Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

& bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ &quo ;Племінний завод &quo ;Біловодський&quo ; Луганської області & bsp; Зміст & bsp; Вступ 1. Теоретичні основи формування акціонерного сектору в Україні 2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ &quo ;Племінний завод &quo ;Біловодський&quo ; 2.1 Організаційна характеристика діяльності підприємства 2.2 Аналіз ефективності використання ресурсів на підприємстві 2.2.1 Аналіз ефективності використання земельних ресурсів 2.2.2 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 2.2.3 Забезпеченість господарства виробничими фондами 2.2.4 Характеристика фінансового стану підприємства 2.3 Оцінка і аналіз фінансових результатів роботи підприємства 3. Шляхи підвищення фінансових результатів роботи ВАТ &quo ;Племінний завод &quo ;Біловодський&quo ;: 3.1 Методика розрахунку резервів підвищення суми прибутку та рентабельності Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ & bsp; Акціонерні товариства є організаційно – правовою формою, які займають значну частку в загальному обсязі приватизованого сектору економіки України. Саме в цих товариствах набуло поширення здійснення корпоративного управління. Їх роль все більше зростає в економіці. До того ж у найближчі роки планується приватизувати значні за активами підприємства, що належали до високоліквідних, инвестиційно привабливих об’єктів. Ці заходи підвищать частку недержавного, акціонерного сектору, проте вони мають супроводжуватись якісними змінами в системі корпоративного управління. Але неможна зневажати на те, що виникнення і функціонування акціонерних товариств має як позитивні, так і негативні риси. У зв’язку з цим великого значення набуває глибокий аналіз цієї форми підприємства. Виходячи з вищесказаного тема даної дипломної роботи &quo ;Особливості формування акціонерного сектору в Україні&quo ; є актуальною. Об’єктом дослідження виступає ВАТ &quo ;Племінний завод &quo ;Біловодський&quo ; Біловодського району Луганської області. При написанні даної роботи нами була поставлена ціль розглянути теоретичне обґрунтування обраної нами теми, провести методику розрахунку резервів підвищення суми прибутку та рентабельності, а також запропонувати шляхи підвищення фінансових результатів роботи підприємства. Для досягнення поставленої цілі нам необхідно вирішити наступні задачі: - розглянути особливості формування акціонерного сектору в Україні; - провести аналіз фінансово - економічного стану досліджуємого суб’єкту, висвітлити основні напрямки функціонування підприємства; - освітити методику розрахунку резервів підвищення суми прибутку та рентабельності як основних показників фінансової результативності роботи підприємства. & bsp; Теоретичні основи формування акціонерного сектору в Україні Акціонерні товариства є поширеною формою господарських товариств в Україні. Це викликано не стільки їх великою поширеністю в світі, а й тим, що значна частина приватизованих підприємств набула форм акціонерних товариств.

Іншою формою, яка виникла в результаті приватизації, були так звані колективні підприємства, які займають не таку значну частку в загальному обсязі приватизованого сектору економіки. У світовій практиці корпоративне управління здійснюється насамперед в акціонерних товариствах, тому їх винятково важлива роль в економіці змушує докладно зупинитись на цій формі корпоративних утворень. Виникнення і функціонування акціонерних товариств мало як позитивні, так і негативні риси. Вони проявлялись поступово, з розвитком самих корпорацій. Позитивними рисами акціонерних товариств були обмеження економічного ризику для окремих учасників, підвищення підприємницької активності й об'єднання різних економічних можливостей — капіталів та вмінь, знань, ідей, обмеження можливостей вилучення капіталів (паїв, часток) з товариства, розмежування капіталу та економічної діяльності, жорстке відокремлення власності господарського товариства і власності його учасників, зменшення залежності частки акціонерного товариства від частки його окремих учасників, підвищення кваліфікаційного рівня учасників корпоративних відносин, особливо менеджменту. Крім того, на певному етапі для вирішення господарських завдань виникла необхідність заміни механізмів ринкової організації між окремими приватними продуцентами на структури єдиного управління. До негативних рис ролі акціонерних товариств можна віднести виникнення так званого фіктивного капіталу, який часто функціонує відірвано від капіталу реального, зниження можливостей контролю за діяльністю акціонерних товариств з боку дрібних власників-акціонерів, появу можливості спекулятивного і навіть злочинного акціонерного засновництва, ускладнення управління акціонерними товариствами у порівнянні з іншими формами підприємств. Ці негативні риси супроводжували розвиток акціонерних товариств, проте не перекреслювали їх позитивні риси, що й спричинило динамічний розвиток корпорацій. Нормативно-правова база для діяльності акціонерних товариств в Україні почала створюватися з початку 90-х років. Вона була закладена прийняттям у 2006 р. Закону СРСР &quo ;Про господарські товариства&quo ;, який до цього часу (2008 р.) з численними поправками регулює їх діяльність. Багато положень цього акта потребують доопрацювання і змін, проте база для функціонування господарських товариств, в тому числі акціонерних, існує. Крім того, є проект окремого закону про акціонерні товариства, але його прийняття затягується. Важливість ролі акціонерних товариств потребує чіткого визначення поняття &quo ;акціонерне товариство&quo ;. Незважаючи на деякі розбіжності у трактуванні акціонерних товариств, світова економічна та юридична наука в цілому дають загальні визначення, які застосовуються і в Україні. В науковій та нормативній літературі зазначається, що акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Можливе більш загальне визначення акціонерного товариства як господарського товариства, що випускає акції.

