Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет економіки Кафедра обліку і аудиту Реєстраційний номер Дата реєстрації Терещенко Олена Валеріївна Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства ( на матеріалах ТОВ “ДАР”) КУРСОВА РОБОТА Допущено до захисту: Завідувач кафедри к.е.н.Ценклер Н.І. Науковий керівник: Ст. викл. Русин Н.П. “ ” 2006р. УЖГОРОД 2006 Зміст Вступ Формування доходів і витрат автотранспортного підприємства та аналіз їх структури Аналіз доходів автотранспортного підприємства: 2.1. Аналіз прибутку від реалізації продукції Аналіз доходів від цінних паперів Аналіз резервів збільшення прибутку Аналіз витрат автотранспортного підприємства 3.1. Аналіз витрат за елементами і статтями Аналіз матеріальних витрат Аналіз витрат на оплату праці Витрати на обслуговування виробництва та управління Висновки Список використаної літератури ВступФінансова діяльність будь-якого підприємства, починаючи від його заснування, формування статутного фонду, і наступні взаємовідносини з контрагентами, державою, банками, а також у середині підприємства з приводу організації внутрішньогосподарського комерційного розрахунку базується на формуванні і рухові його фінансових ресурсів, тобто його капіталу, на їх ефективному використанні. При переході до ринкової економіки, відмова від державного фінансування підприємств обумовлює необхідність використання в діяльності комерційного кредиту, невід’ємним штрихом якого є знання контрагентами фінансового стану підприємств і впевненість в його стійкості. Зростає зацікавленість в стабільності фінансового стану підприємства у постачальників, банків, акціонерів, податкових органів. Фінансова стабільність підприємства стає запорукою його виживання, оскільки банкрутство підприємства в умовах ринку є результатом фінансово-господарської діяльності разом з іншими її показниками. У зв’язку з цим велике значення має аналіз доходів і витрат підприємства як для самого підприємства, так і для його партнерів, власників, а також фінансових органів. Тому, на сьогодні, особливої актуальності набуває саме аналіз доходів і витрат підприємств. При написанні курсової роботи об’єктом дослідження визначено ТОВ “ДАР”, на прикладі якого поводиться аналіз доходів і витрат. Товариство з обмеженою відповідальністю є самостійним господарюючим суб’єктом, має Статут, являється юридичною особою, займається наданням транспортних послуг. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки, в тому числі і валютні, а також власну печатку зі своєю назвою. Сьогодні ТОВ “ДАР” спеціалізується на забезпеченні маршрутних перевезень пасажирів по м.Ужгород за маршрутами №21,14,8,6,7а. Майно товариства складається з основних фондів і оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі. Статутний капітал товариства складає 1342000,00 гривень. Підприємство здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність. Метою курсової роботи є вивчення та аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства, а також дослідження шляхів оптимізації їх структури.

Для реалізації цієї мети в роботі поставлені такі завдання: розглянути формування доходів і витрат підприємств; розглянути структуру доходів і витрат підприємства; дослідити і проаналізувати прибуток від реалізації продукції; дослідити і проаналізувати резерви збільшення прибутку; проаналізувати доход від цінних паперів; проаналізувати витрати за елементами і статтями; проаналізувати матеріальні витрати, витрати на оплату праці, витрати на обслуговування виробництва та управління. Методологічною основою написання цієї роботи послужили наукові праці Шегди А.В., Примака Т.О., монографічна та інша спеціальна література. Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлено формування доходів і витрат автотранспортного підприємства. У другому розділі проаналізовано доходи підприємства у розрізі аналізу структури доходів, прибутку від реалізації продукції, доходів від цінних паперів та резервів збільшення прибутку. У третьому розділі проаналізовано витрати підприємства у розрізі аналізу структури витрат, витрат за елементами і статями, матеріальних витрат, витрат на оплату праці, витрат на обслуговування виробництва та управління. Формування доходів і витрат автотранспортного підприємства Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток — це грошовий дохід, утворений у результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції: оцінки підсумків діяльності підприємства; розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою); джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів. Отже, у зростанні прибутку заінтересовані як підприємство, так і держава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприємства, а й за рахунок багатьох інших факторів. Саме тому на кожному підприємстві необхідно систематично аналізувати форму­вання, розподіл та використання прибутку. Цей аналіз має надзвичайно важливе значення і для зовнішніх суб'єктів (місце­вих бюджетів, фінансових і податкових органів, банків). Головними завданнями аналізу доходів і витрат підприємства є: систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку та понесених витрат; виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу; вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку; виявлення резервів збільшення прибутку та зниження витрат; розроблення заходів для використання виявлених резервів. Джерелами аналітичної інформації є плани економічного та соціального розвитку, фінансовий план (розрахунковий баланс доходів і витрат), бізнес-план, форми бухгалтерської звітності № 1 «Баланс підприємства», №2 «Звіт про фінансові результати» (див. додатки 1,2), декларація про прибуток підприємства, матеріали маркетингових досліджень На підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів: доходи від реалізації продукції; доходи від інших операцій; доходи від надзвичайних операцій; ' прибуток на одиницю продукції; прибуток від реалізації продукції; прибуток від операційної діяльності; прибуток від звичайної діяльності; прибуток від надзвичайних подій; оподаткований прибуток; чистий прибуток.

