Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна теорія (основні поняття та терміни)

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст 1.Поняття &quo ;економіка&quo ;: історія, розвиток у давньому світі 2.Хто ввів поняття терміну &quo ;Політична економія&quo ;? 3.&quo ;Економікс&quo ;- (продовжити визначення) 4.Структура предмету економічної теорії 5.Функції економічної теорії (перелічити, дати коротке визначення) 6.Підходи до методології вивчення економічної теорії 7.Методи діалектично-матеріалістичного підходу 8.Яку роль у творенні економічних категорій відіграє метод наукової абстракції 9.Економічний експеримент - це (продовжити визначення) 10.Економічна модель, величини, що задіяні в її побудові 11.Сутність економічного блага 12.Економічні і неекономічні блага 13.Блага індивідуальні і колективні 14.Потреби та їх класифікація 15.Корисність благ 16.Дати характеристику ресурсів, що використовуються для виробництва благ 17.Обмеженість ресурсів. Відносна і абсолютна обмеженість 18.Марксистська концепція класифікації факторів виробництва 19.Неокласична (маржиналістська) концепція факторів виробництва 20.Сутність виробничої функції 21.Альтернативна цінність блага 22.Характеристика кривої виробничих можливостей 23.Вартість вибору індивіда, суспільства 24.Сутність економічних законів. Назвати їх 25.Економічні закони загальні, специфічні 26.У чому проявляється закон зростаючих потреб 27.У чому проявляється закон економії часу? 28.У чому проявляється закон зростаючою продуктивності праці? 29.У чому сутність поняття &quo ;категорія&quo ; і які категорії породила ринкова економіка? 30.Економічна ситуація, економічна доктрина, економічна програма 31.Які види багатства у суспільстві виділяв Аристотель? 32.В чому бачили джерело багатства середньовічні мислителі ? 33.Сутність меркантилізму та його основні ідеї 34.Прибічники меркантилізму в Росії і Україні 35.Фізіократи та їх ідеї. Хто в Україні був прибічником фізіократії? 36.Чому А. Сміта вважають основоположником економічної науки? 37.В чому бачили джерело багатства суспільства класики А.Сміт, Д. Рікардо 38.Марксистський напрямок в економічній теорії. В чому заслуга Маркса? 39.Які постулати економічного аналізу були закладені неокласичною школою? 40.Чому видатні економісти XX століття вважають Дж.М.Кейнса вченим, що зробив &quo ;революцію у політичній економії&quo ;&quo ;? 41.Чому сучасна економічна наука досить грунтовно розвиває інституціальний напрямок? 42.Дати визначення економічної системи. Що є підґрунтям для визначення систем? 43.Охарактеризувати традиційну економіку. Навести приклади її існування у сучасному світі 44.Формаційний підхід до визначення систем 45.Планова економіка (охарактеризувати командно-адміністративну) 46.Ринкова економіка 47.Змішана економіка 48.Охарактеризувати ліберальну модель ринкової економіки (на прикладі США) 49.Соціально-орієнтована ринкова економіка 50.Китайський шлях розвитку 51.Японська модель ринкової економіки 52.Шведська модель 53.Економічний зміст власності 54.Юридичний зміст власності 55.Власність і привласнення 56.Закони власності І привласнення 57.Право володіння, користування, розпорядження 58.Сутність приватної власності. 59.Сутність суспільної власності 60.Роздержавлення - шлях до якого типу економіки 61.П

