Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вступ До появи і розвитку кібернетики, обчислювальної техніки й інформатики поняття «інформація» трактували як відомості, які передаються усним, письмовим чи іншим способом, у тому числі за допомогою технічних засобів. Тепер, зберігаючи первинний зміст, інформацію трактують як загальнонаукове поняття (спільне для всіх наук), яке охоплює обмін відомостями між людьми, людиною і автоматом (наприклад, ЕОМ), автоматом і автоматом, передавання ознак від клітини до клітини, від організму до організму. Інформація (лат. i forma io — роз'яснення) — відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, події, ситуації, явища, які отримують і якими обмінюються люди безпосередньо чи за допомогою певних пристроїв. Згідно з технологічним підходом це поняття визначають як сукупність відомостей, даних, повідомлень, що є об'єктом зберігання, передавання, перетворення (оброблення). Часто інформацією вважають сукупність даних, фактів, знань про певну систему, які характеризують організацію, структуру і поведінку її загалом чи її елементів. Сучасна теорія інформації на основі поняття «статистична ймовірність» трактує інформацію як зменшення невизначеності щодо очікуваних подій. Американський вчений, основоположник кібернетики Норберт Вінер (1894—1964) стверджував, що інформація — це визначення змісту, одержаного із зовнішнього світу в процесі пристосування до людських відчуттів. Згідно із Законом України «Про інформацію» інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Отже, інформація відображає стан та зміни певної системи. Різноманітність станів системи породжує різноманітність інформації. У цьому розумінні рух інформації характеризує рух системи. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті Становлення і розвиток СППР стало можливим завдяки досягненням сучасних комп'ютерних технологій протягом 80—90-х років XX ст. Найбільш відчутним є вплив таких досягнень у сфері комп'ютерних технологій. Інтенсивний розвиток набувають комп'ютерні технології автоматичного інтелектуального аналізу даних КВВ — виявлення знань у БД. Автоматичне оброблення й аналіз даних стають невід'ємною складовою електронних сховищ даних. Вони мають назву &quo ;здобуття даних і знань&quo ; можуть вбудовуватися в структуру СППР. З використанням підтримки цих засобів ОПР шукає рішення на основі аналізу відомих даних, що описують поведінку об'єкта (підприємства, клієнта, конкурента, товару і т.д.), а також прийнятих у минулому рішень та їхніх результатів. Методи аналізу даних, що використовуються, перебувають на межі економіки, математики та комп'ютерних технологій. Найвідомішими з них є: предметно-орієнтовані аналітичні методи (виявлення трендів, методи фрактальної математики, спектрального аналізу та ін.); методи побудови моделей на основі нейронних мереж; методи міркувань на основі аналогічних і випадків СВК; статистичні методи (кореляційний, факторний, лінійний регресійний аналіз); дерева рішень; генетичні алгоритми; методи нелінійного регресійного аналізу.

