Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст 1.Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. 2. Поняття управління інтелектуальною власністю та його основні принципи Список використаної літератури 1. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Перехід від індустріального суспільства до інформаційного є однією з головних ознак для усіх розвинутих країн світу. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що інформаційні ресурси набули такого важливого значення, що від них залежить рівень економічного стану суспільства і його безпека. Якщо розглядати інформатизацію суспільства як безперервний процес інтелектуалізації і прискорення обробки інформаційних ресурсів на всіх рівнях інфраструктури суспільства, то зрозуміло, що вона оцінюється, по-перше, розвитком в даному суспільстві інформатики, науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а, по-друге, питаннями, пов'язаними зі збором, накопиченням, переробкою, перетворенням, розподіленням і використанням інформації в різних сферах людської діяльності. Як відомо, ці фактори, у свою чергу, оцінюються рівнем обчислювальної техніки та засобів телекомунікації, що використовуються у суспільстві . Кінцевою метою використання інформаційних ресурсів на всіх рівнях інфраструктури суспільства, як правило, є прийняття рішення. Ці проблеми стоять особливо гостро у тих сферах діяльності, де задачі управління слабо структуровані і немає можливості їх абсолютної формалізації. До цього класу можна віднести системи управління великими корпораціями, відомствами, державою. Рішення цієї проблеми в Україні пов'язано з розвитком і впровадженням у сферу управління інформаційних технологій, які були запроваджені В.М. Глушковим та його послідовниками, і формуванням на їх базі відповідних схем управління, що органічно поєднують системні принципи, забезпечуючи можливість всебічного використання переваг суспільства з розвинутою структурою управління економікою. Для рішення питань автоматизації управління для систем такого класу була розроблена вперше в Україні технологія ситуаційного керування (Ситуаційні центри – СЦ). Зараз постає завдання створення однієї із важливих складових мережі СЦ в Україні – державної автоматизованої системи обліку і контролю використання об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ), яка має забезпечити умови для підвищення ефективності використання інтелектуальних ресурсів нації, формування та розвиток інтелектуальної власності, надання правовласникам державних гарантій щодо захисту їх прав, нарощування та підвищення якості сукупного наукового потенціалу як головного фактору інноваційного розвитку країни, забезпечення підтримки прийняття рішень на державному рівні у цій сфері. При визначенні ринкової вартості інтелектуальної власності слід враховувати: нематеріальний, унікальний характер об'єкту оцінки; поточне використання об'єкту інтелектуальної власності; можливі галузі використання, найбільш вірогідну ємність і частку ринку, витрати на виробництво і реалізацію продукції, що випускається з використанням об'єкту інтелектуальної власності, об'єм і тимчасову структуру інвестицій, потрібних для освоєння і використання об'єкту інтелектуальної власності в тій або іншій галузі; ризики освоєння і використання об'єкту інтелектуальної власності в різних галузях, зокрема ризики недосягнення технічних, економічних, експлуатаційних і екологічних характеристик, ризики недобросовісної конкуренції та інші; стадії розробки і промислового освоєння об'єкту інтелектуальної власності; можливість і ступінь правового захисту; об'єм прав, що передаються, і інших умов договорів про створення і використання об'єкту інтелектуальної власності; спосіб виплати винагороди за використання об'єкту інтелектуальної власності; інші чинники.

