Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Проза Якуба Коласа 20–30 гадоў: набыткі і страты

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Установа адукацыi «Брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя А.С. Пушкiна» Кафедра беларускага лiтаратуразнаўства КУРСАВАЯ ПРАЦА ПРОЗА ЯКУБА КОЛАСА 20–30 ГАДОЎ: НАБЫТКІ І СТРАТЫ Выканаў: Навуковы кiраўнiк Брэст 2010 ЗМЕСТ Уводзiны Раздзел. 1 Творчыя дасягненні Якуба Коласа ў 20–30 гады XX стагоддзя Раздзел. 2 Жанрава-стылёвыя і ідэйна-тэматычныя адметнасці твораў Якуба Коласа 20–30 гадоў 2.1 Апавяданне «Крывавы вір»: паказ чалавека ў эпоху рэвалюцыі 2.2 Трылогія «На ростанях»: пошукі шляхоў у будучыню 2.3 Аповесць «На прасторах жыцця»: сучаснае бачанне праблематыкі, сэнс эпіграфа і змест назвы 2.4 Аповесць «Адшчапенец»: праблемы агульначалавечага быцця Заключэнне Спiс літаратурных крыніц УВОДЗIНЫ Творчасць Якуба Коласа увесь час знаходзiцца ў полi зроку лiтаратуразнаўцаў. Увага вучоных скiравана на даследаванне шматграннай праблематыкi творчасцi, своеасаблiвасцi iндывiдуальнага стылю таленавiтага аўтара. Якуб Колас – вялікі мастак слова, які глыбока выявіў грамадска-гістарычныя імкненні і духоўныя патрэбы беларускага народа, узбагаціў нацыянальную літаратуру выдатнымі творчымі набыткамі. Ён стаў мастацкім летапісцам жыцця народа на працягу складанай гістарычнай эпохі. Светаадчуванне Коласа-мастака вельмі цэласнае, гарманічнае і разам з тым шматграннае, эстэтычна багатае. У творчасці Я. Коласа моцны інтэлектуальны пачатак, які мае здаровы народны грунт – пісьменнік шукае глыбінны, духоўны змест у жыцці чалавека працы, за канкрэтнымі назіраннямі ў яго крыецца шматзначны псіхалагічны і філасофскі падтэкст. Пісьменніцкая індывідуальнасць Коласа нясе на сабе вельмі характэрны адбітак жыцця народа, яго тонаў. фарбаў, грамадскіх імпульсаў. Грамадзянская мэтаімкнённасць, чуйнасць да запатрабаванняў часу, мастацкая шматграннасць пісьменніка асабліва шчодра раскрываюцца ў яго апавяданнях і аповесцях 20–30 гадоў XX стагоддзя. Пісьменнік імкнуўся стварыць сапраўдныя духоўна-маральныя ідэалы, напоўніць жыццё высакароднымі мэтамі. У пошуках феномена нацыянальнага характару пісьменнік выкарыстоўваў гістарычную эпоху для праекцыі сучаснасці і мінулага. Ён добра ўсведамляў, што менавіта ад глыбіні ўзнятых гістарычных пластоў, шырыні іх распрацоўкі, таксама, як і ад асваення праблем сучаснасці, залежыць узровень сталасці айчыннай прозы. 20-ыя гады – вельмi бурны перыяд. Працэс карэннай ломкi сацыяльных, эканамiчных, палiтычных асноў старога ладу, як адзначаюць Д.I. Гальмакоў i Л.С. Голубева , з’яўляўся адначасова i працэсам ломкi псiхалогii чалавека – прадстаўнiка гэтага ладу, найвялiкшым пераваротам у яго свядомасцi. 20-ыя гады – гэта час пошуку шляхоў развiцця новага мастацтва, з’яўленне iншых iдэйна-тэматычных даляглядаў, новага героя, «час выпрабавання жыццёвасцi i плённасцi многiх жанрава-стылёвых форм у новых умовах» . У творчасцi Я. Коласа гэтага часу «рэалiзм часта арганiчна сплаўляўся з актыўным рамантычным пачаткам, якi жывiўся iмкненнем пасцiгнуць характар новых людзей» . Пiсьменнiк «iмкнуўся асэнсаваць новую рэчаiснасць, формы якой яшчэ толькi cкладвалiся, раскрыць з’яўленне новых рыс характару, псiхалогii чалавека, яго сацыяльныя памкненнi i iдэалы» .