риватизація і реприватизація власності 62.Націоналізація, денаціоналізація власності 63.Найновіші тенденції у правах власності у сучасних найбільш розвинених країнах 64.Що сприяє розвитку тіньової економіки? 65.Суспільний продукт і стадії його руху 66.Форми суспільного виробництва 67.Чому при ринку вільної конкуренції виробництво стало носити суспільний характер 68.Чи було присутнє товарне виробництво при командно-адміністративній системі 69.Поняття &quo ;товарне виробництво&quo ; і &quo ;ринкова економіка&quo ; тотожні? 70.Сутність, функції закону вартості 71.Товар і його властивості 72.Охарактеризувати дві (на вибір) теорії вартості товару 73.Гроші: сутність, історія 74.Металістична теорія грошей. 75.Номіналістична теорія грошей 76.Кількісна теорія грошей 77.Закони грошового обігу 78.Золотий стандарт і його еволюція 79.Повноцінні гроші 80.Неповноцінні гроші 81.Функції грошей 82.Сутність інфляції 83.Повзуча, галопуюча Інфляція 84.Гіперінфляція. Навести конкретні приклади з економічного життя країн 85.Наслідки інфляції 86.Методи боротьби з інфляцією 87.Доходи у ринковій економіці. Заробітна плата: номінальна, реальна 88.Доходи від акціонерної власності. Акція, курс акції 89.Поняття економічної ренти. Земельна рента. Ціна землі 90.Капітал: сутність 91.Основний, обернений капітал 92.Постійний і змінний капітал 93.Основні фонди та їх зношуваність 94.Амортизація. Методи амортизації 95.Рух підприємницького капіталу (пояснити формулу) 96.Ким привласнюється додана вартість 97.Доход І прибуток підприємця 98.Норма прибутку. Формулу пояснити 99.Ринок: визначення, елементи 100.Види ринків 101.Спотовий, строковий ринки 102.Ринок досконалої конкуренції 103.Монополістична конкуренція 104.Олігополія 105.Монополія, форми монопольних об'єднань 106.Антимонопольне законодавство 107.Попит. Закон попиту. Детермінанти попиту 108.Пропозиція. Закон пропозиції. Детермінанти пропозиції 109.Ринкова рівновага 110.Еластичність попиту 111.Еластичність пропозиції 112.Переваги та недоліки ринкової економіки 113.Ринкова інфраструктура і її функції 114.Біржа: визначення, види 115.Основні біржові операції 116.Фондова біржа 117.Товарна біржа 118.Банки: визначення, види 119.Активні банківські операції 120.Пасивні банківські операції Поняття &quo ;економіка&quo ;: історія, розвиток у давньому світі Эконо́мика (от греч. йikos — дом и omos — закон, буквально — правила ведения хозяйства) — хозяйственная деятельность(производство, распределение, обмен и потребление товаров). Хто ввів поняття терміну &quo ;Політична економія&quo ;? Політи́чна еконо́мія — наука, сферою інтересів якої є суспільно-економічні відносини, економічні закони, що складаються на різних щаблях розвитку людського суспільства в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживанняматеріальних благ.Вивчає всю систему економічних відносин, їх єдність і взавємодіі з обмеженими продуктивними силами та політичними, ідеологічними та соціальними інститутами суспільства.Вона показує, як люди і суспільство мають здійснювати кінцевий вибір рідкісних ресурсів, як найкраще виробляти різні товари та послуги й обмінювати їх з метою максимального задоволення потреб людини.

Ввів до наукового лексикону французький економіст Антуан де Монкретьєн. &quo ;Економікс&quo ;- (продовжити визначення) Экономикс - раздел экономической теории, который концентрируется на изучении экономики рыночных отношений. В английском языке термин был введён Альфредом Маршаллом. Экономическая теория — дисциплина экономической науки. Представляет собой теоретическое и философское основание экономической науки. Состоит из множества школ и направлений. Основная задача экономической теории — дать объяснения происходящих событий в экономической жизни с помощью моделей действительности, отразить в себе реальную экономику. Структура предмету економічної теорії Економічні категорії і закони утворюють складну субординовану систему. Одні категорії відбивають поверхневі явища, інші — більш глибинні процеси, треті виступають синтезом сутності і форм прояву тощо. Можна виявити вихідну категорію, з якої починається розгортання системи, основний закон, який відображає сутність системи і спрямованість її руху і т. ін. Пізнати економічну дійсність — означає теоретично її відтворити за допомогою системи економічних категорій і законів. Функції економічної теорії (перелічити, дати коротке визначення) Теоретико-пізнавальна(розкриває зміст економічної теорії), прогностична, методологічна(використання економічних знань для здійснення досліджень у галузі соціології), практична(обґрунтуванні практичного застосування економічних законів для вирішення господарських завдань). Підходи до методології вивчення економічної теорії Позитивная экономическая теория изучает реальное состояние хозяйства и то, как это состояние может изменяться в результате тех или иных событий. Нормативная теория любое событие может оценивать (говорить, хорошо это или плохо) с точки зрения соответствия этому &quo ;идеальному&quo ; состоянию. Прикладная экономика Экономическая теория изучает хозяйство как бы со стороны. Прикладная экономика фирмы — совокупность дисциплин, определяющих действия различных управляющих любой фирмы. Методи діалектично-матеріалістичного підходу Своими словами: диалектически материальный подход заключается в том, что экономическая модель строиться в зависимости от специфики социальной жизни. Яку роль у творенні економічних категорій відіграє метод наукової абстракції Наукова абстракція як метод поглибленого пізнання дійсності ґрунтується на звільненні інформаційного матеріалу від випадкового, неістотного і виокремленні в ньому сталого, типового. Результатами застосування методу наукової абстракції, його продуктом є теоретичні абстракції, наукові поняття, категорії, економічні закони. Наукова абстракція дає можливість глибше зрозуміти дійсність, виокремити в досліджуваному явищі найголовніше, істотніше, позбутися другорядних обставин, що ускладнюють розуміння досліджуваного явища. Економічний експеримент - це (продовжити визначення) Експеримент - форма пізнання об'єктивної дійсності, один з основних методів наукового дослідження, в якому вивчення явищ відбувається в доцільно вибраних або штучно створених умовах, що забезпечують появу тих процесів, спостереження яких необхідне для встановлення закономірних зв'язків між явищами.