Проблеми інтелектуальної власності (ІВ) у світі вийшли на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Внаслідок інформатизації сучасної економіки вони дедалі більше набувають політичного змісту. Наприклад, введення економічних санкцій проти держави у разі неприйняття “американської версії” проекту Закону України “Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування” та інше. 2. Поняття управління інтелектуальною власністю та його основні принципи. Особливістю об'єктів права інтелектуальної власності є те, що вони можуть бути створені як в процесі реалізації проекту, та являтись при цьому прямим, чи непрямим його результатом, так й поза проектом. Прикладом створення такого ОПІВ може служити діяльність науково-дослідних інститутів. Під прямим результатом слід розуміти отримання об'єкта права інтелектуальної власності в якості продукту проекту, тобто результату, що був запланований в ініційованому проекті. Непрямий результат - це створення об'єкту права інтелектуальної власності, як побічного продукту проекту. Дуже часто в проектах зустрічається обидва результати. Але в проектах існують ще об'єкти, які не набувають правового статусу, тобто на них не оформлюють юридичних прав. Це також результати інтелектуальної діяльності людини, але вони не є об'єктами права інтелектуальної власності. Виникає питання, як класифікувати такі об'єкти та чи важливо враховувати їх у проектній діяльності. Виходячи з визначення об'єктів права інтелектуальної діяльності, результатами інтелектуальної діяльності в проекті можуть бути, наприклад, структурні схеми, принципи управління, корпоративні стратегії, системи мотивації, організаційні заходи, системи звітності структури документів, внутріфірмові стандарти, системи якості тощо. Все це та багато іншого є результатами інтелектуальної діяльності людей, які приймають участь у проекті, або іншими словами це продукти інтелектуальної діяльності (ПІД) в проекті. Незалежно від того, чим є об'єкти права інтелектуальна власність в проекті продуктом чи ресурсом проекту для створення певного продукту, її життєвий цикл більше ніж життєвий цикл проекту . Якщо розглядати інтелектуальну власність як кінцевий продукт проекту, то її життєвий цикл розпочинається коли зароджується ідея, яку планується реалізувати протягом виконання проекту, прикладом є наукові проекти. Створення продукту з використанням об'єктів права інтелектуальної власності передбачає придбання чи залучення існуючих ОПІВ. Особливий інтерес являє процес появи продуктів інтелектуальної діяльності в проекті. При цьому важливим та водночас складним є процес ідентифікації інтелектуальної власності в проекті. З огляду на життєвий цикл проекту де об'єкт права інтелектуальної власності є кінцевим продуктом, доцільність ідентифікації та формалізації не є принциповою і це може бути зроблено наприкінці фази реалізації. У випадку, коли безпосередньо очікуваним результатом проекту не є ОПІВ, ідентифікувати продукти інтелектуальної діяльності слід протягом усього життєвого циклу проекту.

В загальному розумінні гака інтелектуальна складова накопичується е якості досвіду компаній, баз даних, функціональних інструкцій, методичних напрацювань, тощо. Для здійснення процесу ідентифікації ПІД протягом життєвого циклу проекту необхідно використовувати модель ідентифікації, яка складається з трьох компонентів: проведення планового аудиту проекту стосовно виявлення інтелектуальної власності; класифікація виявлених продуктів інтелектуальної діяльності; занесення ідентифікованих продуктів інтелектуальної діяльності до реєстру інтелектуальної власності з метою зберігання та подальшого визначення доцільності їх використання у тому чи іншому форматі (рис. 1). Рис. 1. Модель ідентифікації продуктів інтелектуальної діяльності Для того, щоб запропонована модель ефективно працювала, необхідно заздалегідь визначити частоту проведення аудиту, яка залежить від специфіки проекту, масштабу, ступеня складності, тощо, сформувати групу фахівців, здатних кваліфіковано провести цю роботу та обрати критерії, за якими проводитиметься аналіз. Ідентифікація продуктів інтелектуальної діяльності в проекті, це лише одна зі складових процесу управління інтелектуальною власністю. В сучасній літературі виділяють певні принципи управління інтелектуальною власністю: розуміння ролі інтелектуальної власності керівництвом та співробітниками; врахування інтелектуальної власності у стратегії розвитку; ідентифікація інтелектуальної власності; збір інформації про ІВ на предмет визначення її цінності для організації; визначення необхідної інтелектуальної власності для розвитку організації; створення чи набуття прав на інтелектуальну власність; оцінка ефективності існуючої інтелектуальної власності; податок на ІВ (бухгалтерський облік); готовність захищати свої права на ІВ; визначення ефективності управління ІВ. Наведені десять принципів управління інтелектуальної власністю дещо змінюються якщо мова йде про управління ІВ в проектній діяльності. Управління ІВ в проектній діяльності слід розглядати в розрізі наступних процесів: планування системи управління інтелектуальною власністю в проекті - визначення концепції управління інтелектуальної власністю, формулювання ключових принципів та підходів до управління інтелектуальною власністю, розробка стратегії управління ІВ; створення системи мотивації персоналу - для появи в проекті продуктів інтелектуальної діяльності необхідно сформувати ефективну систему мотивації співробітників. Це, однак, не означає лише матеріальне стимулювання, створення творчої атмосфери, матеріально-технічної бази та наявність інтересних проектів, де можуть реалізувати свій потенціал спеціалісти, іноді є набагато значимим стимулом; генерування ідей - процес інтелектуальної діяльності людини; ідентифікації ПІД - визначення на якому етапі життєвого циклу проекту з'являються продукти інтелектуальної діяльності, а також визначення, що саме є цінними результатами інтелектуальної діяльності з загальної маси напрацювань в процесі реалізації проекту; - класифікації ПІД - визначення, до якого типу об'єктів відносяться продукти інтелектуальної діяльності учасників проекту; експертизи інтелектуальної власності, яка може бути кількох видів: експертиза об'єкта права ІВ, який планується використовувати в процесі реалізації проекту, експертиза об'єкта, який отримують в якості результату проекту з перспективою надання йому статусу ОПІВ та експертиза продуктів інтелектуальної діяльності в проекті.