30-ыя гады ўвайшлi ў гiсторыю як складаны перыяд, напоўнены падзеямi вялiкага гiстарычнага значэння. Якуб Колас намагаўся ў сваiх творах гэтага перыяду «па-мастацку пераканаўча i глыбока адлюстраваць рэчаiснасць ва ўсёй яе складанасцi i супярэчлiвасцi, у няспынным руху i барацьбе супрацьлеглых сацыяльна-грамадскiх сiл» . Творчасць Якуба Коласа 20–30-х гадоў пакiнула прыкметны след у станаўленнi сучаснай беларускай лiтаратуры. Як адзначае П.К. Дзюбайла, «лiтаратура таго часу iдзе да мастацкага сiнтэзу гiсторыi i сучаснасцi, да ўвасаблення праз лёс чалавека лёсу народа» . Пра Я. Коласа напiсана нямала змястоўных кнiг, цiкавых навуковых даследаванняў. Але яны, зразумела, не ахоплiваюць i не могуць ахапiць i ўсебакова раскрыць багаты жыццёвы i творчы шлях пiсьменнiка. Глыбокую ацэнку творчасцi Якуба Коласа далi такiя даследчыкi, як I. Навуменка . Манаграфii Ю. Пшыркова i I. Навуменкi – гэта важныя цаглiны ў прыгожы гмах, iмя якому – сучаснае коласазнаўства. Мэта i задачы курсавой працы. Мэта курсавой працы – даследаваць iдэйна-тэматычныя, жанрава-стылёвыя асаблiвасцi творчасцi Якуба Коласа 20–30 гадоў. У адпаведнасцi з вышэйакрэсленай мэтай ставяцца наступныя задачы: – паказаць творчыя дасягненнi Я. Коласа ў 20–30-ыя гады; – раскрыць жанравую, iдэйна-тэматычную непаўторнасць коласаўскiх твораў 20–30 гадоў; – высветліць, як вырашаецца Коласам у яго творах праблема суадносінаў гістарычнага факта і мастацкага вымыслу; – прааналізаваць сучаснае бачанне літаратуразнаўцамі праблематыкі аповесці «На прасторах жыцця», сэнс эпіграфа і змест назвы; – паказаць пошукі шляхоў у будучыню героямі трылогіі «На ростанях»; – вылучыць асноўныя матывы аповесці «Адшчапенец» і апавядання «Крывавы вір». Аб’ект i прадмет даследавання. Аб’ектам даследавання з’яўляецца творчасць Якуба Коласа 20–30 гадоў XX стагоддзя. Прадмет даследавання – такiя коласаўскiя творы, як «На прасторах жыцця», «На ростанях», «Адшчапенец», «Крывавы вiр». Метады даследавання. Асноўнымi метадамi даследавання з’яўляюцца тэкстуальна-аналiтычны, гiсторыка-функцыянальны, якiя даюць магчымасць вызначыць своесаблiвасцi напiсаных Коласам у 20–30 гады твораў «На прасторах жыцця», «На ростанях», «Адшчапенец», «Крывавы вiр» з улiкам гiстарычнага i сучаснага кантэкстаў. Структура i аб’ём працы. Курсавая праца складаецца з уводзiнаў, двух раздзелаў, заключэння, спiса літаратурных крынiц. Агульны аб’ём працы – 50 старонак. Раздзел 1. Творчыя дасягненнi Якуба Коласа ў 20–30 гады XX стагоддзя Якуб Колас – класік сусветнай і беларускай літаратуры, адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры і сучаснай літаратурнай мовы, народны паэт Беларусі. Ён выступаў як паэт, празаік, драматург, публіцыст, перакладчык, педагог, грамадскі дзеяч. Шлях, які прайшоў Якуб Колас, адметны. Асноватворныя ўласцівасці яго жыцця і дзейнасці – сумленнасць, высокароднасць, нераўнадушша, імкненне дапамагчы ў цяжкіх абставінах, грунтоўнасць ва ўсіх жыццёвых праявах, вернасць сваім прынцыпам, адстойванне ўласных поглядаў, любоў да Бацькаўшчыны і яе народа, клопат аб захаванні нацыянальнай самабытнасці беларусаў, аб беларускай мове, пратэст супраць рознага кшталту прыгнечання чалавека.

