Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Курсова робота ЗмістВступ Розділ 1. Теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників країн світу 1.1. Система макроекономічних показників розвитку світової економіки 1.2. Обчислення ВВП і ВСП 1.3. Показники рівня економічного розвитку країни та її місця у світовій економіці Розділ 2. Міжнародні порівняння макроекономічних показників у системі національних рахунків країн світу 2.1. Загальні принципи та програма міжнародних порівнянь 2.2.Паритет купівельної спроможності країн світу 2.3. Зіставлення ВВП та його компонентів. Рейтинг країн світу за результатами Програми міжнародних зіставлень Розділ 3. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників за участю України 3.1. Визначення місця України у макроекономічних порівняннях світового господарства 3.2. Проблеми входження економіки України у світове господарство Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки Вступ Економічний процес охоплює процес виробництва, розподілу, обміну, обігу та споживання матеріальних благ і послуг, створених за відповідний проміжок часу. Це є процес розширеного відтворення, яке реально може здійснюватися лише за умови дотримання багатьох макроекономічних пропорцій та співвідношень між галузями і секторами економіки, що впливають на формування загальної структури економіки та на обсяги і структуру макроекономічних показників, які, у свою чергу, відображають результати економічної діяльності. Для аналізу економічних явищ і процесів, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних взаємозумовлених показників. В економічній теорії та у господарській практиці використовують різні форми виміру суспільного продукту. Різноманітність форм і способів виміру результатів народногосподарської діяльності зумовлена різними теоретичними підходами до характеристики суспільного виробництва, різною методикою статистичних розрахунків, різними стадіями руху суспільного продукту в процесі економічного кругообігу. У світовій практиці при проведенні міжкраїнових порівнянь використовують декілька індикаторів, серед яких найважливішими є валовий внутрішній продукт (ВВП) (GDP). Він буває номінальним та реальним. При розрахунках його обсягів на країновому рівні використовують показник реального ВВП на душу населення, який є основним при проведенні міжнародних порівнянь та відповідної типології держав світу. Для визначення світових тенденцій використовують також показник Валового Світового продукту (ВСП). Актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що макроекономічні порівняння країн світу та методи їх розрахунків є науковою основою для розробки обґрунтованого соціально-економічного прогнозу, що базується на відповідних темпах зростання національного та світового господарства. Розгляд проблеми входження України у систему світового господарства свідчить, що її економіка має значний інтеграційний потенціал, усі підстави і значні можливості для поступового входження у світову економіку. Це зумовлено тим, що в нашій країні існують вагомі об'єктивні матеріальні передумови, які, виступаючи як інтеграційний потенціал, сприяють розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків: природні й трудові ресурси, виробничі потужності, науково-технічний потенціал, географічне розташування, транспортне забезпечення, геополітичне становище.