Але, зважаючи на скрутний стан УНР і потребу інтелектуальних техничних сил для неї, УПСР дозволяє своїм членам входити у всі урядові органи для органичної роботи, коли ця робота не стоїть на перешкоді організації вищезазначених клясових органів»[105]. Закріплення розколу було завершене обранням Центрального Комітету УПСР (центральної течії) у складі: Н. Петренко, І. Лузанівський, М. Любинський, І. Миколайчук, А. Степаненко, Д. Одрина, І. Часник, О. Щадилів, В. Голубович (останній — кандидат у члени ЦК). Проведені новим керівним центром переговори з лівою течією партії успіху не мали, й обидві партії існували окремо. Визнавши за необхідне підтримувати радянську форму влади, УПСР (центральної течії) водночас наполягала, щоб у лавах селянських і робітничих депутатів українське трудове селянство мало представництво, відповідне його соціально-економічному значенню в житті краю. В цьому своєму домаганні партія виходила з міркувань подвійного роду: соціально-економічних і національно- політичних. Зважаючи на аграрний характер України і відповідно малу чисельність міського робітництва, партія вважала диктатуру пролетаріату в Україні нездійсненною без підтримки багатомільйонної верстви безземельного та малоземельного селянства; тільки в тісній злуці міського пролетаріату з трудовим селянством і спільній їх революційній праці в радах робітничих і селянських депутатів УПСР убачала запоруку перемоги революції в Україні

1. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

2. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

3. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

4. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

5. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

6. Соціально-економічні наслідки монополії
7. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
8. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

9. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

10. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

11. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

12. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

13. Історія соціально-економічної географії світу

14. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

15. Історія України. Соціально-політичні аспекти

16. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

20. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

21. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

22. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
23. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
24. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

25. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

26. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

27. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

28. Політика і етика: соціально-філософський аспект

29. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

30. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

31. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

32. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки

33. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

34. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

35. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

36. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

37. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

38. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
39. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді
40. Організаційні аспекти соціальної роботи

41. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

42. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

43. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

44. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

45. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

46. Соціальні групи

47. Соціальні інститути.

48. Економічні системи

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

49. Право як спеціальне соціальне явище

50. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

51. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

52. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

53. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

54. Соціальне та особисте страхування
55. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
56. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

57. Економічні і законодавчі питання охорони праці

58. Розвиток соціальної географії в СРСР

59. Демократія як соціальне явище

60. Державна соціальна допомога

61. Економічні злочини

62. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

63. Захист прав інтелектуальної власності

64. Основи інтелектуальної власності

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

65. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

66. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

67. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

68. Право інтелектуальної власності

69. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

70. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку
71. Соціальна держава
72. Соціальна обумовленість державної служби

73. Соціальна цінність права

74. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

75. Суть та принципи соціальної держави

76. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

77. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

78. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

79. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

80. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

81. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

82. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

83. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

84. Біонічні аспекти проектування

85. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

86. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
87. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
88. Соціально-етичний маркетинг

89. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

90. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

91. Ожиріння як медико-соціальна проблема

92. Глобалізація і процеси соціального розвитку

93. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

94. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

95. Міжнародні економічні відносини

96. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Україна та міжнародні економічні організації

98. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

99. Зайнятість: соціально-трудові відносини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.