Будучнсть закономрно штовхатиме совцьку економку на шлях ще бльших суперечностей, все дал вд первсно  доктрини. Економчна, еволюця комунзму переходила в умовах опозицйних потряснь внутр компарт. Сучасна генераль]на лня Стална, з  ндустралзацю, й колективзацю не властиво програма лво опозиц компарт: троцькзму. Знищивши троцькзм у боротьб за владу, Сталн позичив певн елементи його економчно програми. Але для троцькзму його економчна програма була лише частиною загального завдання; центр завдання лежав у приспшенн свтово революц. Сталнзм вдмовився революцйно концепц троцькзму та заступив  формулою соцалзму в однй кран що означала зл замаскований вдворот вд початкових революцйних теорй. На цю нову тактику вплинули: нацонально-консервативне й програмове переродження московського комунзму, його внутршня слабсть  крах мжнародного комунстичного руху. Сучасна тенденця сталнзму до спльного фронту з мжнародною соцал-демократю  пд оглядом дегенерац комунзму вельми характерна! Комунзм закнчу цикль свого розвитку; вдорвавшись колись вд помркованого офцйного соцалзму в якост непримиримого революцйного фактора, вн вичерпаний у свой потенц верта на рейки спеку]лятивного угодовства

1. Економічна теорія предмет і методи вивчення

2. Економічна теорія фізіократів

3. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

4. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Міжнародна економічна система та її головні елементи
7. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
8. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

9. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

10. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

11. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

12. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

13. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

14. Економічна та торгово-політична роль митного збору

15. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

16. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

17. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

18. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

19. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

20. Економічна безпека України

21. Економічна і національна безпека України

22. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання
23. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
24. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

25. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

26. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

27. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

28. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

29. Поняття та сутність менеджменту

30. Поняття та форми державного устрою2

31. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

32. Поняття та структура світового ринку

Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

33. Структура, основні поняття і закони екології

34. Введення в курс “Основи економічної теорії”

35. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

36. Економічна ефективність виробництва

37. Економічна ефективність виробництва соняшника

38. Економічна ефективність рослинництва
39. Економічна оцінка активу балансу підприємства
40. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

41. Основні поняття авторського права

42. Поняття та види адміністративного примусу

43. Поняття та види слідів у трасології

44. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

45. Поняття та ознаки вбивства

46. Поняття та особливості бюджетного контролю

47. Поняття та система господарського законодавства

48. Поняття та склад злочину

Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно

49. Економічна думка Древнього Сходу

50. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

51. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

52. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

53. Економічна діяльність ООН

54. Економічна характеристика країн Африки
55. Зовнішня економічна діяльність
56. Міжнародна економічна інтеграція

57. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

58. Поняття та сутність ефективності управління

59. Вища освіта України і Болонський процес

60. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

61. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

62. Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса

63. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

64. Квантово-механічна теорія будови речовини

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

65. Поняття та специфіка філософських категорій

66. Економічна природа дефіциту бюджету

67. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

68. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

69. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

70. Поняття та види відходів
71. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини
72. Економічна безпека підприємства

73. Економічна діагностика

74. Економічна думка Давньої Греції

75. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

76. Економічна ефективність організації виробництва пальто

77. Економічна історія

78. Економічна модель підприємства

79. Економічна рівновага і циклічність

80. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Економічна сутність монополізму

82. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

83. Основи економічної теорії

84. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

85. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

86. Предмет, функції і методи економічної теорії
87. Економічна статистика
88. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

89. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

90. Поняття, форма та функції Конституції України

91. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

92. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

93. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

94. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

95. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

96. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

97. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

98. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

99. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.