Гэтыя якасці ў поўнай меры адбіліся на творчасці пісьменніка, які ўнёс значны ўклад у нацыянальную і сусветную літаратуру. Сярод творчых дасягненняў найбольш важкімі з’яўляюцца пашырэнне жанравых магчымасцяў беларускай літаратуры, выкарыстанне шырокай і актуальнай тэматыкі ў паэтычных і празаічных творах, узбагачэнне паэзіі філасофскай і пейзажнай лірыкай, спалучэнне лірыкі і эпасу, закладванне асноваў беларускага рамана і беларускай дзіцячай літаратуры, філасофскае асэнсаванне рэчаіснасці праз алегарычны аповед, станаўленне нормаў беларускай літаратурнай мовы. Дзейнасць Якуба Коласа, яго роля і значэнне ў нацыянальным духоўным адраджэнні беларусаў высока ацэнены нашчадкамі. Іменем Коласа (а таксама іменем Я. Купалы) названы Інстытут мовы і літаратуры НАН Рэспублікі Беларусь, Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр у Віцебску, плошчы і вуліцы, школы і бібліятэкі ў многіх населеных пунктах Беларусі, буйное вытворчае паліграфічнае прадпрыемства ў Мiнску. Творы Якуба Коласа ўвасоблены ў тэатральным, музычным, кінематаграфічным мастацтве. У тэатрах ставіліся п’есы паводле яго апавяданняў, аповесцяў, трылогіі. Ю. Семянякам створана опера па паэме «Новая зямля», Ю. Багатыровым па аповесці «Дрыгва» – опера «У пушчах Палесся». На словы Якуба Коласа напісана шмат музычных твораў. Коласаўскую паэзію для напісання песень і рамансаў выкарыстоўвалі кампазiтары М. Чуркін (песні «Краска», «Вясна», рамансы «Маёй каханцы», «Гусі.»), А. Туранкоў (рамансы «Усход сонца», «Дудка», песня «Радасць»), Я. Цікоцкі (рамансы «Каманіну, Малакову, Сляпнёву», «Пераможны май») і інш. Яшчэ ў 1929 г. быў зняты фільм «Песня вясны» (рэжысёр В. Гардзін) паводле аповесці Якуба Коласа «На прасторах жыцця». У 1960–1961 гг. экранізавана трылогія «На ростанях» (фільм «Першыя выпрабаванні», рэжысёр Ул. Корш-Саблін). За межамі Беларусі з творчасцю Якуба Коласа знаёмы жыхары многіх краін свету. Яго творы (пераважна паэтычныя) перакладзены больш чым на 40 замежных моў, у тым ліку на найбольш распаўсюджаныя – англійскую, нямецкую, французскую, іспанскую, кітайскую. Творчасць пісьменніка і яго ролю ў літаратуры разглядалі ў сваіх працах славісты Вялікабрытаніі, Аўстрыі, Нямеччыны, Італіі. Асобае месца сярод перакладаў твораў займаюць выданні на славянскіх мовах – рускай, польскай, украінскай. На рускай мове ў розны час выходзілі тры зборы твораў Якуба Коласа. Рэгулярна праводзяцца прысвечаныя творчасці паэта Міжнародныя навуковыя канфэрэнцыі, па выніках якіх выдаюцца зборнікі матэрыялаў «Каласавіны». 100-гадовы юбілей беларускага песняра паводле рашэння ЮНЭСКА адзначаўся ў міжнародным маштабе. У 1996 г. створаны Міжнародны фонд Якуба Коласа. У 2007 г. у Беларусі адзначалася 125-годдзе з дня нараджэння нацыянальнага паэта Якуба Коласа. Якія ж творчыя набыткі Якуба Коласа? У 1921 г. у Коўне выходзіць зборнік апавяданняў «Казкі жыцця» (большасць «Казак жыцця» створаны да 1917 г., але працу над цыклам аўтар працягваў і надалей). У гэтых творах у алегарычнай форме выкладзены погляды на гісторыю і жыццёвую філасофію беларусаў як нацыі, іх месца сярод народаў-суседзяў, закрануты важныя сацыяльна-палітычныя і маральна-этычныя праблемы, паказана імкненне чалавека да пазнання таямніц прыроды і быцця.