Аналітики підприємств повинні не тільки аналізувати дані для вироблення раціональних рішень, а й відбирати початковий матеріал для проведення аналізу. Більшість підприємств відчуває надлишок непотрібних і суперечливих даних, які складно впорядкувати, а також використовувати у процесі прийняття рішень. Процеси прийняття рішень мають тенденцію до децентралізації та розподіляються від вищого керівництва до всіх службовців і менеджерів підприємства. Внаслідок цього інформаційні задачі виявляються неадекватними новим механізмам прийняття рішень, тобто потребам конкретних менеджерів та службовців. У відповідь на це ІТ пропонують інструментарій, що іменується як сховище даних (це сховище, або склад даних, є БД, яка містить заздалегідь оброблені початкові дані, що мають структуру специфічного вигляду — типу &quo ;зірка&quo ; або &quo ;пластівці&quo ;). Сховища включають дані, оптимізовані спеціально для додатків, які підтримують аналітичне оброблення інформації та прийняття рішень . Усе ширше застосовуються аналітичні системи на основі багатовимірних СУБД. Це системи, в яких дані організовано не у вигляді плоских таблиць (як в реляційних системах), а у вигляді впорядкованих багатовимірних масивів — гіперкубів (і полікубів). Багатовимірний підхід на основі СУБД дає змогу розв'язувати задачі, що потребують синтезу, аналізу та консолідації багатоагрегованих і стабільних у часі даних. Інструментарій багатовимірних СУБД ефективно використовується не тільки як самостійний продукт, а й як аналітичний засіб для сховищ даних. У структури СППР включаються додатки оперативного аналітичного оброблення інформації ОІАР з використанням таких функцій, як прогнозування, складання бюджету та планування, аналізу продажу, підвищення ефективності маркетингу і прибутковості та ін. Великі підприємства і корпорації все більше залежать від цілісності ІТ. Результати досліджень, проведені компанією Co uso для 200 підприємств США, Канади та Великобританії із середнім річним оборотом 2,5 млрд дол., показали, що &quo ;індекс уразливості&quo ; підприємства склав у середньому 74 бали (60 балів — для локальних мереж і 43 бали — для обчислювальних центрів, причому 0 означає найменшу уразливість, а 100 — повну). Так, за відсутності програми відновлення ІТ після їх зруйнування тривалість порушення нормальної діяльності підприємства становить 10 год., а за наявності такої програми — 6 год. Фахівцями компанії I el зроблено висновок, що світовий ринок навчання фахівців протягом 1998—2002 рр. щорічно зростатиме на 11,2%. Це зумовлено необхідністю навчання і перенавчання фахівців з ІТ та їх залучення до роботи в бізнесі . Управлінську інформацію фіксують на паперових та машинних носіях. Машинні носії називають дисками, вони бувають жорсткі, вмонтовані в ПК і м'які (дискети, компакт-диски). До машинних належать різноманітні магнітні стрічки, на яких можна фіксувати аудіальну, візуальну чи аудіовізуальну інформацію. Управлінська інформація піддається низці операцій: передавання, перетворення, оброблення, зберігання, оцінювання, використання, а в деяких випадках і знищення.

Передавання інформації — переміщування її каналом зв'язку від джерела до споживача. Основний принцип правильної організації передавання інформації — проходження її найкоротшим шляхом із мінімальними затратами часу та праці. Зворотні переміщення неможливі або обмежені, що вимагає відповідного розміщення структурних елементів системи управління, окремих робочих місць. Перетворення інформації — аналітико-синтетичне вивчення її змісту та підготовка нової (вторинної) інформації з метою надання зручної для використання форми. Оброблення інформації — сукупність дій, які змінюють вид або характер подання інформації. Зберігання інформації — передавання її у часі шляхом забезпечення незмінності станів матеріального носія інформації. Для скорочення часу на пошук інформації, що зберігається, її систематизують. Оцінювання інформації — визначення якісних і кількісних характеристик інформації для вирішення питання щодо її необхідності і доцільності використання. Використання інформації — прийняття управлінських рішень, здійснення певних дій, до яких вона спонукає. Знищення інформації — її видалення з пам'яті комп'ютера або фізичне знищення матеріальних носіїв. Усі ці операції в комплексі дають змогу ефективно використовувати інформацію в процесі менеджменту. Операції, пов'язані з обробленням інформації, здійснюються в процесі функціонування систем інформаційного забезпечення менеджменту (СІЗМ). Системи інформаційного забезпечення менеджменту (СІЗМ) — сукупність елементів забезпечення менеджменту, які дають змогу організувати своєчасне надходження необхідної кількості інформації відповідної якості на всі рівні й ланки менеджменту. Елементами СІЗМ є сукупність ланок накопичення інформації, каналів її циркулювання, технічних засобів збирання, оброблення, зберігання, а також її носіїв. Тривалий час основна роль у технологічному процесі інформаційного забезпечення управління належала людині — управлінському працівнику з відносно обмеженими потенційними можливостями, який діяв у межах системи інформаційного забезпечення управління на основі ручного оброблення даних. Наступним кроком розвитку СІЗМ було створення систем комплексного механізованого оброблення даних. Технічною основою таких систем були настільні ЕЦОМ (електронні цифрові обчислювальні машини) та спеціалізовані технічні засоби оброблення окремих видів інформації (наприклад, фактурні машини). Нині управління ґрунтується на інтегрованих системах інформаційного забезпечення менеджменту (ІСІЗМ). Основою ІСІЗМ є такі методологічні передумови: функціонування ІСІЗМ передбачає відокремлення творчих процесів розроблення управлінських рішень від технічних операцій реалізації інформаційного забезпечення, централізацію їх виконання у спеціальному підрозділі менеджменту; організація ІСІЗМ вимагає введення науково обґрунтованої технології створення інформаційного забезпечення управління соціально-економічними та технологічними процесами в організаціях. Найважливішими відмінностями ІСІЗМ від інших інформаційних систем є: організація єдиного потоку даних між суб'єктом і об'єктом управління; побудова єдиної централізованої бази умовно-постійних даних, яка обслуговує усі підрозділи менеджменту; розроблення та впровадження чіткого технологічного процесу реалізації процедур перетворення та зберігання даних, формування проміжних документів; реалізація технологічного процесу оброблення даних спеціалізованим управлінським підрозділом; концентрація творчих операцій щодо здійснення аналітичних робіт та прийняття рішень у лінійних та функціональних підрозділах керуючої підсистеми.

