Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА АМН УКРАЇНИ» КУЗЬМЕНКО Андрій Євгенович УДК 616.6-022-07:612.017.1 МІКРОБІОЛОГІЧНІ, ІМУНОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ 03.00.07 – мікробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук ХАРКІВ-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ «Інститут урології АМН України». Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Руденко Адель Вікторівна, ДУ «Інститут урології АМН України», завідуюча лабораторії мікробіології, вірусології та мікології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Дикий Ігор Леонідович, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Лазаренко Людмила Миколаївна, Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України, провідний науковий співробітник Захист відбудеться « 26 » червня 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 при ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України» (61057, м.Харків, вул. Пушкінська, 14-16) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України», м.Харків, вул. Пушкінська, 14-16 Автореферат розісланий « 23 » травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наукС.В.Бруснік ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність роботи. Незважаючи на досягнення у вивченні етіології і патогенезу урогенітальних інфекцій, в розробці нових методів їх діагностики та терапії, частота даних захворювань залишається високою і не має чіткої тенденції до зниження (Руденко А.В. и соавт., 2002; Гутнєв О.Л., 2002; Beari ger L.H. e al., 2007). У значній мірі це пов’язано як із суттєвою трансформацією мікробного спектру статевих шляхів, що має місце з різних причин, так і з станом локального імунітету у цього контингенту хворих. Найбільша питома вага серед збудників інфекційно-запальних захворювань сечостатевої системи у жінок та чоловіків належить умовно-патогенним мікроорганізмам (Jo es R., Boag F., 2007). У повсякденній діяльності лікаря гінеколога та уролога часто постає питання інтерпретації даних лабораторних досліджень. В першу чергу це стосується досліджень мікробіологічних. У кожному окремому випадку мова може йти як про колонізацію слизових оболонок за типом дисбіозу, так і про ускладнення первинного етіологічного діагнозу нашаруванням іншої умовно-патогенної мікрофлори. У значної частини хворих ці захворювання не мають вираженої клінічної симптоматики або супроводжуються незначними скаргами. Ще одну категорію складають особи, що взагалі не мають клінічних проявів захворювання, але при комплексному мікробіологічному дослідженні у них виявляють як класичні умовно-патогенні мікроорганізми, так і молікути, хламідії, віруси, гриби. Ці люди, що вважають себе здоровими, звертаються до лікарів з приводу планування сім’ї або через захворювання статевого партнера.

Подібні випадки можуть розглядатися лікарем як носійство, однак, часто проводиться лікування цього контингенту хворих з використанням антибіотиків. При дисбіотичному характері захворювання використання антибіотиків може спровокувати прогресування дисбіозу, особливо у випадку виділення таких мікроорганізмів як уреаплазми, мікоплазми та гарднерели (Готовский Ю.В., Кобаидзе В.В., 1999). Отже, постає питання - як вірно оцінити стан таких хворих та призначити адекватну терапію? Зважаючи на те, що взаємодія збудника з організмом відбувається на рівні епітеліальних клітин слизової оболонки, тому спільним знаменником різних форм перебігу є стан її протективних механізмів. Система імунного захисту слизових оболонок має певні структурно-функціональні особливості. Слизові оболонки організму можна розглядати як автономний, у певних межах, орган імунної системи із складною, ешелонованою структурою (Шварцман Я.С., Хазенсон Л.Б., 1979). Слід підкреслити, що будь-яка клітина слизової оболонки є імунокомпетентною, бере участь у формуванні та модуляції локальних імунних реакцій (Kag off M.F, Eckma L., 1997). До адаптаційно-захисних реакцій можна віднести й зміни функціонального та пластичного статусу епітеліальних клітин – дегенеративно-дистрофічні зміни та пов’язану з ними десквамацію й проліферативно-репаративні реакції, які на сьогодні мало вивчені у цьому контексті. Нормальна мікрофлора сама по собі також є одним з факторів, що модулює стан місцевого імунітету. Водночас, вона є бар’єром колонізації та природним імуномодулятором постійної дії. Відповідно, колонізація слизової оболонки такими умовно-патогенними мікроорганізмами як гриби роду Ca dida, молікути, ентеробактерії, стрептококи та стафілококи є маркером порушення захисних функцій слизових оболонок (Готовский Ю.В., Кобаидзе В.В., 1999; Сергеев А.Ю., 1999). Стає зрозумілим, що симптоматична та антибіотикотерапія у випадку такого захворювання призведуть, в кращому випадку, до тимчасового ефекту, згодом до хронізації процесу та поглиблення імунопатологічних зрушень у слизовій оболонці. Для цілеспрямованого відновлення протективного потенціалу слизової оболонки потрібні дані не тільки щодо природи етіологічних чинників запального процесу, але й спектру імунних порушень. Тому загальноімунологічні дослідження, які відображають відповідь імунної системи на будь-яке порушення в організмі в цілому у таких випадках будуть малоінформативними. Дані щодо ролі протективних факторів слизових оболонок у розвитку інфекційно-запального захворювання мають фрагментарний характер та потребують подальших досліджень. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради ДУ «Інститут урології АМН України» (протокол №2 від 25.02.2003) та пов’язана з планом науково-дослідних робіт Інституту урології АМН України у 2003-2005 рр. за темою «Визначити стан місцевого імунітету сечовивідних та статевих шляхів хворих за наявності запального процесу, обумовленого збудниками різного таксономічного походження» (шифр ВК-42, № держреєстрації 0104U02472).