В Україні акціонерне товариство — це статутне підприємство. Для функціонування акціонерного товариства створюється статутний фонд, під який випускаються акції, загальна номінальна вартість яких не може бути менше від суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства. Водночас слід мати на увазі, що, як правило, регулятивними актами встановлюється, що акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах акцій, які їм належать. Тому акціонерне товариство має риси товариства з обмеженою відповідальністю. Це відповідає суті обмеженості матеріально-фінансової участі лише вкладеним у товариство майном та коштами з боку кожного окремого його учасника. При негативних наслідках діяльності акціонерного товариства, наприклад у разі банкрутства, акціонерне товариство відповідає перед кредиторами усім майном, при цьому акціонер втрачає (і то не завжди) лише свої акції. Іноді акції можуть залишатись навіть при банкрутстві, але значно втрачати у ціні. Особливістю нормативної бази щодо акціонерного товариства є те, що у випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, можуть нести відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах несплаченої суми. У світовій практиці існують два види акціонерних товариств — відкрите та закрите. І той, і інший види мають певну історію свого виникнення. Так, закриті акціонерні товариства розвивались в основному в Німеччині наприкінці XIX — на початку XX ст. і отримали назву симультанного засновництва. При цьому акції розподілялись між засновниками і відразу відбувалась їх реалізація. (Хоч для здійснення проплат надавався певний термін.) У США переважна частина акціонерних товариств засновувалась через відкриту підписку — продажу акцій на відкритих торгах (сукцесивне засновництво). Закриті акціонерні товариства в країнах Центральної Європи мають різні назви (наприклад, у Польщі, Чехії — компанія з обмеженою відповідальністю, водночас як існує й товариство з обмеженою відповідальністю). У світовій практиці закриті акціонерні товариства мають менше поширення, ніж відкриті. В Україні внаслідок особливостей проведення приватизації кількість закритих акціонерних товариств переважає кількість відкритих. На 2000— 2001 рр. більш як 66 відсотків — це закриті акціонерні товариства і трохи менш як 34 відсотки — відкриті. Відповідно до української регуляторної бази відкритим є акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися через відкриту підписку та купівлю-продаж на біржах. При цьому важливим є те, що акції розповсюджуються серед громадян та підприємств, перелік яких і склад заздалегідь визначити неможливо. Можливе застосування певних норм для визнання продажу акцій відкритим. Наприклад, існують пропозиції вважати відкритим продажем, якщо кількість осіб-покупців становить не менш як 100. Закритим є акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися через підписку, купуватися та продаватися на біржі. При створенні закритого акціонерного товариства акції розповсюджуються між засновниками і мають обмеження щодо придбання і продажу.