Оператор info: Оператор info: позволяет увидеть информацию, которая известна Гуглу об этой странице. Например, запрос: [info:www.bstm.ru] дает следующий результат: BSTM Бизнес-школа технологий менеджмента | Екатеринбург: Новости phpsm, phpsitemanager Президентская программа. О программе Стратегический менеджмент Менеджмент качества Маркетинг на предприятииwww.bstm.ru/ Google может показать следующую информацию об этом адресе: Показать сохраненную в Google версию www.bstm.ru Найти страницы, похожие на www.bstm.ru Найти страницы, ссылающиеся на www.bstm.ru Найти страницы на сайте www.bstm.ru Найти страницы, упоминающие ссылку «www.bstm.ru» Внимание: пробела между оператором info: и URLом запрашиваемой страницы быть не должно. 14.3. Оператор site: Этот оператор ограничивает поиск конкретным доменом. То есть, если сделать запрос: [маркетинг разведка site:www.acfor-tc.ru], то результаты будут получены со страниц, содержащих слова «маркетинг» и «разведка» именно в домене «acfor-tc.ru», а не в других частях Интернета

1. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

2. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

3. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

4. Використання інформаційних технологій Інтернет в фармації

5. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

6. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем
7. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій
8. Сучасні технології менеджменту

9. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

10. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

11. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

12. Проектування інформаційних систем

13. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

14. Захист інформації в інформаційних системах

15. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

16. Інформаційні технології управління маркетингом

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

18. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

19. Стратегічна самоорганізація

20. Теорія документно-інформаційних потоків

21. Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

22. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем
23. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні
24. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

25. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

26. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

27. Стратегия инноваций и технологий как часть стратегии бизнеса

28. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

29. Стратегия модернизации учебного процесса в сельской школе на основе развивающей эвристической технологии

30. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

31. Информационные системы и технологии в менеджменте

32. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації

34. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

35. Информационные технологии в стратегическом менеджменте

36. Інформаційні системи в менеджменті

37. Разработка предложения по совершенствованию деятельности ОГУ "БелИФ" на основе технологий информационного менеджмента

38. Стратегии менеджмента М. Портера
39. Стратегия и тактика кадрового менеджмента
40. Стратегия менеджмента предприятия

41. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

42. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

43. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

44. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

45. Технологічна обробка дверних полотен

46. Міжкристалічна корозія – найбільш шкідливий вид корозійних руйнувань

47. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

48. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

49. Влияние космоса на современные информационные технологии

50. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

51. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

52. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

53. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

54. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству
55. Роль техники и технологии в процессе развития культуры
56. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

57. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading

58. Использование информационных технологий в туризме

59. Безопасность информационных технологий

60. Технология ADSL

61. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

62. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

63. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium

64. Internet технологии

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

66. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

67. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

68. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

69. Стратегия поиска в автоматизированных информационных системах

70. Технология PLC (Power Line Communication)
71. Компьютерные технологии в судостроении
72. Информационные технологии

73. Использование лазеров в информационных технологиях

74. Определение эффективности применения информационной технологии

75. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

76. Новые технологии хранения информации

77. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

78. Речевые технологии

79. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

80. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки

81. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

82. Информационные технологии в экономике

83. Учебник по технологии программирования

84. Новые технологии. Microsoft Office XP

85. Новые информационные технологии обучения в математике

86. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина
87. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции
88. Воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. Природосберегающие технологии

89. Экологический менеджмент

90. Роль государства в природоохранной стратегии

91. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

92. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

93. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

94. Технология работы социального педагога с семьёй

95. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

96. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Технология изготовления шпаргалки

98. Развитие творческих способностей на уроках технологии

99. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.