Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти та науки України Херсонський державний педагогічний університет Факультет іноземної філології “Погоджено” “Затверджено до захисту в ДЕК” Декан факультету Перший проректор університету доцент Л.Руденко професор О.Мішуков Завідувач кафедри романо-германських мов доцент Л.Ткаченко ПМСО. Англійська мова та література Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові Магістерська дисертація освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” “Погоджено” Науковий керівник доцент Л.Ткаченко Опонент Виконавець дисертації магістрант заочної форми навчання доцент Н.Лебедєва О.Аркуша Херсон-2001 ЗМІСТ Вступ 3 Глава 1 Основні положення теорії фразеології . .6 Фразеологія як наука та її предмет дослідження .- Семантика фразеологічних одиниць .11 Природа фразеологізмів та їх компонентів 13 Системні зв’язки у сфері фразеології .22 1.5 Феномен кольору. Особливості сприймання .30 Глава 2 Характеристика фразеологізмів, до складу яких входять колороніми . 37 2.1 Фразеологізми-порівняння .40 2.2 Фразеологізми-метафори. .44 2.3 Фразеологізми-метонімії. .59 2.4 Історико-етимологічний коментар досліджуваних фразеологічних одиниць .63 2.5 Системні зв’язки фразеологізмів та семантичні можливості колоронімів .67 2.6 Типологічне зіставлення фразем, що містять назви кольорів .79 Глава 3 Психологічні передумови вживання фразеологізмів у мовленні . 83 Психолого-педагогічний експеримент 85 Загальні висновки . .89 Список використаної літератури .91 Перелік умовних позначень .97 Додатки .98 ВСТУП Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою зілишається теорія еквівалентності, проблема слівності компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В.Виноградов, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський, В.Л.Архангельський, В.М.Мокієнко, В.П.Жуков, О.М.Мелерович, В.Г.Гак, Л.Г.Скрипник, М.Ф.Алефіренко, Л.Г.Авксентьєв, М.Т.Демський. Такі лінгвісти як О.І.Смирницький, О.В.Кунін, Н.М.Амосова, А.І.Альохіна досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш.Баллі та Л.П.Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства. Фразеологія нерозривно пов’язана з психологією. Адже виникнення фразеологізмів зумовлено особливістю людської психіки. В даному дослідженні ми розглядаємо фразеологізми саме під таким кутом зору. Крім того, нас цікавлять назви кольорів у складі цих мовних одиниць. А колір, як відомо, має специфічне відображення у людській психіці. В сучасному суспільстві прослідковується тенденція все більшої зацікавленості саме психологічними процесами у мозку людини (про це свідчить розвиток парапсихології, екстрасенсорики та ін.)

. Тому, на нашу думку, науковий пошук в сфері психолінгвістики досить актуальний. Наша увага буде зосереджена на компонентах фразеологізмів, а саме тих лексемах, денотативним значенням для яких є ознака кольору. Такі лексеми ми будемо називати колоронімами (від лат.color – колір, гр.o ima – ім’я). Об’єкт дослідження становлять фразеологізми сучасної англійської мови, у структурі яких присутні назви кольорів. Предметом дослідження є сутність колоронімів як компонентів фразеологічних одиниць англійської мови. Мета дослідження: проаналізувати, наскільки природа фразеологізмів співвідноситься із їх компонентним складом. Основні завдання дослідження: 1. З’ясувати, наскільки значення колороніма може впливати на загальне значення фразеологічної одиниці; 2. Виявити семантичні можливості даних компонентів фразем у сфері системних зв’язків; 3. Розглянути, якою мірою психологічне трактування кольору відображено у фразеологізмах. Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до розгляду англійської фразеології як системного явища із властивими їй закономірностями, принцип єдності теорії та практики. Основні методи дослідження: теоретичний аналіз літератури; критичний аналіз досліджень з даної проблеми; системний аналіз; метод типологічного зіставлення. Наукова новизна роботи полягає у багатосторонньому розкритті основних властивостей компонентного складу фразеологічних одиниць, до складу яких входять колороніми. Теоретична значущість полягає в тому, що дана праця є внеском в дослідження мовних одиниць різного рівня, у визначенні типологічних особливостей англійської мови на лексичному рівні. Практичне значення роботи в тому, що дані, отримані в результаті дослідження, можуть бути застосовані як у галузі філології, так і психолінгвістики. Основні питання, розглянуті в роботі, можуть бути включені до розробки лекцій, написання курсових та дипломних робіт. Слід зазначити, що при аналізі явищ ми застосовуємо як синхронічний, так і діахронічний підхід. Робота пройшла апробацію на засіданні кафедри романо-германських мов. На основі здійсненого дослідження була також надрукована стаття “Black як компонент фразеологізмів англійської мови” у Збірнику наукових праць (випуск 16), що виданий Херсонським державним педагогічним університетом у 2000 році. Структура роботи. Дане магістерське дослідження складається із вступу, трьох розділів, списку використаної літератури, переліку умовних позначень та додатків. У вступі визначаються об’єкт та предмет дослідження, мета та основні завдання, визначається наукова новизна, теоретична та практична значущість роботи, вказуються основні методи та методологічна основа дослідження. В першому розділі розглядаються основні положення теорії фразеології та особливості сприймання кольору. Другий розділ є аналізом фразеологізмів, до складу яких входять колороніми. До третього розділу включені психологічні передумови вживання фразеологізмів у мовленні. Глава 1 Основні положення теорії фразеології Фразеологія як наука та предмет її дослідження Дана робота є дослідженням у галузі психолінгвістики.

