Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Основи організації бухгалтерського обліку

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ПВНЗ « ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ Кафедра «Обліку і фінансів» КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни «Основи організації бухгалтерського обліку» Варіант№15 Виконала студентка 5 курсу,52 групи спеціальність«Облік і аудит» Пузирко Наталія Іванівна Перевірила:Оксана Борисівна Немкович Рівне 2010 рік План Загальна будова облікового процесу .Визначення об’єктів організації облікового процесу. Форми організації бухгалтерського обліку. Організація первинного обліку грошових коштів в касі. Організація обліку грошових коштів на рахунках банку Методи нормування та визначення чисельності облікового персоналу. Поняття та законодавче регулювання діяльності субектів малого підприємництва. Використана література 1. Загальна будова облікового процесу. Визначення об’єктів організації облікового процесу. Форми організації бухгалтерського обліку Першою складовою предмета організації бухгалтерського обліку є обліковий процес. Зазначений процес не є самопливним у часі і просторі, і для його відтворення потрібні насамперед виконавці, причому з огляду на складність облікового процесу — виконавці, що відповідають певним вимогам. Тобто водночас бухгалтерський облік — це певний (визнаний у світовому масштабі) вид людської діяльності. Кількість виконавців облікової роботи залежить від масштабів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, а отже, і від обсягу облікових робіт. Але в будь-якому разі — коли це монопраця чи поєднання колективних зусиль — така діяльність потребує спеціальної організації. Звідси другою складовою предмета організації бухгалтерського обліку виступає праця виконавців. Виокремивши головні складові предмета організації бухгалтерського обліку, можемо подати таке формулювання: предметом організації бухгалтерського обліку є бухгалтерський облік, що розглядається як обліковий процес та як вид відповідної людської діяльності. Сутність будь-якого предмета, його внутрішню структуру та зовнішні характеристики вивчають, як відомо, через об’єкти, що є частинами цього предмета. Розглянемо складові предмета організації бухгалтерського обліку і виокремимо об’єкти за кожним із них. Так, обліковий процес, як і будь-який інший, складається з певних взаємозв’язаних частин. Ідеться про загальновідомий поділ процесу бухгалтерського обліку на етапи: первинний, поточний, підсумковий. У межах кожного етапу розглядають відповідну сукупність операцій, які в логічній послідовності становлять його технологію. Першим у процесі бухгалтерського обліку є етап первинного обліку, що характеризується такою сукупністю операцій: виявлення інформаційних даних стосовно об’єктів обліку; вимірювання на базі системи показників, застосовуваних у бухгалтерському обліку (грошові, натуральні, трудові); фіксування інформації у відповідних носіях облікових даних — документах. Другий етап — поточного обліку — складається з таких операцій: реєстрації інформації, здобутої в результаті первинного обліку, у системі рахунків бухгалтерського обліку; реєстрації інформації в носіях інформації даного етапу обліку — облікових реєстрах; групування та перегрупування показників інформаційних даних.

І, нарешті, третій етап облікового процесу, що має назву підсумкового, містить такі операції: узагальнення інформаційних даних поточного обліку у вигляді відповідних форм звітності; передавання результативних даних зовнішнім та внутрішнім користувачам; зберігання інформаційних даних первинного, поточного та підсумкового обліку, формалізованих у вигляді облікових документів, реєстрів та звітності. Зауважимо, що поділ облікового процесу за етапами відбиває його послідовність (як у часі, так і у просторі). Ідентифікація об’єктів обліку за його напрямами (як у просторі, так і в часі) визначає інший аспект облікового процесу, що відбиває його внутрішню структуру за паралельними складовими. У практиці господарської діяльності бюджетних установ і організацій визначено таку загальну сукупність об’єктів обліку: необоротні активи; запаси; грошові кошти; розрахунки; зобов’язання за векселями та кредитами; доходи; видатки; власний капітал. Зазначені об’єкти обліку поділяються, у свою чергу, на такі групи: необоротні активи — основні засоби; інші необоротні активи; нематеріальні активи; запаси — виробничі запаси; тварини на вирощуванні і відгодівлі; малоцінні та швидкозношувані предмети; матеріали і продукти харчування; готова продукція; продукція сільськогосподарського виробництва; грошові кошти — безготівкові грошові кошти на поточних, реєстраційних, особових рахунках, готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті; розрахунки — розрахунки з працівниками із заробітної плати; розрахунки з утримання і нарахування; розрахунки зі стипендіатами; розрахунки в порядку планових платежів; розрахунки з підзвітними особами; розрахунки за виконаними роботами та наданими послугами; розрахунки з відшкодування завданих збитків; розрахунки з іншими дебіторами; розрахунки з іншими кредиторами; зобов’язання — зобов’язання бюджетній установі іззовні у векселях; зобов’язання бюджетної установи іншому суб’єктові господарювання у векселях та у формі кредиту; доходи — доходи загального фонду; доходи спеціального фонду; доходи від реалізації продукції; доходи бюджетів; видатки — видатки за рахунок загального фонду; видатки за рахунок спеціального фонду; виробничі витрати; власний капітал — фонд у необоротних активах; фонд у МШП; результати виконання кошторису за загальним фондом; результати виконання кошторису за спеціальним фондом. Як за етапами, так і за напрямками облікового процесу відбувається рух інформації, що фіксується в різних її носіях. Якість і швидкість руху облікової інформації залежать від ступеня оптимальності облікових номенклатур, носіїв облікової інформації; документообігу та руху облікових реєстрів. Зазначені характеристики облікової системи залежать також від технічного та інформаційного забезпечення процесу бухгалтерського обліку. Отже, до об’єктів організації бухгалтерського обліку, як за етапами облікового процесу, так і за його напрямами, належать: облікові номенклатури; носії облікової інформації; рух носіїв облікової інформації; інформаційне забезпечення облікового процесу; технічне забезпечення облікового процесу.

