Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Затверджено Мінфіном України за погодженням з Держкомстатом України для квартальної звітності 1998 р. Баланс підприємства на 1 19 р. &quo ;Підприємство&quo ; - відображає повну назву підприємства (відповідно до засновницьких документів), зареєстрованого у встановленому порядку, та його ідентифікаційний код за Єдиним Державним Реєстром Підприємств і Організацій України (ЄРДПОУ). &quo ;Територія&quo ; - відображає назву території відповідно до Класифікатора Об'єктів Адміністративно-Територіального Устрою України (КОАТУУ). &quo ;Форма власності&quo ; - відображає, з якою формою власності зареєстроване підприємство, виходячи із Закону України &quo ;Про власність&quo ; і Класифікатора Форм Власності (КФВ). &quo ;Орган державного управління&quo ; - відображає назву органу, у віданні якого перебуває підприємство (якщо він є) і якому подається бухгалтерський звіт; &quo ;Галузь (вид діяльності)&quo ; - відображає вид діяльності відповідно до Загального Класифікатора Галузей Народного Господарства (ЗКГНГ); &quo ;Кількість підприємств&quo ; - відображає кількість юридичних осіб, що включені до зведеного балансу підприємства; &quo ;Контрольна сума&quo ; - підприємствами не заповнюється; &quo ;Адреса підприємства&quo ; - відображає повну поштову адресу; Актив. І. Основні засоби та інші позаоборотні активи. Основні засоби: залишкова вартість знос (02) первісна вартість (01) Показується вартість власних основних фондів як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації, у запасі або передані в оперативну оренду; капітальні вкладення на поліпшення земель, а також капітальні затрати в орендовані будинки, споруди, устаткування та інші об'єкти, що відносяться до основних засобів. Орендарі відображають у цій статті вартість взятих у фінансову оренду основних фондів. У цій статті наводиться окремо первісна вартість, облік якої ведеться на рахунку 01 &quo ;Основні засоби&quo ;, та сума зносу основних засобів, облік якої ведеться на відповідних субрахунках рахунка 02 &quo ;Знос (амортизація) майна&quo ;, а також балансова (залишкова) вартість. Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між сальдо на дату складання балансу на рахунку 01 &quo ;Основні засоби&quo ; і сальдо на відповідних субрахунках обліку зносу основних засобів рахунка 02 &quo ;Знос (амортизація) майна&quo ;. Нематеріальні активи: залишкова вартість знос (02) первісна вартість (01) Показується вартість прав користування водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на товарній, фондовій біржі, вартість програмного забезпечення обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності, &quo ;ноу-хау&quo ;, гудвілу, прав користування будинками, спорудами, що внесені у рахунок вкладів до статутного фонду підприємства, а також придбаних у процесі діяльності підприємства. Тут також показується вартість належних підприємству прав на здійснення окремих видів діяльності та оренду будівель (споруд, приміщень). У цій статті наводиться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу.

Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу. Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33,35,61) Показується вартість незакінченого будівництва (у тому числі і закінченого, але не перекритого джерелами фінансування), що здійснюється як господарським, так і підрядним способом. У цій же статті відображаються витрати на геологорозвідувальні роботи, а також суми авансів і коштів, що видані підприємством на вказані цілі в тимчасове користування у вигляді авансів. Устаткування Відображаються за фактичною вартістю запаси устаткування, що підлягає установці і знаходиться на складах підприємств та в дорозі. У цю статтю забудовники включають вартість будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, що призначені для капітального будівництва. Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58) Показуються довгострокові (на строк більше року) інвестиції підприємства у прибуткові активи (цінні папери - акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов'язання) інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації внутрішніх державних і місцевих позик, а також вклади у статутні фонди спільних підприємств та інші фінансові вкладення, що обліковуються на рахунку 58 &quo ;Фінансові вкладення&quo ;. Майно в оренді (11) У цьому рядку орендодавці відображають вартість переданих в оренду цілісних майнових комплексів. У цьому ж рядку орендодавці показують залишок зобов'язань орендаря щодо погашення вартості взятих у фінансову оренду інвентарних об'єктів основних фондів. Інші позаоборотні активи Показується вартість довгострокових активів, що не знайшли відображення в інших статтях розділу 1 активу балансу, напр. сума дебіторської заборгованості строком погашення більше одного року; заборгованості за продані основні засоби. ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ. Виробничі запаси (05, 06, 08, 10) Показується фактична собівартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей, що відносяться до засобів в обороті, крім малоцінних і швидкозношуваних предметів та будматеріалів, що включені до рядка 035 – Устаткування. Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) Відображається вартість на кінець звітного періоду: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації (без постановки на відгодівлю); тварин, прийнятих від населення для реалізації, та молодняку тварин. Малоцінні і швидко-зношувані предмети залишкова вартість знос (13) первісна вартість (12) Показується їхня первісна та залишкова вартість, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу. У цій статті показується також первісна і залишкова вартість предметів, призначених для видачі напрокат та сума нарахованого по них зносу.(!) Малі підприємства у статтю &quo ;Виробничі запаси&quo ; включають також: вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів у запасі (на складі); залишкову вартість предметів, що призначені для видачі напрокат; вартість тварин на вирощуванні та відгодівлі.