Царские врата из Гродно. Кон. 16 в. (Дерево, Художественный музей Белорусской ССР, Минск.) Белорусская ССР. Сцена из спектакля Белорусского театра оперы и балета. Балет «Князь-озеро» В. А. Золотарева. 1949. Белорусская ССР. Изобразительное искусство 19—-20 вв. Я. М. Кругер. Портрет минского скрипача Жуховицкого. 1897. Художественный музей Белорусской ССР, Минск. Белорусская ССР. Семья белорусского крестьянина. Нач. 20 в. Белорусская ССР. С. И. Полубес. «Апостол Лука». Рельеф. Майолика. 2-я пол. 17 в. Музей «Коломенское». Москва. Белорусская ССР. На строительстве Солигорского калийного комбината. Белорусская ССР. Деревня Вертелишки колхоза «Прогресс» Гродненской области. Белорусская ССР. Река Днепр в районе г. Речица. Белорусская ССР. Замок Радзивиллов в Несвиже. Конец 16—18 вв. Внутренний двор. Белорусская ССР. Сцена из спектакля Белорусского театра им. Я. Купалы «Последние» М. Горького. 1937. Белорусская ССР. Минск. Площадь Якуба Коласа. Справа — Ленинский проспект. Белорусская ССР. Подпольные советские газеты, издававшиеся на временно оккупированной территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Белорусская ССР. Витебск. Вид на р

1. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

2. Сравнительная характеристика героев романа И. А. Гончарова«Обыкновенная история»

3. Роль портретной характеристики героев в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

4. Интерьер как средство характеристики героя. (По одному из произведений русской литературы XIX века.)

5. Характеристика литературного героя (на примере рассказа Н. С. Лескова «Дурачок»)

6. Колер і свет у прыродаапісальнай лірыцы Я. Коласа
7. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)
8. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

9. Общая характеристика процесса научения

10. Редкие растения, краткая характеристика

11. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

12. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

13. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

14. Общая характеристика степной зоны

15. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

16. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые

17. Характеристика Дальневосточного экономического района

18. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

19. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

20. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

21. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

22. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации
23. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района
24. Экономико-географическая характеристика Германии

25. Экономико-географическая характеристика Германии

26. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

27. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

28. Экономико-географическая характеристика Канады

29. Экономическая характеристика Таджикистана

30. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

31. Характеристика природного комплекса Черного моря

32. Характеристика Франции

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

33. Социально-экономическая характеристика Болгарии

34. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

35. Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "Ростань" (г. Борисоглебск)

36. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

37. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

38. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма
39. Сравнительная характеристика средневековых государств
40. Характеристика налоговой системы Великобритании

41. Характеристика источников Конституционного права

42. Характеристика Конституции Франции

43. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

44. Политический режим как сущностная характеристика государства

45. Характеристика Чикаго

46. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

47. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

48. Былинные герои Илья Муромец и Добрыня Никитич и их исторические прототипы

Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Характеристика Иудушки Головлева

50. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

51. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

52. Зависимость свободы героя от его привязанности: к миру, к месту, к вещам - в произведениях Сергея Довлатова и Венедикта Ерофеева

53. Развитие личности главного героя в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

54. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль
55. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")
56. Комический образ героя-обывателя в сатирических рассказах М.М.Зощенко

57. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

58. Проблема "героя времени"

59. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

60. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

61. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

62. Бессмертный подвиг героев - казахстанцев в Великой Отечественной войне

63. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

64. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

66. Характеристика дополнительных устройств к ПК

67. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

68. Общая характеристика системы Windows

69. Установка и основные характеристики Linux

70. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей
71. Общая характеристика аксиоматики Гильберта
72. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

73. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

74. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

75. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

76. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

77. Общая характеристика дыхательной системы

78. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

79. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

80. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки

81. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

82. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

83. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

84. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

85. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

86. Неосторожная преступность: общая характеристика
87. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ
88. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

89. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

90. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

91. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

92. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками

93. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

94. Характеристика метода эксперимента

95. Характеристика коммуникативные и организаторские склонности лидеров в классе

96. Сравнительная характеристика показателей качества рассольных сыров

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

98. Характеристика пищевых продуктов по этикетке

99. Товароведная характеристика и экспертиза качества водки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.