Ще одна складова предмета організації бухгалтерського обліку — це праця виконавців облікових функцій, яка може бути колективною або індивідуальною. Щодо першої передбачається вивчення особливостей утворення колективу працівників, поєднаних спільними функціональними обов’язками — виконанням облікових робіт. Такий колектив називається апаратом бухгалтерії (бухгалтерською службою тощо). Оптимізація і раціоналізація такої колективної праці безпосередньо залежать від вибору структури апарату бухгалтерії та визначення кількості персоналу. Колективна праця передбачає, як відомо, вироблення єдиного кінцевого продукту (у даному разі — інформації про фінансовий стан бюджетної установи чи організації), отримуваного в результаті послідовно взаємозв’язаних послідовних дій усіх членів колективу. Тому важливою є якість зв’язків між підрозділами бухгалтерської служби, що виконують облікові функції, — працівниками бухгалтерії, а також між виконавцями окремих облікових функцій (працівниками установи) та бухгалтерською службою. Обидва аспекти праці — колективний та індивідуальний — перебувають під впливом соціального, ергономічного та мотиваційного забезпечення діяльності працівників бухгалтерської служби. Отже, до об’єктів організації бухгалтерського обліку як виду діяльності в колективному та індивідуальному планах належать: структура апарату бухгалтерської служби; кількість працівників облікового підрозділу установи, організації; система зв’язків між відділами бухгалтерської служби, працівниками — виконавцями окремих функцій стосовно облікового процесу та бухгалтерською службою установи чи організації; функціональні обов’язки працівників бухгалтерської служби на чолі з її керівником; нормативи часу на виконання окремих облікових операцій; ергономічне забезпечення праці обліковців; соціальне їх забезпечення; мотиваційне забезпечення діяльності обліковців; організаційно-правове забезпечення обліку. Проте розглянуті щойно складові предмета організації бухгалтерського обліку не вичерпують його, оскільки бухгалтерський облік і як технологія, і як певний вид людської діяльності перебуває в постійному розвитку. Тому розвиток бухгалтерського обліку також є предметом організації бухгалтерського обліку. При цьому серед його об’єктів варто виокремити: розвиток методики та методології бухгалтерського обліку; підвищення кваліфікаційного рівня працівників бухгалтерської служби. Форма бухгалтерського обліку — це певна система взаємопов'язаних облікових реєстрів (хронологічних та системних) встановленої форми і змісту для здійснення обліку наявності та руху засобів, зміни правових відносин та процесів господарської діяльності, а також способів і технічних засобів запису операцій у реєстрах. Ознаки форм бухгалтерського обліку такі: наявність певної системи реєстрів хронологічного та систематичного (аналітичного та синтетичного) обліку; форма і зміст облікових реєстрів (окремі аркуші, книги, машинограми з відповідними реквізитами) та їх розміщення; взаємозв'язок окремих реєстрів; способи та технічні засоби запису господарських операцій у відповідні реєстри (уручну, за допомогою технічних засобів тощо).

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

2. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. Організація обліку в магазині "Світанок"

5. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

6. Організація обліку доходів
7. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
8. Організація обліку на підприємстві

9. Організація обліку орендних операцій

10. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

11. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

12. Організація обліку грошових коштів в касі

13. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

14. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

15. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

19. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

20. Основи бухгалтерського обліку

21. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

22. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
23. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
24. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

25. Організація облікового процесу на підприємстві

26. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

27. Рахунки бухгалтерського обліку

28. Система та процес бухгалтерського обліку

29. Форми бухгалтерського обліку

30. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

31. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

32. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее

33. Основи організації фінансів підприємтсв

34. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

35. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

36. Організація складського обліку запасів в установах

37. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

38. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
39. Організація управлінського обліку на підприємстві
40. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

41. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

42. Становлення професійних бухгалтерських організацій

43. Теоретичні основи обліку та аудиту

44. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

45. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

46. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

47. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

48. Організація приймання товару в аптеці

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

49. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

50. Організація праці

51. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

52. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

53. Організаційна система управління природокористуванням України

54. Організація оплати праці на підприємстві
55. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
56. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

57. Організація евакуаційних заходів

58. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

59. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

60. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

61. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

62. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

63. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

64. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

65. Організація касових операцій у банківських установах

66. Організація ресурсної бази банків в Україні

67. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

68. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

69. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

70. Організація будівельного майданчика
71. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
72. Організація робочого місця бухгалтера

73. Рівні організації організму людини

74. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

75. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

76. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

77. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

78. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

79. Бухгалтерський облік

80. Бухгалтерський облік

Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие

81. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

82. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

83. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

84. Внутрішній аудит організації

85. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

86. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"
87. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
88. Організація документування господарських операцій

89. Організація і методика аудиту грошових коштів

90. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

91. Організація праці бухгалтера

92. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

93. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

94. Роль обліку в управлінні підприємством

95. Сучасні моделі управлінського обліку

96. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили

97. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

98. Аналіз обліку витрат виробництва

99. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.