Саме тому, міжнародні порівняння макроекономічних показників є важливими, тому що дають можливість фахівцям бачити місце нашої країни у світовій економічній системі, виявити причини її розвитку чи відставання. Метою даної курсової роботи є визначення теоретично-методологічних підходів до розрахунку та порівняння макроекономічних показників країн світу та України, проаналізувати міжнародні порівняння країн світу у системі національних рахунків та місця в них України. Для досягнення означеної мети, ми поставили перед собою наступні задачі: обґрунтувати теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників розвитку світової економіки; розглянути показники рівня економічного розвитку країни та її місця у світовій економіці; проаналізувати міжнародні порівняння показників системи національних рахунків країн світу; визначити місце України в міжнародних зіставленнях макроекономічних показників; висвітлити можливі шляхи прискорення інтеграції України в світову економіку та підвищення міжнародного економічного рейтингу нашої країни. Об’єкт дослідження курсової роботи – сукупність методів до визначення міжнародних макроекономічних показників країн. Предмет дослідження даної курсової роботи – порівняння міжнародних макроекономічних показників країн світу та України. Теоретичною та джерельною базою нашого дослідження виступають праці та статті українських та зарубіжних провідних вчених в галузі макроекономічної науки, міжнародної економіки, чинне законодавство України. Теоретично-методологічним питання щодо вдосконалення розрахунків макроекономічних показників країн присвячені наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених у сфері макроекономічної науки, таких як Л. Клейн, В. Хьюет, І. Бураковський, М. І. Скрипниченко, С. С. Шумська, К. А. Бобер, Р. М. Моторин, Т. М. Моторина, аналітичні дослідження ОЕСР (Організації економічної співпраці та розвитку та інших. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі «Теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників країн світу» розглянуто теоретичні підходи та методи до системи визначення макроекономічних показників країн світу для визначення їх місця у світовій економіки. У другому розділі «Міжнародні порівняння показників системи національних рахунків країн світу» нами розглянуто основні засади порівняння макроекономічних показників країн світу у системі національних рахунків. У третьому розділі «Міжнародні зіставлення макроекономічних показників за участю України» проаналізовано позицію нашої держави у світових макроекономічних порівняннях та шляхи підвищення конкурентноздатності національної економіки в контексті її інтеграції у світове господарство. Розділ 1. Теоретично-методологічні підходи до визначення макроекономічних показників країн світу 1.1. Система макроекономічних показників розвитку світової економіки Для аналізу економічного становища світу використовується цілий ряд показників, що характеризують динаміку і стан світової економіки. Основний з них – валовий світовий продукт (ВСП) – виражає загальний обсяг кінцевих товарів і послуг, зроблених на території всіх країн світу незалежно від національної приналежності діючих там підприємств у визначений період часу.

Облік кінцевої продукції передбачає виключення повторного рахунку сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, палива, електроенергії і послуг, використаних у процесі її виробництва. Показник ВСП виражає загальну активність у світі й окремих країнах. З іншого боку, його складові частини охоплюють основні сфери, галузі і фактори економічного розвитку. У кожній окремо узятій країні розраховується валовий внутрішній продукт (ВВП). Він підраховується на основі системи національних рахунків (СНР), що побудована на концепції продуктивного характеру усіх видів діяльності. Вона являє собою сукупність міжнародновизнаних правил обліку економічної діяльності і відображає основні макроекономічні зв'язки внутрішнього і зовнішнього секторів національних господарств . Центральним показником СНР є ВВП, другий за значущістю показник – валовий національний продукт (ВНП). Вони відображують результати діяльності в двох сферах народного господарства – матеріального виробництва і послуг, – і визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Підраховуються в поточних або постійних цінах. Основна відмінність полягає в тому, що ВВП підраховується за так званою територіальною ознакою, ВНП – за національною. ВВП – це сукупна вартість продукції сфери матеріального виробництва і послуг незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни. ВНП – це сукупна вартість всього обсягу продукції і послуг у національній економіці незалежно від місцезнаходження національних підприємств даної країни. ВНП = ВВП чистий факторний дохід . Чистий факторний дохід – це різниця доходів від використання факторів виробництва, що знаходяться за рубежем у власності резидентів, і виплат нерезидентам за використання належних їм факторів виробництва в даній країні, тобто різниця між прибутком і доходами резидентів за рубежем і нерезидентами в даній країні. Звичайно для розвинутих країн ця різниця невелика і складає близько 1% від ВВП. Підрахунок ВВП/ВНП проводиться за трьома принципами: за виробництвом, використанням і доходами. ВВП за виробництвом (за галузями) – це сума доданої вартості за всіма галузями національної економіки. Дозволяє виявити співвідношення і роль окремих галузей у створенні ВВП. Динаміка за ряд років дозволяє виявити зміни структури ВВП, динаміку розвитку окремих галузей національної економіки і характер економічної політики в країні. ВВП за використанням (за витратами) – це сума усіх витрат на купівлю загального обсягу зробленої в даному році продукції. Включає наступні статті: кінцеві споживчі витрати (товари першої необхідності, предмети споживання тривалого користування та ін.); кінцеві витрати органів державного керування (державні витрати на купівлю продукції підприємств і купівлю ресурсів для потреб держави, тобто сума витрат держави на виплату заробітної плати держслужбовцям і на закупівлю товарів і послуг); валові капіталовкладення, валові накопичення і зміна запасів матеріальних оборотних коштів; сальдо експорту та імпорту (різниця), тобто частина ВВП направляється на експорт і частина витрачається на імпорт товарів і послуг .