Точной механики и вычислительной техники институт То'чной меха'ники и вычисли'тельной те'хники институ'т (ИТМ и ВТ), научно-исследовательский институт, осуществляющий разработку цифровых вычислительных машин (ЦВМ). Основан в 1948 в Москве в составе Отделения технических наук АН СССР. В тематике института вопросы создания высокопроизводительных средств вычислительной техники и их математического обеспечения; автоматизации проектирования ЦВМ; создания элементной базы ЦВМ; совершенствования технологии в области вычислительной техники. В составе института — экспериментальные лаборатории, конструкторские отделы, опытное производство и т.д. институт ведёт подготовку научных кадров через очную и заочную аспирантуру; учёному совету предоставлено право приёма к защите докторских и кандидатских диссертаций. Публикует сборники научных трудов. Точности классы То'чности кла'ссы , см. Классы точности . Точность анализа химического То'чность ана'лиза хими'ческого , характеристика результатов качественного анализа и количественного анализа , отражающая влияние на них случайных ошибок метода определения

1. Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ

2. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

3. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

4. Психологические методы управления организацией на материалах ОАО "Гомельского завода пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко"

5. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

6. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
7. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
8. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

9. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

10. Опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ "Відродженння"

11. Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

12. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

13. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

14. Исследования режима защиты рабочих и служащих химического завода в условиях радиоактивного заражения

15. План ГО объекта N135: Механический завод

16. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

17. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

18. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

19. История завода Свободный Сокол

20. Расчёт теплотехнической эффективности замены барабанного холодильника на колосниковый на Паранайском цементном заводе

21. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Партенит" совхоз-завода "Таврида", Крым)

22. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
23. Отчёт по производственному занятию по посещении Минского Мото Вело Завода
24. Основание СНПЗ, люди завода 40е - 50е годы

25. Учет и анализ основных средств и инвестиций (на примере закрытого акционерного общества «Перелешинский сахарный завод», Воронежская область)

26. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

27. Расчет полной себестоимости и цены изделия /завод "1 Мая" г.Киров/

28. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"

29. Анализ эффективности использования основоного капитала на Молодечненском заводе металлоконструкций

30. Совершенствование системы качества автомобильного завода

31. Горьковский автомобильный завод в годы Великой Отечественной войны

32. Санитарно-гигиеническое описание: Коломенский колбасный завод

Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые

33. Рішення в системі управління

34. Управление маркетингом на предприятии на примере ОАО Гурьевский металлургический завод

35. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия ОАО «Черниговский молочный завод»

36. Опера У. Джордано и подлинная история Андре Шенье

37. Податкова система

38. Податкова політика України
39. Экономическое обоснование проекта станкостроительного завода
40. Электроснабжение автомобильного завода

41. Отчет о первой технологической практике на Опытном заводе Луч

42. Практика на молочному заводі

43. Проектирование завода железнодорожного машиностроения

44. Отчет по практике по кредиту и кредитным операциям на ОАО Саранский завод Резинотехника

45. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

46. Выбор будущего, или между заводом и компанией

47. Оценка качества и конкурентоспособности муки на примере продукции Пермского мукомольного завода

48. Боитесь неприятностей - заводите аквариум

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

49. Анализ хозяйственной деятельности на консервном заводе Владикавказcкий

50. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

51. Устройство ВАТ

52. Канцелярия главного заводов правления - орган управления горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XYIII века.

53. Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

54. Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"
55. Отчет по практике на кабельном заводе «Кавказкабель»
56. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

57. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

58. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

59. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

60. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

61. Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

62. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

63. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів

64. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

65. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

66. Нефтеперерабатывающий завод "Уфанефтехим" как источник загрязнения среды обитания

67. Повітряна оболонка Землі - атмосфера

68. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

69. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

70. Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ "Зелений Гай"
71. Разработка инвестиционного проекта по строительству лесопильного завода в Киренском районе
72. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

73. Калькулирование себестоимости продукции на ОАО "Стахановский вагоностроительный завод"

74. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

75. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

76. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

77. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

78. Учет движения готовой продукции на одесском заводе "Стальметиз"

79. Учет основных средств на примере ОАО "Чиркизовский мясоперерабатывающий завод"

80. Учет собственного капитала и обеспечения обязательств ОАО "Стахановский вагоностроительный завод"

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Учетная политика ОАО "Сахарный завод "Жердевский"

82. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности ЗАО "Омский завод силикатного кирпича"

83. Анализ финансовой отчетности ОАО "Московский Межреспубликанский Винодельческий Завод"

84. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

85. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

86. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері
87. Договор на выполнение работ (подряд) (на основе материалов УП "Минский вагоноремонтный завод им. А.Ф. Мясникова")
88. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

89. Правове регулювання податкової системи

90. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

91. Вирішення міжнародних комерційних спорів

92. Відповідальність за податкове правопорушення

93. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

94. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

95. Моделі і методи прийняття рішень

96. Рішення задач з елементарної математики в пакеті MAPLE-8

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена

98. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

99. Верх-Исетский завод в годы Великой Отечественной войны


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.