В ході НДР автором виконано аналіз мікробіологічних, імунологічних та цитоморфологічних паралелей при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів. Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано аналіз архіву мікропрепаратів ексфоліативної цитології та архівів мікробіологічних, мікологічних, мікоплазмологічних, серологічних та ПЛР-досліджень за 2001-2005 рр.; проведено відбір та розподіл архівного матеріалу на групи. Автором власноруч виконаний ряд імунологічних, серологічних та цитологічних досліджень. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - підвищити ефективність лікування хворих на інфекційно-запальні захворювання сечовивідних та статевих шляхів за рахунок вдосконалення етіологічної діагностики та виявлення основних ланок порушень стану місцевого імунітету. Для досягнення мети сформульовано і розв’язано такі основні задачі: Дослідити мікробний спектр біотопу сечовивідних та статевих шляхів у жінок та чоловіків з інфекційно-запальними захворюваннями даної локалізації при різних формах перебігу. Вивчити стан показників, що характеризують активність місцевого імунітету у хворих на інфекційно-запальні захворювання сечовивідних та статевих шляхів в залежності від видового спектру збудників. На підставі імунологічних показників розробити прогностичні критерії оцінки ефективності етіотропної терапії інфекційно-запальних захворювань сечовивідних та статевих шляхів. Визначити закономірності цитоморфологічних змін епітеліальних клітин слизових оболонок сечовивідних та статевих шляхів у перебігу інфекційно-запального процесу із визначеною етіологією. Об’єкт дослідження: Інфекційно-запальний процес слизових оболонок сечовивідних та статевих шляхів у жінок та чоловіків, спричинений збудниками різного таксономічного походження (хламідії, молікути, бактерії, гриби). Предмет дослідження: - частота виявлення визначених видів мікроорганізмів у біологічних зразках; - показники, що характеризують стан протективних властивостей слизових оболонок; - показники, що характеризують стан епітеліальних клітин слизових оболонок. Методи дослідження: мікробіологічні, серологічні, молекулярно-біологічні, цитологічні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено, що U.urealy icum одночасно вражає як статеві органи, так і сечовивідні шляхи. Доведено, що уреаплазми займають провідне місце (37,9%) в якості етіологічних чинників при інфекційно-запальних захворюваннях сечовивідних та статевих шляхів у жінок (44%) та чоловіків (17%). Відмічено збільшення частоти виділення з різних типів біозразків асоціацій уреаплазм (31,7%), бактерій (32,2%) та грибів (14,6%). Вперше встановлені особливості стану місцевого імунітету слизових оболонок сечостатевої системи в залежності від біологічних особливостей збудників інфекційно-запального процесу. Доведено, що мікроорганізми з відсутньою клітинною стінкою (молікути) та внутрішньоклітинною локалізацією (хламідії) чинили виражену імуносупресивну дію на такі фактори місцевого імунітету як бактерицидна активність фагоцитуючих клітин, гемолітична активність комплементу, продукція лізоциму та sIgA, що суттєво порушувало каскадний процес протективної імунної відповіді слизової оболонки.

Був навть пдготовлений проект  бзнес-план, але, на жаль, як бльшсть тодшнх «народних нцатив», котр вимагали не просто самоорганзац, а «координацйного центру», ця також не була реалзована.]), але на «внутршньому», екзистенцйному рвн я вже «робила не свою роботу», бо вс довкола в тому числ полтики з телеекранв,  свтова преса з свох сторнок уже навперебй декларували-виторохкували те, що я, мсяць перед тим, формулювала ще «на живу нитку». (Аlех у «Кофум» у ввторок дурнснький був день, тльки й потрапила, що на пошту вдслати Г. пакет з «есеями», Копса не працювала, двчинка-поштарка не вмла правильно вдксерити «»  довго, на мою вимогу, переробляла, файлв у продажу «нема, кнчилися», черги всюди клометров, пробки в мст «самашеч», з Кудр на Володимирську рвно годину хала, словом, зла вже була фзологчне, дине бажання спекатись до лиха всх цих журналюг, як «вкрали» мен «мй Майдан»,  от Аlех, радсно, про промову Ющенка в нч псля 26-го: сказав, бач,

1. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

2. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

3. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

4. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

5. Тропічні та субтропічні плодові рослини

6. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області
7. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
8. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

9. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

10. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

11. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

12. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

13. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

14. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

15. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

16. Мікробіологія та санітарія харчових продуктів

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

17. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

18. Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

19. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

20. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

21. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

22. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі
23. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
24. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

25. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

26. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

27. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

28. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

29. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

30. Біологічні функції серинових протеїназ

31. Біологічні особливості веслоноса

32. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

34. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

35. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

36. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

37. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

38. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
39. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
40. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

41. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

42. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

43. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

44. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

45. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

46. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

47. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

48. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

50. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

51. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

52. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

53. Економічні та правові основи управління організацією

54. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей
55. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського
56. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

57. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

58. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

59. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

60. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

61. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

62. Динамічні процеси та теорія хаосу

63. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів

64. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

65. Еколого-біологічні дослідження місцевості

66. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

67. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності

68. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

69. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

70. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)
71. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності
72. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

73. Економічні системи

74. Основні макроекономічні показники

75. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

76. Антропологічні типи українців

77. Метеорологічні дослідження

78. Технічні засоби пожежегасіння

79. Гігієнічні норми праці

80. Ергономічні основи проектування

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

81. Охорона праці в хімічній промисловості

82. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

83. Екологічні завантаження

84. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

85. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

86. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
87. Географічні фактори різноманітності прісноводних боліт
88. Гідрологічні процеси

89. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

90. Морфологічні засоби виразності мови

91. Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

92. Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

93. Алгоритмічні мови програмування: мова С

94. Технологічні основи глобалізації

95. Адміністративні і економічні реформи Петра I

96. Археологічні пам’ятки в історії м.Рівного

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

97. Великі географічні відкриття

98. Палеонтологічні дослідження

99. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.