Фразеологізм як мовне явище розглядається нами не лише в лінгвістичному, а й в психологічному контексті. Такий підхід невипадковий. Праці В.Гумбольта, Ф.де Соссюра та О.О.Потебні яскраво засвідчують, що природу мовних явищ слід шукати в психіці людини. На думку О.О.Потебні, зближення мовознавства з психологією дає можливість “шукати рішення питань про мову в психології, і, навпаки, чекати від досліджень мови нових відкриттів в області психології”. Розглядаючи мову як систему знаків, Ф.де Соссюр зазначає, що мовний знак, в свою чергу, є “двобічною психічною сутністю”, “обидва боки мовного знаку психічні і пов’язуються в нашому мозку асоціативним зв’язком” . Розглядаючи фразеологічні одиниці (далі ФО) та колороніми (які входять до їх складу), ми маємо справу з різними видами мовних знаків. Вивчення фразеологізмів як мовних одиниць є прерогативою фразеології, статус якої як науки далекий від однозначного вирішення. Як правило, фразеологічний рівень розглядається в мові як проміжний. Він знаходиться на стику лексико-семантичного і синтаксичного рівнів. Невизначеність статусу фразеології пов’язана з відкритим питанням еквівалентності ФО слову, невизначеності самого терміну, предмета даної науки, та деякими іншими. До вчених, які не виділяють фразеологію як окрему дисципліну, належать Ш.Баллі, В.В.Виноградов, О.І.Смирницький, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський. Деякі інші мовознавці роблять спробу виділити фразеологію в окремий ієрархічний рівень мови. До них належать В.Л.Архангельський, М.Ф.Алефіренко, О.В.Кунін та інші. Ми дотримуємось останньої точки зору. Як зазначає М.Ф.Алефіренко, фразеологізми, “з одного боку, характеризуються всіма основними властивостями, притаманними одиницям мови, а з другого, - відрізняються від інших мовних одиниць тільки їм властивими ознаками”. На його думку, об’єднувати лексеми і фраземи в один мовний рівень не можна з декількох міркувань: “тому що синтагматичні зв’язки фразем і лексем мають не мовний, а мовленнєвий характер, і по-друге, тому що фраземи можуть вступати в синтагматичні відношення з синтаксичними одиницями, і тоді слід було б виділяти й неіснуючий синтаксично-фразеологічний рівень” . Ми акцентуємо увагу на проблемі статусу фразеології з тих міркувань, що саме на основі деяких положень теорії фразеології О.В.Куніна і провадилося дане дослідження. Спірним залишається питання про те, коли зародилась фразеологія. Одні схильні вважати основоположником даної науки швейцарського лінгвіста французського походження Ш.Баллі. Відомо, що в своїх роботах з французької стилістики певне місце він відвів опису сполучень слів. Фразеологію ж розглядав як розділ лексикології, бо ФО еквівалентні слову. На думку інших, наука про фразеологізми зародилася тоді, коли В.В.Виноградов дав визначення основних понять, обсягу і завдань фразеології. Як зазначалося вище, не існує єдиного тлумачення термінів “фразеологія” та “фразеологізм”. А ті, що існують, можуть суперечити одне одному. Більшість мовознавців дотримується широкого визначення терміну “фразеологія” (гр.