Велик блуват оч гринд зацкавлено дивляться на нас. Нарешт велетн зникають зовсм у неосяжних просторах моря. Отакими незвичайними подями закнчився ще один день,P ще одна сторнка стор нашо експедиц. ЧОГО ХОЧЕ Б¶ЛА АКУЛА? Проте це ще не кнець пригоди. З темряви виплива якась риба. Спочатку вона здаться маленькою, особливо у порвнянн з нашими новими знайомими, з якими ми щойно розпрощалися. Риба ма тльки чотири метри в довжину. Але це акула! Саме тако несподванки  треба було чекати вд безодн, над якою ми зараз перебувамо. До нас пливе справжня цариця акул! Стежачи за  стриманими  в той же час пружними рухами, робимо висновок, що таких акул ми ще не зустрчали. Перед нами «бла акула», або акула-людожерка. «Голоси» гринд поступово замовкають. Мина клька секунд,  в морськй глибин знову наста тиша, вд яко небезпека здаться ще бльш грзною. Мовчання. Бла акула обережно наближаться до нас, описуючи все менш й менш кола. А ми, теж обережно, щоб хижачка не помтила нашого страху, пднмамося на поверхню

1. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

2. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

3. Екологічні проблеми Світового океану

4. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

5. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

6. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
7. Світові ринки зброї та військового спорядження
8. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

9. Туриз як галузь світового господарства

10. Інтеграція України у світове господарство

11. Оцінка фінансового стану підприємства

12. Оцінка природних ресурсів

13. Основні макроекономічні показники

14. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

15. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

16. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

18. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

19. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

20. Оцінка майна з метою страхування

21. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

22. Оцінка фінансового стану комерційного банку
23. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
24. Економічна оцінка кредитного процесу

25. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

26. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

27. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

28. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

29. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

30. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

31. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

32. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Державний лад України в роки Другої світової війни

34. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

35. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

36. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

37. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

38. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни
39. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі
40. Великобританія після Другої світової війни

41. Головні події Другої світової війни

42. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

43. Друга світова війна і Україна

44. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

45. Німеччина після Другої світової війни

46. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

47. Причини початку Другої Світової війни

48. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

49. Світовий уряд. Масони в Україні

50. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

51. Україна у Другій світовій війні

52. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

53. Український національний рух напередодні Першої світової війни

54. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки
55. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості
56. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

57. Українське бароко як явище світової культури

58. Гамлет як герой світової літератури

59. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

60. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

61. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

62. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

63. Цінова політика фірми та її оцінка

64. Public Relations: світовий та український досвід

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Знаходження мінімального остовом дерева. Порівняння алгоритму Прима і алгоритму Крускала

66. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

67. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

68. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

69. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

70. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку
71. Виникнення та стадії розвитку світового ринку
72. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

73. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

74. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

75. Місце Великобританії у світовій економіці

76. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

77. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

78. Світова організація торгівлі

79. Світова організація торгівлі: цілі та функції

80. Світовий порядок як система

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

81. Світовий ринок технологій

82. Світовий ринок чорних металів

83. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

84. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

85. Кон’юнктура світового ринку золота

86. Місце України в світових рейтингах
87. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера
88. Оцінка доцільності правової охорони

89. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

90. Оцінка персоналу

91. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

92. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

93. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

94. Міжнародна політика і світовий політичний процес

95. Сучасні світові ідеології

96. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

97. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

98. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

99. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.