(Виходить що це відображається і в статті &quo ;виробничі запаси&quo ; і в статті &quo ;Малоцінні та швидкозношувані предмети&quo ; (!). Незавершене виробництво (03,20,21,23,29,30 ) Показуються витрати по незавершеному виробництву і незавершених роботах (послугах), облік яких відповідно до встановленого порядку здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку, передбачених для узагальнення інформації про витрати основного і допоміжного виробництва та обслуговуючих господарств. У цій статті також показується сума витрат обігу, що відносяться до залишку нереалізованих товарів на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у сфері постачання, збуту, торгівлі та громадського харчування. Витрати майбутніх періодів (31) У статті &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; показується сума витрат, які проведені у звітному періоді, але підлягають віднесенню у наступних звітних періодах на витрати виробництва та обігу. Малі підприємства такі витрати включають до статті &quo ;Незавершене виробництво&quo ;. Готова продукція (40) Показується фактична виробнича собівартість залишків закінчених виробництвом виробів, які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає вказаним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва. Малі підприємства у статті &quo ;Готова продукція&quo ; також показують за купівельними цінами вартість матеріальних цінностей, що придбані з метою подальшого продажу (товарів). Товари: купівельна вартість (41) товарні надбавки (42) продажна вартість (41) У статті &quo ;Товари&quo ; показується вартість товарів, які придбані підприємствами, що здійснюють свою діяльність у постачанні, збуті, в торгівлі і громадському харчуванні. Підприємства громадського харчування також відображають у цій статті залишки сировини на кухнях і в коморах, залишки товарів у буфетах. Малі підприємства показують за купівельними цінами вартість матеріальних цінностей, що придбані з метою подальшого продажу (товарів) у статті &quo ;Готова продукція&quo ;. Суми товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок. Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок з придбаних товарів за звітний місяць за вирахуванням суми обороту по дебету рахунка 42 &quo ;Торговельна націнка&quo ; субрахунок 1 &quo ;Товарні надбавки&quo ; (на інші списання) на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця. ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи Товари відвантажені, не сплачені в строк (45) У цій статті підприємства, які виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. 869 визначали за сумою, що у вигляді платежу за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи (послуги) зарахована на рахунки підприємства в установах банків, показують собівартість відвантаженої до набрання чинності зазначеною постановою продукції (товарів), виконаних робіт (послуг), що не оплачені покупцями (замовниками) у строк, передбачений договором.

После получения второго пакета акций стоимостью 30 500 тыс. руб. предприятие у себя в бухгалтерском учете должно будет показать этот пакет аналогично первому пакету по кредиту счета № 7 6: (тыс. руб.) 76 (А-П)_______ Дебет Кредит 100 000 70000 30500 500 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕД КОНТРАГЕНТАМИ После совершения данной бухгалтерской записи остаток счета № 76 переместится из левой части таблицы в правую, т. е. станет кредитовым. Этот кредитовый остаток будет означать кредиторскую задолженность предприятия перед брокером на сумму 500 тыс. руб. Соответственно кредиторская задолженность предприятия перед контрагентами всегда отражается по кредиту активно-пассивных счетов. В дальнейшем подобные операции между брокером и предприятием могут продолжаться сколь угодно долго, но всегда остаток по соответствующему счету будет показывать состояние взаиморасчетов: кто кому должен и сколько. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 1. Как называется общая сумма приходных операций, отраженных по дебету активного счета? 2. Возможна ли ситуация, когда активный счет имеет кредитовый остаток? 3

1. Автоматизация бухгалтерского учета в России

2. Бухгалтерский учет производственных процессов на коммерческих предприятиях

3. Бухгалтерский учет

4. Бухгалтерский учет

5. Проект организации бухгалтерского учета в условиях внутрихозяйственного коммерческого расчета

6. Основные принципы бухгалтерского учета /GAAP/ в западных странах
7. Отчет по бухгалтерскому учету общий, общие принципы и законы ведения бухгалтерского учета
8. Бухгалтерский учет

9. Бухгалтерский учет на Украине (Шпаргалка)

10. Бухгалтерский учет основных средств

11. Бухгалтерский учет: лизинговые операции

12. Бухгалтерский учет на предприятии ТД "Центролит"