Оц нов шофери тепер не раз жалували, що не вмли здити автами в Краю, тому й мусили нищити вс здобут вд ворога автомашини. Курс кнчився  треба було думати про якесь нше зайняття. Тод негайно розпочато курс англйсько мови, що тривав клька мсяцв. Колишн, з словника вивчен англйськ слова доводилося наново перевивчати, а найбльше терпв бдний язик. ¶ не раз через хибну вимову виходило щось таке, що повстанц реготалися до слз. Упсти зживалися з таборовим життям, мали популярнсть мж таборовиками  молодими двчатами. Найбльше незадоволення вони вдчували через свй мзерний одяг, бо не раз треба було сидти в кмнат. В в той же час у недалекй таборовй зал вдбувалися забави. На забави упсти мусили йти по черз, вони домовлялися мж собою  позичали в одного штани, у другого взуття, ще в ншого блюзку. Така «комбнаця» давала можливсть тльки трьом упстам з-помж шстнадцятьох у пристйному вигляд йти на забаву. Потм на наступну забаву йшли вже тро нших. Документв дал не було

1. Фразеологія англійської мови

2. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

3. Твори на англійській мові

4. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

5. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

6. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови
7. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання
8. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

9. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

10. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

11. Безособові речення в сучасній англійській мові

12. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

13. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

14. Особливості розвитку англійської мови в Індії

15. Практикум з стилістики англійської мови

16. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

18. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

19. Граматика англійської мови

20. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

21. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

22. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"
23. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови
24. Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців

25. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

26. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

27. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

28. Государство и право Англии в средние века

29. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

30. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

31. Полиция Англии

32. Обучение в Англии

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

33. Становление категории залога в англ. языке

34. Традиции и праздники Англии

35. Топики по Англ. языку

36. Рождество в Англии

37. Традиции и праздники Англии

38. Рождество в Англии
39. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)
40. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

41. Англия времен Реставрации

42. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625

43. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

44. Династия Плантагенетов в истории Англии

45. Реформы образования в России и Англии

46. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

47. Парламентские системы мира: США, Канада, Финляндия, Европа, Италия, Англия

48. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

50. Денежно-кредитная политика Банка Англии

51. Анализ промышленного переворота в Англии

52. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

53. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

54. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.
55. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами
56. История Англии: время святого Дунстана

57. Развитие капитализма в Англии

58. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке

59. Подготовка сил к Англо-Бурской войне и мировая общественность

60. Распространение влияния квакеров в Англии

61. Елизаветинская Англия

62. Англия во времена Эдуарда III

63. Англия до середины XI века

64. Конституционная монархия в Англии 1689 г и ее правовое закрепление

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Народные выступления, волнения и заговоры в Англии

66. Англия 1485

67. Англо-германские отношения в межвоенный период

68. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

69. Особливості реформації в Англії

70. Постмодернізм та українська історична наука
71. Перша та Друга Малоросійські Колегії
72. Социальная политика Англии в начале ХX в.

73. Революция в Англии. Конституционный этап

74. Англия. Правление Эдуарда II

75. Англия. Покорение Уэльса

76. Внешнеполитическая подготовка Германии ко второй мировой войне в 1939 году. Политика Англии и Франции

77. Отношения СССР с Англией, США и Францией

78. Англія у 1870-1914 роках

79. Политика Англии и Франции

80. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

81. Суды справедливости в Англии XIV-XVI веков

82. О народной фразеологии

83. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

84. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

85. Фразеология

86. Слово и фразеология в современной сибирской диалектной речи
87. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
88. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

89. Зміст і еволюція поняття мотивації

90. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

91. Образование в Англии

92. Системы регулирования несостоятельности в Англии, Франции, Германии

93. Юридические аспекты политической борьбы в Англии начала XVII века

94. Реклама в ЗМІ

95. Іудаїзм - релігія євреїв

96. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

98. Коммерческие банки Англии

99. Банковские системы мира. Банковская система Англии

100. Англия: промышленный переворот


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.