На рис. 1.1 у додатку 3 показано процес формування фінансових ре­зультатів. Існують ще інші види прибутків: прибуток від реалізації цінних паперів; неоподаткований (пільговий) прибуток; нерозподілений прибуток. Перші два види прибутку відображаються в журналі-ордері №15, останній — у балансі. У зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку і застосуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) дещо змінилося традиційне розуміння таких понять, як доходи, витрати, відшкодування. Так, стаття «Доходи (виручка) від реалізації» формується від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності. Тут також відображаються суми знижок, наданих покупцям. Аналіз названих доходів можна проводити як за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, так і за видами організацій збуту. Крім доходу від реалізації продукцій (товарів, робіт, послуг), підприємство може мати також інший дохід від операційної діяльності. До інших операційних доходів належать: доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); від операційної оренди активів; від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності} відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів., списаних як безнадійні); суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності. Статтю «Доходи від участі в капіталі» призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених й асоційовані, дочірні або спільні підприємства. До статті «Інші фінансові доходи» входять доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо. Інші доходи від звичайної діяльності формуються з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, майнових комплексів, поопераційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів. Стаття «Надзвичайні доходи» використовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії і т. д.). Структуру доходів умовно показано в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Аналіз структури доходів на ТОВ “ДАР” за період 2004 – 2005 рр., тис.грн. За минулим рік 2004р. За звітний рік 2005р. Відхилення Показник сума Питома вага,% За планом сума Питома вага,% Від плану Від минулого року Темп зростання,% Дохід (виручка) від реалізації продукції 36091,1 99,9 37200,0 1160,8 93,7 -36039,2 -34930,3 3,2 Операційні доходи 31,4 0,1 40,0 78,7 6,3 38,7 47,3 250,6 Дохід від участі в капітілі - - - - - - - - Інші фінансові доходи - - 1,9 - - -1,9 -1,9 - Інші доходи від зви­чайної діяльності - - 2,6 - - -2,6 -2,6 - Надзвичайні доходи - - 0,8 - - -0,8 -0,8 - Усього доходів 36122,5 100% 37245,3 1239,5 100% -36005,8 -34888,3 - Дані таблиці свідчать, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації продукції: 99,9% торік, 93,7% за звітний рік: Усі інші доходи становлять незначну частку загальних доходів підприємства.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

2. Попередній фінансовий аналіз підприємства

3. SWOТ-аналіз підприємства

4. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

5. Економічний аналіз підприємств

6. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"
7. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")
8. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

9. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

10. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

11. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

12. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

13. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

14. Облік основних засобів підприємства

15. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

16. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

18. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

19. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

20. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

21. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

22. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
23. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)
24. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

25. Бізнес-план підприємства

26. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

27. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

28. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

29. Розробка підприємства LOMAPAK

30. Фінанси підприємства контрольна

31. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

32. Інноваційна діяльність підприємства

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

33. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

34. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

35. Оцінка фінансового стану підприємства

36. Персонал підприємства

37. Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия

38. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
39. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
40. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

41. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

42. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

43. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

44. Аналіз доходів та витрат банку

45. Автомазація виробничих процесів підприємства

46. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

47. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

48. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Економічна оцінка активу балансу підприємства

50. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

51. Облік активної частини балансу підприємства

52. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

53. Облік доходів підприємств

54. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
55. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
56. Організація обліку власного капіталу підприємства України

57. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

58. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

59. Фінансова звітність підприємства

60. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

61. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

62. Аудит установчих документів підприємства

63. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

64. Правовий статус приватного підприємства

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

65. Реєстрація приватного підприємства

66. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

67. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

68. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

69. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

70. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами
71. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
72. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

73. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

74. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

75. Асортиментна політика підприємства

76. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

77. Непрямі податки підприємства

78. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

79. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

80. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

81. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

82. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

83. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

84. Управління ціновою політикою підприємства

85. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

86. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
87. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
88. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

89. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

90. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

91. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

92. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

93. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

94. Безпека діяльності підприємства

95. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

96. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

98. Напрями стратегічного зростання підприємства

99. Операційна діяльність підприємства

100. Операційний менеджмент підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.