закону. Географічні межі дослідження охоплюють територію незалежної України (до 24 серпня 1991 р. Української РСР у складі СРСР). Мета дослідження: на основі історичного аналізу існуючих наукових розробок і широкої джерельної бази всебічно та науково обґрунтовано дослідити діяльність учасників конституційного процесу в Україні 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст., проаналізувати суспільно-політичні чинники, що впливали на його перебіг. Її реалізація зосереджувалась на вирішенні таких завдань: – проаналізувати стан наукової розробки та рівень джерельної бази досліджуваної проблеми; – встановити історичні передумови та закономірності прийняття нової Конституції України; – здійснити періодизацію конституційного процесу, охарактеризувати його зміст і напрями; – визначити ключові події кожного етапу конституційного процесу, з’ясувати суспільно-політичні чинники, які впливали на їхній перебіг; – дослідити мотиви зародження та поглиблення протиріч між законодавчою і виконавчою гілками влади як одного з основних чинників конституційного процесу; – висвітлити позиції представників органів влади і політичних партій та їхній вплив на основні положення конституційних документів, хід розробки, прийняття і внесення змін до Конституції України. Методологічною основою дослідження стали принципи історизму, багатофакторності, синкретизму, системності, об’єктивності, всебічності, наступності. При висвітленні теми застосовувалися порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, історико-генетичний, догматичний методи та методи критично-об’єктивного аналізу, систематизації та актуалізації. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній історичній науці комплексно досліджено тему, яка не отримала всебічного та об’єктивного висвітлення українськими істориками. На основі широкого кола джерел хід конституційного процесу в Україні в 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. досліджено крізь призму подій суспільно-політичного життя.

Запропоновано власну періодизацію конституційного процесу, послідовно розкрито зміст і здійснено аналіз кожного з етапів; доповнено новими висновками існуючі напрацювання щодо позицій представників органів влади, політичних партій та їхнього впливу на процес розробки, прийняття і внесення змін до Конституції; досліджено мотиви, що спричинили необхідність здійснення конституційної реформи; обґрунтовано висновки щодо історичної наступності конституційного процесу в Україні та впливу суспільно-політичної ситуації на його перебіг. Практичне значення дослідження полягає в тому, що його основні положення та висновки можуть бути використані при розробці нормативних і спеціальних курсів з новітньої історії України, політологічних дисциплін, історії держави і права України, конституційного права, при підготовці підручників та навчальних посібників для вищої та загальноосвітньої школи. Наукова апробація головних положень дисертації була проведена при обговоренні на засіданні кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні висновки доповідалися в ході науково-практичних конференцій: „Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління” (травень, 2004), „Трансформація політичних систем у державах на постсоціалістичному просторі: уроки для України” (грудень, 2006), „Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми” (лютий, 2007), „Шевченківська весна” (березень, 2007). ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ Перший розділ „Історіографія та джерельна база дослідження” складається з двох підрозділів. У підрозділі 1.1. „Стан наукової розробки теми” доведено, що історія конституційного процесу в Україні 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. є одним із недостатньо вивчених явищ в новітній історії України. У першій половині 1990-х рр., через короткотривалий часовий проміжок, дослідження історії відродження новітньої української державності залишалося поза увагою науковців. Одними з перших систематизованих оглядів перетворень доби перебудови, що відбувалися в Україні у другій половині 1980-х – на початку 1990-х рр., стали праці західних дослідників А. Камінського, Т. Кузьо та Е. Вільсона. З середини 1990-х рр. з’являється ряд вітчизняних різнопланових досліджень з чітким хронометражем та систематикою історичних подій незалежної української держави. З історичних творів найбільш визначним внеском у вітчизняну історіографію стали комплексні узагальнення проблем новітньої історії України, здійснені у працях В.Литвина1, який, розглядаючи сучасні докорінні перетворення України у внутрішньо- та зовнішньополітичних вимірах, висвітлив й питання становлення державності, формування демократичного суспільства, гармонізації взаємин між гілками влади, розвитку конституційного процесу, багатопартійності, змін в економічній і соціальній сферах. Оцінці позицій представників гілок влади під час розробки та прийняття Конституції України присвячена стаття В.

В справах, як не являють собою велико суспльно небезпеки, судова промова закнчуться мркуванням прокурора про мру покарання. У справах, як мають особливе суспльно-полтичне значення, викликають значний нтерес громадськост, у визних засданнях, ця частина промови дуже бажана. Державний обвинувач може коротко зупинитися на пдсумках судового процесу; висловити впевненсть, що справедливий вирок буде сприяти змцненню законност; висловити все те, що запало в душу прокурора, учасникв процесу; вказати на уроки судового розгляду справи; закликати присутнх до ршучо боротьби з злочиннстю. ¶з промови Р. Руденка: «В м'я стинно любов до людства, якою сповнен народи, як принесеш величезн жертви для порятунку миру, свободи  культури, в м'я мльйонв невинних людей, загублених бандою злочинцв, як стали перед Судом передового людства, в м'я щастя  мирно прац майбутнх поколнь я зашикаю Суд винести всм пдсудним виняткову мру покарання смертну кару. Такий вирок буде схвально зустрнутий всм передовим людством»

1. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

2. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

3. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

4. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

5. Суспільно-політичне та культурне життя України

6. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
7. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.
8. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

9. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

10. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

11. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

12. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

13. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

14. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

15. Трансформація суспільства та політична модернізація

16. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

18. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

19. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

20. Нестор Махно: історично-політичний портрет

21. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

22. Політичний режим
23. Утворення Скіфії та її політична історія
24. Політичний іслам

25. Політичний портрет М. Грушевського

26. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

27. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

28. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

29. Методологія конституційного права

30. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

31. Політична система США

32. Політично-правова теорія Жана Бодена

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

33. Поняття конституційного і державного права

34. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

35. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

36. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

37. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

38. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
39. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах
40. Ідейно-політичне життя Полтавщини

41. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

42. Політична діяльність Лазара Кагановича

43. Політична історія Галицько-Волинського князівства

44. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

45. Політична система Української козацької держави

46. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

47. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

48. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

49. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

50. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
55. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства
56. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

57. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

58. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

59. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

60. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

61. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

62. Економічна та торгово-політична роль митного збору

63. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

64. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

65. Вибори та їх роль у політичному житті України

66. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

67. Історія світової політичної думки

68. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

69. Основні етапи становлення світової політичної думки

70. Партійна система України. Політичний маркетинг
71. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)
72. Політичні партії, організації и рухи

73. Політичні погляди Липинського

74. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

75. Політичні режими

76. Політичня система як механізм влади

77. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

78. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

79. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

80. Структура політичної влади

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

82. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

83. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

84. Центристські партії в політичній системі сучасної України

85. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

86. Політична влада
87. Політична влада
88. Політична географія і геополітика

89. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

90. Політична еліта, лідерство і демократія

91. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

92. Політична культура

93. Політична наука

94. Політична система Аргентини

95. Політична теорія Макса Вебера

96. Політичне лідерство

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

97. Політичне лідерство в Україні

98. Політичне управління та його соціотехніка

99. Політичний діяч Алексис де Теквіль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.