13. Бухгалтерский учет

14. Бухгалтерский учет

15. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

16. Международные стандарты бухгалтерского учета

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

17. Основные средства, их ремонт и реконструкция, отражение в бухгалтерском учете на предприятиях различных форм собственности

18. Применение компьютерных технологий в бухгалтерском учете

19. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

20. Формы бухгалтерского учета на предприятиях

21. Бухгалтерский учет денежных средств на примере ООО "Мото-Мир"

22. Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)
23. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета
24. Бухгалтерский учет (отчет по практике)

25. Бухгалтерский учет на предприятиях оптовой торговли

26. 30 вопросов и ответов по экономическому анализу к Государственной аттестации студентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003)

27. Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях

28. Бухгалтерский учет на малом предприятии

29. Бухгалтерский учет основных средств

30. Шпaргалки по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту

31. Методические указания для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

32. Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

33. Отражение в бухгалтерском учете и отчетности информации по прекращаемой деятельности

34. Шпаргалки по бухгалтерскому учету

35. Влияние бухгалтерского учета на экономику предприятия

36. Налог на добавленную стоимость - сущность, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета

37. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с земельными участками

38. Экспериментальное исследование особенностей психических состояний специалистов Бухгалтерский учет и аудит студентов 3 курса
39. Бухгалтерский учет товарных операций
40. История развития бухгалтерского учета

41. Бухгалтерский учет в банках

42. Бухгалтерский учет операций

43. Счета бухгалтерского учета

44. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета

45. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета

46. Бухгалтерский учет денежных средств

47. Принцип двойной записи на счетах бухгалтерского учета.

48. Практические задания по предмету «Теория бухгалтерского учета»

Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский

49. Бухгалтерский учет нематериальных активов

50. Шпаргалка по бухгалтерскому учету

51. Бухгалтерский учет и аудит основных фондов

52. Бухгалтерский учет как источник данных для принятия управленческих решений

53. Признание суммовых разниц в бухгалтерском учете в зависимости от условий договора

54. Формы бухгалтерского учета
55. Бухгалтерский учет операций по договору беспроцентного займа
56. Бухгалтерский учет у лизингополучателя

57. Бухгалтерский учет и налогообложение безвозмездных займов

58. Бухгалтерский учет операций с заемными средствами у организации-заимодателя

59. Бухгалтерский учет по договору поручительства

60. Организация бухгалтерского учета в бюджетных медицинских учреждениях

61. Ответственность за ошибки в бухгалтерском учете: Конституционный Суд остановился на полпути

62. Бухгалтерский учет у организаций, передающей имущество по договору дарения

63. Бухгалтерские стандарты их сущность и роль в бухгалтерском учете

64. Бухгалтерский учет

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях

66. Бухгалтерский учет векселей

67. Бухгалтерский учет движения денежных средств

68. Бухгалтерский учет заработной платы

69. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с рабочими и служащими

70. Бухгалтерский учет и отчетность
71. Бухгалтерский учет на МП
72. Бухгалтерский учет на малых предприятиях

73. Бухгалтерский учет на предприятии

74. Бухгалтерский учет на торговом предприятии

75. Бухгалтерский учет основных средств

76. Бухгалтерский учет основных средств

77. Бухгалтерский учет природоохранных мероприятий

78. Бухгалтерский учет товаров и их реализация в оптово-розничном предприятии

79. Бухгалтерский учет финансовых результатов

80. Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ движения денежных средств на предприятии АПК

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Журнальные издания по бухгалтерскому учету в России

82. Значение бухгалтерского учета в реализации с/х продукции и финансовых результатов деятельности с/х предприятий

83. Консолидирование бухгалтерского учета

84. Лекции по бухгалтерскому учету

85. Международные стандарты в бухгалтерском учете

86. Нормативная база бухгалтерского учета
87. Операции с ценными бумагами и их отражение в бухгалтерском учете
88. Организация, техника и бухгалтерский учет товарных операции

89. Отчет по производственной практике по бухгалтерскому учету на ГХЗ

90. Переход к международным стандартам бухгалтерского учета

91. Правовые аспекты бухгалтерского учета

92. Принципы классификации счетов бухгалтерского учета

93. Расчетно-графическое задание по бухгалтерскому учету

94. Совершенствование бухгалтерского учета материалов (на предприятии «МОДУС-ВЭЛИ»)

95. Специфика ведения бухгалтерского учета в отраслях

96. Текущий бухгалтерский учет затрат на производство и выпуск продукции

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

97. Теория бухгалтерского учета

98. Эволюция бухгалтерского учета как науки

99. Организация, техника и бухгалтерский учет товарных операции (оптовая торговля)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.